Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedstawienie działa ń wynikaj ą cych z projektów Planów gospodarowania wodami dla obszaru RZGW Gliwice Wydział ZD/ZG.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedstawienie działa ń wynikaj ą cych z projektów Planów gospodarowania wodami dla obszaru RZGW Gliwice Wydział ZD/ZG."— Zapis prezentacji:

1 Przedstawienie działa ń wynikaj ą cych z projektów Planów gospodarowania wodami dla obszaru RZGW Gliwice Wydział ZD/ZG

2 Przedstawienie działań wynikających z projektów Planów gospodarowania wodami dla obszaru RZGW Gliwice Rodzaje działań: - - działania podstawowe A (KPOŚK, tzw. Mały KPOŚK, program wyposażenia zakładów przemysłu rolno-spożywczego o wielkości nie mniejszej niż 4000 RLM odprowadzających ścieki bezpośrednio do wód w urządzenia zapewniające wymagane przez polskie prawo standardy ochrony wód, programy przyjęte dla obszarów wrażliwych na zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego, działania zapobiegające zanieczyszczeniu wód substancjami stanowiącymi poważne zagrożenie dla środowiska wodnego lub za jego pośrednictwem środowiska przyrodniczego) - - działania podstawowe B (zestawienie działań wymaganych na mocy art. 11 ust. 3 oraz części A Załącznika VI RDW, działania propagujące zrównoważone korzystanie z wód) - - działania uzupełniające (stanowią dopełnienie dla zadań podstawowych w przypadku zagrożenia części wód nie osiągnięciem założonych celów środowiskowych, instrumenty prawne, administracyjne, ekonomiczne oraz inne służące szeroko pojętej ochronie wód)

3 Przedstawienie działań wynikających z projektów Planów gospodarowania wodami dla obszaru RZGW Gliwice Program wodno- środowiskowy kraju (PWŚK) został oparty na wypracowanym katalogu działań podzielonych tematycznie na kategorie i grupy. Dla potrzeb PWŚK wskazano sześć kategorii działań:   P.1 - Działania organizacyjno-prawne i edukacyjne   P.2 - Gospodarka komunalna   P.3 - Kształtowanie stosunków wodnych oraz ochrona ekosystemów od wód zależnych (w tym morfologia i zachowanie ciągłości biologicznej cieków)   P.4 - Rolnictwo i leśnictwo   P.5 - Zagospodarowanie przestrzenne   P.6 – Przemysł

4 Tabela I Występowanie działań wskazanych w Programie wodno- środowiskowym kraju na obszarze RZGW Gliwice Kategoria działań Grupa działańDziałanie Obszar Dorzecza OdryObszar Dorzecza Wisły Obszar Dorzecza Dunaju Region Wodny Górnej Odry Region Wodny Małej Wisły Region Wodny Czadeczki zlewnia bilansowa Górna Odra zlewnia bilansowa Kłodnica zlewnia bilanso wa Mała Wisła zlewnia bilansowa Przemsza zlewnia bilansowa Czadeczka P.1 Działania organizacyjn o-prawne i edukacyjne P.OP.1 Opracowanie warunków korzystania z wód regionu D.1XXXXX D.2 X X D.3 X X P.OP.2 Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni D.4XXXX P.OP.3 Wzmocnienie zaplecza technicznego stanowisk związanych z ochroną środowiska w celu zapewnienia realizacji nowych przepisów krajowych i unijnych (m.in. komputeryzacja), zakup materiałów szkoleniowych i pomocniczych, szkolenia merytoryczne pracowników realizujących zadania ochrony środowiska D.5XXXX P.OP.4 Propagowanie idei zrównoważonego rozwoju i upowszechnianie informacji o podejmowanych działaniach, akcjach, kampaniach na rzecz aktywnej ochrony środowiska D.6XXXX P.OP.5 Promocja "Programu rolnośrodowiskowego" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata D.7XXXX P.OP.6 Dostęp do informacji D.8XXXX D.9X XXX

