Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 WIEDZA O GOSPODARCE Rynek. WIEDZA O GOSPODARCE RYNEK Rynek I RYNEK jako miejsce kupna – sprzedaży. RYNEK jako PROCES, w ramach którego kupujący i sprzedający.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 WIEDZA O GOSPODARCE Rynek. WIEDZA O GOSPODARCE RYNEK Rynek I RYNEK jako miejsce kupna – sprzedaży. RYNEK jako PROCES, w ramach którego kupujący i sprzedający."— Zapis prezentacji:

1 1 WIEDZA O GOSPODARCE Rynek

2 WIEDZA O GOSPODARCE RYNEK Rynek I RYNEK jako miejsce kupna – sprzedaży. RYNEK jako PROCES, w ramach którego kupujący i sprzedający określają, co mają zamiar kupować i sprzedawać oraz na jakich warunkach.

3 WIEDZA O GOSPODARCE Rynek PojęcieDefinicja Rynek To miejsce lub proces, które są związane z wymianą dóbr, za ustaloną cenę i z ustalonymi innymi warunkami transakcji. Cena Wyrażona w pieniądzu wartość towaru. I

4 WIEDZA O GOSPODARCE rynek międzynarodowy Rynek – klasyfikacja rynku I rynek krajowy rynek regionalny rynek lokalny

5 WIEDZA O GOSPODARCE Rynek – czynniki wytwórcze praca Rynek czynników wytwórczych obejmuje trzy zasadnicze elementy, są to: I

6 WIEDZA O GOSPODARCE I Rynek pracy Przedmiotem sprzedaży na rynku pracy jest PRACA, która ma swoją CENĘ, czyli WYNAGRODZENIE. Przedmiotem sprzedaży na rynku pracy jest PRACA, która ma swoją CENĘ, czyli WYNAGRODZENIE. PODAŻ na rynku pracy reprezentują osoby gotowe podjąć pracę – PRACOWNICY, POPYT – PRACODAWCY. PODAŻ na rynku pracy reprezentują osoby gotowe podjąć pracę – PRACOWNICY, POPYT – PRACODAWCY.

7 WIEDZA O GOSPODARCE Rynek ziemi, rynek kapitałowy Rynek ziemi – ziemia jest tym dobrem, które nigdy nie traci na wartości, jest stabilnym aktywem. Rynek kapitału obejmuje zarówno rynek kapitału fizycznego (a więc rynek dóbr kapitałowych w rodzaju budynków, maszyn, urządzeń, narzędzi i materiałów wykorzystywanych w działalności gospodarczej), jak i rynek kapitału finansowego. I

8 WIEDZA O GOSPODARCE I Rynek kapitałowy Rynek kapitału finansowego dzieli się z na:

9 WIEDZA O GOSPODARCE I Rynek kapitałowy PojęcieDefinicja Akcje Są to papiery wartościowe emitowane przez spółki akcyjne. Akcjonariusz może liczyć na udział w zysku spółki (poprzez otrzymywanie dywidendy) oraz na prawo głosu. Zakres uprawnień jest różny w zależności od rodzaju akcji. Obligacje To papier wartościowy, w którym emitent (ten, który wydaje obligacje) stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia, np. zwrotu kwoty zapłaconej za obligację wraz z ustalonymi odsetkami. W przeciwieństwie do akcji obligacje nie dają posiadaczowi żadnych uprawnień względem emitenta typu współwłasność, dywidenda i uczestnictwo w podejmowaniu decyzji co do działalności emitenta. DywidendaCześć zysku wypłacana akcjonariuszom.

