Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie Grupy roboczej wspierającej przygotowanie Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 Kujawsko-Pomorski Regionalny Program.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie Grupy roboczej wspierającej przygotowanie Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 Kujawsko-Pomorski Regionalny Program."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie Grupy roboczej wspierającej przygotowanie Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 Kujawsko-Pomorski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 v. 2.0 Toruń, 03 października 2013 r. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

2 Układ osi K-P RPO 2014-2020 v. 2.0

3 Oś priorytetowa 1. Budowa innowacyjności regionu poprzez działania B+R przedsiębiorstw (EFRR) alokacja: 66 553 500,00 EURO, tj. 3,9 % priorytety: 1.1. Wzmacnianie infrastruktury B+R (…) i możliwości rozwoju sektora B+I oraz promowanie centrów kompetencji, w szczególności tych o znaczeniu europejskim. (wynikające z uzgodnień w trakcie negocjacji KT i zgodnie ze strategią regionalnej inteligentnej specjalizacji); 1.2. Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w B+I, rozwój powiązań między przedsiębiorstwami, centrami B+R i szkołami wyższymi (…), wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów i zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji w dziedzinie kluczowych technologii (…) zakres: wsparcie przeznaczone na badania i infrastrukturę B+R (np. laboratoria w przedsiębiorstwach, demonstracyjne linie technologiczne); wspieranie instytucji otoczenia biznesu w zakresie profesjonalizacji innowacyjnych usług na rzecz przedsiębiorstw; wsparcie rozwoju klastrów skupiających przedsiębiorstwa działające w branżach inteligentnych specjalizacji regionu. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

4 Oś priorytetowa 1. Budowa innowacyjności regionu poprzez działania B+R przedsiębiorstw (EFRR) wskaźniki: rezultatu : Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury B+R [szt.] (PI 1.1., PI 1.2) produktu: Liczba jednostek naukowych objętych wsparciem w zakresie inwestycji w infrastrukturę B+R [szt.] (PI 1.2.) Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi [szt.] (PI 1.2) Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

5 Oś priorytetowa 2. Wzmacnianie konkurencyjności gospodarki regionu (EFRR) alokacja: 226 281 900,00 EURO, tj. 13,3 % priorytety: 3.1. Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz wspieranie tworzenia nowych firm; 3.2. Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu internacjonalizacji; 3.3. Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług; 3.4. Wspieranie zdolności MŚP do udziału w procesach wzrostu i innowacji. zakres: wspieranie tworzenia nowych przedsiębiorstw; tworzenie warunków do powstawania i rozwoju przedsiębiorstw (np. inkubatory przedsiębiorczości); wspieranie inwestycyjne przedsiębiorstw skutkujące zwiększeniem zatrudnienia i trwałym rozwojem przedsiębiorstwa; wsparcie dostępu przedsiębiorstw do kapitału zewnętrznego poprzez rozwój instrumentów finansowych; wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu; promocję gospodarczą i turystyczną regionu; wsparcie promocji przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych; tworzenie i rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego (np. tereny inwestycyjne). Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

6 wskaźniki: rezultatu : Liczba przedsiębiorstw dokapitalizowanych na etapie inkubacji [szt.] (PI 3.1.) Liczba nowych i ulepszonych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu[szt.] (PI 3.1., PI 3.4.) Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji [szt.] (PI 3.2.)_ Udział przedsiębiorstw przemysłowych oraz z sektora usług, które wprowadziły innowacje w % ogółu przedsiębiorstw (sektor Średnich Przedsiębiorstw) (PI 3.3.) Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M [EPC] (PI 3.3.) produktu: Liczba nowych wspieranych przedsiębiorstw [szt.] (PI 3.1.) Powierzchnia wspartych (przygotowanych) terenów inwestycyjnych [ha] (PI 3.1.) Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym [szt.] (PI 3.2) Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji/ umiędzynarodowienia działalności [szt.] (PI 3.2.) Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji[szt.] (PI 3.3.) Liczba wspartych instytucji otoczenia biznesu - ośrodki przedsiębiorczości [szt.] (PI 3.4.) Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

