Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Staramy się przewidzieć wcześniej, co się może wydarzyć, i jak działać

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Staramy się przewidzieć wcześniej, co się może wydarzyć, i jak działać"— Zapis prezentacji:

1 ERP EMERGENCY RESPONSE PLANNING PLANOWANIE REAGOWANIA AWARYJNEGO Dariusz Sarnociński

2 Staramy się przewidzieć wcześniej, co się może wydarzyć, i jak działać
(NOE zbudował Arkę zanim nastąpił potop) Nawet w najlepiej zarządzanych organizacjach, większości warunków ukrytych ma swój początek w decyzjach decydentów. Te decyzje będące decyzjami ludzkimi związane są z normalną ludzką naturą, pełną pewnych uprzedzeń czy ograniczeń biologicznych. Związane są również z pewnymi ograniczeniami rzeczywistymi takimi jak czas, budżet czy polityka. Nie zawsze można zapobiec decyzjom tworzącym luki w systemie , należy jednak podjąć kroki, aby te luki (warunki ukryte) wykryć w porę zmniejszając w ten sposób ich negatywne skutki. Decyzje kierownictwa mogą spowodować niewłaściwe wyszkolenie, nienależyte plany działań lub niewystarczające środki ostrożności. Mogą one prowadzić do braku wiedzy i umiejętności lub tworzenia niewłaściwych procedur operacyjnych. Decyzje podejmowane przez zarząd organizacji i organy regulacyjne są zbyt często konsekwencją braku odpowiednich zasobów. Jednak unikanie początkowych kosztów na wzmocnienie bezpieczeństwa systemu może ułatwić drogę do wypadku organizacyjnego. Sarnociński ®

3 Postrzeganie bezpiecznego lotnictwa w obecnej dobie, polega na błędnych założeniach typu: „samoloty latają, a nie spadają, w związku z tym jest bezpiecznie”. W niektórych przypadkach organizacje nie posiadają odpowiednich procedur działania, a w niektórych przypadkach, posiadając już takie procedury wręcz rezygnują z formy treningów/ćwiczeń związanych z działaniami poszczególnych zespołów w sytuacji awaryjnej. Przy tego typu myśleniu jesteśmy o krok od całkowitego zaakceptowania jakże groźnego pojęcia, że „nic już nam nie grozi”. Pracownicy, którzy przez lata wykonują należycie swoje służbowe obowiązki, mogli lub mogą nigdy nie doświadczyć sytuacji zagrożenia i w związku z tym przyswajają to błędne poczucie bezpieczeństwa. Jest to przez nich forma akceptowalna – JEST BEZPIECZNIE. W lotnictwie większości naruszeń jest wynikiem wadliwych lub nierealistycznych procedur. Sami pracownicy opracowali sposoby ich obejścia, aby można było w ogóle wykonać zadanie. Większość wynika z autentycznego pragnienia prawidłowego wykonania pracy. Aby dostarczyć więcej produktu przy tych samych zasobach, pracownicy muszą odejść od ustalonych procesów poprzez skróty i obejścia usankcjonowane przez organizację. Pracownicy nie decydują o skrótach i obejściach – decyduje o tym organizacja. Potoczne wyrażenie „rozciąganie strun” wymownie opisuje sytuację, w której ludzie zmuszeni są do popełniania usankcjonowanych przez organizację naruszeń, aby dostarczyć produkt niewspółmierny do przeznaczonych na to zasobów. Sarnociński ®