10 WIEDZA O GOSPODARCE Rynek regulowany i wolny Rodzaje rynku ze względu na kryterium swobody działania podmiotów lub brak takiej swobody: I rynek regulowany wolny rynek

11 WIEDZA O GOSPODARCE Rynek regulowany i wolny I Rynek regulowanyRynek wolny - kontrola władz nad gospodarką, - planowanie co i w jakich ilościach powinno być produkowane, - ustalanie cen minimalnych i maksymalnych, - znikoma konkurencja pomiędzy poszczególnymi podmiotami działającymi w gospodarce, - państwowa własność zasobów naturalnych i kapitałowych. Z takim rynkiem, a raczej całą gospodarką, mieliśmy do czynienia w Polsce przed 1989 rokiem. - decyzje ekonomiczne podejmowane przez przedsiębiorców i innych uczestników rynku, - dobrowolność transakcji zawieranych pomiędzy kupującymi i sprzedającymi, - dobrowolność ustalania cen, - dobrowolność ustalania warunków transakcji, - cenione prawo własności to własność prywatna, - istnienie konkurencji.

12 WIEDZA O GOSPODARCE Rynek regulowany i wolny PojęcieDefinicja I Reglamentacja Ograniczenie w dostępie do dóbr. Wprowadzone na skutek braku tychże dóbr. To również cecha charakterystyczna dla rzeczywistości gospodarczej w Polsce sprzed 1989 roku, kiedy obowiązywały tzw. kartki na podstawowe artykuły, które dzisiaj bez problemu możemy kupić w sklepach. Rynek regulowany Rynek, na którym decyzje gospodarcze podejmowane są przez władze centralne. Wolny rynek Rynek, na którym decyzje podejmowane są przez jego uczestników. Istnieje konkurencja.

13 WIEDZA O GOSPODARCE Konkurencja Czynniki konkurencyjności: I cena jakość opakowanie dostępność gwarantowana poprzez system dystrybucji okres gwarancji możliwość serwisowania

14 WIEDZA O GOSPODARCE cena jakość towaru Konkurencja okres gwarancji I wygląd produktu możliwość serwisowania Opakowanie dystrybucja

15 WIEDZA O GOSPODARCE Konkurencja I Proces, w którym podmioty rynkowe (np. producenci) rywalizują ze sobą o klienta. Czynią to za pomocą takich instrumentów, jak np.: cena, jakość produktu, szerokość asortymentu, formy płatności.

16 WIEDZA O GOSPODARCE Zapamiętaj Rynek dóbr I Rynek czynników wytwórczych rynek pracy, rynek ziemi, rynek dóbr kapitałowych Rynek wartości niematerialnych i prawnych

17 WIEDZA O GOSPODARCE Zapamiętaj I Wolny rynek Rynek regulowany

18 WIEDZA O GOSPODARCE Zapamiętaj I Rynek międzynarodowy Rynek krajowy Rynek regionalny Rynek lokalny

19 WIEDZA O GOSPODARCE Rynek sprzedawcy II

20 WIEDZA O GOSPODARCE Rynek nabywcy II

21 WIEDZA O GOSPODARCE Siła jednej ze stron rynku II PojęcieDefinicja Rynek sprzedawcy Mamy z nim do czynienia, kiedy popyt przewyższa podaż. Oznacza to, że sprzedający mogą dyktować cenę. Rynek nabywcy To rynek, na którym podaż dominuje nad popytem. Jeśli na rynku będzie więcej dóbr określonego rodzaju, niż rynek jest w stanie „wchłonąć”, to sprzedawcy zaczną obniżać cenę, dodawać gratisy do sprzedawanego towaru itd. W takiej sytuacji warunki transakcji dyktuje nabywca.

22 WIEDZA O GOSPODARCE Stopień konkurencyjności II rynki konkurencyjne czysty monopol konkurencja niedoskonała

23 WIEDZA O GOSPODARCE II Stopień konkurencyjności PojęcieDefinicja Rynki konkurencyjne To rynki, na których występuje duża liczba podmiotów. Konkurują między sobą, walcząc o klienta. Czysty monopol To taki model konkurencji, gdzie na rynku działa jeden producent. Stwarza to sytuację niekorzystną dla kupujących, bowiem muszą godzić się na ceny i inne warunki transakcji dyktowane przez producenta. Cena maksymalna (pułap ceny, sufit cenowy) Jest to cena urzędowa, której nie może przekroczyć cena sprzedaży określonego dobra. Konkurencja oligopolistyczna Taki model konkurencji, gdzie działa kilku wiodących producentów. Rywalizujących między sobą o klientów. Koncesja Jest to akt administracyjny wydawany przez organ koncesyjny (różne urzędy uprawnione do wydawania koncesji). Upoważnia on przedsiębiorcę do prowadzenia ściśle określonej działalności gospodarczej. Koncesjonowanie wprowadza się dla takich działalności, które mają szczególne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo państwa lub obywateli albo inny ważny interes publiczny.