5 Tabela I Występowanie działań wskazanych w Programie wodno- środowiskowym kraju na obszarze RZGW Gliwice Kategoria działań Grupa działańDziałanie Obszar Dorzecza OdryObszar Dorzecza Wisły Obszar Dorzecza Dunaju Region Wodny Górnej Odry Region Wodny Małej Wisły Region Wodny Czadeczki zlewnia bilansowa Górna Odra zlewnia bilansowa Kłodnica zlewnia bilanso wa Mała Wisła zlewnia bilansowa Przemsza zlewnia bilansowa Czadeczka P.2 Gospodarka komunalna P.GK.1 Realizacja "Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych"D.10XXXX P.GK.2 Realizacja "Programu wyposażenia aglomeracji poniżej 2000 RLM w oczyszczalnie ścieków i systemy kanalizacji zbiorczej D.11X X P.GK.5 Działania wynikające z konieczności porządkowania systemu gospodarki ściekowej D.12X D.13XXX P.GK.5 Działania wynikające z konieczności porządkowania systemu gospodarki ściekowej D.14XXX D.15X D.16X D.17XXXXX D.18XXXXX D.19 XXXXX

6 Kategoria działań Grupa działańDziałanie Obszar Dorzecza OdryObszar Dorzecza Wisły Obszar Dorzecza Dunaju Region Wodny Górnej Odry Region Wodny Małej Wisły Region Wodny Czadeczki zlewnia bilansowa Górna Odra zlewnia bilansowa Kłodnica zlewnia bilansowa Mała Wisła zlewnia bilansowa Przemsza zlewnia bilansowa Czadeczka P.2 Gospodarka komunalna P.GK.8 Realizacja zadań systemowych gospodarki odpadami zawartych w planach gospodarki odpadami D.20XXXX D.21XXXX D.22XXXXX D.23XXXX P.3 Kształtowanie stosunków wodnych oraz ochrona ekosystemów od wód zależnych (w tym morfologia i zachowanie ciągłości biologicznej cieków) P.OW.1 Bieżąca ochrona walorów przyrodniczych:, zespołów przyrodniczo- krajobrazowych, użytków ekologicznych, pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych D.24XXXX P.OW.2 Ochrona, zachowanie i przywracanie biotopów i naturalnych siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (działania wynikające z dyrektywy w sprawie dzikiego ptactwa oraz dyrektywy w sprawie siedlisk przyrodniczych) D.25XXXX D.26XXXX P.OW.3 Zapewnienie ciągłości rzek i potoków poprzez udrożnienie obiektów stanowiących przeszkodę dla migracji ryb (cieki naturalne) D.27XX X P.OW.4 Zapewnienie ciągłości rzek i potoków poprzez udrożnienie obiektów stanowiących przeszkodę dla migracji ryb (silnie zmienione) D.28XXXX P.OW.5 Zarządzanie gospodarką wodną na zbiornikach piętrzących D.29XXXX Tabela I Występowanie działań wskazanych w Programie wodno- środowiskowym kraju na obszarze RZGW Gliwice

7 Kategoria działań Grupa działańDziałanie Obszar Dorzecza OdryObszar Dorzecza Wisły Obszar Dorzecza Dunaju Region Wodny Górnej Odry Region Wodny Małej Wisły Region Wodny Czadeczki zlewnia bilansowa Górna Odra zlewnia bilansowa Kłodnica zlewnia bilanso wa Mała Wisła zlewnia bilansowa Przemsza zlewnia bilansowa Czadeczka P.4 Rolnictwo i leśnictwo P.RL.5 Przeciwdziałanie erozji i wypłukiwaniu zanieczyszczeń D.30XXXX D.31XXXXX P.RL.6 Wspieranie rolnictwa ekologicznegoD.32XXXX P.RL.7 Wspieranie rolnictwa zrównoważonegoD.33XXXX P.RL.8 Tworzenie stref buforowych i korytarzy ekologicznych D.34XXXX P.RL.9 Wdrażanie krajowego i wojewódzkiego programu zwiększenia lesistości - regulacja lesistości (prowadzone zgodnie z planami urządzania lasów dla poszczególnych Nadleśnictw) D.35XXXX P.RL.10 Ochrona bioróżnorodności w lasach (zachowanie, odtwarzanie i zwiększanie) zgodnie z programami ochrony przyrody dla poszczególnych Nadleśnictw D.36XXXX D.37XXXX D.38XXXX Tabela I Występowanie działań wskazanych w Programie wodno- środowiskowym kraju na obszarze RZGW Gliwice Przedstawienie działań wynikających z projektów Planów gospodarowania wodami dla obszaru RZGW Gliwice

