Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia Rozwoju Gminy Kalisz Pomorski na lata 2014 - 2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia Rozwoju Gminy Kalisz Pomorski na lata 2014 - 2020."— Zapis prezentacji:

1 Strategia Rozwoju Gminy Kalisz Pomorski na lata 2014 - 2020

2 Harmonogram prac  Prace nad diagnozą układu lokalnego  Analiza SWOT Gminy Kalisz Pomorski  Określenie wizji, misji  Określenie celów operacyjnych i planowanych przedsięwzięć  Prezentacja ostatecznej wersji wizji i misji oraz celów strategicznych, celów operacyjnych i planowanych przedsięwzięć

3 Analiza SWOT – MOCNE STRONY  WYSOKIE WALORY PRZYRODNICZE I KRAJOBRAZOWE GMINY.  POSIADANIE PRODUKTU LOKALNEGO (OGÓREK JEZIORNY).  ISTNIEJĄCA WYŁĄCZONA Z EKSPLOATACJI LINIA KOLEJOWA  DOBRE SKOMUNIKOWANIE ZEWNĘTRZNE (DROGA KRAJOWA NR 10 I LINIA KOLEJOWA)  KORZYSTNE POŁOŻENIE MIEJSCOWOŚCI WZGLĘDEM DUŻYCH MIAST,  UZBROJONE TERENY POD BUDOWNICTWO INDYWIDUALNE  UZBROJONE TERENY POD BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE W RAMACH PODSTREFY SSSE  WYSOKI POZIOM ROZWOJU INFRASTRUKTURY KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ  WYSOKI POZIOM ROZWOJU BAZY OŚWIATOWEJ I KULTURALNEJ  DOSTĘP DO EDUKACJI NA POZIOMIE WYŻSZYM POPRZEZ ORGANIZACJĘ W KALISZU POMORSKIM ZAJĘĆ PRYWATNEJ UCZELNI  DOSTĘP DO ROZWINIĘTEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ  DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ DLA NAJMŁODSZYCH (PLACE ZABAW)  ROZWÓJ BUDOWNICTWA SOCJALNEGO  WYSOKA ESTETYKA GMINY (CZYSTOŚĆ, ŁAD, PORZĄDEK, WYGLĄD)  LOKALIZACJA NA TERENIE GMINY OBIEKTÓW ZABYTKOWE  STABILNY BUDŻET GMINY  LOKALIZACJA NA TERENIE GMINY POLIGONU DRAWSKIEGO  POTENCJALNE ŹRÓDŁA ENERGII ODNAWIALNEJ NA TERENIE GMINY  OWOCNA WSPÓŁPRACA W RAMACH ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ SŁUŻB

4 Analiza SWOT – SŁABE STRONY  NISKI POZIOM UPRZEMYSŁOWIENIA  BRAK ZAINTERESOWANIA INWESTORÓW LOKALIZACJĄ SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI NA TERENIE GMIN  BRAK AKCEPTACJI SPOŁECZNEJ DLA DUŻYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ EKOLOGICZNYCH (FARMA WIATROWA)  DUŻA ODLEGŁOŚĆ OD NAJWIĘKSZYCH AGLOMERACJI  SŁABE SKOMUNIKOWANIE WSI Z MIASTEM (USŁUGI TRANSPORTOWE OGÓLNODOSTĘPNE)  NISKA SAMOOCENA I POSTAWA ROSZCZENIOWA MIESZKAŃCÓW GMINY  NISKI POZIOM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MIESZKAŃCÓW  PASYWNY SYSTEM OPIEKI SPOŁECZNEJ  BRAK „UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU”  NIEDOSTOSOWANA OFERTA SZKOLNICTWA PONADGIMNAZJALNEGO DO POTRZEB PRZEDSIĘBIORCÓW  BRAK OŚRODKA ROZWOJU KARIERY ZAWODOWEJ  NIEWYSTARCZAJĄCA BAZA GASTRONOMICZNA I NOCLEGOWA  NIEZAGOSPODAROWANE OBIEKTY ZABYTKOWE:  BRAK PLANU PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA DLA MIEJSC NIEWYKORZYSTANYCH URBANISTYCZNIE I POGARSZAJĄCYCH ESTETYKĘ GMINY  NIEZADAWALAJĄCY STAN SIECI DROGOWEJ  DUŻE NATĘŻENIE RUCHU NA DRODZE KRAJOWEJ NR 10 I BRAK OBWODNICY  BRAK ŚCIEŻEK ROWEROWYCH

