Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Źródła finansowania inwestycji energooszczędnościowych i OZE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Źródła finansowania inwestycji energooszczędnościowych i OZE"— Zapis prezentacji:

1 Źródła finansowania inwestycji energooszczędnościowych i OZE

2 Na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodne z katalogiem przedstawionym w artykule 400a ustawy Prawo ochrony środowiska Fundusz udziela: Pożyczek: do 80 % kosztów kwalifikowanych, częściowo umarzalna po spełnieniu warunków umowy a) do 15% dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą b) do 30% dla jst oraz spółek ze 100% udziałem jst oprocentowanie ok 3,5% okres spłaty do 6 lat (dla pożyczek powyżej 5 mln zł możliwe wydłużenie do 10 lat) karencja w okresie spłat kapitałowych – 6 miesięcy Pożyczek płatniczych: - do 80% kosztów kwalifikowanych - nieumarzalna - oprocentowanie 4% - okres spłaty do dnia otrzymania pomocy finansowej ze środków zagranicznych

3 Dotacji na: - ochronę przyrody i krajobrazu, - edukacje ekologiczną, - monitoring środowiska, - przedsięwzięcia innowacyjne, - przedsięwzięcia pilotażowe w ochronie środowiska dotyczące nowych technologii, - ochronę przed powodzią, -badania w ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz upowszechnienie ich wyników, - systemy kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat za korzystanie ze środowiska, - zapobieganie lub likwidację poważnych awarii i ich skutków. Dotację mogą być udzielane także na inne cele związane z ochrona środowiska i gospodarką wodną realizowane przez podmioty sektora finansów publicznych lub organizacje pozarządowe.

4 Konkurs Słoneczne Pomorze
Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego (JST) z terenu województwa pomorskiego. Przez JST rozumie się wyłącznie gminę, powiat, województwo i ich jednostki budżetowe oraz inne podmioty ze 100% udziałami JST Dofinansowanie: dotacja do 50% kk. - maksymalnie ,00zł Zadania: zakup i montaż kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych lub autonomicznych punktów świetlnych (lampy solarne i hybrydowe) wraz z oprzyrządowaniem, w obiektach stanowiących ich własność

5 Konkurs Czyste Powietrze Pomorza
Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego (JST) z terenu województwa pomorskiego, a także podmioty realizujących zadania z zakresu gospodarki komunalnej dotyczące zaopatrzenia w energię cieplną. Z udziału w konkursie wyłączone są miasta aglomeracji trójmiejskiej – Gdańsk, Sopot i Gdyni Dofinansowanie: dotacja do 30% kk. - maksymalnie ,00zł Zadania: wymiana kotłów opalanych węglem lub koksem na źródła bardziej przyjazne środowisku tj. kotły zasilane gazem bądź olejem opałowym, kotły na biomasę, pompy ciepła, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, montaż kolektorów słonecznych Zadania mogą dotyczyć źródeł ciepła zasilających budynki: - jednorodzinne, stanowiące własność osób fizycznych, gdzie docelowa moc źródeł po modernizacji wyniesie do 30 kW, - wielorodzinne, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe, - wielorodzinne, stanowiące własność Gminy Wymagany jest 5% wkład wnioskodawcy

6 Linia kredytowa BOŚ LK1 Inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii (wysokość kredytu na jedną inwestycję nie może przekroczyć 300 000 zł) Rodzaje zadań: - kotły opalane biomasą - pompy ciepła - rekuperatory - kolektory słoneczne - ogniwa fotowoltaiczne - hydroelektrownie - elektrownie wiatrowe LK2 Inwestycje z zakresu modernizacji i budowy systemów grzewczych o mocy do 50 kW w tym przyłączenie do sieci miejskiej (węzły, przyłącza), wysokość kredytu na jedną inwestycję nie może przekroczyć 100 000 zł LK6 Zadania dotyczące kompleksowej termomodernizacji obiektów budowlanych, dla których wykonany został audyt energetyczny wysokość kredytu na jedną inwestycję nie może przekroczyć 100 000 zł (osoby fizyczne i zł dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych Dopuszcza się dofinansowanie instalacji pomp ciepła, kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, rekuperatorów w nowobudowanych obiektach. Beneficjenci: osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe oraz osoby prawne.