7 Oś priorytetowa 3. Cyfrowy region (EFRR) alokacja: 46 587 450,00 EURO, tj. 2,7 % priorytety: 2.2. Rozwój produktów i usług opartych na TIK ; 2.3. Wzmacnianie zastosowania TIK dla e-administracji, e-learningu, e-integracji, e-kultury, e-zdrowia; zakres: zakup sprzętu i oprogramowania umożliwiający wprowadzenie nowej e-usługi; wdrożenie wirtualnego systemu obsługi działalności MŚP; rozwój działalności on-line poprzez wdrożenie systemu zarządzania sprzedażą i usługami; zakup licencji na oprogramowanie; wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem; uruchomienie portalu multimedialnego; stworzenie portalu pracowniczego do zarządzania zasobami personalnymi on-line; kompleksowe wsparcie szkoleniowe w zakresie handlu elektronicznego. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

8 Oś priorytetowa 3. Cyfrowy region (EFRR) wskaźniki: rezultatu: Liczba przedsiębiorstw wspieranych w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy [szt.] (PI 2.2.) Liczba wprowadzonych innowacji procesowych [szt.] (PI 2.2.) Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja [szt.] (PI 2.3.) Liczba pobrań/odtworzeń z repozytoriów informacji sektora publicznego i zasobów publicznych [szt.] (PI 2.3.) produktu: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie [szt.] (PI 2.2) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) [PLN] (PI 2.2.) Liczba urzędów, które usprawniły funkcjonowanie dzięki awansowi cyfrowemu [szt.] (PI 2.3.) Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

9 Oś priorytetowa 4. efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie(EFRR) alokacja: 66 553 500,00 EURO, tj. 3,9 % priorytety: 4.1. Promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii; 4.2. Promowanie efektywności energetycznej i użycia OZE w przedsiębiorstwach; 4.3. Wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym; 4.5. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich typów obszarów, w szczególności na obszarach miejskich, w tym wspieranie zrównoważonego transportu miejskiego oraz podejmowania odpowiednich działań adaptacyjnych i mitygacyjnych. zakres: rozwój inteligentnego sytemu transportu niskoemisyjnego na poziomie regionalnym ; wspieranie wzrostu produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych; wspieranie poprawy efektywności energetycznej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw; termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

10 Oś priorytetowa 4. efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie(EFRR) wskaźniki: rezultatu: Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto (PI 4.1., PI 4.2., PI 4.3.) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (PI 4.1.) Zużycie energii pierwotnej (PI 4.2.) Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych [tony ekwiwalentu CO2] (PI 4.2., PI 4.5.) Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (PI 4.3.) produktu: Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] (PI 4.1.) Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.] (PI 4.1.) Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (szt.) (PI 4.2., PI 4.3.) Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną [szt.] (PI 4.2.) Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

11 Oś priorytetowa 5. Dostosowanie do zmian klimatu (EFRR) alokacja: 13 310 700,00 EURO, tj. 0,8 % priorytety: 5.2. Promowanie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje ryzyka, zapewniających odporność na klęski żywiołowe oraz stworzenie systemów zarządzania klęskami żywiołowymi zakres: wspieranie rozwoju form małej retencji; wspieranie organizacji systemów wczesnego reagowania i ratownictwa w sytuacjach nagłego wystąpienia zjawisk katastrofalnych (głównie zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych - wyposażenie jednostek OSP) i usuwania skutków katastrof. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

12 Oś priorytetowa 5. Dostosowanie do zmian klimatu (EFRR) wskaźniki: rezultatu: Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof [szt.] (PI 5.2.) produktu: Pojemność obiektów małej retencji [m3] (PI 5.2.) Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