4 ERP PLANOWANIE REAGOWANIA AWARYJNEGO
W sytuacji awaryjnej osoba, która otrzyma informację o wypadku musi reagować bardzo szybko i skutecznie, powiadamiając najważniejsze osoby zarówno w organizacji jak i poza nią, zgodnie z wypracowaną procedurą. Natomiast pilot może mieć niewiele czasu na reakcję, wykonując lot samodzielny. Dlatego organizacja jak i piloci powinni być dobrze do tego przygotowani. Wchodzą tu w grę czynniki: znajomość samolotu, służb ratunkowych na danym terenie oraz procedur działania, itp. Nieprzypadkowo organizacje lotnicze wymagają od swoich pilotów bardzo dobrej znajomości parametrów maszyny. Informacje o tym, jaka jest prędkość przeciągnięcia, optymalna prędkość wznoszenia czy szybowania, nie raz przydają się one nawet w symulatorze lotu. Przydają się, niestety, najczęściej po błędzie pilota. W celu prawidłowego podejścia do stworzenia planu reagowania awaryjnego potrzebne będą odpowiednie techniki i narzędzia. Identyfikacja zagrożeń. Pierwszym krokiem przy opracowywaniu ERP w nagłych wypadkach, jest wcześniejsze przeprowadzenie oceny zagrożeń, w celu określenia potencjalnych scenariuszy awaryjnych. Identyfikacja zagrożeń ułatwi w późniejszym etapie dobór odpowiednich specjalistycznych służb ratunkowych, służb cywilnych, lokalnych, agencji rządowych, ubezpieczeniowych i innych kluczowych pracowników itp. Wszystkie te informacje muszą być umieszczone w listach kontrolnych, które ułatwią szybkie powiadamianie, kogo i w jakiej kolejności. Zrozumienie tego, co może się zdarzyć, pozwoli na określenie wymagań dotyczących zasobów oraz opracowywanie planów i procedur w celu przygotowania organizacji. Plan awaryjny powinien być zgodny z celami działania. W przypadku wystąpienia katastrofy, priorytetem jest zawsze ratowanie życia. Stabilizacja incydentu. Istnieje wiele działań, które mogą zostać podjęte w celu ustabilizowania incydentu aby zminimalizować zagrożenie. Pierwsza pomoc i resuscytacja podjęta przez przeszkolonych pracowników, może uratować życie. Zastosowanie odpowiednich gaśnic przez przeszkolonych pracowników może ugasić mały pożar. ERP PLANOWANIE REAGOWANIA AWARYJNEGO Sarnociński ®

5 USTAWA O ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM
z dnia 26 kwietnia 2007 r. Sarnociński ®

6 USTAWA O ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM
z dnia 26 kwietnia 2007 r. Art. 4. Zadania z zakresu planowania cywilnego obejmują: 2) opracowywanie procedur postępowania na wypadek zagrożeń; 3) przygotowywanie planów reagowania kryzysowego. Art. 5. 2. W skład planów zarządzania kryzysowego wchodzą następujące elementy: plan główny zawierający: a) charakterystykę zagrożeń oraz ocenę ryzyka ich wystąpienia, w tym mapy ryzyka d) przewidywane warianty działań w sytuacjach kryzysowych, e) wskazanie trybu aktualizacji planu oraz poszczególnych załączników funkcjonalnych; 2) procedury reagowania kryzysowego określające zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych, c) uruchamianie działań przewidzianych w planie reagowania kryzysowego oraz zasady współdziałania, a także sposoby ograniczania rozmiarów strat i usuwania skutków zagrożeń; Art. 2. Zarządzanie kryzysowe to działalność, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz na odtwarzaniu infrastruktury lub przywróceniu jej pierwotnego charakteru. Art. 3. Infrastruktura krytyczna obejmuje systemy: e) ochrony zdrowia, f) transportowe i komunikacyjne, g) ratownicze, 3) ochronie infrastruktury krytycznej – należy przez to rozumieć zespół przedsięwzięć organizacyjnych realizowanych w celu zapewnienia funkcjonowania lub szybkiego odtworzenia infrastruktury krytycznej na wypadek zagrożeń, w tym awarii, ataków oraz innych zdarzeń zakłócających jej prawidłowe funkcjonowanie; Sarnociński ®

7 Sarnociński ®

8 Sarnociński ®

9 ? ? ? ? ? ? Sarnociński ®

10 Do czego jest mi potrzebny?
Co to jest ERP? Plan działań awaryjnych określa czynności, jakie powinny być podjęte przez organizację lub poszczególne osoby w przypadku sytuacji awaryjnej. ERP powinien odzwierciedlać wielkość, charakter i złożoność działalności prowadzonej przez organizację. Do czego jest mi potrzebny? Podmiot prowadzący działalność w lotnictwie cywilnym zapewnia, w okresie prowadzenia swojej działalności czy też dostarczania swoich wyrobów, prawidłową koordynację z planami reagowania awaryjnego tych organizacji, z którymi współpracuje. Czy muszę go koniecznie stworzyć? Organizacja musi opracować, wdrożyć i utrzymać system zarządzania, który obejmuje identyfikację zagrożeń bezpieczeństwa lotniczego związanych w działalnością organizacji, ich ocenę i zarządzanie powiązanym ryzykiem, w tym podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia ryzyka i zweryfikowania ich skuteczności . Czy bez niego mogę funkcjonować? NIE ! Jak ma wyglądać? W celu zapewnienia skuteczności, ERP powinien mieć formę podręcznika, być odpowiednim i użytecznym dla osób, które mogą pełnić służbę w momencie wypadku, zawierać listy kontrolne i łatwe do znalezienia dane kontaktowe właściwych pracowników, być uaktualnianym wraz ze zmianą szczegółowych informacji. Powinien wskazywać zakresy odpowiedzialności, funkcje dowodzenia, łączności i koordynacji , role i działania różnych podmiotów oraz personelu zaangażowanego w działania awaryjne. Do jakich sytuacji ma zastosowanie? Zapewnia uporządkowane i bezpieczne przejście z działań normalnych do działań awaryjnych oraz powrót do działań normalnych, tak szybko, jak to możliwe. Sarnociński ®

