Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ORGANIZOWANIE ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZEGO W SZKOLE ĆWICZENIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ORGANIZOWANIE ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZEGO W SZKOLE ĆWICZENIA"— Zapis prezentacji:

1 ORGANIZOWANIE ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZEGO W SZKOLE ĆWICZENIA
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, NST II/2 PED:OP-WYCH (gr ) i NST II/3 PED:OP-WYCH (gr ) Mgr Jolanta Rembowska-Tabaro

2 Temat ćwiczeń: Charakterystyka procesu wychowawczego w szkole
Funkcja wychowawcza szkoły – oddziaływanie na osobowość wychowanka Szkoła wspomaga, wspiera w wychowaniu Stanowi ona w systemie edukacji podstawową instytucję oświatowo - wychowawczą

3 Szkoła zajmuje się kształceniem oraz wychowaniem dzieci, młodzieży jak i dorosłych, adekwatnie do przyjętych w danym społeczeństwie celów i zadań oraz koncepcji oświatowo - wychowawczych i programów

4 Hierarchia odpowiedzialności w szkole
Odpowiedzialność za realizację programu oraz prawidłowe funkcjonowanie szkoły ponoszą: dyrektor szkoły zastępcy dyrektora rada pedagogiczna rodzice i opiekunowie uczniów (coraz częściej)

5 Dyrektorzy oraz nauczyciele podejmują swoje obowiązki zgodnie z przepisami, zarządzeniami oraz dyrektywami podległych Ministerstwu władz kuratoryjnych i wydziału oświaty.

6 Funkcje szkoły Aktualnie obowiązek szkolny dotyczy wszystkich dzieci w wieku roku życia, w którym to okresie szkoła pełni wobec nich następujące funkcje: dydaktyczną - nauczyciele przekazują im rozległą wiedzę z zakresu nauki, techniki, czy sztuki

7 Dalsze funkcje szkoły wychowawczą - szkoła kształtuje właściwe postawy wobec ludzi, rzeczy, norm i wartości opiekuńczą - szkoła zaspokaja podstawowe potrzeby uczniów, co jest konieczne dla ich prawidłowego rozwoju, zarówno fizycznego jak i psychospołecznego

8 Utrudnienia w spełnianiu funkcji wychowawczej szkoły
Przewaga funkcji kształcącej szkoły i niedocenianie funkcji wychowawczej. Działanie takie wyraża się w jednostronnym wpływaniu na uczniów, a więc kładzeniu nacisku wyłącznie na ich rozwój intelektualny przy pominięciu rozwoju emocjonalnego oraz ich sfery motywacyjnej.

9 Takie postępowanie nauczyciela wyklucza poznanie przez niego zainteresowań oraz potrzeb uczniów, nie pozwala też na nawiązanie z nimi bliższej więzi emocjonalnej, zatem nie oddziałuje on na ich osobowość, w czym wyraża się funkcja wychowawcza szkoły

10 Przeładowanie programów nauczania
Przeładowanie programów nauczania. Programy zawierają wiele nazbyt trudnych treści, z którymi nie radzą sobie przeciętni i mniej zdolni uczniowie, a czasem również ci zdolniejsi.

11 Zbyt częste poleganie na tradycyjnych metodach nauczania
Tradycyjne metody nauczania stanowią w wielu szkołach jedyny sposób przekazywania wiedzy; najczęściej obfitują one w werbalizm nauczycieli, którzy nie biorą pod uwagę zainteresowań czy możliwości swoich uczniów. tradycyjne metody nauczania stanowią w wielu szkołach jedyny sposób przekazywania wiedzy; najczęściej obfitują one w werbalizm nauczycieli, którzy nie biorą pod uwagę zainteresowań czy możliwości swoich uczniów; nauczyciele często poprzestają na

12 Nieaktualna organizacja procesu nauczania - organizacja ta opiera się zazwyczaj na nauczaniu, w którym dominuje podręcznik i nauczyciel; nie ma tutaj sytuacji współpracy uczniów.