5 Analiza SWOT – SZANSE  FUNDUSZE STRUKTURALNE UE  ROZBUDOWA GAZOCIĄGU  INWESTYCJE W ROZBUDOWĘ DROGI KRAJOWEJ NR 10 I OBWODNICY MIASTA  WZROST ZAINTERESOWANIA SPORTAMI EKSTREMALNYMI, TURYSTYKĄ I REKREACJĄ  WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ CAŁEGO REGIONU  OGÓLNOKRAJOWY WZROST ZAINTERESOWANIA AGROTURYSTYKĄ  WZROST ZAINTERESOWANIA REGIONEM WŚRÓD TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH  ROZSZERZENIE WSPÓŁPRACY Z INNYMI GMINAMI PARTNERSKIMI  TWORZENIE WSPÓLNYCH PROJEKTÓW Z INNYMI GMINAMI I WOJEWÓDZTWAMI  WSPÓŁPRACA Z GMINAMI ZAGRANICZNYMI NP. WYMIANA MŁODZIEŻY  POJAWIENIE SIĘ NASZEJ GMINY – REGIONU W STRATEGII WOJEWÓDZTWA, PAŃSTWA  WDROŻENIE DUŻEGO PAKIETU OZE  ZNIESIENIE „JANOSIKOWEGO”  ROZWÓJ I WSPARCIE PONADREGIONALNE ROLNICTWA – SADY OWOCOWE I JAGODOWE  WSPARCIE DLA ROZWOJU PRODUKCJI ZDROWEJ I EKOLOGICZNEJ ŻYWNOŚCI  STWORZENIE WARUNKÓW DLA UMOŻLIWIENIA SKUPU RUNA LEŚNEGO  STWORZENIE DOMU OPIEKI DLA OSÓB STARSZYCH (STARZENIE SIĘ SPOŁECZEŃSTWA)

6 Analiza SWOT – ZAGROŻENIA  POWSTANIE OBWODNICY  WZROST KONKURENCYJNOŚCI SĄSIEDNICH GMIN  NIEKORZYSTNE TRENDY DEMOGRAFICZNE  MIGRACJA ZAROBKOWA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH  POGŁĘBIAJĄCY SIĘ MARAZM I STAGNACJA SPOŁECZEŃSTWA  DZIKIE WYSYPISKA ŚMIECI W LASACH  NAPŁYW TANICH WYROBÓW PRZEMYSŁOWYCH I SPOŻYWCZYCH NISKIEJ JAKOŚCI (CHINY)  UTRATA PODATKU Z TYTUŁU DZIERŻAWY GRUNTU NA RZECZ POLIGONU WOJSKOWEGO  NIESTABILNA SYTUACJA MIĘDZYNARODOWA W NASZYM REGIONIE  ZAGROŻENIA ŚRODOWISKOWE  NIEPRZEMYŚLANA GOSPODARKA LEŚNA (NADMIERNA WYCINKA LASÓW)  BRAK ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ  ZBYT DUŻO ZADAŃ WŁASNYCH NAKŁADANYCH PRZEZ PAŃSTWO NA GMINY  BRAK ZAINTERESOWANIA PRZYSZŁEGO INWESTOWANIEM  BRAK PRAWNYCH I INSTYTUCJONALNYCH ZACHĘT DO OSIEDLANIA SIĘ SPECJALISTÓW  ROZSZERZENIE ZAKRESU PRAW DLA ORGANIZACJI EKOLOGICZNYCH ZIELONYCH  ROZSZERZANIE ZASIĘGU OBSZARÓW NATURA 2000  ROSNĄ CA KONKURENCJA DUŻYCH CENTRÓW HANDLOWYCH ZAMYKANIE  SĄSIEDZTWO STRATEGICZNYCH OBIEKTÓW WOJSKOWYCH

