Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

D ORADZTWO W AGROBIZNESIE 4 LUTY 2011. 1.M OJA WIEDZA Z ZAKRESU DORADZTWA W AGROBIZNESIE JEST : A. jest wspaniała – będzie MAX B. trudno określić – może.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "D ORADZTWO W AGROBIZNESIE 4 LUTY 2011. 1.M OJA WIEDZA Z ZAKRESU DORADZTWA W AGROBIZNESIE JEST : A. jest wspaniała – będzie MAX B. trudno określić – może."— Zapis prezentacji:

1 D ORADZTWO W AGROBIZNESIE 4 LUTY 2011

2 1.M OJA WIEDZA Z ZAKRESU DORADZTWA W AGROBIZNESIE JEST : A. jest wspaniała – będzie MAX B. trudno określić – może się uda C. jeszcze jest drugi termin D. żadna z pozostałych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

3 2.D ORADZTWO ROZUMIANE JEST JAKO : A. świadoma, komunikatywnie przekazana pomoc w podejmowaniu decyzji ludziom, którzy znajdują się w konkretnej sytuacji problemowej, B. działalność społeczna oparta o inicjatywę prywatną bądź samorząd czy państwo polegająca na upowszechnianiu wiedzy agronomicznej i na jej zastosowaniu przez najszersze warstwy ludności, C. wychowawczo-oświatowe oddziaływanie na rolników, D. żadna z pozostałych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

4 3.M OTYWACJA TO : A. wewnętrzna gotowość do realizowania określonych zadań, B. autonomiczny sposób postępowania wobec otoczenia C. skuteczny i mobilny ciąg decyzyjny D. żadna z pozostałych odpowiedzi nie jest prawidłowa

5 4.W SZECHSTRONNE NAUCZANIE I WYCHOWANIE TO : A. element osobowości, który podlega zmianom w trakcie życia jednostki, B. względnie stała struktura cech i właściwości psychicznych, C. wzajemnie przenikające się wychowanie fizyczne, umysłowe, moralne, społeczne i estetyczne, D. żadna z pozostałych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

6 5.P SYCHOLOGICZNA KONCEPCJA OSOBOWOŚCI MÓWI, ŻE : A. żadna z pozostałych odpowiedzi nie jest prawidłowa. B. jest to zespół cech psychicznych, przy pomocy, których można opisać podstawowe formy zachowania się człowieka, C. jest to siła, szybkość i równowaga procesów psychicznych charakterystycznych dla danej jednostki, D. są to pewne cechy, które zapewniają stałość postępowania,

7 6.P EDAGOGICZNA KONCEPCJA OSOBOWOŚCI MÓWI, ŻE JEST TO WZGLĘDNIE STAŁA STRUKTURA CECH I WŁAŚCIWOŚCI PSYCHICZNYCH UKSZTAŁTOWANA NA : A. zadatkach anatomiczno-fizjologicznych, własnej aktywności jednostki, środowisku, nauczaniu i wychowaniu, B. wychowaniu i nauczaniu, zadatkach anatomiczno- fizjologicznych oraz środowisku, C. własnej aktywności i postawie wobec otoczenia, D. żadna z pozostałych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

8 7.E TAPY ROZWOJU PRZYWÓDZTWA : A. nominacja, tworzenie więzi, realizacja zadań, inwestowanie w siebie, przywództwo B. posiadanie wzorców przywództwa w swoim życiu, osobowość, umiejętności przywódcze C. skuteczność i mobilność w zmieniających się determinantach otoczenia D. żadna z pozostałych odpowiedzi nie jest prawidłowa

9 8.A NALIZA ŚRODOWISKA LOKALNEGO OBEJMUJE : A. oddziaływanie procesów produkcyjnych na otoczenie, B. skażenie terenu spowodowane prowadzeniem działalności gospodarczej, C. warunki przyrodniczo-ekonomiczne, środki produkcji, siłę roboczą, strukturę organizacji, warunki gospodarowania, otoczenie rynkowe oraz organizacje i funkcje społeczności wiejskiej, D. żadna z pozostałych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

