Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym stan zaawansowania prac.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym stan zaawansowania prac."— Zapis prezentacji:

1 Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym stan zaawansowania prac

2 Celem zarządzania ryzykiem powodziowym jest ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej. (Dział 1 art. 9, ustawa Prawo wodne). Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (PZRP) to dokumenty przewidujące działania, które mają realizować główne cele zarządzania ryzykiem powodziowym obejmujące m. in.: - ograniczanie zagrożenia (zasięgu powodzi), - ograniczenie wrażliwości terenów zagrożonych - podnoszenie zdolności radzenia sobie z zagrożeniem powodziowym. Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym powinny uwzględniać perspektywę długoterminową i niepewność odnośnie przyszłości, związaną zarówno ze zmianami klimatu jak i zmianami zagospodarowania obszarów zagrożonych powodzią. Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

3

4 Plany zarządzania ryzykiem powodziowym bazują na zasadzie dekomponowania działań ograniczających ryzyka powodziowego do następujących grup: wyznaczanie obszarów zagrożenia powodziowego i przygotowanie informacji o ryzykach związanych z zamieszkiwaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej na takich obszarach, budowa systemu prognozowania i ostrzegania przed niebezpieczeństwem wdrażania instrumentów prawnych i ekonomicznych wzmacniających system ochrony przeciwpowodziowej, w tym określenie odpowiednich przepisów regulujących warunki zabudowy obszarów zagrożenia powodziowego, plany zarządzania kryzysowego, w tym plany ewakuacji ludności, działania zwiększające naturalną ochronę przeciwpowodziową – oddanie rzece przestrzeni, działania techniczne – budowa, przebudowa i remonty infrastruktury biernej i czynnej ochrony przed powodzią. Założenia metodyczne opracowania PZRP

5 RYZYKO POWODZIOWE, METODY JEGO OGRANICZANIA Założenia metodyczne opracowania PZRP ŚRODKI OGRANICZAJĄCE RYZYKOWIELKOŚĆ RYZYKA REDUKCJA WRAŻLIWOŚCI REDUKCJA ZAGROŻENIA REDUKCJA RYZYKA POWODZIOWEGO RYZYKO REZYDUALNE SYSTEM PROGNOZOWANIA I OSTRZEGANIA SYSTEM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PLANY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PLANY EWAKUACJI PRZEPISY BUDOWLANE (UREGULOWANIA PRAWNE I EKONOMICZNE) WARUNKI ZABUDOWY ODPORNOŚĆ BUDYNKÓW NA TERENACH ZALEWOWYCH DZIAŁANIA NIETECHNICZNE OGRANICZAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI (NATURALNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ) DZIAŁANIA TECHNICZNE – BUDOWA, PRZEBUDOWA, REMONTY INFRASTRUKTURY BIERNEJ OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ CZYNNEJ OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ

6 1.1. Utrzymanie oraz zwiększanie istniejącej zdolności retencyjnej zlewni w regionie wodnym 1.2. Wyeliminowanie, unikanie wzrostu zagospodarowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią 1.3. Określenie warunków możliwego zagospodarowywania obszarów chronionych obwałowaniami 1.4. Unikanie wzrostu oraz określenie warunków zagospodarowania na obszarach o niskim (p= 0,2%) prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi 1.5. Utrzymanie naturalnych form ochrony brzegu morskiego 1.6. Utrzymanie istniejących technicznych form ochrony brzegu morskiego 1.7. Analiza istniejących form ochrony brzegu morskiego w zakresie zmian dynamicznych w obszarze pasa technicznego na całej długości polskiego wybrzeża 1. ZAHAMOWANIE WZROSTU RYZYKA POWODZIOWEGO 2.1. Ograniczenie istniejącego zagrożenia powodziowego 2.2. Ograniczenie istniejącego zagospodarowania 2.3. Ograniczenie wrażliwości obiektów i społeczności 2. OBNIŻENIE ISTNIEJĄCEGO RYZYKA POWODZIOWEGO 3.1. Doskonalenie prognozowania i ostrzegania o zagrożeniach meteorologicznych i hydrologicznych 3.2. Doskonalenie skuteczności reagowania ludzi, firm i instytucji publicznych 3.3. Doskonalenie skuteczności odbudowy i powrotu do stanu sprzed powodzi 3.4. Wdrożenie i doskonalenie skuteczności analiz popowodziowych 3.5. Budowa instrumentów prawnych i finansowych zniechęcających lub skłaniających do określonych zachowań zwiększających bezpieczeństwo powodziowe 3.6. Budowa programów edukacyjnych poprawiających świadomość i wiedzę na temat źródeł zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego 3. POPRAWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM Cele główne i szczegółowe PZRP