24 WIEDZA O GOSPODARCE Monopson II Taki model konkurencji, gdzie działa wielu producentów, ale jeden znaczący odbiorca. W tej sytuacji to odbiorca dyktuje warunki transakcji. WIEDZA O GOSPODARCE

25 Rynek kapitałowy III banki ( zarówno komercyjne, jak i centralny) fundusze inwestycyjne fundusze emerytalne towarzystwa ubezpieczeniowe Uczestnikami rynku kapitałowego są przede wszystkim instytucje finansowe oraz osoby indywidualne. Spośród instytucji finansowych należy wymienić :

26 WIEDZA O GOSPODARCE II Rynek kapitałowy PojęcieDefinicja Fundusze inwestycyjne Podmioty, które są formą wspólnego inwestowania. Inwestorzy nabywają jednostki uczestnictwa, płacąc za nie określoną kwotę pieniędzy. Fundusz inwestycyjny lokuje zgromadzone środki pieniężne w ściśle określone aktywa, np. akcje, obligacje, bony skarbowe. Fundusze emerytalne Są częścią systemu emerytalnego, z którego w przyszłości będzie wypłacana emerytura. Do otwartego funduszu emerytalnego co miesiąc ZUS przekazuje część składki na ubezpieczenie społeczne, którą do ZUS odprowadza pracodawca. Pieniądze do OFE wpłaca wyłącznie ZUS. Klient nie może nic wpłacić sam. Towarzystwa ubezpieczeniowe Podmioty odgrywające rolę pośrednika w obrocie giełdowym

27 WIEDZA O GOSPODARCE III DOMY MAKLERSKIE podmioty odgrywające rolę pośrednika w obrocie giełdowym Rynek kapitałowy

28 WIEDZA O GOSPODARCE III Transformacja gospodarcza po 1989 roku Trzeba skończyć z fałszywą grą, w której ludzie udają, że pracują, a państwo udaje, że płaci. To słowa prof. Leszka Balcerowicza wygłoszone przed sejmem w 1989 roku. W Polsce w 1989 roku rozpoczął się okres transformacji gospodarczej. Skończyła się era gospodarki centralnie planowanej, a rozpoczęła era gospodarki rynkowej.

29 WIEDZA O GOSPODARCE III Transformacja gospodarcza po 1989 roku Zespół ekonomistów pod kierownictwem prof. Balcerowicza opracował pakiet reform społeczno-gospodarczych, znany pod potoczną nazwą „plan Balcerowicza”. Do jego głównych założeń należały: obniżenie inflacji i deficytu budżetowego, likwidacja niedoborów, uzyskanie zgody na redukcję długu zagranicznego, zamrożenie płac i wprowadzenie podatku od ponadnormatywnych wynagrodzeń, tzw. popiwku, rozpoczęcie procesu prywatyzacji, otwarcie na rynki zagraniczne, demonopolizacja rynku (wprowadzenie konkurencji).

30 WIEDZA O GOSPODARCE III PojęcieDefinicja Popiwek Podatek od ponadnormatywnych wynagrodzeń – wprowadzony w połowie lat dziewięćdziesiątych, stosowany także w ramach reform Balcerowicza jako narzędzie do walki z inflacją. Prywatyzacja Przechodzenie od własności państwowej do prywatnej w wyniku sprzedaży mienia państwowego lub jego udostępnienia prywatnym osobom fizycznym lub prawnym. Transformacja gospodarcza po 1989 roku


Pobierz ppt "1 WIEDZA O GOSPODARCE Rynek. WIEDZA O GOSPODARCE RYNEK Rynek I RYNEK jako miejsce kupna – sprzedaży. RYNEK jako PROCES, w ramach którego kupujący i sprzedający."

Podobne prezentacje


Reklamy Google