10 9.F ORMY ORGANIZACYJNO - DYDAKTYCZNE OŚWIATY ROLNICZEJ W P OLSCE OPARTE SĄ NA : A. szkolnictwie zawodowym, średnim i wyższym, B. oddziaływaniu masowym na grupę odbiorców, C. żadna z pozostałych odpowiedzi nie jest prawidłowa. D. nauczaniu systematycznym, samokształceniu kierowanym, popularyzacji wiedzy oraz działaniu praktycznym,

11 10.P RZENIKANIE INNOWACJI PRZEBIEGA W NASTĘPUJĄCYCH FAZACH : A. zainteresowanie, próba, ocena, zetknięcie, adaptacja, B. zetknięcie, adaptacja, zainteresowanie, próba, ocena, C. zetknięcie, zainteresowanie, ocena, próba, adaptacja, D. żadna z pozostałych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

12 11.W YDAJNOŚĆ PRACY CZŁOWIEKA JEST FUNKCJĄ : A. żadna z pozostałych odpowiedzi nie jest prawidłowa. B. kwalifikacji i motywacji, C. umiejętności i zaangażowania, D. sprawności i chęci działania,

13 12.W SKŁAD C ENTRUM D ORADZTWA R OLNICZEGO WCHODZI : A. żadna z pozostałych odpowiedzi nie jest prawidłowa B. 3 oddziały KCDRRiOW i 7 RCDRRiOW C. 3 oddziały KCDRRiOW i 6 RCDRRiOW D. 2 oddziały KCDRRiOW i 6 RCDRRiOW

14 13.P OSTĘP BIOLOGICZNY W ROLNICTWIE POLEGA NA : A. wprowadzeniu nowych ras zwierząt gospodarskich i odmian roślin uprawnych B. wykorzystaniu sił przyrody w praktyce rolniczej C. wprowadzeniu nowości w produkcji roślinnej i zwierzęcej D. żadna z pozostałych odpowiedzi nie jest prawidłowa

15 14.W YKŁAD POPULARYZACJI WIEDZY, OPIS, POKAZ NALEŻĄ DO : A. metod poszukujących, B. metod aktywizujących, C. metod podających, D. żadna z pozostałych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

16 15.F ORMY PORADNICTWA SĄ : A. wizualne, praktyczne, czynnościowe, organizatorskie, B. słowne, pisemne, C. żadna z pozostałych odpowiedzi nie jest prawidłowa. D. indywidualne, zespołowe, grupowe, masowe, kompleksowe,

17 16.P ROCES PODEJMOWANIA DECYZJI PRZEBIEGA W NASTĘPUJĄCYCH ETAPACH : A. zetknięcie, zainteresowanie, ocena, próba, adaptacja, B. nauczanie systematyczne, samokształcenie kierowane, popularyzacja wiedzy oraz działanie praktyczne, C. spostrzeżenie problemu, ustalenie pożądanej sytuacji, zdefiniowanie problemu, sformułowanie alternatywnych rozwiązań, ocena alternatyw, wybór rozwiązania, realizacja wybranego rozwiązania, ocena rezultatów, D. żadna z pozostałych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

18 17.W IELOFUNKCYJNY ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH TO : A. wartość maszyn i narzędzi przypadających na jednego robotnika przeliczeniowego B. wartość maszyn i narzędzi w przeliczeniu na gospodarstwo C. żadna z pozostałych odpowiedzi nie jest prawidłowa D. wartość maszyn i narzędzi przypadających na hektar użytków rolnych

19 18.Z ASADY OBOWIĄZUJĄCE W TRAKCIE DYSKUSJI DORADCY Z ODBIORCĄ PORADY WYKORZYSTUJĄCYM MODEL UCZESTNICTWA TO : A. ustalenie problemu, poszukiwanie rozwiązania, wybór rozwiązania, ocena, B. spostrzeżenie problemu, ustalenie pożądanej sytuacji, zdefiniowanie problemu, sformułowanie alternatywnych rozwiązań, ocena alternatyw, wybór rozwiązania, realizacja wybranego rozwiązania, ocena rezultatów, C. słowne, pisemne, D. żadna z pozostałych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