8 Kategoria działań Grupa działańDziałanie Obszar Dorzecza OdryObszar Dorzecza Wisły Obszar Dorzecza Dunaju Region Wodny Górnej Odry Region Wodny Małej Wisły Region Wodny Czadeczki zlewnia bilansowa Górna Odra zlewnia bilansowa Kłodnica zlewnia bilanso wa Mała Wisła zlewnia bilansowa Przemsza zlewnia bilansowa Czadeczka P.5 Zagospoda rowanie przestrzen ne P.ZP.1 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uwzględniających wymagania i zasady ochrony środowiska D.39XXXXX P.6 Przemysł DK.PR.3 Opracowanie programu zapobiegania poważnym awariom i zarządzanie ryzykiem D.40XXXX P.PU.1 Realizacja "Programu wyposażenia zakładów przemysłu rolno-spożywczego o wielkości nie mniejszej niż 4000 RLM odprowadzających ścieki bezpośrednio do wód w urządzenia zapewniające wymagane przez polskie prawo standardy ochrony wód" D.41XX Tabela I Występowanie działań wskazanych w Programie wodno- środowiskowym kraju na obszarze RZGW Gliwice Przedstawienie działań wynikających z projektów Planów gospodarowania wodami dla obszaru RZGW Gliwice

9 SCWP w obszarze bilansow ym Powiaty/ ID JCWPd SCWP podlegające derogacjom / derogacje w JCWPd Zadania do realizacji w obszarze bilansowym: Mała Wisła Kategoria działań Rodzaj działania Zakres rzeczowy Jednostka odpowiedzial na Koszty [tys. zł] MW0101 MW0102 MW0103 MW0104 MW0105 MW0106 cieszyński bielski żywiecki M. Bielsko- Biała pszczyński M. Jastrzębie Zdrój bieruńsko- lędziński M. Żory mikołowski rybnicki wodzisławski M. Katowice M. Mysłowice M. Tychy oświęcimski MW0105 MW0106 P.1 Działania organizacyjn o-prawne i edukacyjne podstawowe grupy B Rozporządzenie: Warunki korzystania z wód RZGW134,484 podstawowe grupy B Rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód zlewni RZGW40,000 uzupełniające Doposażenie właściwych organów administracji administracja670,000 uzupełniająceKampania informacyjna Ministerstwo Środowiska 4 020,000 uzupełniająceLiczba gmin: tury szkoleńadministracja140,700 podstawowe grupy B Ocena jakości wody w kąpieliskachWSSE1,200 podstawowe grupy B Liczba badań - 96WSSE76,800 P.2 Gospodarka komunalna podstawowe grupy A Remont i modernizacja oczyszczalni - 12 gmina ,400 Budowa nowej oczyszczalni - 2gmina23 595,000 Inne inwestycje oczyszczalni - 4gmina8 650,000 Modernizacja kanalizacji - 2gmina37 717,000 Inne inwestycje dla kanalizacji - 4gmina12 420,000 Tabela II Występowanie działań wskazanych w Programie wodno- środowiskowym kraju na obszarze RZGW Gliwice z uwzględnieniem podziału na SCWP, JCWPd i powiaty w zlewni bilansowej Małej Wisły