11 Od czego zacząć? Sarnociński ®

12 USTAWA PRAWO LOTNICZE z dnia 3 lipca 2002 r.
Sarnociński ®

13 USTAWA PRAWO LOTNICZE z dnia 3 lipca 2002 r.
Dział IV Lotniska, lądowiska i lotnicze urządzenia naziemne Rozdział 2 Eksploatacja lotnisk Art. 68. 2. Zarządzający lotniskiem obowiązany jest w szczególności: 2) prowadzić eksploatację lotniska w sposób zapewniający bezpieczeństwo lotów oraz sprawność obsługi użytkowników lotniska; 10) zorganizować system ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej lotniska; Art. 84. 1. Zarządzający lotniskiem jest obowiązany zorganizować i utrzymywać system ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej lotniska w ramach krajowego systemu ratownictwa. 1) opracować plan działania w sytuacjach zagrożenia; Sarnociński ®

14 nieplanowane wodowanie awaryjne planowane lądowanie awaryjne
Sarnociński ®

15 Sarnociński ®

16 CHAPTER 5 SAFETY MANAGEMENT SYSTEM (SMS)
ICAO DOC SAFETY MANAGEMENT MANUAL (SMM) III EDITION 2013 CHAPTER 5 SAFETY MANAGEMENT SYSTEM (SMS) Odpowiedzialność w zakresie bezpieczeństwa – wyraźnie zdefiniowany zakres obowiązków i odpowiedzialności w całej organizacji. Wyznaczenie personelu kluczowego dla systemu bezpieczeństwa. Identyfikację zagrożeń bezpieczeństwa lotniczego związanych w działalnością organizacji, ich ocenę i zarządzanie powiązanym ryzykiem, w tym podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia ryzyka i zweryfikowania ich skuteczności. Plan działań w sytuacjach awaryjnych opisuje, co należy zrobić po wypadku i kto jest odpowiedzialny za poszczególne działania. Jest to bardzo ważna kwestia, która ma wpływ na funkcjonowanie organizacji po wypadku lub innej sytuacji nadzwyczajnej i może zależeć od tego, jak poradziła sobie ona w pierwszych godzinach lub dniach po poważnym zdarzeniu związanym z bezpieczeństwem. Stworzenie list kontrolnych, łatwych do znalezienia danych kontaktowych właściwych pracowników, kolejnych kroków działania i powiadamiania, dosłownie krok po kroku. Każda osoba zaangażowana w początkowe działania po poważnym wypadku, będzie w pewnym stopniu przeżywała dyskomfort psychiczny, często połączony z szokiem. Dlatego proces reagowania opiera się na listach. Skoordynowanie działań ERP organizacji z planami awaryjnymi innych podmiotów, w tym z lotniskowym planem ratownictwa AEP. Przygotowanie Podręcznego Zestawu Awaryjnego. ERP PLANOWANIE REAGOWANIA AWARYJNEGO Sarnociński ®