7 WIZJA - definicja Opis oczekiwanego w przyszłości stanu jednostki terytorialnej stanowi jedną wspólną ideę, stanowi odpowiedź na konkretne problemy w jednostce, wskazuje wartości, którymi jednostka się kieruje, do czego dąży, określa kierunki dążeń mieszkańców gminy, wskazuje nadrzędny cel dla społeczności lokalnej, określa warunki by stać się konkurencyjną jednostką w otoczeniu.

8 JAK SFORMUŁOWAĆ WIZJĘ?  jak będzie wyglądać Państwa gmina w przyszłości na tle regionu, województwa?  jakie podmioty biorą udział w kształtowaniu nowej jakości?  jakie relacje zachodzą w otoczeniu?  jakie procesy będą zachodzić w najbliższym otoczeniu?  jakie problemy (słabe strony) zostaną rozwiązane?  jakie mocne strony zostaną wzmocnione?  które szanse zostaną wykorzystane?

9 Wizja – Przykłady Bielawa – innowacyjne miasto przedsiębiorczości, turystyki, ekologii i kultury Ziemia raciborska regionem (obszarem) zintegrowanego, przyjaznego sąsiedztwa, o wysokim poziomie życia, zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarce, otwartym na wiedzę i świat Gmina Milicz przyjazna mieszkańcom i środowisku Kawęczyn to gmina bezpieczna i nowoczesna, dbająca o lokalną tradycję i kulturę, otwarta na inwestorów i turystów, bogata aktywnymi społecznie i gospodarczo mieszkańcami.

10 Misja – definicja Dobrze sformułowana misja gminy ma odpowiedzieć na następujące pytanie: Po co istnieją struktury samorządowe i komu (czemu) powinny służyć? Ma również wskazać wartości, jakimi się kierujemy, do czego dążymy i dlaczego jesteśmy lepsi od innych. Misja gminy, będąca nadrzędnym celem dla rozwoju społeczności lokalnej, ma określić kierunki dążeń mieszkańców gminy oraz zadania dla przedstawicieli władzy lokalnej.

11 MISJA- przykłady Twardogóra dumna ze swojego dziedzictwa zapewnia wspólnocie samorządowej nowoczesne warunki życia i rozwoju oraz aktywności gospodarczej w zgodzie z zasadami ekologii, marzeniami i aspiracjami mieszkańców. Partnerom oferujemy przyjazny klimat inwestycyjny, unikalne walory przyrodnicze dla rozwoju turystyki i rekreacji oraz naszego ducha przedsiębiorczości i otwartości. Misją gminy Strzeleczki jest stworzenie poczucia stabilizacji i perspektyw rozwoju swoim mieszkańcom, dla wzmocnienia ich identyfikacji z miejscem zamieszkania. Kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju gmina pragnie rozwijać turystykę, rolnictwo i gospodarkę lokalną w oparciu o walory przyrodnicze, geograficzne i historyczne. Samorząd gminny tworzy warunki do poprawy jakości życia i rozwoju gospodarczego a mieszkańcy zwiększają aktywność gospodarczą i społeczną

12 Cele strategiczne Poziom IV Poziom III Poziom II Poziom I Wizja, Misja = cel główny, nadrzędny Cel strategiczny Cel operacyjny przedsięwzięcia Cel operacyjny przedsięwzięcia Cel strategiczny Cel operacyjny przedsięwzięcia

13 DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Strategia Rozwoju Gminy Kalisz Pomorski na lata 2014 - 2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google