13 Oś priorytetowa 6. Region przyjazny środowisku (EFRR) alokacja: 46 587 450,00 EURO, tj. 2,7 % priorytety: 6.3. Ochrona promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego 6.4. Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz promowanie usług ekosystemowych, w tym programu natura 2000 oraz zielonej infrastruktury zakres: projekty infrastrukturalne realizowane w instytucjach kultury i obiektach zabytkowych, a także konserwacja zabytków ruchomych; działania na rzecz zwiększenia powierzchni siedlisk oraz odtwarzania siedlisk nieistniejących; przywrócenie utraconych przez dziesięciolecia wartości i walorów przyrodniczo-krajobrazowych jezior; wsparcie działalności gospodarczej wykorzystującej lokalne zasoby przyrodnicze; działania polegające na kanalizacji ruchu turystycznego; parki krajobrazowe - ochrona krajobrazu, ochrona przyrody i edukacja ekologiczna; wsparcie tworzenia planów ochrony dla tych obszarów; kampanie informacyjno-edukacyjne mające na celu promowanie właściwych zachowań społecznych w odniesieniu do dziedzictwa przyrodniczego regionu Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

14 Oś priorytetowa 6. Region przyjazny środowisku (EFRR) wskaźniki: rezultatu: Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [szt.] (PI 6.3.) Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony [ha] (PI 6.4.) Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych [osoby] (PI 6.4) produktu: Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem [szt.] (PI 6.3) Liczba instytucji kultury objętych wsparciem [szt.] (PI 6.3.) Długość utworzonych szlaków turystycznych [km] (PI 6.4.) Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem (PI 6.4.) Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

15 Oś priorytetowa 7. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu (EFRR) alokacja: 339 422 850,00 EURO, tj. 19,9% priorytety: 7.2. Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T 7.3. Rozwój przyjaznych dla środowiska i niskoemisyjnych systemów transportu, włączając transport śródlądowy, morski, porty i połączenia multimodalne 7.4. Rozwój i rehabilitacja kompleksowego, nowoczesnego i interoperacyjnego systemu transportu kolejowego zakres: budowa, przebudowa dróg wojewódzkich, na odcinkach leżących w ciągach komunikacyjnych stanowiących połączenie z siecią TEN-T; inwestycje na rzecz poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na tych drogach (BRD, ITS); projekty przebudowy, rozbudowy dróg, zgodnie z kontraktem terytorialnym oraz w przypadku dróg lokalnych zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa; budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury centrów logistycznych i terminali przeładunkowych nie należących do sieci TEN-T; projekty z zakresu wdrażania rozwiązań i technik zarządzania i monitorowania ruchu śródlądowych dróg wodnych (w tym portów śródlądowych); budowa, modernizacja, rehabilitacja sieci kolejowej i infrastruktury dworcowej; zakup i modernizacja taboru kolejowego dla połączeń wojewódzkich. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

16 Oś priorytetowa 7. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu (EFRR) wskaźniki: rezultatu: Zdolność przeładunkowa wybudowanych lub przebudowanych centrów logistycznych/terminali kontenerowych [TEU/rok] (PI 7.3.) produktu: Całkowita długość nowych dróg [km] (PI 7.2.) Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg [km] (PI 7.2.) Liczba wybudowanych lub przebudowanych centrów logistycznych dla obsługi transportu intermodalnego [szt.] (PI 7.3.) Całkowita długość nowych linii kolejowych [km] (PI 7.4.) Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych [km] (PI 7.4.) Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

17 Departament Spraw Społecznych, Wydział Zarządzania EFS Oś priorytetowa 8 - Edukacja i Zatrudnienie – EFS Alokacja: 96 110 080,00 euro – 5,6 % Priorytety Inwestycyjne: 8.7 - Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy 8.9 - Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian 10.1 - Innowacyjna edukacja 10. 3 – Kształcenie przez całe życie