17 ERP PLANOWANIE REAGOWANIA AWARYJNEGO
EASA ZAŁĄCZNIK NR 3, 2012, AKCEPTOWALNE SPOSOBY POTWIERDZANIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ (AMC) ORAZ MATERIAŁY ZAWIERAJĄCE WYTYCZNE (GM) DO PART-ORA ……………….. W ramach organizacji należy określić zakres obowiązków związanych z identyfikacją zagrożeń oraz oceną i ograniczaniem ryzyka. Organizacja powinna, we współpracy z innymi zainteresowanymi, opracować, koordynować i utrzymywać plan reagowania awaryjnego (ERP), który zapewnia uporządkowane i bezpieczne przejście z działań normalnych do działań awaryjnych oraz powrót do działań normalnych. ERP powinien określać działania do podjęcia przez organizację lub określone osoby w sytuacji awaryjnej oraz odzwierciedlać wielkość, charakter i złożoność działalności prowadzonej przez organizację. ……………….. Należy opracować plan działań awaryjnych określający czynności, jakie powinny być podjęte przez organizację lub poszczególne osoby w przypadku sytuacji awaryjnej. ERP powinien odzwierciedlać wielkość, charakter i złożoność działalności prowadzonej przez organizację. Plan działań awaryjnych (ERP) powinien zapewniać: uporządkowane i bezpieczne przejście od działań normalnych do działań awaryjnych; bezpieczną kontynuację działań lub powrót do normalnych działań tak szybko jak to możliwe; koordynację działań z planami działań awaryjnych innych organizacji, jeżeli dotyczy. ERP PLANOWANIE REAGOWANIA AWARYJNEGO Sarnociński ®

18 ERP PLANOWANIE REAGOWANIA AWARYJNEGO
EASA ZAŁĄCZNIK NR 3, 2012, AKCEPTOWALNE SPOSOBY POTWIERDZANIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ (AMC) ORAZ MATERIAŁY ZAWIERAJĄCE WYTYCZNE (GM) DO PART-ORA ……………….. Dokumentacja systemu zarządzania organizacji powinna zawierać co najmniej następujące informacje: zakres działalności organizacji; stanowiska i nazwiska osób schemat organizacyjny przedstawiający podział obowiązków pomiędzy osobami, procedury określające w jaki sposób organizacja zapewnia zgodność z obowiązującymi wymaganiami; ……………….. Zarządzanie ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa może być realizowane z wykorzystaniem listy zagrożeń lub podobnych narzędzi lub procesów zarządzania ryzykiem, które są zintegrowane z działalnością organizacji. Zarządzanie zmianą powinno wykorzystywać istniejące w ramach organizacji procesy identyfikacji zagrożeń oraz oceny i ograniczania ryzyka. ……………….. Cały personel wyznaczony do prowadzenia lub bezpośrednio zaangażowany w prowadzenie operacji na ziemi i w powietrzu, został prawidłowo przeszkolony, wykazał się znajomością poszczególnych czynności i był świadomy swoich obowiązków oraz znaczenia wykonywanych czynności dla całości operacji. ERP PLANOWANIE REAGOWANIA AWARYJNEGO Sarnociński ®

19 ERP PLANOWANIE REAGOWANIA AWARYJNEGO
Plan działań w sytuacjach awaryjnych opisuje, co należy zrobić po wypadku i kto jest odpowiedzialny za poszczególne działania. Sukces planu reagowania awaryjnego zaczyna się od prawidłowego planowania i stanowi podstawę systematycznego podejścia do zarządzania sprawami organizacji po znaczącym i nieplanowanym zdarzeniu. Plan reagowania awaryjnego powinien zawierać przynajmniej następujące elementy: rodzaje sytuacji zagrożenia, dla których się go sporządza; listy kluczowych pracowników podmioty zaangażowane w realizację planu; odpowiedzialność i zadania każdego podmiotu, centrum operacyjne sytuacji zagrożenia oraz stanowisko dowodzenia dla każdego rodzaju sytuacji zagrożenia; nazwy i numery telefonów służbowych podmiotów lub osób fizycznych, które należy zaalarmować w poszczególnych przypadkach zagrożenia; oraz mapę lotniska z przyległymi terenami, z naniesioną siatką kwadratów. Celem planu reagowania awaryjnego jest uporządkowane i wydajne przejście z trybu operacji normalnych na kryzysowe, bezpieczne kontynuowanie operacji lub jak najszybszy powrót (w którym momencie) do normalnych operacji. ERP PLANOWANIE REAGOWANIA AWARYJNEGO Sarnociński ®

