Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego DEPARTAMENT KOORDYNACJI PROGRAMÓW OPERACYJNYCH COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Opole,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego DEPARTAMENT KOORDYNACJI PROGRAMÓW OPERACYJNYCH COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Opole,"— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego DEPARTAMENT KOORDYNACJI PROGRAMÓW OPERACYJNYCH COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Opole, 29 listopada 2013r. Karina Bedrunka

2 CZYNNIKI DETERMINUJĄCE ZAKRES INTERWENCJI COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

3 Zmiana liczby ludności w latach w Polsce wg województw COPYRIGHT © 2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

4 Prognozowane tempo spadku liczby ludności w Polsce i regionie w latach COPYRIGHT © 2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Odsetek liczby ludności w danym roku w stosunku do liczby ludności w 2010r. Wg prognozy GUS, 2008

5 Przyczyny kryzysu demograficznego w województwie opolskim Niska dzietność Emigracja, zwłaszcza zagraniczna COPYRIGHT © 2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Współczynnik dzietności w Polsce wg województw w 2011r. Liczba emigrantów na 1000 mieszkańców w Polsce wg województw w 2011r.

6 WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE TO WIELOKULTUROWY REGION, WYKSZTAŁCONYCH, OTWARTYCH I AKTYWNYCH MIESZKAŃCÓW, Z KONKURENCYJNĄ I INNOWACYJNĄ GOSPODARKĄ ORAZ Z PRZYJAZNYM ŚRODOWISKIEM ŻYCIA PRZYGOTOWANE DO RYNKU PRACY AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO ATRAKCYJNE OBSZARY DO ZAMIESZKANIA, INWESTOWANIA I WYPOCZYNKU ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ AGLOMERACJI OPOLSKIEJ, MIAST I OBSZARÓW WIEJSKICH REGIONU KONKURENCYJNA GOSPODARKA OPARTA NA INNOWACYJNOŚCI I WSPÓŁPRACY Z NAUKĄ TEMATYCZNE WYZWANIA ROZWOJOWE HORYZONTALNE WYZWANIE ROZWOJOWE WIZJA ROZWOJU REGIONU ZAPOBIEGANIE I PRZECIWDZIAŁANIE PROCESOM DEPOPULACJI Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020r. COPYRIGHT © 2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

7 Założenia Programu Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim COPYRIGHT © 2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE PAKIET III Opieka żłobkowo-przed szkolna PAKIET I Praca to bezpieczna rodzina PAKIET II Edukacja a rynek pracy PAKIET IV Złota jesień Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego Narzędzia SSD

8 WSPARCIE RPO WO SKIEROWANE NA PRZECIWDZIAŁANIE PROCESOM DEPOPULACJI WSPARCIE RPO WO SKIEROWANE NA PRZECIWDZIAŁANIE PROCESOM DEPOPULACJI COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

9 Podział środków w ramach RPO WO EFRR 680,8 mln Euro Wsparcie SSD = 362,8 mln Euro EFRR = 175,2 mln Euro EFS = 187,6 mln Euro Wsparcie SSD = 362,8 mln Euro EFRR = 175,2 mln Euro EFS = 187,6 mln Euro Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego Łączna alokacja 944,1 mln Euro EFS 263,3 mln Euro 38,43 % alokacji

10 Wsparcie Programu Specjalnej Strefy Demograficznej w RPO WO COPYRIGHT © 2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE OSI Przygranicze OSI Depopulacja - teren całego województwa OSI Depopulacja - teren całego województwa Zintegrowane Inwestycje Terytorialne OSI Przygranicze OSI Depopulacja - teren całego województwa OSI Depopulacja - teren całego województwa Zintegrowane Inwestycje Terytorialne SSD RPO WO RPO WO ZINTEGROWANE PODEJŚCIE TERYTORIALNE

11 Wsparcie zaplanowane do realizacji w RPO WO wpisujące się w SSD COPYRIGHT © 2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach [PI 1.2] Rozwój e-usług w MŚP [PI 2.2] Wsparcie uzbrojenia terenów inwestycyjnych [PI 3.1] Wsparcie działań promujących produkty i usługi w kraju i zagranicą [PI 3.2] Wsparcie inwestycyjne MŚP związane z rozwojem przedsiębiorstwa w zakresie turystyki [PI 3.3] Działania związane ze zwiększeniem aktywności inwestycyjnej MŚP [PI 3.3] Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, dotacje na rozwój przedsiębiorczości, profilaktyka zdrowotna, elastyczny czas pracy [PI 8.5, 8.7, 8.8, 8.10] Rozwój potencjału gospodarczego regionu poprzez dostęp do pozabankowych źródeł finansowania inwestycji [PI 1.2, 3.3, 8.7] PAKIET I Praca to bezpieczna rodzina Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

12 Wsparcie zaplanowane do realizacji w RPO WO wpisujące się w SSD COPYRIGHT © 2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Podniesienie efektywności szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego ogólnego [PI 10.1] Podniesienie efektywności szkolnictwa zawodowego, upowszechnienie kształcenia ustawicznego [PI 10.3] Wsparcie infrastrukturalne Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego [PI 10.4] PAKIET II Edukacja a rynek pracy