20 19.C ECHY RÓŻNIĄCE ROLNICTWO OD INNYCH DZIAŁÓW GOSPODARKI : A. koncentracja produkcji w małych strefach gospodarczych, B. niższy poziom kwalifikacji zawodowych, słabsze wyposażenie techniczne, duża wrażliwość produkcji, sezonowość produkcji, mała skala produkcji, C. duże odległości między polami, D. żadna z pozostałych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

21 20.S YSTEMY DORADZTWA ROLNICZEGO NA ŚWIECIE MOŻNA PODZIELIĆ NA : A. prywatne i spółdzielcze, B. skuteczne i mobilne, C. państwowe, półautonomiczne, autonomiczne, D. żadna z pozostałych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

22 21.J AKIE CECHY POWINNY CHARAKTERYZOWAĆ PUBLIKACJE DORADCZE ? A. ustalenie problemu, poszukiwanie rozwiązania, wybór rozwiązania, ocena, B. skuteczne, mobilne, dostępne, C. żadna z pozostałych odpowiedzi nie jest prawidłowa. D. prosty język, jasna struktura i przedstawienie argumentów, główne zagadnienia przedstawione krótko, interesujące do czytania,

23 22.N A KREOWANIE ŚWIADOMOŚCI INNOWACJI NAJWIĘKSZY WPŁYW MAJĄ : A. żadna z pozostałych odpowiedzi nie jest prawidłowa. B. komunikowanie masowe, C. doradztwo indywidualne, D. wykłady akademickie,

24 23.W RAŻENIE TO : A. uprzednie spostrzeżenia B. odebranie bodźca za pośrednictwem jednego zmysłu C. odebranie bodźców za pośrednictwem różnych zmysłów D. żadna z pozostałych odpowiedzi nie jest prawidłowa

25 24.D O MIERNIKÓW POSTĘPU ORGANIZACYJNEGO NALEŻĄ : A. żadna z pozostałych odpowiedzi nie jest prawidłowa B. struktura zasiewów, poziom nawożenia NPK, obsada zwierząt inwentarskich C. obsada zwierząt gospodarskich, poziom intensywności, organizacja hodowli D. struktura zasiewów, obsada zwierząt gospodarskich, liczba organizacji

26 25.D YFUZJĄ INNOWACJI NAZYWAMY : A. proces zachodzący w osobowości, w toku, którego jednostka przechodzi od pierwszej informacji o nowości do jej zastosowania B. proces rozprzestrzeniania się nowości od źródeł do odbiorców C. doskonalenie poziomu jakościowego nowości D. żadna z pozostałych odpowiedzi nie jest prawidłowa

27 26.F ORMA NALEŻĄCA DO METOD WIZUALNYCH, DOTYCZĄCA WĄSKIEGO ZAGADNIENIA, POLEGAJĄCA NP. NA ZAPREZENTOWANIU ORGANIZACJI I TECHNIKI OKREŚLONEGO SPOSOBU PRODUKCYJNEGO W DOŚĆ KRÓTKIM CZASIE JEST : A. demonstracją B. wycieczką C. żadna z pozostałych odpowiedzi nie jest prawidłowa D. lustracją

28 27.W EDŁUG S. Z AWISZY POTRZEBY DORADCZE W ZAKRESIE GOSPODARSTWA ROLNEGO OBEJMUJĄ : A. podstawowe oraz pochodne B. biologiczne, kulturowe oraz społeczne C. żadna z pozostałych odpowiedzi nie jest prawidłowa D. potrzeby poznawcze, potrzeby zmian i rozwoju oraz potrzeby informacji