20 ERP PLANOWANIE REAGOWANIA AWARYJNEGO
Wyobraź sobie sytuację, w której z lotniska startuje samolot, w kokpicie siedzi jedna osoba i jest to uczeń, wyszkolony przez organizację, wykonujący pierwszy samodzielny lot. W trakcie lotu doszło do sytuacji awaryjnej – brak łączności, bateria w telefonie się rozładowała i nie ma możliwości powrotu na lądowisko, z którego wystartował („siadła pogoda”). Wyobraź sobie co może zrobić pilot, to nietrudne – będzie wszystkimi możliwymi i znanymi mu sposobami ratować swoje życie. Ale jest znacznie ważniejsza kwestia – CO TY MOŻESZ WTEDY ZROBIĆ DLA NIEGO ?. I do tych celów ma posłużyć TWÓJ ERP. Jeśli organizacja nie posiada własnego lądowiska bazuje wtedy na planie działań ratowniczych lotniska AEP. Dostosuj do niego swój Plan Reagowania Awaryjnego ERP. Przekazujemy wtedy organizacji lotniska, jakiego typu operacjami lotniczymi jesteśmy zainteresowani w naszej organizacji i jakie mogą zaistnieć ewentualne zagrożenia. Wymiana informacji pomiędzy lotniskiem a ośrodkiem ma posłużyć lepszej współpracy w przyszłości, w sytuacji kryzysowej. Przedstawiając to w krótkiej formie: jaki produkt daje ośrodek, czym dysponuje i co daje lotnisko. Dlatego upewnij się wcześniej, czy spokojnie możesz wrócić do swoich obowiązków, oddając bezpieczeństwo swoich ludzi w ręce innego podmiotu Taka współpraca może wymagać podpisania umów cywilno prawnych. ERP PLANOWANIE REAGOWANIA AWARYJNEGO Sarnociński ®

21 ERP PLANOWANIE REAGOWANIA AWARYJNEGO
W przypadku organizacji, która posiada lądowisko w swoich zasobach, pierwsze kroki jakie należałoby wykonać, to identyfikacja terenu wokół lądowiska. Mając wcześniej zidentyfikowane zagrożenia, można przystąpić do kolejnego etapu. Ważnym czynnikiem, który należy brać pod uwagę to ilość paliwa w zbiornikach statku powietrznego, który ma wykonać operację lotniczą, a więc i czas przebywania w przestrzeni powietrznej oraz zasięg. Od miejsca w którym znajduje się lądowisko, biorąc pod uwagę czas i zasięg, należy sprawdzić cały obszar uwzględniając przeszkody naturalne, jakim są: góry, wzniesienia, rzeki, jeziora, pola uprawne, lasy, itp., i przeszkody nienaturalne, takie jak: trakcje kolejowe, energetyczne, kominy, anteny, wiatraki, drogi, autostrady, miasta, itp. (tab. 2). Są to przeszkody, które mogą również utrudniać akcję ratowniczą. Należy zlokalizować gdzie znajduje się: najbliższa jednostka straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, policji, szpital, inne możliwe lądowiska, urzędy państwowe, itp. Straż pożarna musi otrzymać dokumentację techniczną/konstrukcyjną użytkowanych statków powietrznych z zaznaczeniem gdzie znajdują się zbiorniki paliwa i akumulatory, butle tlenowe, itp. Z wszystkimi służbami należy podjąć kontakt, (nr telefonów, fax, nazwiska osób odpowiedzialnych) ułatwiający późniejsze działania ratownicze. W następnym etapie swój ERP należy skoordynować/aktualizować z ERP-ami tych organizacji. ERP PLANOWANIE REAGOWANIA AWARYJNEGO Sarnociński ®

22 Mapa lotniska z przyległymi terenami
ERP PLANOWANIE REAGOWANIA AWARYJNEGO Sarnociński ®

23 ERP PLANOWANIE REAGOWANIA AWARYJNEGO
W lotnictwie występuje potwierdzona teoria „Prawa serii”. Kiedy już popełniliśmy pierwszy błąd i odpowiednio szybko nie zareagujemy, lub wręcz zaniechamy rozwiązania problemu, to za chwilę mamy lawinowo następujące kolejne problemy, z którymi będzie coraz trudniej się uporać. Znakomitym przykładem pokazującym to zjawisko, może być jadąca osoba na rowerze, w którym przestały działać hamulce, a na wprost jest drzewo. Jakże ciężko czasami jest je ominąć, zbyt długo poświęcając czas na zastanawianie się, co się stało z hamulcami, lub ominąć z prawej, czy z lewej? Powiadamianie odpowiednich służb zgodnie z listami kontrolnymi, gdzie ma być napisane co robić po każdej sekwencji, ułatwi tobie podejmowanie decyzji z tzw. automatu. Incydenty, zagrożenia lub wypadki lotnicze należy rozgraniczyć na: - nieplanowane, - planowane (sytuacja awaryjna wydarzyła się podczas lotu i zmusza pilota do lądowania) Nieplanowane sytuacje awaryjne, to takie, których dynamika, a więc szybki czas zjawiska, nie pozwalają na natychmiastową reakcję w momencie zdarzenia i do udzielania niezbędnej pomocy. W przypadku planowanego lądowania awaryjnego mamy czas, aby wykonać niezbędne czynności na ziemi, zanim samolot wyląduje. Oto kilka przykładów najczęściej występujących sytuacji awaryjnych: brak paliwa, brak jakiejkolwiek łączności z pilotem, usterki techniczne, pożar/dym na pokładzie, wypadnięcie z pasa, lądowanie w terenie przygodnym, wodowanie, potrącenia zwierząt na pasie, zderzenia z ptakami, zagrożenia bezprawnymi atakami, zagrożenia bombowe, zagrożenie życia, itp. ERP PLANOWANIE REAGOWANIA AWARYJNEGO Sarnociński ®