10 SCWP w obszarze bilansow ym Powiaty/ ID JCWPd SCWP podlegające derogacjom/ derogacje w JCWPd Zadania do realizacji w obszarze bilansowym: Mała Wisła Kategoria działań Rodzaj działania Zakres rzeczowy Jednostka odpowiedzialn a Koszty [tys. zł] MW0101 MW0102 MW0103 MW0104 MW0105 MW0106 cieszyński bielski żywiecki M. Bielsko- Biała pszczyński M. Jastrzębie Zdrój bieruńsko- lędziński M. Żory mikołowski rybnicki wodzisławski M. Katowice M. Mysłowice M. Tychy oświęcimski MW0105 MW0106 P.2 Gospodarka komunalna podstawowe grupy A Remont i modernizacja oczyszczalni - 1gmina2 698,000 podstawowe grupy B Zwiększenie do % liczby ludności podłączonej do kanalizacji gmina20 080,000 podstawowe grupy B Podłączenie lub objęcie wywozem ścieków min. 85 % mieszkańców gmina- podstawowe grupy B Pozostali mieszkańcy nie objęci zbiorowym systemem oczyszczania ścieków oraz nowopowstałe obiekty bez możliwości podłączenia do systemów zbiorowych – budowa szczelnych wybieralnych zbiorników właściciel- podstawowe grupy B Opracowanie harmonogramu oraz kar za niedotrzymanie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych gmina- podstawowe grupy B Pełna ewidencja zbiorników w poszczególnych gminach gmina- podstawowe grupy B Budowa, rozbudowa systemu zbierania, magazynowania, oczyszczania odcieków użytkownik obiektu - Tabela II Występowanie działań wskazanych w Programie wodno- środowiskowym kraju na obszarze RZGW Gliwice z uwzględnieniem podziału na SCWP, JCWPd i powiaty w zlewni bilansowej Małej Wisły

11 SCWP w obszarze bilansow ym Powiaty/ ID JCWPd SCWP podlegające derogacjom/ derogacje w JCWPd Zadania do realizacji w obszarze bilansowym: Mała Wisła Kategoria działań Rodzaj działania Zakres rzeczowy Jednostka odpowiedzial na Koszty [tys. zł] MW0101 MW0102 MW0103 MW0104 MW0105 MW0106 cieszyński bielski żywiecki M. Bielsko- Biała pszczyński M. Jastrzębie Zdrój bieruńsko- lędziński M. Żory mikołowski rybnicki wodzisławski M. Katowice M. Mysłowice M. Tychy oświęcimski MW0105 MW0106 P.2 Gospodarka komunalna uzupełniająceRaport z kontroli składowisk odpadówWIOŚ1,400 podstawowe grupy B Zebranie odpadówgmina- podstawowe grupy B Umowa na odbiór osadów, wyposażenie obiektu w instalacje do przeróbki osadów użytkownik obiektu - P.3 Kształtowani e stosunków wodnych oraz ochrona ekosystemó w od wód zależnych uzupełniająceOchrona walorów przyrodniczych sprawujący nadzór nad obszarem chronionym 538,043 uzupełniająceOchrona walorów przyrodniczych sprawujący nadzór nad obszarem chronionym 9 411,572 podstawowe grupy B Liczba obszarów NATURA sprawujący nadzór nad obszarem chronionym ,950 uzupełniające Udrożnienie poprzez wybudowanie urządzeń do migracji ryb; liczba przepławek administrator cieku ,780 podstawowe grupy B Rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód zlewni RZGW120,000 Tabela II Występowanie działań wskazanych w Programie wodno- środowiskowym kraju na obszarze RZGW Gliwice z uwzględnieniem podziału na SCWP, JCWPd i powiaty w zlewni bilansowej Małej Wisły

12 SCWP w obszarze bilansow ym Powiaty/ ID JCWPd SCWP podlegające derogacjom/ derogacje w JCWPd Zadania do realizacji w obszarze bilansowym: Mała Wisła Kategoria działań Rodzaj działania Zakres rzeczowy Jednostka odpowiedzial na Koszty [tys. zł] MW0101 MW0102 MW0103 MW0104 MW0105 MW0106 cieszyński bielski żywiecki M. Bielsko- Biała pszczyński M. Jastrzębie Zdrój bieruńsko- lędziński M. Żory mikołowski rybnicki wodzisławski M. Katowice M. Mysłowice M. Tychy oświęcimski MW0105 MW0106 P.4 Rolnictwo i leśnictwo uzupełniające Stosowanie międzyplonów, wsiewek poplonowych: 37365,88 ha właściciel21 859,040 podstawowe grupy B Właściwa uprawa gleby: 53005,24 hawłaściciel- uzupełniająceDopłaty do rolnictwa ekologicznego administracja; ARiMR 21,187 uzupełniająceSzkoleniaadministracja281,400 podstawowe grupy B Powierzchnia stref buforowych: 604 hawłaściciel cieku241,600 uzupełniające Ekwiwalent za zalesianie Ministerstwo Środowiska ,440 uzupełniające Plan urządzeniowo-rolny gminy, projekt granicy rolno-leśnej dla 39 gmin gmina1 620,000 uzupełniająceZalesianie gruntów niepaństwowychwłaściciel239,130 uzupełniające Zalesianie gruntów państwowych właściwe miejscowo nadleśnictwo 179,347 Tabela II Występowanie działań wskazanych w Programie wodno- środowiskowym kraju na obszarze RZGW Gliwice z uwzględnieniem podziału na SCWP, JCWPd i powiaty w zlewni bilansowej Małej Wisły

