Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ORGANIZOWANIE ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZEGO W SZKOLE ĆWICZENIA pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, NST II/2 PED:OP-WYCH (gr 746200) i NST II/3 PED:OP-WYCH (gr.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ORGANIZOWANIE ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZEGO W SZKOLE ĆWICZENIA pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, NST II/2 PED:OP-WYCH (gr 746200) i NST II/3 PED:OP-WYCH (gr."— Zapis prezentacji:

1 ORGANIZOWANIE ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZEGO W SZKOLE ĆWICZENIA pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, NST II/2 PED:OP-WYCH (gr 746200) i NST II/3 PED:OP-WYCH (gr 646200) (gr 646200) Mgr Jolanta Rembowska-Tabaro rembowska-tabaro@wp.pl

2 Temat ćwiczeń: Charakterystyka procesu wychowawczego w szkole Funkcja wychowawcza szkoły – oddziaływanie na osobowość wychowanka Funkcja wychowawcza szkoły – oddziaływanie na osobowość wychowanka  Szkoła wspomaga, wspiera w wychowaniu  Stanowi ona w systemie edukacji podstawową instytucję oświatowo - wychowawczą

3  Szkoła zajmuje się kształceniem oraz wychowaniem dzieci, młodzieży jak i dorosłych, adekwatnie do przyjętych w danym społeczeństwie celów i zadań oraz koncepcji oświatowo - wychowawczych i programów

4 Hierarchia odpowiedzialności w szkole  Odpowiedzialność za realizację programu oraz prawidłowe funkcjonowanie szkoły ponoszą:  dyrektor szkoły  zastępcy dyrektora  rada pedagogiczna  rodzice i opiekunowie uczniów (coraz częściej)

5  Dyrektorzy oraz nauczyciele podejmują swoje obowiązki zgodnie z przepisami, zarządzeniami oraz dyrektywami podległych Ministerstwu władz kuratoryjnych i wydziału oświaty.

6 Funkcje szkoły  Aktualnie obowiązek szkolny dotyczy wszystkich dzieci w wieku 5- 16 roku życia, w którym to okresie szkoła pełni wobec nich następujące funkcje:  dydaktyczną - nauczyciele przekazują im rozległą wiedzę z zakresu nauki, techniki, czy sztuki

7 Dalsze funkcje szkoły  wychowawczą - szkoła kształtuje właściwe postawy wobec ludzi, rzeczy, norm i wartości  opiekuńczą - szkoła zaspokaja podstawowe potrzeby uczniów, co jest konieczne dla ich prawidłowego rozwoju, zarówno fizycznego jak i psychospołecznego

8 Utrudnienia w spełnianiu funkcji wychowawczej szkoły  Przewaga funkcji kształcącej szkoły i niedocenianie funkcji wychowawczej. Działanie takie wyraża się w jednostronnym wpływaniu na uczniów, a więc kładzeniu nacisku wyłącznie na ich rozwój intelektualny przy pominięciu rozwoju emocjonalnego oraz ich sfery motywacyjnej.

9  Takie postępowanie nauczyciela wyklucza poznanie przez niego zainteresowań oraz potrzeb uczniów, nie pozwala też na nawiązanie z nimi bliższej więzi emocjonalnej, zatem nie oddziałuje on na ich osobowość, w czym wyraża się funkcja wychowawcza szkoły

10  Przeładowanie programów nauczania. Programy zawierają wiele nazbyt trudnych treści, z którymi nie radzą sobie przeciętni i mniej zdolni uczniowie, a czasem również ci zdolniejsi.

11  Zbyt częste poleganie na tradycyjnych metodach nauczania Tradycyjne metody nauczania stanowią w wielu szkołach jedyny sposób przekazywania wiedzy; najczęściej obfitują one w werbalizm nauczycieli, którzy nie biorą pod uwagę zainteresowań czy możliwości swoich uczniów. Tradycyjne metody nauczania stanowią w wielu szkołach jedyny sposób przekazywania wiedzy; najczęściej obfitują one w werbalizm nauczycieli, którzy nie biorą pod uwagę zainteresowań czy możliwości swoich uczniów.

12  Nieaktualna organizacja procesu nauczania - organizacja ta opiera się zazwyczaj na nauczaniu, w którym dominuje podręcznik i nauczyciel; nie ma tutaj sytuacji współpracy uczniów.