24 Tworzenie list kontrolnych ERP PLANOWANIE REAGOWANIA AWARYJNEGO
Do ilu sytuacji awaryjnych stworzyć listy ? wypadek na lotnisku wypadek poza lotniskiem Jakie mogą być sytuacje awaryjne ? nieplanowane planowane Jakie informacje należy przekazać ? imię i nazwisko/nazwa organizacji/adres/nr telefonu typ maszyny/znaki rejestracyjne/kolor prawdopodobna przyczyna zdarzenia/co się stało, lot szkolny/inny (kwalifikacje załogi), czy z pasażerami (ilu pasażerów), dane uczestników zdarzenia godzina zdarzenia/trasa przelotu (A-B, A-A), ilość/rodzaj paliwa, bagaż cargo, w tym materiały niebezpieczne (jakie), inne elementy będące na wyposażeniu (np. pirotechniczne zestawy ratunkowe), stan samolotu/miejsce zdarzenia/teren, czy są ranni/ofiary śmiertelne. ERP PLANOWANIE REAGOWANIA AWARYJNEGO Sarnociński ®

25 ERP PLANOWANIE REAGOWANIA AWARYJNEGO
Przykładowe listy kontrolne Zanim przekażesz informacje zapisz jak najszybciej najwięcej potrzebnych danych Powiadom odpowiednie podmioty o zdarzeniu zgodnie z listą kontrolną Upewnij się (odznacz) wykonane czynności. Zapisuj jak najwięcej informacji ERP PLANOWANIE REAGOWANIA AWARYJNEGO Sarnociński ®

26 Przykładowe listy kontrolne ERP PLANOWANIE REAGOWANIA AWARYJNEGO
Sarnociński ®

27 Jak należy odbierać informacje (np. zagrożenie bombowe)?
Pytania nie muszą być zadawane w poniższej kolejności. Kolejność zadawania pytań jest w każdym wypadku uwarunkowana charakterem i dynamiką prowadzonej rozmowy telefonicznej: Czy Pan/Pani podłożył/a/ bombę? Kiedy, o której godzinie bomba wybuchnie? Gdzie jest w tej chwili bomba? Jak bomba wygląda? Jakiego typu jest ta bomba? Co spowoduje wybuch bomby? W którym miejscu bomba jest umieszczona? Dlaczego Pan/Pani podłożył/a bombę? Skąd Pan/Pani telefonuje? Gdzie Pan/Pani się w tej chwili znajduje? Gdzie Pan/Pani mieszka? Jak się Pan/Pani nazywa? Po przyjęciu informacji nie odkładaj słuchawki na widełki/lub pauza, połóż ją obok aparatu telefonicznego. Sarnociński ®

28 „Na gorąco” po skończonej rozmowie uzupełnij informacje
Przykładowe listy kontrolne Gdy usłyszysz słowa: "podłożyłem ładunek wybuchowy - bombę„ nie wpadaj w panikę, zachowaj spokój, zastosuj listę kontrolną. „Na gorąco” po skończonej rozmowie uzupełnij informacje Sarnociński ®

29 „Na gorąco” po skończonej rozmowie uzupełnij informacje
Przykładowe listy kontrolne Gdy usłyszysz słowa: "podłożyłem ładunek wybuchowy - bombę„ nie wpadaj w panikę, zachowaj spokój, zastosuj listę kontrolną. „Na gorąco” po skończonej rozmowie uzupełnij informacje Sarnociński ®