13 SCWP w obszarze bilansowy m Powiaty/ ID JCWPd SCWP podlegające derogacjom/ derogacje w JCWPd Zadania do realizacji w obszarze bilansowym: Mała Wisła Kategoria działań Rodzaj działania Zakres rzeczowy Jednostka odpowiedzial na Koszty [tys. zł] MW0101 MW0102 MW0103 MW0104 MW0105 MW0106 cieszyński bielski żywiecki M. Bielsko- Biała pszczyński M. Jastrzębie Zdrój bieruńsko- lędziński M. Żory mikołowski rybnicki wodzisławski M. Katowice M. Mysłowice M. Tychy oświęcimski MW0105 MW0106 P.5 Zagospodaro wanie przestrzenne podstawowe grupy BMpzp dla gminyadministracja- P.6 Przemysł podstawowe grupy B Program zapobiegania poważnym awariom, 7 zakładów zakłady przemysłowe 4,200 podstawowe grupy B Wyposażanie zakładów przem. rolno- spoż. o wielkości nie mniejszej niż 4000 RLM w urządzenia zapewniające wymagane standardy ochrony wód, 2 zakłady zakłady przemysłowe 1, _141 Zbiornik Chrzanów Derogacja - obniżenie celów środowiskow ych Takie jak dla SCWP MW0105, MW0106 podstawoweTakie jak dla SCWP MW0105, MW0106 brakuzupełniające Działania administracyjne Starostwa Powiatowe - Działania edukacyjneGminy- Tabela II Występowanie działań wskazanych w Programie wodno- środowiskowym kraju na obszarze RZGW Gliwice z uwzględnieniem podziału na SCWP, JCWPd i powiaty w zlewni bilansowej Małej Wisły

14 SCWP w obszarze bilansow ym Powiaty/ ID JCWPd SCWP podlegające derogacjom/ derogacje w JCWPd Zadania do realizacji w obszarze bilansowym: Mała Wisła Kategoria działań Rodzaj działania Zakres rzeczowy Jednostka odpowiedzial na Koszty [tys. zł] MW0101 MW0102 MW0103 MW0104 MW0105 MW _141 Zbiornik Chrzanów DerogacjabrakuzupełniającePrzekazanie danych Kopalnie na podstawie porozumienia MŚ i MG 6, _142 Zb. Pszczyna- Żory Zb. Rybnik Dolina Wisły Nie przewiduje się Takie jak dla SCWP MW0102, MW0103, MW0104, MW0105, MW0106 podstawoweTakie jak dla SCWP MW0102, MW0103, MW0104, MW0105, MW0106 oraz wykonanie punktów monitoringu chemicznego przez PSH 2100_143 Dolina rzeki Górna Wisła Dolina rzeki Biała Zbiornik warstw Godula Nie przewiduje się Takie jak dla SCWP MW0101, MW0102, MW0103, MW0106 podstawoweTakie jak dla SCWP MW0101, MW0102, MW0103, MW0106 brakuzupełniające Działania administracyjne Starostwa Powiatowe - Działania edukacyjneGminy- Opracowanie projektu Liczba zakładów - 2 Ministerstwo Środowiska 200,000 Opracowanie dokumentacji Ministerstwo Środowiska 1 000,000 Działania administracyjne Dyrektor RZGW - Łączny koszt działań w zlewni bilansowej: ,873 Tabela II Występowanie działań wskazanych w Programie wodno- środowiskowym kraju na obszarze RZGW Gliwice z uwzględnieniem podziału na SCWP, JCWPd i powiaty w zlewni bilansowej Małej Wisły