13 Jak unowocześnić metody nauczania i wychowania?  Dzięki upowszechnieniu w środowisku nauczycieli :  najnowszych zdobyczy naukowych z zakresu pedagogiki, psychologii czy teorii organizacji i kierowania,  udoskonaleniu systemu kształcenia kadry pedagogicznej

14  kształtowaniu wśród nauczycieli także umiejętności psychopedagogiczne, takich jak zdolność do samokontroli, akceptacji, samooceny czy empatii,  kształcenie umiejętność nawiązywania kontaktu emocjonalnego z dzieckiem

15  zapoznawanie nauczycieli z dynamiką grupy i jej praktycznym wykorzystaniem w procesie pedagogicznym. Drogą naprawy aktualnego stanu szkolnictwa może być także czerpanie z doświadczeń szkół o innej organizacji, opierających się na odmiennych projektach edukacyjnych. Drogą naprawy aktualnego stanu szkolnictwa może być także czerpanie z doświadczeń szkół o innej organizacji, opierających się na odmiennych projektach edukacyjnych.

16 Rola wychowawcy  W całym procesie wychowania niezastąpioną rolę pełni osoba specjalnie powołana dla realizacji określonych celów wychowawczych, czyli nauczyciel i wychowawca.

17 Wpływ środowiska  Przed rozpoczęciem nauki w szkole, każde dziecko jest już w pewien sposób ukształtowane przez swoje dotychczasowe środowisko, zatem realizacja zamierzonych celów przez szkołę wymaga uwzględnienia całokształtu wpływów na ucznia.

18  Zazwyczaj skuteczne wychowanie pojmowane jest jako oddziaływanie dające efekty w postaci określonych produktów wychowania, czyli nawyków, postaw, przekonań itp  Zatem traktuje się tę czynność jako czynność zorganizowaną, której wynikiem powinno być osiągnięcie konkretnych wartości.

19 Sposoby postępowania wychowawczego  Zazwyczaj skuteczne wychowanie pojmowane jest jako oddziaływanie dające efekty w postaci określonych produktów wychowania, czyli nawyków, postaw, przekonań itp  Zatem traktuje się tę czynność jako czynność zorganizowaną, której wynikiem powinno być osiągnięcie konkretnych wartości.

20 Etapy wychowania  Wychowanie powinno być przede wszystkim traktowane w kategorii procesu o pewnej dynamice, dlatego też wraz z upływem czasu, wychowawcy powinni stawiać sobie coraz to inne zadania, które w miarę rozwoju stawać się powinny bardziej wymagające i trudniejsze.

21 Zadania wychowania  Tym celom służą nowoczesne uczelnie charakteryzujące się wysokim poziomem nauczania, wykorzystujące środki masowego przekazu oraz fachową literaturę, których absolwentami jest wielu dobrych a nawet wybitnych pedagogów, starających się nie tylko rozwiązywać stojące przed nimi problemy jak i stawiać sobie coraz to wyższe cele.

22 Podsumowanie  Funkcja wychowawcza szkoły to działanie nie tylko na rozwój intelektualny, ale również w sferze emocjonalnej i w sferze motywacyjnej. Nawiązywanie więzi emocjonalnej oddziałuje na osobowość.

23  Wychowanie to proces przygotowujący do samowychowania. Gdy dziecko jest małe, inicjatywa wychowawcza należy do rodziców, nauczycieli, wychowawców. Gdy dziecko dojrzewaja to w coraz mniejszym stopniu ukierunkowanie wychowawcze powinno wychodzić od dorosłych, a w coraz większym stopniu od niego samego.

24 Etapy rozwoju wychowanka  Rozwój wychowanka polega na poznawaniu samego siebie, swoich słabych i mocnych stron i kształtowaniu charakteru, co powinno prowadzić do osiągnięcia dojrzałości.

25 Oddziaływanie wychowania  Wychowanie w szerszym znaczeniu rozumiane jest i utożsamiane ze wszelkimi oddziaływaniami na wychowanka: rodzina, środowisko, szkoła.

26 Bibliografia 1.Badziukiewicz B., (2012), Vademecum wychowania, Wyd. Żak, Warszawa 2. Bochno E., ( 2010), Rozmowa metoda oddziaływania wychowawczego, Wyd. Impuls, Kraków 3. Janicka I. Liberska H., (2014), Psychologia rodziny, PWN,Warszawa

27 4. Rembowska-Tabaro J.(2008), Badania nad kształceniem dzieci dysfunkcyjnych w szkołach masowych, na przykładzie doświadczeń gdańskich, Studia i Badania Naukowe Ateneum 2, Pedagogika, 187-198. 5. Schier K., (2014), Dorosłe dzieci, psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie, Wyd. Scholar,Warszawa


Pobierz ppt "ORGANIZOWANIE ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZEGO W SZKOLE ĆWICZENIA pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, NST II/2 PED:OP-WYCH (gr 746200) i NST II/3 PED:OP-WYCH (gr."

Podobne prezentacje


Reklamy Google