Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowe podejście realizacji Europejskiego Funduszu Społecznego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowe podejście realizacji Europejskiego Funduszu Społecznego"— Zapis prezentacji:

1 Nowe podejście realizacji Europejskiego Funduszu Społecznego
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego DEPARTAMENT KOORDYNACJI PROGRAMÓW OPERACYJNYCH Nowe podejście realizacji Europejskiego Funduszu Społecznego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego Karina Bedrunka Opole, 29 listopada 2013r. COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

2 CZYNNIKI DETERMINUJĄCE ZAKRES INTERWENCJI
COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

3 Zmiana liczby ludności w latach 2002-2011 w Polsce wg województw
COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

4 Prognozowane tempo spadku liczby ludności w Polsce i regionie w latach 2010-2035
Odsetek liczby ludności w danym roku w stosunku do liczby ludności w 2010r. Wg prognozy GUS, 2008 COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

5 Przyczyny kryzysu demograficznego w województwie opolskim
Niska dzietność Współczynnik dzietności w Polsce wg województw w 2011r. Emigracja, zwłaszcza zagraniczna Liczba emigrantów na 1000 mieszkańców w Polsce wg województw w 2011r. COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

6 Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020r.
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE TO WIELOKULTUROWY REGION, WYKSZTAŁCONYCH, OTWARTYCH I AKTYWNYCH MIESZKAŃCÓW, Z KONKURENCYJNĄ I INNOWACYJNĄ GOSPODARKĄ ORAZ Z PRZYJAZNYM ŚRODOWISKIEM ŻYCIA PRZYGOTOWANE DO RYNKU PRACY AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO ATRAKCYJNE OBSZARY DO ZAMIESZKANIA, INWESTOWANIA I WYPOCZYNKU ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ AGLOMERACJI OPOLSKIEJ, MIAST I OBSZARÓW WIEJSKICH REGIONU KONKURENCYJNA GOSPODARKA OPARTA NA INNOWACYJNOŚCI I WSPÓŁPRACY Z NAUKĄ TEMATYCZNE WYZWANIA ROZWOJOWE HORYZONTALNE WYZWANIE ROZWOJOWE WIZJA ROZWOJU REGIONU ZAPOBIEGANIE I PRZECIWDZIAŁANIE PROCESOM DEPOPULACJI COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

7 PAKIET I Praca to bezpieczna rodzina PAKIET II Edukacja a rynek pracy
Założenia Programu Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim PAKIET III Opieka żłobkowo-przedszkolna PAKIET I Praca to bezpieczna rodzina PAKIET II Edukacja a rynek pracy PAKIET IV Złota jesień Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego Narzędzia SSD COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

8 WSPARCIE RPO WO 2014-2020 SKIEROWANE
NA PRZECIWDZIAŁANIE PROCESOM DEPOPULACJI COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

9 Podział środków w ramach RPO WO 2014-2020
EFRR 680,8 mln Euro  Wsparcie SSD = 362,8 mln Euro EFRR = 175,2 mln Euro EFS = 187,6 mln Euro Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego Łączna alokacja 944,1 mln Euro EFS 263,3 mln Euro 38,43 % alokacji COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

10 Wsparcie Programu Specjalnej Strefy Demograficznej w RPO WO 2014-2020
 OSI Przygranicze  OSI Depopulacja - teren całego województwa  Zintegrowane Inwestycje Terytorialne SSD RPO WO ZINTEGROWANE PODEJŚCIE TERYTORIALNE COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

11 Praca to bezpieczna rodzina
Wsparcie zaplanowane do realizacji w RPO WO wpisujące się w SSD Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach [PI 1.2] Rozwój e-usług w MŚP [PI 2.2] Wsparcie uzbrojenia terenów inwestycyjnych [PI 3.1] Wsparcie działań promujących produkty i usługi w kraju i zagranicą [PI 3.2] Wsparcie inwestycyjne MŚP związane z rozwojem przedsiębiorstwa w zakresie turystyki [PI 3.3] Działania związane ze zwiększeniem aktywności inwestycyjnej MŚP Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, dotacje na rozwój przedsiębiorczości, profilaktyka zdrowotna, elastyczny czas pracy [PI 8.5, 8.7, 8.8, 8.10] Rozwój potencjału gospodarczego regionu poprzez dostęp do pozabankowych źródeł finansowania inwestycji [PI 1.2, 3.3, 8.7] PAKIET I Praca to bezpieczna rodzina Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

12 Wsparcie zaplanowane do realizacji w RPO WO 2014-2020 wpisujące się w SSD
Podniesienie efektywności szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego ogólnego [PI 10.1] Podniesienie efektywności szkolnictwa zawodowego, upowszechnienie kształcenia ustawicznego [PI 10.3] Wsparcie infrastrukturalne Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego [PI 10.4] PAKIET II Edukacja a rynek pracy Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