15 Powiat Zadania inwestycyjne w obszarze bilansowym: Mała Wisła Kategoria działań Działanie Rodzaj działania Zakres rzeczowy Jednostka odpowiedzialna Koszty [tys. zł] cieszyń ski P.2 Inne inwestycje oczyszczalni "OŚ w Wiśle Jaworniku" podst. gr. A Planowana średnia wydajność oczyszczalni - brak danych Gmina 8 250,000 Inne inwestycje dla kanalizacji - oczyszczalnia "OŚ w Wiśle Jaworniku Planowana długość sieci kanalizacyjnej 5,6 km 2 205,000 Inne inwestycje dla kanalizacji - oczyszczalnia "OŚ w Ustroniu Centrum" Planowana długość sieci kanalizacyjnej 3,3 km 1 000,000 Inne inwestycje dla kanalizacji - oczyszczalnia "MOŚ Skoczów" Planowana długość sieci kanalizacyjnej 1 km 300,000 Inne inwestycje dla kanalizacji - oczyszczalnia "MOŚ w Strumieniu" Planowana długość sieci kanalizacyjnej 18,794 km 8 915,000 Inne inwestycje oczyszczalni "MOŚ w Strumieniu" Planowana średnia wydajność oczyszczalni 950 m3/d - Budowa nowej oczyszczalni "Mnich" Planowana średnia wydajność oczyszczalni 1100 m3/d 8 770,000 Remont i modernizacja oczyszczalni Ogrodzona Planowana średnia wydajność oczyszczalni 166 m3/d 2 698,000 bielskiP.2 Remont i modernizacja oczyszczalni "Czechowice" podst. gr. A Planowana średnia wydajność oczyszczalni 9893 m3/d gmina 1 040,000 Budowa nowej oczyszczalni "Kaniów" Planowana średnia wydajność oczyszczalni 1440 m3/d ,000 Inne inwestycje oczyszczalni "OŚK w Dankowicach" Planowana średnia wydajność oczyszczalni 300 m3/d 400,000 Tabela III Uszczegółowienie działań zaplanowanych w zlewni bilansowej Małej Wisły w odniesieniu do powiatów (wg PWŚK) Przedstawienie działań wynikających z projektów Planów gospodarowania wodami dla obszaru RZGW Gliwice

16 Powiat Zadania inwestycyjne w obszarze bilansowym: Mała Wisła Kategoria działań Działanie Rodzaj działania Zakres rzeczowy Jednostka odpowiedzialna Koszty [tys. zł] bielskiP.6 Opracowanie programu zapobiegania poważnym awariom i zarządzanie ryzykiem podst. gr. B LOTOS Czechowice S.A, LOTOS BIOPALIWA Sp. z o.o. zakłady przemysłowe 1,200 LOTOS Czechowice S.A M. Bielsko- Biała P.2 Inne inwestycje oczyszczalni "Wapienica" podst. gr. A Planowana średnia wydajność oczyszczalni 8000 m3/d gmina - Modernizacja oczyszczalni "Komorowice w Bielsko Białej" Planowana średnia wydajność oczyszczalni m3/d43 505,000 pszczyńs ki P.2 Modernizacja kanalizacji - oczyszczalnia "Pawłowice- Krzyżowice" podst. gr. A Planowana długość sieci do modernizacji 1 km gmina800,000 Modernizacja oczyszczalni „Pawłowice- Krzyżanowice” Planowana średnia wydajność oczyszczalni 3221 m3/d gmina 8 700,000 Modernizacja oczyszczalni „Wisła Wielka” Planowana średnia wydajność oczyszczalni 730 m3/d 4 000,000 Remont i modernizacja oczyszczalni „Pszczyna” Planowana średnia wydajność oczyszczalni 1700 m3/d 5 613,400 Tabela III Uszczegółowienie działań zaplanowanych w zlewni bilansowej Małej Wisły w odniesieniu do powiatów (wg PWŚK) Przedstawienie działań wynikających z projektów Planów gospodarowania wodami dla obszaru RZGW Gliwice

