Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instrumenty bankowe w finansowaniu OZE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instrumenty bankowe w finansowaniu OZE"— Zapis prezentacji:

1 Instrumenty bankowe w finansowaniu OZE
9 maja 2012 r. Bank Ochrony Środowiska Alicja Siemieniec Dyrektor Departamentu Finansowania i Projektów Ekologicznych Instrumenty bankowe w finansowaniu OZE „Energetyka odnawialna, kogeneracja i podnoszenie efektywności energetycznej – dobre praktyki, źródła wsparcia” Fundusze Europejskie, Green Power, Poznań

2 Finansowanie inwestycji – instrumenty bankowe
Dedykowane Kredyty preferencyjne w ramach systemów wsparcia Kredyty we współpracy z innymi instytucjami finansowymi Kredyty komercyjne ze środków banku Uniwersalne Kredyty hipoteczne Kredyty inwestycyjne 2

3 Finansowanie OZE przez BOŚ S.A. (1991 – 2011)
Liczba [szt.] Kwota [tys. zł] Elektrownie wiatrowe 78 Kotły opalane biomasą 856 Kolektory słoneczne 4 525 Pompy ciepła 1 039 77 506 Produkcja biopaliw 21 53 278 Biogaz 10 37 495 Małe elektrownie wodne 73 35 757 Inne 5 7 116 Łącznie 6 607 3

4 Kredyty preferencyjne – system finansowania ochrony środowiska

5 Kredyty preferencyjne – system finansowania ochrony środowiska
Kredyty udzielane w ramach współpracy z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW Kredyty ze środków BOŚ S.A. z dopłatami do kapitału lub odsetek Kredyty ze środków donatorów Kredyty ze środków łączonych Preferencje po stronie cenowej – obniżone oprocentowanie kredytu w stosunku do standardowej oferty banku Preferencje po stronie nakładów na inwestycję – możliwość uzyskania dotacji ze środków Funduszu ! 5

6 Słoneczny EKOkredyt Kredyt z dopłatą NFOŚiGW w ramach Programu priorytetowego pt. „Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji” (część 3) – Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych. Adresaci kredytu: osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym lub budynkiem mieszkalnym w budowie, wspólnoty mieszkaniowe instalujące kolektory słoneczne na własnych budynkach wielolokalowych, którym to budynkom mają służyć instalowane kolektory z wyłączeniem odbiorców ciepła z miejskiej sieci cieplnej do podgrzewania wody użytkowej 6

7 Słoneczny EKOkredyt Przedmiot kredytowania:
Zakup i montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła w budynkach przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. Wysokość kredytu: Wysokość kredytu objętego dotacją wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem, że jednostkowy koszt kwalifikowany przedsięwzięcia nie może przekroczyć zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora, Kwota kredytu może przewyższać wysokość kosztów kwalifikowanych, z tym że dotacją objęta jest wyłącznie część kredytu wykorzystana na koszty kwalifikowane. Kredyt z dotacją nie może być udzielony w ramach prowadzonej przez beneficjenta działalności gospodarczej. 7

8 Kredyty preferencyjne we współpracy z WFOŚiGW
Wsparcie regionalnych programów ochrony środowiska Wykorzystanie dźwigni finansowej Mechanizmy: Kredyty ze środków Funduszu Dopłaty do oprocentowania Dopłata do kapitału w ramach umów lub decyzji indywidualnych 8

9 Kredyty preferencyjne we współpracy z WFOŚiGW
Przykłady lokalnych priorytetów – ochrona powietrza Eliminacja niskiej emisji Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Termomodernizacja Warunki kredytowe ustalane indywidualnie przez WFOŚiGW Przedmiot finansowania (lista zadań priorytetowych) Podmiot uprawniony do ubiegania się o finansowanie Kwota kredytu/pożyczki i jej udział w kosztach zadania Preferencje w zakresie oprocentowania Okres finansowania i okres karencji

10 Kredyty preferencyjne – system wspierania termomodernizacji i remontów

11 Kredyty preferencyjne – system wspierania termomodernizacji
Kredyty udzielane w ramach współpracy z BGK na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459) m.in. modernizacja lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła (kotłownia lub węzeł cieplny oraz ciepłownia osiedlowa lub grupowy wymiennik wraz z siecią ciepłowniczą o mocy nominalnej do 11,6 MW) przyłączenie do scentralizowanego źródła ciepła (z likwidacją źródła lokalnego) całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji Preferencje po stronie nakładów na inwestycję – możliwość uzyskania premii termomodernizacyjnej ! 11

12 Kredyt na termomodernizację i remonty
Premia termomodernizacyjna Dla właścicieli i zarządców obiektów, z wyłączeniem jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Na termomodernizację: budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania („o charakterze socjalnym”) budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych, lokalnych sieci ciepłowniczych, lokalnych źródeł ciepła Wysokość premii: 20% wykorzystanej kwoty kredytu, jednak nie więcej niż: 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów 12