18 Departament Spraw Społecznych, Wydział Zarządzania EFS Oś priorytetowa 8 - Edukacja i Zatrudnienie – zakres wsparcia I nstrumenty finansowe, w tym preferencyjne pożyczki dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej; Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy; Kreowanie postaw przedsiębiorczych; Wspieranie rozwoju kwalifikacji pracowników zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw; Wsparcie na rzecz zapobiegania sytuacjom kryzysowym przedsiębiorstw, które odczuwają negatywne skutki zmiany gospodarczej, projekty outplacementowe; Poprawa jakości edukacji w szkołach prowadzących kształcenie ogólne, upowszechnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej; Wsparcie nauczycieli prowadzących kształcenie ogólne, specjalne i zawodowe; Wsparcie dla osób dorosłych, w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego; Rozwój wysokiej jakości szkolnictwa zawodowego;

19 Departament Spraw Społecznych, Wydział Zarządzania EFS Oś priorytetowa 8 - Edukacja i Zatrudnienie – wskaźniki Wskaźniki rezultatu: Liczba osób zatrudnionych po opuszczeniu programu (w tym samozatrudnieni) Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu Liczba osób posiadających zatrudnienie 6 miesięcy po opuszczeniu programu Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego Wskaźniki produktu: Liczba osób, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach programu Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw objętych wsparciem w ramach programu

20 Departament Spraw Społecznych, Wydział Zarządzania EFS Oś priorytetowa 8 - Edukacja i Zatrudnienie – wskaźniki c.d. Wskaźniki rezultatu: Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK Liczba uczestników programu, którzy uzyskali kwalifikacje po jego opuszczeniu Wskaźniki produktu: Liczba uczniów objętych wsparciem w ramach programu Liczba nauczycieli objętych wsparciem w ramach programu Liczba szkół i placówek o najniższych wynikach edukacyjnych objetych wsparciem w ramach programu Liczba szkół i placówek, które podjęły działania na rzecz przeciwdziałania rozwarstwieniu społecznemu i segregacji

21 Departament Spraw Społecznych, Wydział Zarządzania EFS Oś priorytetowa 9 – Solidarne Społeczeństwo – EFS Alokacja: 140 786 250,00 mln euro – 8,3 % Priorytety Inwestycyjne: 8.5 – Wspieranie aktywności zawodowej mieszkańców regionu, 8.10 – Aktywne zawodowo i zdrowe społeczeństwo 9.7 - Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych 9.8 – Rozwój ekonomii społecznej

22 Departament Spraw Społecznych, Wydział Zarządzania EFS Oś priorytetowa 9 - Solidarne Społeczeństwo – zakres wsparcia P omoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz ich lepszego dopasowania do potrzeb rynku pracy, pomoc w zdobyciu doświadczenia zawodowego (staże, praktyki); Opracowanie i wdrożenie projektów profilaktycznych dot. chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu; Opracowanie i wdrożenie programów rehabilitacji leczniczej ułatwiających powroty do pracy oraz umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej; Działania na rzecz zwiększenia jakości i dostępności usług społecznych i zdrowotnych na rzecz rodzin, dzieci i młodzieży osób starszych oraz osób zależnych i ich otoczenia; Wsparcie na rzecz podmiotów ekonomii społecznej Tworzenie regionalnych i lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej

23 Departament Spraw Społecznych, Wydział Zarządzania EFS Oś priorytetowa 9 - Solidarne Społeczeństwo – wskaźniki Wskaźniki rezultatu: Liczba osób zatrudnionych po opuszczeniu programu (w tym samozatrudnieni) Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu Liczba osób posiadających zatrudnienie 6 miesięcy po opuszczeniu programu Wskaźniki produktu: Liczba osób objętych badaniami profilaktycznymi w ramach programu Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w ramach programu

24 Departament Spraw Społecznych, Wydział Zarządzania EFS Oś priorytetowa 9 - Solidarne Społeczeństwo – wskaźniki c.d. Wskaźniki rezultatu: Liczba utworzonych podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych Wskaźniki produktu: Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach programu Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które skorzystały z podstawowych usług społecznych w ramach programu Liczba podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych objętych wsparciem