29 28.W SKAŹNIKAMI EKONOMICZNYMI POZWALAJĄCYMI PORÓWNAĆ WYNIKI GOSPODAROWANIA W POSZCZEGÓLNYCH GOSPODARSTWACH SĄ : A. produkcja globalna B. produkcja gotowa (końcowa) brutto C. dochód rolniczy D. żadna z pozostałych odpowiedzi nie jest prawidłowa

30 29.M ETODY POSZUKUJĄCE NALEŻĄ DO : A. metod utrwalania wiedzy, B. metod zdobywania wiedzy, C. metod oceny i kontroli opanowania wiedzy, D. żadna z pozostałych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

31 30.O DDZIAŁYWANIE DORADCZE JEST TYM SKUTECZNIEJSZE, GDY : A. kwalifikacje doradcy są równie wysokie jak kwalifikacje odbiorcy porady, B. kwalifikacje doradcy są znacznie wyższe od kwalifikacji odbiorcy porady, C. kwalifikacje doradcy są niższe od kwalifikacji odbiorcy porady, D. żadna z pozostałych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

32 31.P OGADANKA NALEŻY DO METOD : A. podających B. poszukujących C. aktywizujących D. żadna z pozostałych odpowiedzi nie jest prawidłowa

33 32.W ARUNKI KONIECZNE DO NEGOCJOWANIA : A. predyspozycje osobowościowe B. styl prowadzenia C. żadna z pozostałych odpowiedzi nie jest prawidłowa D. interesy stron są częściowo wspólne, częściowo sprzeczne

34 33.G ŁÓWNE STYLE NEGOCJOWANIA : A. realizacji własnych interesów, cudzych interesów, poszukiwanie kompromisu w trosce o wzajemne stosunki B. negocjacje związane są z konfliktem interesów przejawiającym się we zajmowanych stanowiskach C. dominacja, dopasowanie się, unikanie, kompromis, negocjacje integratywne D. żadna z pozostałych odpowiedzi nie jest prawidłowa

35 34.C ECHY STYLU DOMINUJĄCEGO : A. celem jest porozumienie, pełne zaufanie, łatwość zmiany stanowiska, stosowanie ofert, akceptowanie jednostronnej straty w imię osiągnięcia porozumienia, poszukiwanie jednego rozwiązania korzystnego dla strony przeciwnej B. uczestnicy są przeciwnikami, celem jest zwycięstwo, żąda się ustępstw jako warunku stosunków wzajemnych, całkowity brak zaufania, stosowanie gróźb, żądanie jednostronnych korzyści jako warunku zawarcia porozumienia, poszukiwanie jednego rozwiązania korzystnego dla strony dominującej C. styl opierający się na założeniu, że w procesie negocjacji każda ze stron częściowo traci oraz częściowo zyskuje D. żadna z pozostałych odpowiedzi nie jest prawidłowa

36 35.C ECHY STYLU DOSTOSOWANIA SIĘ : A. celem jest porozumienie, pełne zaufanie, łatwość zmiany stanowiska, stosowanie ofert, akceptowanie jednostronnej straty w imię osiągnięcia porozumienia, poszukiwanie jednego rozwiązania korzystnego dla strony przeciwnej B. żadna z pozostałych odpowiedzi nie jest prawidłowa C. styl opierający się na założeniu, że w procesie negocjacji każda ze stron częściowo traci oraz częściowo zyskuje D. uczestnicy są przeciwnikami, celem jest zwycięstwo, żąda się ustępstw jako warunku stosunków wzajemnych, całkowity brak zaufania, stosowanie gróźb, żądanie jednostronnych korzyści jako warunku zawarcia porozumienia, poszukiwanie jednego rozwiązania korzystnego dla strony dominującej

37 36.C ECHY KOMPROMISU : A. żadna z pozostałych odpowiedzi nie jest prawidłowa B. styl opierający się na założeniu, że w procesie negocjacji każda ze stron częściowo traci oraz częściowo zyskuje, wynegocjowane porozumienie nie realizuje w pełni interesów żadnej ze stron, podtrzymuje raczej dobre stosunki na przyszłość C. styl opierający się na założeniu, że w procesie negocjacji każda ze stron częściowo traci oraz częściowo zyskuje D. uczestnicy są przeciwnikami, celem jest zwycięstwo, żąda się ustępstw jako warunku stosunków wzajemnych, całkowity brak zaufania, stosowanie gróźb, żądanie jednostronnych korzyści jako warunku zawarcia porozumienia, poszukiwanie jednego rozwiązania korzystnego dla strony dominującej