7 Nietechniczne środki ochrony przeciwpowodziowejTechniczne środki ochrony przeciwpowodziowej INSTRUMENTY PRAWNO- FINANSOWE ANALITYCZNE INFORMACYJNE I EDUKACYJNE KOMPENSACJI ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO NATURALNE Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

8 POWODZIE OPADOWE POWODZIE ROZTOPOWE POWODZIE ZATOROWE POWODZIE SZTORMOWE POWODZIE WEWNĄTRZPOLDEROWE Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

9 Dane wejściowe MZPMRP Dodatkowe analizy

10 Ocena rozkładu przestrzennego zagrożenia i ryzyka powodziowego przeprowadzona została w układzie następujących jednostek przestrzennych: heksagonów o powierzchni 10 ha, czterokilometrowych odcinków rzek, obszarów gmin, obszarów zlewni w układzie uzgodnionym z RZGW. We wszystkich ww. przypadkach podstawę oceny stanowiła numeryczna mapa zagrożenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka powodziowego (MRP). Ocenę oparto na określeniu tzw. poziomu ryzyka powodziowego. Przyjęto pięć poziomów ryzyka: Diagnoza problemów zarządzania ryzykiem powodziowym 1Bardzo niski 2Niski 3Umiarkowany 4Wysoki 5Bardzo wysoki

11 Struktura PZRP Komitet Sterujący Regionu Wodnego (KSRW) Komitet Sterujący Obszaru Dorzecza (KSOD) Grupy planistyczne obszarów dorzeczy (GPOD) 1. Na poziomie regionu wodnego 2. Na poziomie obszaru dorzecza Grupy planistyczne regionów wodnych (GPRW) Zespoły Planistyczne zlewni Struktura prac nad opracowaniem PZRP

12 Struktura PZRP KOMITET STERUJĄCY REGIONU WODNEGO GRUPA PLANISTYCZNA REGIONU WODNEGO ( ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTEM) ZESPÓŁ PLANISTYCZNY WYKONAWCA Spotkania: Dorzecze Odry: ~ 84 Dorzecze Wisły: Górna i Mała Wisła - 37 Środkowa Wisła – 48 Dolna Wisła - 23

13 Proces tworzenia PZRP i konsultacji społecznych projektu PZRP ROZKŁAD PRZESTRZENNY ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO WYZNACZENIE OBSZARÓW O SZCZEGÓLNYM (EKSTREMALNYM) RYZYKU POWODZIOWYM WYZNACZENIE CELÓW ZARZĄDANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REDUKCJI RYZYKA POWODZIOWEGO DLA OBSZARÓW SZCZEGÓLNEGO RYZYKA POWODZIOWEGO

14 Proces tworzenia PZRP i konsultacji społecznych projektu PZRP ANALIZA GRUP DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYCH REDUKCJI ZAGROŻENIA, RYZYKA POWODZIOWEGO ORAZ WSKAZANIE INSTRUMENTÓW WDROŻENIA PZRP ANALIZA PROCESÓW ŚRODOWISKOWYCH, SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH OGRANICZAJĄCYCH STOSOWANIE GRUP DZIAŁAŃ ANALIZA SKUTECZNOŚCI REDUKCJI RYZYKA POWODZIOWEGO POPRZEZ ZASTOSOWANIE ZBIORU (KOMPOZYCJI) GRUP DZIAŁAŃ NATURALNEJ OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ (OKREŚLENIE WSKAŹNIKA REDUKCJI RYZYKA POWODZIOWEGO)