7 KAWKA dla Pomorza – program ograniczenia niskiej emisji / KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii Beneficjenci: - podmioty wskazane w programach ochrony powietrza, które planują realizację albo realizują przedsięwzięcia mogące być przedmiotem dofinansowania przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, z uwzględnieniem warunków niniejszego programu. Obszary realizacji: Miasta powyżej mieszkańców na terenie których notowane są przekroczenia norm jakości powietrza, leżące na obszarach dla których opracowane zostały programy ochrony powietrza Dofinansowanie: do 90% kk. Z czego dotacja 45% kk. ze środków NFOŚiGW Maksymalne dofinansowanie: uzależnione od wielkości miasta

8 KAWKA dla Pomorza – program ograniczenia niskiej emisji / KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii Zadania: 1) przedsięwzięcia mające na celu ograniczanie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii, w szczególności: a) likwidacja lokalnych źródeł ciepła i podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła spełniające wymagania emisyjne określone przez właściwy organ. b) rozbudowa sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów (ogrzewanych ze źródeł własnych przy wykorzystywaniu paliwa stałego) do centralnego źródła ciepła wraz z podłączeniem obiektu do sieci; c) zastosowanie kolektorów słonecznych celem obniżenia emisji w źródle ciepła opalanym paliwem stałym; d) termomodernizacja budynków wielorodzinnych zgodnie z zakresem wynikającym z wykonanego audytu energetycznego, wyłącznie jako element towarzyszący przebudowie lub likwidacji źródła ciepła opalanego paliwem stałym.

9 KAWKA dla Pomorza – program ograniczenia niskiej emisji / KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii 2) zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł komunikacji miejskiej w szczególności: a) wdrażanie systemów zarządzania ruchem w miastach; b) budowa stacji zasilania w CNG lub energię elektryczną miejskich środków transportu zbiorowego; c) wdrożenie innych przedsięwzięć ograniczających poziomy substancji w powietrzu powodowanych przez komunikację w centrach miast (z wyłączeniem wymiany taboru lub silników, przebudowy lub budowy nowych tras komunikacyjnych dla ruchu samochodowego i szynowego). 3) kampanie edukacyjne (dotyczy beneficjentów) pokazujące korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji, oraz/lub informujące o horyzoncie czasowym prowadzenia zakazu stosowania paliw stałych lub innych działań systemowych gwarantujących utrzymanie poziomu stężeń zanieczyszczeń po wykonaniu działań naprawczych. 4) utworzenie baz danych (dotyczy jednostek samorządu terytorialnego lub instytucji przez nie wskazanych) pozwalających na inwentaryzacje źródeł emisji. (realizacja punktów 3 i 4 jest wymagana przy zadaniach 1 i 2)

10 Program priorytetowy LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej
Beneficjenci: a) jednostki sektora finansów publicznych, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki b) podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami w tym samorządowe osoby prawne c) Ochotnicza Straż Pożarna d) uczelnie w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz instytuty badawcze e) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz podmioty lecznicze prowadzące przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55l Kodeksu cywilnego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych f) organizacje pozarządowe, kościoły i inne związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych oraz kościelne osoby prawne realizujące zadania publiczne Dofinansowanie w formie dotacji wynosi do 30, 50 albo 70% kosztów wykonania dokumentacji projektowej w zależności od klasy energooszczędności projektowanego budynku; Dofinansowanie w formie pożyczki wynosi do 1000 zł na 1 m2 budowanej powierzchni użytkowej pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza w budynku. Pożyczka podlega umorzeniu odpowiednio w wysokości 70% 50% albo 30%

11 Program priorytetowy LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej
Wsparciem finansowym objęte są inwestycje polegające na projektowaniu i budowie nowych budynków: 1) budynki użyteczności publicznej - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, turystyki, sportu. 2) budynki zamieszkania zbiorowego - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności internat, dom studencki, a także budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów. Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia wynosi 1 mln zł ustalony na podstawie kosztorysu inwestorskiego, Budżet programu: 300 mln zł; Nabory wniosków będą odbywać się w trybie ciągłym. Program będzie wdrażany w latach 2013 – 2020. Nabór zapowiedziany na IV kwartał 2013r.

12 Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji Część 3) - Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych W województwie Pomorskim kredytów udzielają 3 banki: Bank Ochrony Środowiska S.A. - Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze - SGB-Bank S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze Beneficjenci: osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe z wyłączeniem osób podłączonych do miejskiej sieci cieplnej dla podgrzewania wody użytkowej Dofinansowanie: dotacja 45% kapitału kredytu bankowego

13 Efektywne wykorzystanie energii Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych
Dofinansowanie: w przypadku domów jednorodzinnych: a) standard NF40 – EUco ≤ 40 kWh/(m2*rok) – dotacja zł brutto; b) standard NF15 – EUco ≤ 15 kWh/(m2*rok) – dotacja zł brutto; w przypadku lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych: c) standard NF40 – EUco ≤ 40 kWh/(m2*rok) – dotacja zł brutto; d) standard NF15 – EUco ≤ 15 kWh/(m2*rok) – dotacja zł brutto.