38 37.S TRATEGIE ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTU : A. żadna z pozostałych odpowiedzi nie jest prawidłowa B. potrzebna jest szybka decyzja, prowadzimy niepopularne działania, mamy asertywnych podwładnych, ustępstwa będą kosztowne, podwładni są niekompetentni, problem jest dla nas wtórny C. dominacja, uległość, pasywność, współpraca, kompromis, udział stron trzecich D. druga strona nie ma racji, problem jest dla nas ważny

39 38.H IERARCHIA TRUDNOŚCI PROWADZENIA NEGOCJACJI : A. zwalnianie z pracy, przesłuchiwanie podejrzanego B. badanie świadka, rozmowa z kandydatem do pracy C. żadna z pozostałych odpowiedzi nie jest prawidłowa D. prowadzenie wywiadu, badanie świadka, rozmowa z kandydatem do pracy, negocjacje, zwalnianie z pracy, przesłuchiwanie podejrzanego

40 39.Z ASADY USTĘPOWANIA W NEGOCJACJACH : A. szybka decyzja, niepopularne działania, mamy asertywnych podwładnych, ustępstwa będą kosztowne, podwładni są niekompetentni, problem jest dla nas wtórny B. uczestnicy są przeciwnikami, celem jest zwycięstwo, żąda się ustępstw jako warunku stosunków wzajemnych, całkowity brak zaufania, stosowanie gróźb, żądanie jednostronnych korzyści jako warunku zawarcia porozumienia, poszukiwanie jednego rozwiązania korzystnego dla strony dominującej C. ustępstwa powinny być niewielkie, ustępować należy powoli i niełatwo, nie każde ustępstwo partnera musi być odwzajemnione, unikać zasady "dzielenia różnicy na pół", ostrożnie traktować "absurdalną propozycję" drugiej strony, nie iść jako pierwszy na ustępstwa w ważnych sprawach, należy wystrzegać się eskalacji ustępstw pod koniec negocjacji D. żadna z pozostałych odpowiedzi nie jest prawidłowa

41 40.T ECHNIKI NEGOCJACJI : A. żadna z pozostałych odpowiedzi nie jest prawidłowa B. mierz wysoko, nie zgadzaj się na pierwszą propozycję, "dobry - zły facet", sytuacja hipotetyczna "co by było, gdyby...", ograniczonych kompetencji, wskazania ewentualnych konsekwencji, wskazania przeciwnego przykładu C. celowo przedłużamy rozmowy w sytuacji, gdy partnerowi zależy na najszybszym zakończeniu D. ustępstwa powinny być niewielkie, ustępować należy powoli i niełatwo, nie każde ustępstwo partnera musi być odwzajemnione, unikać zasady "dzielenia różnicy na pół", ostrożnie traktować "absurdalną propozycję"

42 41.M ETODY PRACY DORADCZEJ TO : A. żadna z pozostałych odpowiedzi nie jest prawidłowa B. świadoma, komunikatywnie przekazana pomoc w podejmowaniu decyzji ludziom, którzy znajdują się w konkretnej sytuacji problemowej C. działalność społeczna oparta o inicjatywę prywatną bądź samorząd czy państwo polegająca na upowszechnianiu wiedzy oraz na jej zastosowaniu przez najszersze warstwy ludności D. wychowawczo-oświatowe oddziaływanie na odbiorców

43 42.Ź RÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI W AGROBIZNESIE MAJĄ CHARAKTER : A. prywatny i spółdzielczy B. państwowy, półautonomiczny, autonomiczny C. skuteczny i mobilny D. żadna z pozostałych odpowiedzi nie jest prawidłowa