13 Wsparcie zaplanowane do realizacji w RPO WO wpisujące się w SSD COPYRIGHT © 2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wsparcie opieki nad dziećmi do lat 3 (żłobki, opiekunowie dzienni) [PI 8.8] Kompleksowa opieka nad matką i dzieckiem (diagnostyka i leczenie chorób rozwojowych niemowląt i dzieci, szczepienia ochronne dzieci do 3 roku życia, szkoły rodzenia) [PI 9.7] Kompleksowa opieka nad matką i dzieckiem (infrastruktura wspierająca opiekę zdrowotną skierowaną do dzieci i matek w okresie połogu – wsparcie położnictwa, ginekologii, neonatologii, pediatrii) [PI 9.1] Podniesienie jakości i rozszerzenie oferty kształcenia przedszkolnego [PI 10.1] PAKIET III Opieka żłobkowo-przeds zkolna

14 Wsparcie zaplanowane do realizacji w RPO WO wpisujące się w SSD COPYRIGHT © 2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Programy zwiększające jakość i dostępność do usług zdrowotnych skierowanych do osób starszych (np. rehabilitacja ruchowa, logopedyczna) [PI 9.7] Wsparcie inwestycyjne służące rozwojowi opieki medycznej skierowanej do osób starszych (rozwój geriatrii) [PI 9.1] Rozwój usług opieki nad osobami starszymi (opieka środowiskowa i rodzinna w miejscu zamieszkania seniora – rodzinne/dzienne domy pomocy, hospicja) [PI 8.8, 9.7] Wsparcie inwestycyjne na przebudowę, rozbudowę i modernizację obiektów służących opiece nad osobami starszymi (np. mieszkania wspomagane, dzienne domy pomocy, kluby) [PI 9.1] PAKIET IV Złota jesień

15 Projekty pozakonkursowe zaplanowane do realizacji w odpowiedzi na założenia SSD COPYRIGHT © 2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ZAKRES RZECZOWY: Przedmiotem projektów będzie aktywizacja osób zarejestrowanych jako bezrobotne w powiatowych urzędach pracy, w tym w szczególności osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmująca w szczególności: pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe; szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych; staże/praktyki zawodowe; subsydiowanie zatrudnienia. BENEFICJENT 11 powiatowych urzędów pracy SZACUNKOWA WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA 52,7 mln Euro Cel Tematyczny 8 EFS

16 Projekty pozakonkursowe zaplanowane do realizacji w odpowiedzi na założenia SSD COPYRIGHT © 2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ZAKRES RZECZOWY: Przedmiotem projektu będzie opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem (mieszkańcami województwa opolskiego). W projekcie przewiduje się: Zwiększenie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem (w tym opieki neonatologicznej); Zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu porodu w celu ułatwienia matce szybszej rehabilitacji poporodowej oraz zwiększenia jakości życia dziecka; Badania dotyczące wczesnego wykrywania wad rozwojowych u niemowląt i dzieci Program Profilaktyki Zakażeń Wśród Dzieci w Województwie Opolskim – szczepienia przeciw pneumokokom oraz rotawirusom. BENEFICJENT Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu SZACUNKOWA WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA 7,0 mln Euro Opolski bon na rzecz matki i dziecka Cel Tematyczny 9 EFS

17 Projekty pozakonkursowe zaplanowane do realizacji w odpowiedzi na założenia SSD COPYRIGHT © 2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE EFS ZAKRES RZECZOWY WUP: Realizowane będą przedsięwzięcia służące zwiększeniu jakości oraz dostępności do usług opiekuńczych wobec osób starszych (ze szczególnym naciskiem na ich deinstytucjonalizację), m.in. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osoby starszej, wsparcie funkcjonowania domów opieki społecznej. BENEFICJENT Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu/ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu SZACUNKOWA WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA 14,5 mln Euro Opolski bon na rzecz osób starszych Cel Tematyczny 9 ZAKRES RZECZOWY ROPS: Przedmiotem projektu będzie wsparcie usług społecznych. Wsparcie zostanie skierowane do rodzin, w tym sprawujących pieczę zastępczą. Realizowane będą również działania sprzyjające wprowadzeniu na rynek pracy oraz integrację ze środowiskiem osób opuszczających m.in. placówki opiekuńczo- wychowawcze. W projekcie przewiduje się wsparcie funkcjonowania mieszkań chronionych.

18 Projekty pozakonkursowe zaplanowane do realizacji w odpowiedzi na założenia SSD COPYRIGHT © 2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ZAKRES RZECZOWY: Przedmiotem projektu będzie kompleksowe wsparcie kształcenia zawodowego odpowiadającego na potrzeby regionalnego rynku pracy, m.in. w zakresie: Współpracy szkół kształcenia zawodowego z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym m.in. w zakresie organizacji staży i praktyk; Doskonalenia umiejętności nauczycieli kształcenia zawodowego; Tworzenia w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy poprzez wyposażenie czy doposażenie ich w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne sprzyjające wysokiej jakości kształcenia. BENEFICJENT Jednostki Samorządu Terytorialnego szczebla powiatowego SZACUNKOWA WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA 12,7 mln Euro Cel Tematyczny 10 EFS

19 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego DEPARTAMENT KOORDYNACJI PROGRAMÓW OPERACYJNYCH COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Opolskie przyjazne mieszkańcom i przedsiębiorcom


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego DEPARTAMENT KOORDYNACJI PROGRAMÓW OPERACYJNYCH COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Opole,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google