17 Powiat Zadania inwestycyjne w obszarze bilansowym: Mała Wisła Kategoria działań Działanie Rodzaj działania Zakres rzeczowy Jednostka odpowiedzialna Koszty [tys. zł] pszczyńskiP.6 Opracowanie programu zapobiegania poważnym awariom i zarządzanie ryzykiem podst. gr. B Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów zakłady przemysłowe 1,200 Linde Gaz Polska Sp. z o.o. Oddział w Pszczynie Wyposażenie zakładu przemysłu rolno- spoż. w urządzenia oczyszczające podst. gr. A Zakłady Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania S.A zakład przemysłowy 0,600 bieruńsko- lędziński P.2 Remont i modernizacja oczyszczalni "Chemików” podst. gr. A Planowana średnia wydajność oczyszczalni 1000 m3/d gmina ,000 Modernizacja oczyszczalni "Solecka" Planowana średnia wydajność oczyszczalni 3000 m3/d ,000 Remont i modernizacja oczyszczalni "Oczyszczalnia Ziemowit” Planowana średnia wydajność oczyszczalni 2300 m3/d ,000 bieruńsko- lędziński P.6 Opracowanie programu zapobiegania poważnym awariom i zarządzanie ryzykiem podst. gr. B NITROERG S.A. zakłady przemysłowe 0,600 Wyposażenie zakładu przemysłu rolno- spoż. w urządzenia oczyszczające podst. gr. A DANONE Sp. z o.o. - Fabryka w Bieruniu zakład przemysłowy 0,600 Tabela III Uszczegółowienie działań zaplanowanych w zlewni bilansowej Małej Wisły w odniesieniu do powiatów (wg PWŚK) Przedstawienie działań wynikających z projektów Planów gospodarowania wodami dla obszaru RZGW Gliwice

18 Powiat Zadania inwestycyjne w obszarze bilansowym: Mała Wisła Kategoria działań Działanie Rodzaj działania Zakres rzeczowy Jednostka odpowiedzialna Koszty [tys. zł] mikołows ki P.2 Modernizacja oczyszczalni "Wschód" podst. gr. A Planowana średnia wydajność oczyszczalni 2908 m3/d gmina26 578,000 M. Katowice P.2 Remont i modernizacja oczyszczalni "Podlesie" podst. gr. A Planowana średnia wydajność oczyszczalni m3/d gmina16 503,000 M. Tychy P.2 Modernizacja kanalizacji - oczyszczalnia "OŚK w Tychach Urbanowicach" podst. gr. A Planowana długość sieci do remontu 31,6 km gmina ,000 Modernizacja oczyszczalni "OŚK w Tychach Urbanowicach" Planowana średnia wydajność oczyszczalni brak danych m3/d ,000 P.6 Opracowanie programu zapobiegania poważnym awariom i zarządzanie ryzykiem podst. gr. B Kompania Piwowarska S.A. Tyskie Browary Książęce oraz RYTM-L Sp. z o.o. zakłady przemysłowe1,200 oświęcim ski P.2 Remont i modernizacja oczyszczalni "Brzeszcze" podst. gr. APlanowana średnia wydajność oczyszczalni 3000 m3/d gmina2 500,000 Tabela III Uszczegółowienie działań zaplanowanych w zlewni bilansowej Małej Wisły w odniesieniu do powiatów (wg PWŚK) Przedstawienie działań wynikających z projektów Planów gospodarowania wodami dla obszaru RZGW Gliwice

19 Tabela IV Wybrane działania z Programu wodno- środowiskowego kraju przewidziane do realizacji na obszarze RZGW Gliwice Działanie Jednos tka RW Górna OdraRW Mała Wisła Suma działań (obszar RZGW) Koszty w regionach wodnych [tys. PLN] Górna Odra Kłodnica Mała Wisła Przemsza Górna Odra Mała Wisła Suma (obszar RZGW) Remont i modernizacja oczyszczalni komunalnych szt Budowa nowej oczyszczalni komunalnej szt Inne inwestycje oczyszczalni komunalnych szt Remont i modernizacja kanalizacji km8,7-32,6111,5152, Budowa nowej kanalizacjikm---18, Inne inwestycje dla kanalizacjikm9,5-28,694,342, Opracowanie programu zapobiegania poważnym awariom i zarządzanie ryzykiem w zakładach przemysłowych Liczba progra mów ,219,223,4