44 43.C ECHY PRZYWÓDZTWA : A. posiadanie wzorców przywództwa w swoim życiu, osobowość, umiejętności przywódcze B. dominacja, uległość, pasywność, współpraca, kompromis C. ustępować należy powoli i niełatwo, nie każde ustępstwo partnera musi być odwzajemnione, unikać zasady "dzielenia różnicy na pół", ostrożnie traktować "absurdalną propozycję" D. żadna z pozostałych odpowiedzi nie jest prawidłowa

45 44.U MIEJĘTNOŚCI LIDERA : A. kształtowanie wizji i celów, komunikowanie się, motywowanie, rozwiązywanie konfliktów B. wychowawczo-oświatowe oddziaływanie na odbiorców C. skuteczność i mobilność D. żadna z pozostałych odpowiedzi nie jest prawidłowa

46 45.O SOBOWOŚĆ W UJĘCIU SOCJOLOGICZNYM ROZUMIANA JEST JAKO : A. zespół zdolności i sił motorycznych działających w organizmie, B. układ natury ludzkiej, osobowości społecznej i postaw, C. zespół trwałych cech jednostki, D. żadna z pozostałych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

47 46.C ECHY KONSTRUKTYWNEJ KRYTYKI : A. dotyczy konkretnych zachowań, jest przekazywana osobiście, bezpośrednio po zaistnieniu sytuacji, odnosi się do konkretów, a nie uogólnień B. świadoma, komunikatywnie przekazana pomoc w podejmowaniu decyzji ludziom, którzy znajdują się w konkretnej sytuacji problemowej C. posiadanie wzorców przywództwa w swoim życiu, osobowość, umiejętności przywódcze D. żadna z pozostałych odpowiedzi nie jest prawidłowa

48 47.S ŁUŻBY DORADCZE O ŚRODKÓW D ORADZTWA R OLNICZEGO DZIELĄ SIĘ NA : A. specjalistów terenowych, zakładowych i wiejskiego gospodarstwa domowego, B. dyrekcję, pracowników obsługi rolnictwa, specjalistów zakładowych, C. żadna z pozostałych odpowiedzi nie jest prawidłowa. D. specjalistów zakładowych i terenowych,

49 48.O DPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚĆ UDZIELONEJ PORADY PONOSI : A. nadawca oraz odbiorca porady B. instytucja zatrudniająca nadawcę C. reguluje tą sprawę akt prawny w randze ustawy D. żadna z pozostałych odpowiedzi nie jest prawidłowa

50 49.F INANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ W SFERZE AGROBIZNESU ZWIĄZANE JEST Z : A. zakupem opcji walutowych na rynku wewnętrznym UE B. państwowym systemem wspierania autonomizacji terenów wiejskich C. skutecznością beneficjentów i mobilnością systemu finansowego państwa D. żadna z pozostałych odpowiedzi nie jest prawidłowa

51 50.E GZAMIN BYŁ : A. prosty – będzie MAX B. trudno określić – może się uda C. jeszcze jest drugi termin D. żadna z pozostałych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

52 KONIEC

53 Doradztwo w agrobiznesie Egzamin – I termin (4 luty 2011r.) skala ocen ndst>30 dst(60% * 50) = 30 - 35 dst+36 - 40 db41 - 45 db+46 - 48 bdb49 - 50

54 Numer pytania 2A18A34 B 3A19B35A 4C20C36B 5B21D37C 6A22B38D 7A23B39C 8C24A40B 9D25B41A 10C26C42B 11B27D43A 12A28C44A 13B29B45B 14C30A46A 15D31B47D 16C32D48D 17C33C49D


Pobierz ppt "D ORADZTWO W AGROBIZNESIE 4 LUTY 2011. 1.M OJA WIEDZA Z ZAKRESU DORADZTWA W AGROBIZNESIE JEST : A. jest wspaniała – będzie MAX B. trudno określić – może."

Podobne prezentacje


Reklamy Google