13 Kredyty we współpracy z zagranicznymi instytucjami finansowymi

14 Kredyty we współpracy z instytucjami zagranicznymi
KfW Bankengruppe – Kredyt z Klimatem Program Modernizacji Kotłów, dla przedsiębiorstw komunalnych, przedsiębiorstw (także działających w formie spółdzielni) Program Efektywności Energetycznej w Budynkach, dla samorządów, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorstw (także działających w formie spółdzielni), przedsiębiorstw komunalnych Nordic Investment Bank (NIB) Finansowanie przedsięwzięć proekologicznych, dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, spółdzielni mieszkaniowych, samorządów, przedsiębiorstw komunalnych Preferencje po stronie ceny i konstrukcji finansowania – obniżone marże i prowizje w stosunku do standardowej oferty banku, – możliwość skorzystania z 2-letniej karencji w spłacie kapitału. ! 14

15 Kredyty we współpracy z instytucjami zagranicznymi (c.d.)
Europejski Bank Inwestycyjny (EIB) Finansowanie projektów inwestycyjnych m.in. w sektorze ochrony środowiska i racjonalnego użycia energii, dla samorządów i przedsiębiorstw komunalnych, Projekty inwestycyjne związane z rozwojem i utrzymaniem infrastruktury, dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw Bank Rozwoju Rady Europy (CEB) Finansowanie przedsięwzięć infrastrukturalnych, w tym dotyczących ochrony środowiska, dla samorządów i przedsiębiorstw komunalnych Preferencje po stronie ceny i konstrukcji finansowania – obniżone marże i prowizje w stosunku do standardowej oferty banku, – możliwość skorzystania z 2-letniej karencji w spłacie kapitału – możliwość sfinansowania do 100% inwestycji przy połączeniu środków EIB i CEB ! 15

16 Proekologiczne kredyty komercyjne

17 Kredyt z Dobrą Energią Przedmiot kredytowania: odnawialne źródła energii o mocy powyżej 200 kW z wyjątkiem farm wiatrowych, dla których próg wynosi 500 kW Instalacje biogazowni Farmy wiatrowe Instalacje energetycznego wykorzystania biomasy Elektrownie wodne inne inwestycje w OZE + pokrycie zobowiązań podatkowych z tytułu podatku VAT związanego z Projektem, sfinansowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy Projektu 17

18 Kredyt z Dobrą Energią Kwota kredytu: Okres kredytowania:
do wysokości 80% kosztu netto inwestycji. W przypadku gdy jednym ze źródeł finansowania Projektu są środki dotacji UE, możliwe jest sfinansowanie kredytem do 90% kosztów netto inwestycji, Okres kredytowania: wynikający z z pozytywnie zweryfikowanych przez Bank założeń biznes planu Projektu, lecz nie dłużej niż na 15 lat, przy czym okres kredytowania nie może przekroczyć okresu eksploatacji kredytowanego przedmiotu inwestycji Okres karencji: do 18 miesięcy lecz nie dłużej niż do czasu osiągnięcia przez Projekt pełnej zdolności produkcyjnej (okres karencji nie może wykraczać poza termin realizacji inwestycji potwierdzony uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie z uwzględnieniem, w uzasadnionych przypadkach maksymalnie 6 miesięcznego okresu rozruchu). 18

19 Ekologiczny kredyt hipoteczny
Gdy dom jednorodzinny lub dom wielorodzinny, w którym znajduje się mieszkanie posiada: odnawialne źródło energii (OZE), jako źródło samodzielne lub pracujące w układzie biwalentnym), w postaci: kolektorów słonecznych, pomp ciepła, ogniw fotowoltaicznych, albo instalację odzysku ciepła z wykorzystaniem rekuperatorów 19

20 Ekologiczny kredyt hipoteczny
lub: status budynku niskoenergochłonnego tj. posiadającego ważne świadectwo charakterystyki energetycznej (certyfikat energetyczny), z którego wynika że roczne zapotrzebowanie na energię końcową na cele ogrzewania i wentylacji nie jest większe niż 70 kWh/(m2rok) albo status budynku pasywnego tj. takiego, dla którego wielkość energii końcowej niezbędnej do zaspokojenia potrzeb na cele ogrzewania i wentylacji, określona w świadectwie charakterystyki energetycznej, jest nie większa niż 15 kWh/(m2rok) 20

21 Ekologiczny kredyt hipoteczny
Budynek pasywny Budynek niskoenergochłonny OZE Preferencje cenowe dotyczą obniżenia marży kredytu Wysokość marży maleje wraz z poprawą efektywności wykorzystania energii w budynku (lokalu) 21

22 Kredyt na urządzenia służące ochronie środowiska
Warunki udzielania kredytów: maksymalna kwota kredytu – do 100% kosztów zakupu i montażu okres kredytowania – do 8 lat oprocentowanie zmienne – ustalane uchwałą Zarządu Banku, oparte o WIBOR W przypadku zawarcia umowy pomiędzy Bankiem a sprzedawcą bądź producentem urządzeń lub wyrobów albo wykonawcą montażu, oprocentowanie kredytu nabiera preferencyjnego charakteru (nie może być mniejsze niż 1% w skali roku) Wyszukiwarka porozumień: strona internetowa Banku w zakładce: ekologia/ kredyty na urządzenia i wyroby służące ochronie środowiska/ znajdź sprzedawcę urządzeń proekologicznych. 22

23 Dziękuję za uwagę http:/www.bosbank.pl Alicja Siemieniec
Dyrektor Departamentu Finansowania i Projektów Ekologicznych Bank Ochrony Środowiska S.A. tel


Pobierz ppt "Instrumenty bankowe w finansowaniu OZE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google