30 ERP PLANOWANIE REAGOWANIA AWARYJNEGO
DZIAŁANIE NA MIEJSCU Zgłoszenie sytuacji awaryjnej. Uznanie powagi sytuacji awaryjnej jest ważne, a jak najszybsze jej zgłoszenie daje służbom ratunkowym więcej czasu na reakcję. Ewakuacja statku powietrznego zgodnie z procedurami opisanymi w procedurach awaryjnych organizacji Poinformowanie władz lokalnych włączając w to policję, straż pożarną i pogotowie o jakichkolwiek obrażeniach doznanych przez załogę i pasażerów, zorganizowanie pomocy medycznej. Przygotowanie wizualnych sygnałów wzywania pomocy (na terenach odosobnionych), korzystając z umiejętności załogi i wszelkich dostępnych środków. Odizolowanie i zabezpieczenie miejsca zdarzenia z pomocą policji. Zachowanie integralności miejsca dla celów śledztwa jest obowiązkiem organizacji. Udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym. Należy zorganizować pomoc lekarską dla wszystkich pasażerów i członków załogi nawet jeśli z pozoru wydaje się jakby nie odnieśli żadnych obrażeń. Dobro pasażerów i innych poszkodowanych w wypadku powinno być najwyższym priorytetem. Pozyskanie świadków. Należy zwrócić uwagę na każdą osobę znajdującą się na miejscu zdarzenia w czasie wypadku, która może być jego świadkiem. Należy zdobyć ich nazwiska i adresy, żeby można się było z nimi później skontaktować. Nie udzielać informacji mediom. Na miejscu zdarzenia nie należy udzielać żadnych informacji nikomu, poza informacjami koniecznymi do udzielania pomocy medycznej poszkodowanym. Każdy powinien mieć szanse na otrząśnięcie się z szoku i przypomnienie sobie wszystkich szczegółów w uporządkowany sposób, a także możliwość porady przedstawiciela prawnego. Bez nakazu sądowego, nie ma prawnego obowiązku udzielania informacji żadnym urzędnikom państwowym. Jednakże pilot musi współpracować/przedstawić dokumentację statku powietrznego, licencję pilota, raport medyczny oraz poddać się badaniu na obecność alkoholu we krwi. ERP PLANOWANIE REAGOWANIA AWARYJNEGO Sarnociński ®

31 ERP – Szkolenia i ćwiczenia ERP PLANOWANIE REAGOWANIA AWARYJNEGO
Skuteczne działania w sytuacji kryzysowej stanowią okazję do nauczenia się i zastosowania nabytej wiedzy w praktyce, co pozwoli zminimalizować straty lub obrażenia. Aby zapewnić skuteczność planu, ERP powinien być regularnie weryfikowanym poprzez ćwiczenia działania w sytuacjach zagrożenia na lotnisku, wykonywanych nie rzadziej, niż co dwa lata. Pewne części ERP, takie jak mobilizacja mogą być przećwiczone teoretycznie. Inne aspekty, takie jak działania „na miejscu” z udziałem innych podmiotów muszą być ćwiczone w regularnych odstępach. Celem ćwiczeń jest zapewnienie odpowiednich działań ze strony poszczególnych podmiotów uczestniczących w działaniu ratowniczym oraz poszczególnych elementów planu, takich jak np. system łączności. Zaletą tych ćwiczeń jest to, że ukazują słabości planu, które mogą zostać naprawione przed wystąpieniem rzeczywistego kryzysu. ERP PLANOWANIE REAGOWANIA AWARYJNEGO Sarnociński ®

32 MATERIAŁY BAZOWE ICAO ZAŁĄCZNIK 19 DO KONWENCJI O MIĘDZYNARODOWYM LOTNICTWIE CYWILNYM, ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM ICAO DOC SAFETY MANAGEMENT MANUAL (SMM) III EDITION 2013 CHAPTER 5 SAFETY MANAGEMENT SYSTEM (SMS) ROZPORZĄDZENIE KOMISJI EUROPEJSKIEJ 1178/2011 po zmianie 290/2012 ZAŁĄCZNIK NR 7 EASA ZAŁĄCZNIK NR 3, 2012, AKCEPTOWALNE SPOSOBY POTWIERDZANIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ (AMC) ORAZ MATERIAŁY ZAWIERAJĄCE WYTYCZNE (GM) DO PART-ORA ERP PLANOWANIE REAGOWANIA AWARYJNEGO Sarnociński ®