15 Proces tworzenia PZRP i konsultacji społecznych projektu PZRP SELEKCJA DZIAŁAŃ TECHNICZNYCH (BUDOWA LIST INWESTYCJI STRATEGICZNYCH) REDUKUJĄCYCH RYZYKO POWODZIOWE DLA OBSZARÓW SZCZEGÓLNEGO RYZYKA POWODZIOWEGO Z UWZGLĘDNIENIEM ALTERNATYWNYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH ANALIZA SKUTECZNOŚCI ZAPLANOWANYCH INWESTYCJ STRATEGICZNYCH REUKUJĄCYCH RYZYKO POWODZIOWE ANALIZA SKUTECZNOŚCI REDUKCJI ANALIZA EFEKTYWNOŚCI PZRP, PORÓWNANIE ALTERNATYWNYCH DZIAŁAŃ TECHNICZNYCH. ANALIZA CBA I MCA OPRACOWANIE PROJEKTÓW PLANÓW ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM

16 Proces tworzenia PZRP i konsultacji społecznych projektu PZRP PRZEPROWADZENIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTÓW PZRP PRZYGOTOWANIE OSTATECZNEJ WERSJI PROJEKTÓW PLANÓW DO ZATWIERDZENIA PRZEZ RM

17 Struktura Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

18 Struktura PZRP Spis treści PZRP 1.Streszczenie w języku nietechnicznym 2.Wprowadzenie 2.1Cel i zakres planu zarządzania ryzykiem powodziowym 2.2Podstawy prawne 2.3Relacje PZRP z innymi obszarami działania 2.4Opis procesu planistycznego 3.Opis obszaru planowania 3.1Topografia, hydrografia, gleby, geologia, hydrologia 3.2Charakter zagrożenia powodziowego w zlewni 3.3Użytkowanie terenu 4.Partnerzy procesu planowania i zasady udziału społecznego 4.1Analiza interesariuszy 4.2Zarządzanie procesem planowania 4.3Zasady udziału społecznego

19 Struktura PZRP Spis treści PZRP 5.Podsumowanie wstępnej oceny ryzyka powodziowego 6.Ocena zagrożenia powodziowego 6.1Wnioski z analiz map zagrożenia powodziowego 6.2Dodatkowe analizy 6.3Podsumowanie 7.Ocena ryzyka powodziowego 7.1Wnioski z analiz map ryzyka powodziowego 7.2Dodatkowe analizy 7.3Podsumowanie 8.Analiza obecnego systemu zarządzania ryzykiem powodziowym 9. Diagnoza problemów 10. Cele zarządzania ryzykiem powodziowym 11. Instrumenty wspomagające realizację działań

20 Struktura PZRP Spis treści PZRP 12.Podsumowanie działań i ich priorytety 12.1Opis metodyki budowy i oceny wariantów 12.2Strategia zarządzania ryzykiem powodziowym 13.Opis zakresu i sposobu koordynacji z Ramową Dyrektywą Wodną i innych dyrektyw środowiskowych 14.Uwzględnienie wpływu zmian klimatu na ryzyko powodziowe 15. Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 16. Podsumowanie procesu konsultacji społecznych i informowania społeczeństwa 16.1Konsultacje społeczne 16.2Informowanie ogółu społeczeństwa 17. Opis zakresu i sposobu współpracy międzynarodowej 18. Sposób monitorowania postępów realizacji planu zarządzania ryzykiem powodziowym 19. Literatura / źródła

21 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym stan zaawansowania prac."

Podobne prezentacje


Reklamy Google