Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Województwa Pomorskiego 2020 a jakość edukacji w regionie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Województwa Pomorskiego 2020 a jakość edukacji w regionie"— Zapis prezentacji:

1 Województwa Pomorskiego 2020 a jakość edukacji w regionie
Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 a jakość edukacji w regionie Departament Edukacji i Sportu Gdańsk, 31 stycznia 2013 r.

2 NOWOCZESNA GOSPODARKA ATRAKCYJNA PRZESTRZEŃ
SRWP 2020 a jakość edukacji w regionie WIZJA REGIONU SIATKA CELÓW STRATEGICZNYCH NOWOCZESNA GOSPODARKA AKTYWNI MIESZKAŃCY ATRAKCYJNA PRZESTRZEŃ Wysoka efektywność przedsiębiorców Wysoki poziom zatrudnienia Sprawny system transportowy Konkurencyjne szkolnictwo wyższe Wysoki poziom kapitału społecznego Bezpieczeństwo i efektywność energetyczna Unikatowa oferta turystyczna i kulturalna Efektywny system edukacji Dobry stan środowiska Lepszy dostęp do usług zdrowotnych 1

3 NARZĘDZIA REALIZACJI STRATEGII Regionalny program strategiczny
SRWP 2020 a jakość edukacji w regionie NARZĘDZIA REALIZACJI STRATEGII Regionalny program strategiczny (w zakresie) Cel operacyjny rozwoju gospodarczego 1.1. Wysoka efektywność przedsiębiorstw 1.2. Konkurencyjne szkolnictwo wyższe atrakcyjności turystycznej i kulturalnej 1.3. Unikatowa oferta turystyczna i kulturalna aktywności zawodowej i społecznej 2.1. Wysoki poziom zatrudnienia 2.2. Wysoki poziom kapitału społecznego 2.3. Efektywny system edukacji ochrony zdrowia 2.4. Lepszy dostęp do usług zdrowotnych transportu 3.1. Sprawny system transportowy energetyki i środowiska 3.2. Bezpieczeństwo i efektywność energetyczna 3.3. Dobry stan środowiska 2

4 EFEKTYWNY SYSTEM EDUKACYJNY (1)
SRWP 2020 a jakość edukacji w regionie EFEKTYWNY SYSTEM EDUKACYJNY (1) Oczekiwane efekty: wyższa jakość kształcenia, głównie pod kątem nabywania kompetencji kluczowych, w tym społecznych oraz ułatwiających dostęp do rynku pracy mniejsze wewnątrzregionalne zróżnicowania w zakresie luk kompetencyjnych wśród pomorskich uczniów poprawa spójności kształcenia na poszczególnych etapach ścieżki edukacyjnej większy udział w edukacji przedszkolnej i w zorganizowanych formach opieki do 3. roku życia 3

5 EFEKTYWNY SYSTEM EDUKACYJNY (2)
SRWP 2020 a jakość edukacji w regionie EFEKTYWNY SYSTEM EDUKACYJNY (2) Zobowiązania Samorządu Województwa Pomorskiego: uruchomienie regionalnego systemu wsparcia szkół, obejmującego m.in. doskonalenie nauczycieli wdrożenie regionalnego systemu wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym szczególnie uzdolnionych uruchomienie mechanizmu trwałej współpracy uczelni ze szkołami i placówkami edukacyjnymi uruchomienie regionalnego systemu monitorowania losów absolwentów na każdym etapie edukacyjnym uruchomienie sieci dialogu edukacyjnego w regionie w oparciu o rady oświatowe 4

6 Najważniejsze problemy zdiagnozowane w RPS Społeczeństwo (1)
SRWP 2020 a jakość edukacji w regionie Najważniejsze problemy zdiagnozowane w RPS Społeczeństwo (1) obszar zatrudnienia: brak efektywnego systemu doradztwa zawodowego niedostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy niski wskaźnik osób uczestniczących w kształceniu ustawicznym obszar kapitału społecznego: brak nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze i kulturze fizycznej) brak długofalowych programów rozbudzających wśród dzieci i młodzieży wrażliwość społeczną i potrzebę aktywności obywatelskiej brak systemowego wsparcia wolontariatu szkolnego 5

7 Najważniejsze problemy zdiagnozowane w RPS Społeczeństwo (2)
SRWP 2020 a jakość edukacji w regionie Najważniejsze problemy zdiagnozowane w RPS Społeczeństwo (2) obszar edukacji: niskie wyniki egzaminów zewnętrznych słaba współpraca szkół ze środowiskiem lokalnym brak sieci współpracy nauczycieli i dyrektorów szkół na poziomie powiatowym i regionalnym słabe upowszechnienie wśród nauczycieli metod kształcenia na odległość (e-learning) niezadawalający procent dzieci objętych opieką przedszkolną, mała liczba żłobków i zorganizowanych punktów opieki nad dziećmi do lat 3 nieefektywny system pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym z uczniem szczególnie uzdolnionym brak systematycznej współpracy szkół z uczelniami wyższymi 6

8 RPO SRWP 2020 RPS Rozwój gospodarczy RPS Ochrona zdrowia
RPS Atrakcyjność turystyczna i kulturalna RPS Transport RPS Aktywność zawodowa i społeczna RPS Energetyka i środowisko RPO

9 ZAPEWNIENIE JAKOŚCI POMORSKIEJ EDUKACJI
SRWP 2020 a jakość edukacji w regionie ZAPEWNIENIE JAKOŚCI POMORSKIEJ EDUKACJI I Forum Pomorskiej Edukacji – 14 listopada 2012, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego cel: wypracowanie rekomendacji, których wdrożenie pozwoli zapewnić system jakości pomorskiej edukacji obszary tematyczne: wyniki sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych a skuteczność kształcenia czynniki mające wpływ na osiągnięcia edukacyjne uczniów forma: debata i panele dyskusyjne uczestnicy: reprezentanci środowiska oświatowego i przedstawiciele innych zainteresowanych grup społecznych 8

10 NAJWAŻNIEJSZE REKOMENDACJE I FORUM POMORSKIEJ EDUKACJI
SRWP 2020 a jakość edukacji w regionie NAJWAŻNIEJSZE REKOMENDACJE I FORUM POMORSKIEJ EDUKACJI - pierwsze kroki na drodze do realizacji SRWP 2020 tworzenie Rad Szkół (uspołecznienie edukacji poprzez autentyczne włączenie rodziców, budowa partnerskich relacji nauczyciele-rodzice) tworzenie Rad Oświatowych (stworzenie płaszczyzny dialogu o procesie dydaktycznym, potrzebach i możliwościach jego podmiotów w kontekście stojących przed nimi wyzwań rozwojowych) powołanie Pomorskiej Rady Oświatowej wypracowanie wspólnych standardów w dziedzinie edukacji oraz kryteriów oceny ich osiągania opracowanie i wdrożenie w województwie, w porozumieniu z uczelniami oraz pracodawcami, sprawnego i odpowiadającego potrzebom rynku pracy pomorskiego sytemu doradztwa edukacyjno- zawodowego poprawa jakości kształcenia nauczycieli - wdrożenie programu lepszego przygotowania studentów kierunków nauczycielskich do wykonywania zawodu 9

11 Departamentu Edukacji i Sportu
Dziękuję za uwagę Adam Krawiec Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu


Pobierz ppt "Województwa Pomorskiego 2020 a jakość edukacji w regionie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google