14 Efektywne wykorzystanie energii Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych
Rodzaje przedsięwzięć 1) budowa domu jednorodzinnego; 2) zakup nowego domu jednorodzinnego; 3) zakup lokalu mieszkalnego w nowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Banki w których dostępne będzie finansowanie: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., SGB-Bank S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Getin Noble Bank S.A., Nordea Bank Polska S.A. Deutsche Bank PBC S.A.

15 Efektywne wykorzystanie energii Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych
Warunki udzielenia dofinansowania: realizacja projektu w maksymalnie 3 lata od podpisania umowy kredytu do 50% powierzchni może być wykorzystywane na prowadzenie działalności gospodarczej (skutkuje to zmniejszeniem dopłaty) przedsięwzięcie zakończone przed podpisaniem umowy nie może być dofinansowane wypłata dotacji po zakończeniu inwestycji i weryfikacji efektu Efekty weryfikują podmioty wskazane na liście Weryfikatorów Programu: tylko jedna dopłata dla danego Beneficjenta nabór ciągły.

16 System zielonych inwestycji (GIS) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej
Beneficjenci: - samorządy terytorialne , - zakłady opieki zdrowotnej, - uczelnie wyższych, - organizacje pozarządowych, - Ochotnicza Straży Pożarna, - Kościoły, związki wyznaniowe, kościelnych osób prawnych. Przedsięwzięcia: termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (w tym zastosowanie technologii OZE) - wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne (zadanie równoległe) Dofinansowanie: dotacja do 30% kosztów kwalifikowanych (w szczególnych przypadkach do 50%) pożyczka do 60% kosztów kwalifikowanych (nie podlega umorzeniu)

17 Efektywne wykorzystanie energii Część 7
Efektywne wykorzystanie energii Część 7. Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach Beneficjenci: - zarejestrowane w Polsce mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Przedsięwzięcia: przedsięwzięcia inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej, polegające na zakupie urządzeń wymienionych na Liście Kwalifikowanych Maszyn i Urządzeń (kredyt do 0,25 mln euro) przedsięwzięcia inwestycyjne w poprawę efektywności energetycznej, bazujące na rozwiązaniach indywidualnych i osiągające min. 20% oszczędności energii (kredyt do 1 mln euro) przedsięwzięcia polegające na termomodernizacji budynku/ów pozostających w dysponowaniu beneficjenta, w wyniku której zostanie osiągnięte minimum 30% oszczędności energii (kredyt do 1 mln euro) - inwestycje polegające na zastosowaniu odnawialnych źródeł energii (kredyt do 1 mln euro)

18 Efektywne wykorzystanie energii Część 7
Efektywne wykorzystanie energii Część 7. Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach Dofinansowanie: dotacja na częściowe spłaty kapitałów kredytów bankowych a) 10% kosztów kwalifikowanych kredytu b) dodatkowe 15% jeśli zadanie zostało poprzedzone audytem zgodnym z wymaganiami NFOŚiGW c) dodatkow0 15% na pokrycie kosztów wdrożenia systemu zarządzania energią (maks zł) wysokość do 100% kosztów kwalifikowanych Nabór: - tryb ciągły (wnioski składane w bankach, które podpisały u mowy z NFOŚiGW)

19 Regionalny Program Strategiczny w zakresie energetyki i środowiska
CEL GŁÓWNY Efektywniejsze gospodarowanie zasobami sprzyjające rozwojowi niskoemisyjnej gospodarki, wzrostowi bezpieczeństwa energetycznego i poprawie stanu środowiska CEL SZCZEGÓŁOWY 1 Bezpieczeństwo energetyczne i poprawa efektywności energetycznej CEL SZCZEGÓŁOWY 2 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie zagrożeniom i zarządzanie ryzykiem CEL SZCZEGÓŁOWY 3 Zrównoważone gospodarowanie zasobami oraz poprawa środowiskowych warunków życia Priorytet 1.1. Rozwój niskoemisyjnych źródeł energii z niezbędną infrastrukturą oraz dywersyfikacja dostaw paliw i surowców energetycznych Priorytet 2.1. Ograniczenie zagrożeń naturalnych Priorytet 3.1. Poprawa stanu środowiska Priorytet 1.2. Poprawa efektywności energetycznej Priorytet 2.2. Racjonalizacja gospodarowania przestrzenią Priorytet 3.2. Ochrona różnorodności biologicznej Priorytet 1.3. Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych Priorytet 3.3. Kształtowanie świadomości i postaw społecznych, wykorzystanie aktywności i dialogu w ochronie środowiska