25 Oś priorytetowa 10. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry – EFRR alokacja: 186 349 800,00EURO, tj. 10,9 % priorytety: 9.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do Rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia oraz przejścia z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych 9.3. Wspieranie przedsiębiorstw społecznych; 10.4. Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej zakres: przebudowa i rozbudowa obiektów ochrony zdrowia, w celu osiągnięcia zgodności z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, - zakup aparatury i urządzeń medycznych służących do diagnostyki, terapii i rehabilitacji z wyłączeniem wyrobów jednorazowego użytku, - dostosowanie obiektów ochrony zdrowia do użytkowania zakupionego w ramach projektu sprzętu. działania przyczyniające się do poprawy dostępności i jakości pomocy kierowanej do dzieci i rodzin zagrożonych dysfunkcją lub przeżywających trudności, - działania przyczyniające się do poprawy jakości i dostępności usług społecznych, w tym w szczególności usług, których odbiorcami są osoby starsze i niepełnosprawne; zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych, w szczególności na obszarach wiejskich oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej poprzez działania inwestycyjne w infrastrukturę przedszkolną, działania przyczyniające się do poprawy dostępności i jakości pomocy kierowanej do dzieci i rodzin zagrożonych dysfunkcją lub przeżywających trudności, - uzupełnienie bazy techno dydaktycznej w przedszkolach i szkołach prowadzących kształcenie ogólne, - rozwój wysokiej jakości edukacji w szkołach prowadzących kształcenie ogólne oraz szkolnictwa zawodowego poprzez działania inwestycyjne w infrastrukturę edukacyjną. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO.

26 wskaźniki: rezultatu: Wskaźnik zagrożenia ubóstwem (po uwzględnieniu transferów społecznych) (PI 9.1., PI 9.3.) Osoby dorosłe w wieku 25-64 lata uczestniczące w kształceniu i szkoleniu (PI 10.4.) produktu: Liczba wspartych podmiotów leczniczych [szt.] (PI 9.1.) Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem [szt.] (PI 9.3.) Potencjalna liczba użytkowników infrastruktury opieki nad dziećmi lub edukacyjnej wspartej w programie (C) (PI 10.4.) Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO.

27 Oś priorytetowa 11. Polityka miejska (EFRR) alokacja: 272 869 350,00 EURO, tj. 16 % priorytety: 4.3. Wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym; 4.5. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich typów obszarów, w szczególności na obszarach miejskich, w tym wspieranie zrównoważonego transportu miejskiego oraz podejmowania odpowiednich działań adaptacyjnych i mitygacyjnych; 6.2. Zaspokojenie znaczących potrzeb w zakresie inwestycji w sektorze gospodarki wodnej, tak aby wypełnić zobowiązania wynikające z prawa unijnego; 6.4. Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz promowanie usług ekosystemowych, w tym programu natura 2000 oraz zielonej infrastruktury; 6.5. Działania mające na celu poprawę stanu środowiska miejskiego, w tym rekultywacja terenów poprzemysłowych i redukcja zanieczyszczenia powietrza; 9.2. Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich; 10.4. Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO.

28 wskaźniki: rezultatu: Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (PI 4.3.) Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] (PI 4.3.) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (PI 4.3.) Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych (PI 4.3., PI 4.5.) Zużycie energii pierwotnej (PI 4.3.) Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto (PI 4.3.) Emisja gazów cieplarnianych (PI 4.3., PI 4.5.) Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę [osoby] (PI 6.2.) Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków [RLM] (PI 6.2.) Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków (PI 6.2.) Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [szt] (PI 6.4.) Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach [szt.] (PI 6.5.) produktu: Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (szt.) (PI 4.3.) Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE (PI 4.3.) Pojemność zakupionego lub zmodernizowanego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [osoby] (PI 4.5.) Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [szt.] (PI 4.5.) Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej [km] (PI 6.2.) Długość wybudowanej sieci wodociągowej [km] (PI 6.2.) Liczba wybudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych [szt.] (PI 6.4.) Długość utworzonych szlaków turystycznych [km] (PI 6.4.) Nowa otwarta przestrzeń na obszarach miejskich [m2] (PI 6.5.) Łączna powierzchnia zrekultywowanych gruntów [ha] (PI 6.5.) Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] (PI 9.2.) Liczba nowych/przebudowanych/przekształconych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitaliz. obsz. szt.](PI 9.2.) Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty (PI 10.4.) Potencjalna liczba użytkowników infrastruktury opieki nad dziećmi lub edukacyjnej wspartej w programie (C) (PI 10.4.) Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO.

