Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wrzesień 2014 r. SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA OSTROŁĘKA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wrzesień 2014 r. SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA OSTROŁĘKA."— Zapis prezentacji:

1 Wrzesień 2014 r. SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA OSTROŁĘKA

2 ROZPORZĄDZENEA MINISTRA OBRONY NARODOWEJ W SPRAWIE SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ (Dz. U. z 2013 poz.812 z późn. zm.) PODSTAWY PRAWNE - ART. 98a pkt. 1-4 - ART. 98b pkt. 1-5 - ART. 98c - ART. 98d pkt. 1-3 - ART. 98e pkt. 1-5 - ART. 98f - ART. 98h pkt. 1-5 USTAWA Z DNIA 21 LISTOPADA 1967r. O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz. U. z 2012 poz. 461 z późn. zm.)

3 SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA PRZEZNACZONA JEST GŁÓWNIE DLA OCHOTNIKÓW, NIEPEŁNIĄCYCH DO TEJ PORY SŁUŻBY WOJSKOWEJ W JAKIEJKOLWIEK FORMIE. STOSUNEK SŁUŻBOWY W SŁUŻBIE PRZYGOTOWAWCZEJ POWSTAJE W DRODZE POWOŁANIA, NA PODSTAWIE DOBROWOLNEGO ZGŁOSZENIA SIĘ DO TEJ SŁUŻBY (złożenia wniosku).

4 SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ MOŻE BYĆ POWOŁANA OSOBA: - nie karana za przestępstwo umyślne; - posiadająca obywatelstwo polskie; - posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej; - wiek co najmniej osiemnaście lat; - posiadająca odpowiednie wykształcenie wymagane do przyjęcia wyższego - kształcenie na potrzeby korpusu oficerskiego), średniego - kształcenie na potrzeby korpusu podoficerskiego lub gimnazjalnego - kształcenie na potrzeby korpusu szeregowych.

5 5 SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA OKRES SZKOLENIA W RAMACH SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ: ŻOŁNIERZ - KSZTAŁCĄCY SIĘ NA POTREZBY KORPUSU OFICERSKIEGO ŻOŁNIERZ - KSZTAŁCĄCY SIĘ NA POTRZEBY KORPUSU PODOFICERSKIEGO ŻOŁNIERZ - KSZTAŁCĄCY SIĘ NA POTREZBY KORPUSU SZEREGOWYCH Do 6 miesięcy w szkole oficerskiej Do 5 miesięcy, w szkole podoficerskiej Do 4 miesięcy, w CiOSz ETAPY SZKOLENIA W RAMACH SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ: SZKOLENIE PODSTAWOWE SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE EGZAMIN warunkujący przyjęcie do NSR

6 SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

7 POWOŁANIE DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ NASTĘPUJE PO SPEŁNIENIU OKREŚLONYCH KRYTERIÓW: - pozytywnej rekomendacji komisji rekrutacyjnej powołanej przez wojskowego komendanta uzupełnień; - stwierdzeniu posiadania przez kandydata orzeczonej zdolności do czynnej służby wojskowej;

8 SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE MA CHARAKTER KONKURSOWY, A PODSTAWĘ REKOMENDACJI W SPRAWACH POWOŁANIA DANEJ OSOBY DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ LUB BRAKU TEJ REKOMENDACJI STANOWIĄ: - wyniki nauczania oraz poziom kwalifikacji, wynikający z treści świadectw i innych dokumentów; - wynik rozmowy kwalifikacyjnej; - potrzeby Sił Zbrojnych, w tym limit powołań do służby przygotowawczej i miejsc w szkole wojskowej lub charakter szkolenia.

9 SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE PRZEPROWADZA POWOŁANA ROZKAZEM DZIENNYM WOJSKOWEGO KOMENDANTA UZUPEŁNIEŃ KOMISJA REKRUTACYJNA W SKŁADZIE: - przewodniczący; - dwaj członkowie, w tym sekretarz. W postępowaniu rekrutacyjnym może uczestniczyć, za zgodą wojskowego komendanta uzupełnień, z głosem doradczym przedstawiciel komendanta ośrodka szkolenia (szkoły wojskowej) lub dowódcy jednostki wojskowej, w której osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej będzie pełniła tę służbę.

10 SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DLA OSÓB, KTÓRE ZŁOŻYŁY WNIOSEK, OBEJMUJE: - analizę złożonych dokumentów; - rozmowę kwalifikacyjną;

11 SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA OSOBY NIEPOSIADAJĄCE ORZECZONEJ ZDOLNOŚCI DO CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ (np. kobiety) UBIEGAJĄCE SIĘ O POWOŁANIE DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ KIERUJE SIĘ DO: - wojskowej komisji lekarskiej w celu wydania orzeczenia o jej zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej; - wojskowej pracowni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do odbycia czynnej służby wojskowej.

12 SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA POWOŁANIE DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ NASTĘPUJE ZA POMOCĄ KART POWOŁANIA W karcie powołania podaje się termin i miejsce stawienia się do służby przygotowawczej i zwolnienia z niej, a w przypadku jej pełnienia w kilku okresach również terminy stawienia się do niej oraz zwolnienia z niej w danym okresie.

