Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Możliwości aplikowania o środki dla szkół podstawowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Możliwości aplikowania o środki dla szkół podstawowych."— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Możliwości aplikowania o środki dla szkół podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Agnieszka Grablewska Doradca kluczowy Regionalnego Ośrodka EFS w Poznaniu

2 www.poznan.roEFS.pl Komponent centralny

3 www.poznan.roEFS.pl Podziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli 1. Typ realizowanych operacji (projektów): - przygotowanie wybranych szkół do realizacji praktyk przez studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela

4 www.poznan.roEFS.pl Termin naboru – od 1 marca 2011, Alokacja: ok.177 mln zł Funkcję IP dla Priorytetu III PO KL pełni Departament Funduszy Strukturalnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Konkurs otwarty

5 www.poznan.roEFS.pl Kryterium dostępu Wnioskodawcami muszą być uczelnie uprawnione do kształcenia nauczycieli, działające w partnerstwie z organami prowadzącymi szkoły.

6 www.poznan.roEFS.pl Kryterium strategiczne Projekty wykorzystujące rezultaty projektów edukacyjnych, zrealizowanych dzięki wsparciu EFS i/lub EFRR. Zakres wsparcia powinien obejmować m.in. komplementarność przygotowania wybranych szkół do realizacji praktyk z działaniami edukacyjnymi, w tym dotyczącymi infrastruktury edukacyjnej, realizowanymi np. w ramach SPO RZL, ZPORR i RPO – 10 pkt

7 www.poznan.roEFS.pl Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów, materiałów dydaktycznych i metod kształcenia dotyczących m.in. kształcenia w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych oraz przedsiębiorczości ponadregionalne programy rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w szczególności w zakresie: technologii informacyjno- komunikacyjnych, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych

8 www.poznan.roEFS.pl Konkurs otwarty Termin naboru – III kwartał Alokacja: ok. 45 mln zł Funkcję IP dla Priorytetu III PO KL pełni Departament Funduszy Strukturalnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

9 www.poznan.roEFS.pl Kryterium dostępu: W ramach projektu zostanie opracowany i wdrożony min.1 innowacyjny program nauczania w zakresie przedsiębiorczości przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych.

10 www.poznan.roEFS.pl Kryteria strategiczne Wdrożenie programów w ramach których zajęcia będą realizowane w formule interdyscyplinarnej z wykorzystaniem narzędzi informatycznych – 20 pkt Opracowanie i wdrożenie programów innowacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 5 pkt

11 www.poznan.roEFS.pl Komponent regionalny

12 www.poznan.roEFS.pl Priorytet IX – kryteria dostępu 9.1.1 {30,I}9.1.2 {21,I}9.2 {51,II}9.3 {32,II}9.4 {12,III} IX/IN {5,IV} Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa wielkopolskiego Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie województwa wielkopolskiego Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy, a planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu przypada najpóźniej na pierwszy kwartał 2012 roku. Minimalna wartość projektu wynosi 100 000,00 PLN (w przypadku realizacji innych form wychowania przedszkolnego – 50 000,00 PLN). Minimalna wartość projektu wynosi 100 000,00 PLN. Minimalna wartość projektu wynosi 500 000,00 PLN. Wkład własny z budżetu JST w wysokości min. 1,50% wartości projektu. Wsparcie kierowane jest dla szkół/placówek oświatowo- wychowawczych z terenów gmin wiejskich, wiejsko- miejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców. Wkład własny z budżetu JST w wysokości min. 12,75% wartości projektu Wkład własny z budżetu JST w wysokości dokładnie 15% wart. projektu Projekt jest realizowany przez ośrodek edukacji przedszkolnej, który nie otrzymał dofinansowania z EFS w ramach Priorytetu IX

13 www.poznan.roEFS.pl Poddziałanie 9.1.2 PO KL 1.Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia (z wyłączeniem działań dotyczących indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych), w szczególności obejmujące: dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczna dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym) programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwcześnie opuszczający system szkolnictwa) umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia ora kontynuację nauki dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno -zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery) wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższa skutecznością ni formy tradycyjne wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówka oświatowa przyczyniających się do poprawy jakości nauczania.

14 www.poznan.roEFS.pl 9.1.2 Kryteria strategiczne Projekt zapewnia wykorzystanie metody zwiększania dostępności kształcenia osób o specjalnych potrzebach, w szczególności osób niepełnosprawnych, wypracowanych na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL 15 Projekt jest komplementarny z konkretnym projektem lub projektami współfinansowanymi ze źródeł wspólnotowych innych niż EFS 10 Jeden z elementów projektu będzie działanie związane z doradztwem zawodowym dla uczniów szkół i placówek oświatowo - wychowawczych 15

15 www.poznan.roEFS.pl Poddziałanie 9.4 PO KL 1. Studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną (w tym przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć) 2. Studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz inne formy podwyższania kwalifikacji pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu 3. Studia wyższe oraz kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli zainteresowanych podwyższeniem lub uzupełnieniem posiadanego wykształcenia 4. Studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli i pracowników administracji oświatowej w zakresie organizacji, zarządzania, finansowania oraz monitoringu działalności oświatowej 5. Programy przekwalifikowania nauczycieli szkolnych w związku ze zmieniająca się sytuacją demograficzną (niż szkolny) w kierunku kształcenia ustawicznego (osób dorosłych)

16 www.poznan.roEFS.pl 9.4 Kryteria strategiczne Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie nauczyciele ze szkół, placówek oświatowo – wychowawczych i przedszkoli z terenów wiejskich, miejsko – wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców 10 Projekt zakłada doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu realizowane w partnerstwie z przedsiębiorcami 20 Projekt zakłada udział nauczycieli w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach (trwających co najmniej 40 godzin szkoleniowych z wyłączeniem studiów podyplomowych oraz studiów wyższych), w tym nauczycieli na obszarach wiejskich oraz nauczycieli kształcenia zawodowego 10

17 www.poznan.roEFS.pl Projekty innowacyjne i współpracy ponadnarodowej IX/IN1.Proces dydaktyczny ukierunkowany na efekty uczenia się, w tym kształtujący kompetencje twórczego myślenia, innowacyjności i pracy zespołowej wśród uczniów, a także wspierający budowanie zaufania społecznego i kapitału społecznego. 2.Stworzenie systemu motywowania nauczycieli w zakresie tworzenia nowych, innowacyjnych programów, metod, technik i narzędzi nauczania. IX/IN Grupę docelową odbiorców w projekcie stanowią wyłącznie osoby ze szkół i placówek oświatowych z terenów wiejskich, miejsko – wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców (uczniowie i nauczyciele) 10

18 www.poznan.roEFS.pl HARMONOGRAM Działanie Typ konkursuKwartał 9.1.1OtwartyI 9.1.2OtwartyI 9.2OtwartyII 9.3OtwartyII 9.4OtwartyIII IX/INZamkniętyIV IX/PNZamkniętyIV

19 Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Możliwości aplikowania o środki dla szkół podstawowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google