29 Departament Spraw Społecznych, Wydział Zarządzania EFS Oś priorytetowa 12. Polityka miejska - EFS – Rozwój lokalny przyjazny rodzinie Alokacja: 114 130 720,00mln euro – 6,7 % Priorytety Inwestycyjne: 8.8 – równouprawnienie płci oraz godzenie życia zawodowego z rodzinnym 9.4 – Aktywna integracja 9.8 – Rozwój ekonomii społecznej 10.1 – Innowacyjna edukacja

30 Departament Spraw Społecznych, Wydział Zarządzania EFS Oś priorytetowa 12. Polityka miejska – Rozwój lokalny przyjazny rodzinie – zakres wsparcia Wspieranie usług opieki nad dziećmi do 3 roku życia, seniorami i osobami niepełnosprawnymi oraz poprawa dostępu do usług opiekuńczych w wymiarze jakościowym i ilościowym Programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową Wsparcie dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym za pośrednictwem podmiotów ekonomii społecznej, w tym o charakterze integracyjnych (np. CIS) P oprawa jakości edukacji w szkołach prowadzących kształcenie ogólne oraz zawodowe U powszechnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

31 Departament Spraw Społecznych, Wydział Zarządzania EFS Oś priorytetowa 12. Polityka miejska – Rozwój lokalny przyjazny rodzinie – wskaźniki Wskaźniki rezultatu: Liczba osób, które podjęły kształcenie i szkolenie po opuszczeniu programu Liczba osób nieaktywnych zawodowo, poszukujących pracy po opuszczeniu programu Wskaźniki produktu: Liczba utworzonych miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennego opiekuna; Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem w ramach programu; Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach programu; Liczba miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego dofinansowanych w ramach programu;

32 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Polityka miejska (Oś 11) Polityka miejska-EFS- Rozwój lokalny przyjazny rodzinie (Oś 12) Rozwój kierowany przez społeczność lokalną (Oś 13) Polityka terytorialna PI 4.3 modernizacja energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budownictwie publicznym PI 4.5 niskoemisyjny transport miejski PI 6.2 gospodarka wodno-ściekowa PI 6.4 ochrona i promocja zasobów przyrodniczych PI 6.5 poprawa stanu środowiska miejskiego, rekultywacja terenów poprzemysłowych PI 9.2 rewitalizacja społeczno-gospodarcza PI 10.4 infrastruktura dla rozwoju innowacyjnej edukacji PI 8.8 równouprawnienie płci oraz godzenie życia zawodowego i prywatnego PI 9.4 aktywna integracja PI 9.8 rozwój ekonomii społecznej PI 10.1 innowacyjna edukacja PI 9.2 rewitalizacja społeczno-gospodarcza PI 9.9 lokalne strategie rozwoju realizowane przez społeczność

33 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Polityka miejska Poziom wojewódzki(MB-T) Poziom regionalny i subregionalny Poziom ponadlokalny „Obszar rozwoju społeczno-gospodarczego” Poziom wojewódzki(MB-T) Poziom regionalny i subregionalny Poziom ponadlokalny „Obszar rozwoju społeczno-gospodarczego”