13 Jak unowocześnić metody nauczania i wychowania?
Dzięki upowszechnieniu w środowisku nauczycieli: najnowszych zdobyczy naukowych z zakresu pedagogiki, psychologii czy teorii organizacji i kierowania, udoskonaleniu systemu kształcenia kadry pedagogicznej

14 kształtowaniu wśród nauczycieli także umiejętności psychopedagogiczne, takich jak zdolność do samokontroli, akceptacji, samooceny czy empatii, kształcenie umiejętność nawiązywania kontaktu emocjonalnego z dzieckiem

15 zapoznawanie nauczycieli z dynamiką grupy i jej praktycznym wykorzystaniem w procesie pedagogicznym.
Drogą naprawy aktualnego stanu szkolnictwa może być także czerpanie z doświadczeń szkół o innej organizacji, opierających się na odmiennych projektach edukacyjnych.

16 Rola wychowawcy W całym procesie wychowania niezastąpioną rolę pełni osoba specjalnie powołana dla realizacji określonych celów wychowawczych, czyli nauczyciel i wychowawca.

17 Wpływ środowiska Przed rozpoczęciem nauki w szkole, każde dziecko jest już w pewien sposób ukształtowane przez swoje dotychczasowe środowisko, zatem realizacja zamierzonych celów przez szkołę wymaga uwzględnienia całokształtu wpływów na ucznia.

18 Zazwyczaj skuteczne wychowanie pojmowane jest jako oddziaływanie dające efekty w postaci określonych produktów wychowania, czyli nawyków, postaw, przekonań itp Zatem traktuje się tę czynność jako czynność zorganizowaną, której wynikiem powinno być osiągnięcie konkretnych wartości.

19 Sposoby postępowania wychowawczego
Zazwyczaj skuteczne wychowanie pojmowane jest jako oddziaływanie dające efekty w postaci określonych produktów wychowania, czyli nawyków, postaw, przekonań itp Zatem traktuje się tę czynność jako czynność zorganizowaną, której wynikiem powinno być osiągnięcie konkretnych wartości.

20 Etapy wychowania Wychowanie powinno być przede wszystkim traktowane w kategorii procesu o pewnej dynamice, dlatego też wraz z upływem czasu, wychowawcy powinni stawiać sobie coraz to inne zadania, które w miarę rozwoju stawać się powinny bardziej wymagające i trudniejsze.

21 Zadania wychowania Tym celom służą nowoczesne uczelnie charakteryzujące się wysokim poziomem nauczania, wykorzystujące środki masowego przekazu oraz fachową literaturę, których absolwentami jest wielu dobrych a nawet wybitnych pedagogów, starających się nie tylko rozwiązywać stojące przed nimi problemy jak i stawiać sobie coraz to wyższe cele.

22 Podsumowanie Funkcja wychowawcza szkoły to działanie nie tylko na rozwój intelektualny, ale również w sferze emocjonalnej i w sferze motywacyjnej. Nawiązywanie więzi emocjonalnej oddziałuje na osobowość.

23 Wychowanie to proces przygotowujący do samowychowania
Wychowanie to proces przygotowujący do samowychowania. Gdy dziecko jest małe, inicjatywa wychowawcza należy do rodziców, nauczycieli, wychowawców. Gdy dziecko dojrzewaja to w coraz mniejszym stopniu ukierunkowanie wychowawcze powinno wychodzić od dorosłych, a w coraz większym stopniu od niego samego.

24 Etapy rozwoju wychowanka
Rozwój wychowanka polega na poznawaniu samego siebie, swoich słabych i mocnych stron i kształtowaniu charakteru, co powinno prowadzić do osiągnięcia dojrzałości.

25 Oddziaływanie wychowania
Wychowanie w szerszym znaczeniu rozumiane jest i utożsamiane ze wszelkimi oddziaływaniami na wychowanka: rodzina, środowisko, szkoła.

26 Bibliografia 1.Badziukiewicz B., (2012), Vademecum wychowania, Wyd. Żak, Warszawa 2. Bochno E., ( 2010), Rozmowa metoda oddziaływania wychowawczego, Wyd. Impuls, Kraków 3. Janicka I. Liberska H., (2014), Psychologia rodziny, PWN ,Warszawa

27 4. Rembowska-Tabaro J.(2008), Badania nad kształceniem dzieci dysfunkcyjnych w szkołach masowych, na przykładzie doświadczeń gdańskich, Studia i Badania Naukowe Ateneum 2, Pedagogika , 5. Schier K., (2014), Dorosłe dzieci, psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie, Wyd. Scholar ,Warszawa


Pobierz ppt "ORGANIZOWANIE ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZEGO W SZKOLE ĆWICZENIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google