Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gdańsk, 31 stycznia 2013 r. Departament Edukacji i Sportu Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 a jakość edukacji w regionie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gdańsk, 31 stycznia 2013 r. Departament Edukacji i Sportu Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 a jakość edukacji w regionie."— Zapis prezentacji:

1 Gdańsk, 31 stycznia 2013 r. Departament Edukacji i Sportu Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 a jakość edukacji w regionie

2 WIZJA REGIONU 1 SIATKA CELÓW STRATEGICZNYCH NOWOCZESNA GOSPODARKA AKTYWNI MIESZKAŃCY ATRAKCYJNA PRZESTRZEŃ Wysoka efektywność przedsiębiorców Wysoki poziom zatrudnienia Sprawny system transportowy Konkurencyjne szkolnictwo wyższe Wysoki poziom kapitału społecznego Bezpieczeństwo i efektywność energetyczna Unikatowa oferta turystyczna i kulturalna Efektywny system edukacji Dobry stan środowiska Lepszy dostęp do usług zdrowotnych SRWP 2020 a jakość edukacji w regionie

3 NARZĘDZIA REALIZACJI STRATEGII 2 Regionalny program strategiczny (w zakresie) Cel operacyjny rozwoju gospodarczego1.1. Wysoka efektywność przedsiębiorstw 1.2. Konkurencyjne szkolnictwo wyższe atrakcyjności turystycznej i kulturalnej1.3. Unikatowa oferta turystyczna i kulturalna aktywności zawodowej i społecznej http://strategia2020.pomorskie.eu/pl /rps_aktywnosc_zawod_spol 2.1. Wysoki poziom zatrudnienia 2.2. Wysoki poziom kapitału społecznego 2.3. Efektywny system edukacji ochrony zdrowia2.4. Lepszy dostęp do usług zdrowotnych transportu3.1. Sprawny system transportowy energetyki i środowiska3.2. Bezpieczeństwo i efektywność energetyczna 3.3. Dobry stan środowiska SRWP 2020 a jakość edukacji w regionie

4 EFEKTYWNY SYSTEM EDUKACYJNY (1) 3 Oczekiwane efekty: 1)wyższa jakość kształcenia, głównie pod kątem nabywania kompetencji kluczowych, w tym społecznych oraz ułatwiających dostęp do rynku pracy 2)mniejsze wewnątrzregionalne zróżnicowania w zakresie luk kompetencyjnych wśród pomorskich uczniów 3)poprawa spójności kształcenia na poszczególnych etapach ścieżki edukacyjnej 4)większy udział w edukacji przedszkolnej i w zorganizowanych formach opieki do 3. roku życia SRWP 2020 a jakość edukacji w regionie

5 EFEKTYWNY SYSTEM EDUKACYJNY (2) 4 Zobowiązania Samorządu Województwa Pomorskiego: 1) uruchomienie regionalnego systemu wsparcia szkół, obejmującego m.in. doskonalenie nauczycieli 2) wdrożenie regionalnego systemu wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym szczególnie uzdolnionych 3) uruchomienie mechanizmu trwałej współpracy uczelni ze szkołami i placówkami edukacyjnymi 4) uruchomienie regionalnego systemu monitorowania losów absolwentów na każdym etapie edukacyjnym 5) uruchomienie sieci dialogu edukacyjnego w regionie w oparciu o rady oświatowe SRWP 2020 a jakość edukacji w regionie

6 Najważniejsze problemy zdiagnozowane w RPS Społeczeństwo (1) obszar zatrudnienia: 5 brak efektywnego systemu doradztwa zawodowego niedostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy niski wskaźnik osób uczestniczących w kształceniu ustawicznym SRWP 2020 a jakość edukacji w regionie obszar kapitału społecznego: brak nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze i kulturze fizycznej) brak długofalowych programów rozbudzających wśród dzieci i młodzieży wrażliwość społeczną i potrzebę aktywności obywatelskiej brak systemowego wsparcia wolontariatu szkolnego

7 Najważniejsze problemy zdiagnozowane w RPS Społeczeństwo (2) obszar edukacji: 6 niskie wyniki egzaminów zewnętrznych słaba współpraca szkół ze środowiskiem lokalnym brak sieci współpracy nauczycieli i dyrektorów szkół na poziomie powiatowym i regionalnym słabe upowszechnienie wśród nauczycieli metod kształcenia na odległość (e- learning) niezadawalający procent dzieci objętych opieką przedszkolną, mała liczba żłobków i zorganizowanych punktów opieki nad dziećmi do lat 3 nieefektywny system pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym z uczniem szczególnie uzdolnionym brak systematycznej współpracy szkół z uczelniami wyższymi SRWP 2020 a jakość edukacji w regionie

8 RPS Rozwój gospodarczy RPS Atrakcyjność turystyczna i kulturalna RPS Aktywność zawodowa i społeczna RPS Ochrona zdrowia RPS Transport RPS Energetyka i środowisko RPORPO SRWP 2020

9 ZAPEWNIENIE JAKOŚCI POMORSKIEJ EDUKACJI 8 I Forum Pomorskiej Edukacji – 14 listopada 2012, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego cel: wypracowanie rekomendacji, których wdrożenie pozwoli zapewnić system jakości pomorskiej edukacji obszary tematyczne: wyniki sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych a skuteczność kształcenia czynniki mające wpływ na osiągnięcia edukacyjne uczniów forma: debata i panele dyskusyjne uczestnicy: reprezentanci środowiska oświatowego i przedstawiciele innych zainteresowanych grup społecznych http://www.pomorskie.eu/pl/forum_pomorskiej_edukacji SRWP 2020 a jakość edukacji w regionie

10 NAJWAŻNIEJSZE REKOMENDACJE I FORUM POMORSKIEJ EDUKACJI - pierwsze kroki na drodze do realizacji SRWP 2020 9 tworzenie Rad Szkół (uspołecznienie edukacji poprzez autentyczne włączenie rodziców, budowa partnerskich relacji nauczyciele-rodzice) tworzenie Rad Oświatowych (stworzenie płaszczyzny dialogu o procesie dydaktycznym, potrzebach i możliwościach jego podmiotów w kontekście stojących przed nimi wyzwań rozwojowych) powołanie Pomorskiej Rady Oświatowej wypracowanie wspólnych standardów w dziedzinie edukacji oraz kryteriów oceny ich osiągania opracowanie i wdrożenie w województwie, w porozumieniu z uczelniami oraz pracodawcami, sprawnego i odpowiadającego potrzebom rynku pracy pomorskiego sytemu doradztwa edukacyjno- zawodowego poprawa jakości kształcenia nauczycieli - wdrożenie programu lepszego przygotowania studentów kierunków nauczycielskich do wykonywania zawodu SRWP 2020 a jakość edukacji w regionie

11 Dziękuję za uwagę Adam Krawiec Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu


Pobierz ppt "Gdańsk, 31 stycznia 2013 r. Departament Edukacji i Sportu Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 a jakość edukacji w regionie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google