34 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Warunki uruchomienia środków: Zawiązanie zinstytucjonalizowanej formy partnerstwa Przygotowanie strategii rozwoju Posiadanie odpowiedniej zdolności instytucjonalnej Podpisanie porozumienia z Instytucją Zarządzającą RPO

35 Oś priorytetowa 13. Rozwój kierowany przez społeczność lokalną (EFRR, EFS) alokacja: 31 228 950,00 EURO, tj. 1,8 % priorytety: 9.2. Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich (EFRR); 9.9. Lokalne strategie rozwoju realizowane przez społeczność (EFS) wskaźniki: rezultatu: Wskaźnik zagrożenia ubóstwem (po uwzględnieniu transferów społecznych) (PI 9.2.); produktu: Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] (PI 9.2.) Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO.

36 Oś priorytetowa 14. Pomoc techniczna (EFRR) alokacja: 46 587 450,00 EURO, tj. 2,7 % wskaźniki: produktu: Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji; Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO.

37 Oś priorytetowa 15. Pomoc techniczna (EFS) alokacja: 13 140 050,00 EURO, tj. 0,8 % wskaźniki: produktu: Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji; Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO.

38 Wsparcie dla jst poza osiami 11, 12 i 13 RPO będzie dotyczyło 3 osi: w osi 2 – w zakresie terenów inwestycyjnych i IOB, w osi 3 – w zakresie e-usług, w osi 10 – w zakresie infrastruktury społecznej i zdrowotnej Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO.

39 INSTYTUCJE POŚREDNICZĄCE 1/ Oś priorytetowa 1. Budowa innowacyjności regionu poprzez działania B+R przedsiębiorstw (EFRR) Priorytet Inwestycyjny 1.1 oraz 1.2 2/ Oś priorytetowa 2. Wzmacnianie konkurencyjności gospodarki i regionu (EFRR) Priorytet Inwestycyjny 3.1 w zakresie terenów inwestycyjnych oraz 3.4 Instytucje Otoczenia Biznesu 3/ Oś priorytetowa 8. Edukacja i zatrudnienie – EFS Priorytet Inwestycyjny 8.9 Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo – EFS Priorytet Inwestycyjny 8.5 4/ Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo – EFS Priorytet inwestycyjny 9.8 Oś priorytetowa 12. Polityka miejska –EFS– Rozwój lokalny przyjazny rodzinie Priorytet Inwestycyjny 9.8 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO.

40 PROJEKTY STRATEGICZNE Poziom MRR: „Projekty pozakankursowe w okresie 2014-2020. Zasady identyfikacji projektów strategicznych w ramach prac nad programami operacyjnymi” „Zasady wsparcia projektów strategicznych oraz dużych projektów w perspektywie finansowej 2014-2020” Poziom regionalny: „Wytyczne w zakresie wsparcia projektów strategicznych do realizacji w ramach K-P RPO 2014-2020” Warunki: - spełnienie kryteriów wyboru (formalne, merytoryczne horyzontalne, merytoryczne specyficzne dla osi programu), - wpływ na wskaźnik w ramach danej osi programu. Harmonogram prac nad LPS (Listą Projektów Strategicznych): - październik – projekt wytycznych IZ RPO, - listopad – nabór propozycji na listę. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO.

41 WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Zgodnie z Rozporządzeniem ogólnym (wniosek Komisji z 22.04.2013 COM(2013)246 final) instrumenty finansowe powinny być planowane na podstawie oceny ex ante celowości i możliwości ich wykorzystania. Zlecona została „Analiza ex ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 w województwie kujawsko-pomorskim ze szczególnym uwzględnieniem Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2013-2020” Analiza ex ante powinna określić potencjał wykorzystania instrumentów finansowych w regionie, m.in. zdefiniowanie strony popytowej i podażowej, analiza możliwych sektorów wsparcia, określenie wartości dodanej wykorzystania IF, określenie skali potrzeb inwestycyjnych. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO.