20 Regionalny Program Strategiczny w zakresie energetyki i środowiska
Priorytet 1.1. Rozwój niskoemisyjnych źródeł energii z niezbędną infrastrukturą oraz dywersyfikacja dostaw paliw i surowców energetycznych Działanie Studia i analizy nad planowanymi w regionie inwestycjami energetycznymi Działanie Rozwój inteligentnych systemów energetycznych Priorytet 1.2. Poprawa efektywności energetycznej Działanie Poprawa efektywności energetycznej i poszanowania energii w budownictwie mieszkaniowym, budynkach i obiektach użyteczności publicznej oraz w sektorze przedsiębiorstw Działanie Budowa nowych oraz poprawa sprawności przetwarzania energii w centralnych, lokalnych i indywidualnych źródłach ciepła Działanie Poprawa sprawności przesyłu i dystrybucji energii oraz gazu Działanie Poprawa efektywności energetycznej systemów oświetlenia i innych systemów elektroenergetycznych Priorytet 1.3. Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych Działanie Rozwój źródeł odnawialnych Działanie Rozwój instalacji służących do produkcji paliw z surowców odnawialnych

21 Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Priorytet RPO WP Działanie RPO WP Indykatywny % alokacji 1. Komercjalizacja wiedzy 8,6% 2. Przedsiębiorstwa 9,3% 3. Edukacja 7,9% 4. Kształcenie zawodowe 3,6% 5. Zatrudnienie 11,1% 6. Integracja 5,6% 7. Zdrowie 5,7% 8. Konwersja 9. Mobilność 17,2% 10. Energia 10.1 Efektywność energetyczna 6.1% 10.2 OZE 4,3% 10.3 Redukcja emisji 1,8% 11. Środowisko 6,5%

22 Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Cel Tematyczny 4. Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej we wszystkich sektorach PI promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii; PI wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym; PI promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich typów obszarów, w szczególności na obszarach miejskich, w tym wspieranie zrównoważonego transportu miejskiego oraz podejmowania odpowiednich działań adaptacyjnych i mitygacyjnych.

23 Priorytet 10. Energia 10.1. Efektywność energetyczna
Ukierunkowanie tematyczne Wsparcie będą mogły uzyskać również projekty obejmujące modernizację oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne i zastosowanie systemów zarządzania energią, realizowane przede wszystkim przez jednostki samorządu terytorialnego oraz takie, które obejmują co najmniej 25% wszystkich punktów świetlnych w danym terenie. 10.2. Odnawialne źródła energii Ukierunkowanie tematyczne Wspierane będą przedsięwzięcia polegające na wykorzystaniu źródeł energii odnawialnej (wiatru, słońca wody, biomasy, biogazu) w celu produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej, przy czym interwencja w zakresie energetyki wodnej dotyczyć będzie wyłącznie modernizacji istniejących obiektów. Wsparciem objęta będzie budowa lub modernizacja źródeł produkujących energię z OZE, w tym zakup niezbędnych urządzeń, jak również budowa infrastruktury służącej do odbioru wytworzonej energii .

24 10.3. Redukcja emisji Ukierunkowanie tematyczne Wspierane będą przedsięwzięcia prowadzące do obniżenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, pochodzącej z produkcji energii oraz ograniczenia tzw. niskiej emisji, szczególnie na obszarach, gdzie stwierdzono przekroczenia standardów jakości powietrza. W tym celu wsparciem objęte będą inwestycje służące budowie nowych niskoemisyjnych bądź modernizacji istniejących niskosprawnych źródeł ciepła, a także modernizacja bądź zwiększenie zasięgu scentralizowanych systemów zaopatrzenia w ciepło. W tym zakresie wspierane będą przede wszystkim inwestycje wykorzystujące gaz ziemny, biogaz i biomasę. Przewiduje się również wsparcie działań służących modernizacji indywidualnych źródeł ciepła z zastosowaniem technologii niskoemisynych, realizowanych w formie ukierunkowanych terytorialnie pakietów przedsięwzięć

25 Projekt Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Cel tematyczny 4. – Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach Poziom regionalny Priorytet 4.1 Promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii Wytwarzani energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej . Efektywna dystrybucja ciepła z OZE (m.in. pompy ciepła, geotermia, kotłownie). Budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw. Budowa/modernizacja zakładów do produkcji urządzeń OZE. Budowa oraz modernizacja sieci umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE do Krajowego Systemu elektroenergetycznego (SN i nn). Poza wsparciem bezzwrotnym przewiduje się wsparcie również w formie zwrotne

26 Dziękuję za uwagę Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Straganiarska 24-27 Gdańsk tel./fax. (058) w. 51 i 77


Pobierz ppt "Źródła finansowania inwestycji energooszczędnościowych i OZE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google