13 OŚRODKI SZKOLENIA, W KTÓRYCH PROWADZONE BĘDZIE SZKOLENIE W RAMACH SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ 1 Ośrodek Szkolenia Kierowców – Grudziądz GRUDZIĄDZ Centrum Szkolenia WLąd. – Poznań POZNAŃ Centrum Szkolenia WLOP – Koszalin KOSZALIN Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia - Toruń TORUŃ Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki - Zegrze ZEGRZE Centrum Szkolenia SP - Dęblin DĘBLIN WARSZAWA Ośrodek Szkolenia Kierowców przy 10 Pułku Sam. – Warszawa Centrum Szkolenia ŻW - Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI Centrum Szkolenia MW – Ustka USTKA Centrum Szkolenia Inż.. Chem. – Wrocław WROCŁAW

14 SZKOLENIE PODSTAWOWE Kandydaci na szeregowych NSR 0 SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE SZKOLENIE PODSTAWOWE X. 2010 r.XI.2010 r.XII. 2010 r.I.2011 r. PRZEBIEG SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W 2010 r. NA POTRZEBY KORPUSU SZEREGOWYCH E G Z A M I N Przyjęcie do ośrodka 04 października 2010 Przysięga wojskowa 11 listopada 2010 Zakończenie szkolenia Podstawowego 23 grudnia 2010 Zakończenie szkolenia specjalistycznego 31 stycznia 2011 Szkolenie podstawowe – 3 miesiące.10.2010 r. –.12.2010 r. Szkolenie podstawowe – 3 miesiące 04.10.2010 r. – 23.12.2010 r. Przysięga wojskowa – 11.11.2010 r. Przerwa świąteczna– 24.12.2010 r. – 02.01.2011 r. Szkolenie specjalistyczne – 1 miesiąc 3.01.2011 r. –.01.2011 r. Szkolenie specjalistyczne – 1 miesiąc 3.01.2011 r. – 31.01.2011 r. PRZERWA ŚWIĄTECZNA MIESIĄCE SZKOLENIA

15 Obowiązki żołnierzy służby przygotowawczej Obowiązek przestrzegania przepisów i regulaminów dotyczących służby, umundurowania, itp. Obowiązek zachowania tajemnicy służbowej Nakaz zachowania apolityczności na czas służby

16 Prawa żołnierzy służby przygotowawczej Żołnierzom pełniącym służbę przygotowawczą oraz członkom ich rodzin przysługują szczególne uprawnienia przewidziane dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej i członków ich rodzin na zasadach określonych w art. 118-132 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP

17 Prawa żołnierzy służby przygotowawczej - w okresie między dniem doręczenia pracownikowi karty powołania do czynnej służby wojskowej a jej odbyciem stosunek pracy nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany. - na wniosek pracownika, któremu doręczono kartę powołania do czynnej służby wojskowej, pracodawca jest obowiązany udzielić mu zwolnienia od pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia, - zasiłki i świadczenia alimentacyjne - opieka zdrowotna, obowiązek ubezpieczeniowy - okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy. - pierwszeństwo w zakresie pośrednictwa pracy, oraz inne przywileje pracownicze - rozwiązanie przez pracodawcę stosunku pracy z żoną żołnierza może nastąpić wyłącznie z winy pracownicy oraz w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

18 Prawa żołnierzy służby przygotowawczej - Żołnierzom pełniącym służbę przygotowawczą przysługuje uposażenie zasadnicze i inne należności na zasadach określonych dla żołnierzy pełniących służbę kandydacką: Korpus oficerów: 60% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego; Korpus podoficerów: 40% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego; Korpus szeregowych: 30% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego - Żołnierzowi zwolnionemu ze służby przygotowawczej przysługuje odprawa w związku ze zwolnieniem z czynnej służby wojskowej w wysokości najniższego wynagrodzenia za pracę, - mogą być przyznawane nagrody i zapomogi, - żołnierzom delegowany przysługują należności za podróże służbowe, - zwrot kosztów pomocy prawnej, jeżeli postępowanie przygotowawcze wszczęte o przestępstwo popełnione w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych zakończy się orzeczeniem o umorzeniu

19 UPOSAŻENIE Z TYTUŁU PEŁNIENIA SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ NA POTRZEBY KORPUSU OFICERÓW – 1500 ZŁ 60 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego PODOFICERÓW – 1000 ZŁ 40 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego SZEREGOWYCH – 750 ZŁ 30 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego

20 NAGRODY I ZAPOMOGI NALEŻNOŚCI ZA PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZASIŁKI POGRZEBOWE, ODPRAWY POŚMIERTNE ZWROT KOSZTÓW POGRZEBU POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI FINANSOWE ŻIOŁNIERZY SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ ODPRAWA W ZWIĄZKU ZE ZWOLNIENIEM ZE SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ (nie przysługuje w przypadku zwolnienia przed upływem czasu jej trwania)

21 Żołnierza służby przygotowawczej zwalnia się przed upływem czasu jej trwania: - Zrzeczenia się obywatelstwa polskiego; - Wybrania na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego; - Uznania ze względu na stan zdrowia za trwale lub czasowo niezdolnego do czynnej służby wojskowej; - Utraty stopnia wojskowego lub degradacji; - Prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej usunięcia ze służby przygotowawczej; - Prawomocnego orzeczenia środka karnego pozbawienia praw publicznych lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza; - Skazania prawomocnym wyrokiem na karę ograniczenia lub pozbawienia wolności; - Można zwolnić w przypadku nieuzyskiwania przez niego zadawalających wyników w nauce lub niezaliczenia egzaminów prowadzonych zgodnie z programem szkolenia; - Można zwolnić na pisemny wniosek uzasadniony szczególnie ważnymi względami osobistymi lub rodzinnymi.


Pobierz ppt "Wrzesień 2014 r. SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA OSTROŁĘKA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google