42 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Pomoc publiczna Obecnie trwa proces modernizacji regulacji prawnych z zakresu pomocy publicznej. Ich dotychczasowym efektem jest przyjęcie przez Komisję Europejską m.in. nowych Wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020. Od 01.07.2014 r. ulegnie zmianie intensywność pomocy regionalnej dla województwa kujawsko-pomorskiego: – obniżenie z poziomu 50 % do 35 %.

43 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 FunduszZaangażowane środki (EUR) Udział funduszów w programie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1 331 070 00078% Europejski Fundusz Społeczny375 430 00022% RAZEM1 706 500 000100%

44 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 FunduszZaangażowane środki (EUR)W tym ZiT Udział środków na ZiT w alokacji na RPO Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1 331 070 000272 869 350,0020,5 % Europejski Fundusz Społeczny 375 430 000114 130 720,0030,4 % RAZEM1 706 500 000387 000 070,0022,7%

45 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Oś priorytetowaFunduszWsparcie UE (EUR)Udział w całej Alokacji (%) Oś 1 Budowa innowacyjności regionu poprzez działalność B+R przedsiębiorstw EFRR 66 553 500,003,9 % Oś 2 Wzmocnienie konkurencyjności gospodarki regionu EFRR 226 281 900,0013,3 % Oś 3 Cyfrowy regionEFRR 46 587 450,002,7 % Oś 4 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie EFRR 66 553 500,003,9 % Oś 5 Dostosowanie do zmian klimatuEFRR 13 310 700,000,8 % Oś 6 Region przyjazny środowiskuEFRR 46 587 450,002,7 % Oś 7 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu EFRR 339 422 850,0019,9 % Oś 8 Edukacja i zatrudnienieEFS 96 110 080,005,6 % Oś 9 Solidarne społeczeństwo – EFSEFS 140 786 250,008,3 % Oś 10 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry – EFRR EFRR 186 349 800,0010,9 % Oś 11 Polityka miejska EFRR 272 869 350,0016,0 % Oś 12 Polityka miejska – EFS - Rozwój lokalny przyjazny rodzinie EFS 114 130 720,006,7 % Oś 13 Rozwój kierowany przez społeczność lokalnąEFRR EFS 31 228 950,001,8 % Oś 14 Pomoc Techniczna EFRREFRR 46 587 450,002,7 % Oś 15 Pomoc Techniczna EFSEFS 13 140 050,000,8 % Razem EFRREFRR 1 331 070 000,0078,0 % Razem EFSEFS 375 430 000,0022,0 % ŁĄCZNIE 1 706 500 000,00100,0 %

46 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO poziomy ring-fencingów wg MRR z 30.07.2013 cel 1,2,3,4 - 38,3% alokacji RPO (EFRR+EFS) cel 4 - 13,1% alokacji RPO cel 9 - 7,8% alokacji RPO Łącznie na cele objęte minimalnym poziomem koncentracji środków: 46,1% planowanej alokacji dla RPO

47 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Cel tematycznyAlokacja % całkowitej alokacji Poziomy ring- fencingów dla RPO Poziomy ring- fencingów wg MRR 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji 66 553 500,003,9% 32,60% 12,71% 38,3% 13,1% 2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych 46 587 450,002,7% 3. Podnoszenie konkurencyjności MŚP 226 281 900,0013,3% 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach 216 964 410,0012,7% 5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem 13 310 700,000,8% 6. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów 109 147 740,006,4% 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych 339 422 850,0019,9% 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników 131 400 500,007,7% 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 366 214 900,0021,5%21,46% 7,8 % 10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie 130 888 550,007,0% PT Pomoc Techniczna 59 727 500,003,5% Łącznie 1 706 500 000,00100 % 54,06% 46,1%

48 Dziękuję za uwagę Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Wydział Zarządzania RPO Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO


Pobierz ppt "Spotkanie Grupy roboczej wspierającej przygotowanie Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 Kujawsko-Pomorski Regionalny Program."

Podobne prezentacje


Reklamy Google