20 Przedstawienie działań wynikających z projektów Planów gospodarowania wodami dla obszaru RZGW Gliwice Tabela IV Wybrane działania z Programu wodno- środowiskowego kraju przewidziane do realizacji na obszarze RZGW Gliwice DziałanieJednostka RW Górna OdraRW Mała Wisła Suma działań (obszar RZGW) Koszty w regionach wodnych [tys. PLN] Górna Odra KłodnicaMała WisłaPrzemszaGórna OdraMała Wisła Suma (obszar RZGW) Realizacja "Programu wyposażenia zakładów przemysłu rolno- spożywczego o wielkości nie mniejszej niż 4000 RLM odprowadzających ścieki bezpośrednio do wód w urządzenia zapewniające wymagane przez polskie prawo standardy ochrony wód szt ,601,201,80 Tworzenie stref buforowych wzdłuż cieków i zbiorników wodnych ha1014,8482, ,72701,9598,91458, ,35 Szkolenia obejmujące szczegółowe zagadnienia dotyczące programu rolnośrodowiskowego liczba gmin- 3 tury szkoleń ,40294,00575,40 Budowa przepławki, przywrócenie drożności odcinków rzek liczba przepławek , , ,1 Zalesianie gruntów państwowych oraz niepaństwowych ha ,66901, ,05

21 Przedstawienie działań wynikających z projektów Planów gospodarowania wodami dla obszaru RZGW Gliwice Tabela V Podsumowanie kosztów działań na obszarze RZGW Gliwice [tys. zł] Kategorie działań Górna OdraMała Wisła Czadecz ka Suma dla RZGW Gliwice Górna OdraKłodnicaSumaMała WisłaPrzemszaSuma P.1 Działania organizacyjno prawne i edukacyjne 7 750, , , , , ,41032, ,806 P.2 Gospodarka komunalna , , , , , , ,350 P.3 Kształtowanie stosunków wodnych oraz ochrona ekosystemów , , , , , , ,138 P.4 Rolnictwo i leśnictwo , , , , , , ,942 P.5 Zagospodarowanie przestrzenne ,00 P.6 Przemysł2,400 4,8005,40015,00020,400025,200 Wody podziemne356,0006,000362, ,00018, , ,000 Suma , , , , , ,11532, ,436

22 Przedstawienie działań wynikających z projektów Planów gospodarowania wodami dla obszaru RZGW Gliwice Tabela VI Zestawienie liczby SCWP i JCWP wraz z wynikami oceny ryzyka nieosiągnięci celów środowiskowych w 2015 r. Zlewnia bilansowa Liczba części wód ogółem Liczba części wód zagrożonych Liczba części wód nie zagrożonych Liczba przewidzianych derogacji Rodzaj części wód REGION WODNY GÓRNA ODRA Górna Odra SCWP9726 JCWP Kłodnica SCWP4222 JCWP32266

23 Przedstawienie działań wynikających z projektów Planów gospodarowania wodami dla obszaru RZGW Gliwice Tabela VI Zestawienie liczby SCWP i JCWP wraz z wynikami oceny ryzyka nieosiągnięci celów środowiskowych w 2015 r. Zlewnia bilansowa Liczba części wód ogółem Liczba części wód zagrożonych Liczba części wód nie zagrożonych Liczba przewidzianych derogacji Rodzaj części wód REGION WODNY MAŁA WISŁA Mała Wisła SCWP6422 JCWP Przemsza SCWP9635 JCWP REGION WODNY CZADECZKA Czadeczka SCWP1010 JCWP1010

24 Przedstawienie działań wynikających z projektów Planów gospodarowania wodami dla obszaru RZGW Gliwice Uwagi RZGW Gliwice dotyczące działań podstawowych wynikających z KPOŚK a nieujętych w PWŚK Zakres rzeczowy Górna OdraMała WisłaSuma długość sieci kanalizacyjnej [km] Koszt [tyś. PLN] długość sieci kanalizacyjnej [km] Koszt [tyś. PLN] długość sieci kanalizacyjnej [km] Koszt [tyś. PLN] budowa nowej sieci kanalizacyjnej 1916, ,12 540, , ,1 modernizacja sieci kanalizacyjnej 3, , , Suma1 919, ,12 546, , ,1

25 Dzi ę kuj ę za uwag ę


Pobierz ppt "Przedstawienie działa ń wynikaj ą cych z projektów Planów gospodarowania wodami dla obszaru RZGW Gliwice Wydział ZD/ZG."

Podobne prezentacje


Reklamy Google