13 Opieka żłobkowo-przedszkolna
Wsparcie zaplanowane do realizacji w RPO WO wpisujące się w SSD Wsparcie opieki nad dziećmi do lat 3 (żłobki, opiekunowie dzienni) [PI 8.8] Kompleksowa opieka nad matką i dzieckiem (diagnostyka i leczenie chorób rozwojowych niemowląt i dzieci, szczepienia ochronne dzieci do 3 roku życia, szkoły rodzenia) [PI 9.7] Kompleksowa opieka nad matką i dzieckiem (infrastruktura wspierająca opiekę zdrowotną skierowaną do dzieci i matek w okresie połogu – wsparcie położnictwa, ginekologii, neonatologii, pediatrii) [PI 9.1] Podniesienie jakości i rozszerzenie oferty kształcenia przedszkolnego [PI 10.1] PAKIET III Opieka żłobkowo-przedszkolna Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

14 Wsparcie zaplanowane do realizacji w RPO WO 2014-2020 wpisujące się w SSD
Programy zwiększające jakość i dostępność do usług zdrowotnych skierowanych do osób starszych (np. rehabilitacja ruchowa, logopedyczna) [PI 9.7] Wsparcie inwestycyjne służące rozwojowi opieki medycznej skierowanej do osób starszych (rozwój geriatrii) [PI 9.1] Rozwój usług opieki nad osobami starszymi (opieka środowiskowa i rodzinna w miejscu zamieszkania seniora – rodzinne/dzienne domy pomocy, hospicja) [PI 8.8, 9.7] Wsparcie inwestycyjne na przebudowę, rozbudowę i modernizację obiektów służących opiece nad osobami starszymi (np. mieszkania wspomagane, dzienne domy pomocy, kluby) PAKIET IV Złota jesień Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

15 Projekty pozakonkursowe zaplanowane do realizacji w odpowiedzi na założenia SSD
EFS ZAKRES RZECZOWY: Przedmiotem projektów będzie aktywizacja osób zarejestrowanych jako bezrobotne w powiatowych urzędach pracy, w tym w szczególności osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmująca w szczególności: pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe; szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych; staże/praktyki zawodowe; subsydiowanie zatrudnienia. BENEFICJENT 11 powiatowych urzędów pracy SZACUNKOWA WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA 52,7 mln Euro Cel Tematyczny 8 COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

16 Opolski bon na rzecz matki
Projekty pozakonkursowe zaplanowane do realizacji w odpowiedzi na założenia SSD EFS ZAKRES RZECZOWY: Przedmiotem projektu będzie opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem (mieszkańcami województwa opolskiego). W projekcie przewiduje się: Zwiększenie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem (w tym opieki neonatologicznej); Zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu porodu w celu ułatwienia matce szybszej rehabilitacji poporodowej oraz zwiększenia jakości życia dziecka; Badania dotyczące wczesnego wykrywania wad rozwojowych u niemowląt i dzieci Program Profilaktyki Zakażeń Wśród Dzieci w Województwie Opolskim – szczepienia przeciw pneumokokom oraz rotawirusom. BENEFICJENT Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu SZACUNKOWA WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA 7,0 mln Euro Opolski bon na rzecz matki i dziecka Cel Tematyczny 9 COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

17 Opolski bon na rzecz osób starszych
Projekty pozakonkursowe zaplanowane do realizacji w odpowiedzi na założenia SSD EFS ZAKRES RZECZOWY WUP: Realizowane będą przedsięwzięcia służące zwiększeniu jakości oraz dostępności do usług opiekuńczych wobec osób starszych (ze szczególnym naciskiem na ich deinstytucjonalizację), m.in. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osoby starszej, wsparcie funkcjonowania domów opieki społecznej. BENEFICJENT Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu/ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu SZACUNKOWA WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA 14,5 mln Euro Opolski bon na rzecz osób starszych Cel Tematyczny 9 ZAKRES RZECZOWY ROPS: Przedmiotem projektu będzie wsparcie usług społecznych. Wsparcie zostanie skierowane do rodzin, w tym sprawujących pieczę zastępczą. Realizowane będą również działania sprzyjające wprowadzeniu na rynek pracy oraz integrację ze środowiskiem osób opuszczających m.in. placówki opiekuńczo-wychowawcze. W projekcie przewiduje się wsparcie funkcjonowania mieszkań chronionych. COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

18 Projekty pozakonkursowe zaplanowane do realizacji w odpowiedzi na założenia SSD
EFS ZAKRES RZECZOWY: Przedmiotem projektu będzie kompleksowe wsparcie kształcenia zawodowego odpowiadającego na potrzeby regionalnego rynku pracy, m.in. w zakresie: Współpracy szkół kształcenia zawodowego z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym m.in. w zakresie organizacji staży i praktyk; Doskonalenia umiejętności nauczycieli kształcenia zawodowego; Tworzenia w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy poprzez wyposażenie czy doposażenie ich w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne sprzyjające wysokiej jakości kształcenia. BENEFICJENT Jednostki Samorządu Terytorialnego szczebla powiatowego SZACUNKOWA WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA 12,7 mln Euro Cel Tematyczny 10 COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

19 „Opolskie przyjazne mieszkańcom i przedsiębiorcom”
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego DEPARTAMENT KOORDYNACJI PROGRAMÓW OPERACYJNYCH „Opolskie przyjazne mieszkańcom i przedsiębiorcom” COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE


Pobierz ppt "Nowe podejście realizacji Europejskiego Funduszu Społecznego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google