33 ERP PLANOWANIE REAGOWANIA AWARYJNEGO
ICAO ZAŁĄCZNIK 19 DO KONWENCJI O MIĘDZYNARODOWYM LOTNICTWIE CYWILNYM, ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM DODATEK 2. STRUKTURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM (SMS) Podmiot prowadzący działalność w lotnictwie cywilnym zapewnia, w okresie prowadzenia swojej działalności czy też dostarczania swoich wyrobów, prawidłową koordynację z planami reagowania awaryjnego tych organizacji, z którymi współpracuje. Podmiot prowadzący działalność w lotnictwie cywilnym opracuje i utrzymuje proces, który zapewni identyfikowanie zagrożeń występujących w związku z oferowanymi produktami lub usługami lotniczymi. Ocena i obniżanie poziomu ryzyka dotyczącego bezpieczeństwa Podmiot prowadzący działalność w lotnictwie cywilnym tworzy i utrzymuje proces zapewniający analizowanie, ocenę i kontrolę ryzyka dotyczącego bezpieczeństwa związanego ze zidentyfikowanymi zagrożeniami. ERP PLANOWANIE REAGOWANIA AWARYJNEGO Sarnociński ®

34 ICAO DOC. 9859 SAFETY MANAGEMENT MANUAL (SMM) III EDITION 2013
CHAPTER 5 SAFETY MANAGEMENT SYSTEM (SMS) Rozdział 2 PODSTAWOWE POJĘCIA BEZPIECZEŃSTWA Rozdział 4 KRAJOWY PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA W LOTNICTWIE CYWILNYM Najważniejszą składową dokumentacji SMS jest podręcznik zarządzania systemami bezpieczeństwa organizacji SMM, a w nim m.in. : polityka bezpieczeństwa, odpowiedzialność, identyfikacja ryzyka, monitorowanie, kontrola, zarządzanie i promocja bezpieczeństwa ERP PLANOWANIE REAGOWANIA AWARYJNEGO Sarnociński ®

35 ICAO DOC. 9859 SAFETY MANAGEMENT MANUAL (SMM) III EDITION 2013
CHAPTER 5 SAFETY MANAGEMENT SYSTEM (SMS) Rozdział 5 SYSTEMY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM Koordynacja planowania reagowania awaryjnego (wraz z załącznikiem 3) PLANOWANIE REAGOWANIA AWARYJNEGO Każda organizacja prowadząca lub wspierająca operacje lotnicze powinna posiadać plan reagowania awaryjnego. Celem ERP jest zapewnienie , że jest uporządkowanym i efektywnym przejściem od sytuacji normalnej do działań nadzwyczajnych , w tym przydziału obowiązków awaryjnych i przekazania uprawnień . Ogólnym celem jest ratowanie życia , bezpieczną kontynuację operacji i powrót do normalnej działalności tak szybko, jak to możliwe . ERP PLANOWANIE REAGOWANIA AWARYJNEGO Sarnociński ®

36 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI EUROPEJSKIEJ 1178/2011 po zmianie 290/2012
ZAŁĄCZNIK NR 7 System zarządzania a) Organizacja musi opracować, wdrożyć i utrzymać system zarządzania, który obejmuje: 1) wyraźnie zdefiniowany zakres obowiązków i odpowiedzialności w całej organizacji, 2) opis ogólnych zasad i reguł rządzących organizacją w odniesieniu do bezpieczeństwa b) System zarządzania jest dostosowany do wielkości organizacji oraz charakteru i złożoności prowadzonej działalności, a także uwzględnia zagrożenia i powiązane ryzyko wynikające z tej działalności. ERP PLANOWANIE REAGOWANIA AWARYJNEGO Sarnociński ®

37 ERP PLANOWANIE REAGOWANIA AWARYJNEGO
EASA ZAŁĄCZNIK NR 3, 2012, AKCEPTOWALNE SPOSOBY POTWIERDZANIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ (AMC) ORAZ MATERIAŁY ZAWIERAJĄCE WYTYCZNE (GM) DO PART-ORA W ramach organizacji należy określić zakres obowiązków związanych z identyfikacją zagrożeń oraz oceną i ograniczaniem ryzyka. Organizacja powinna, we współpracy z innymi zainteresowanymi, opracować, koordynować i utrzymywać plan reagowania awaryjnego (ERP), który zapewnia uporządkowane i bezpieczne przejście z działań normalnych do działań awaryjnych oraz powrót do działań normalnych. ERP powinien określać działania do podjęcia przez organizację lub określone osoby w sytuacji awaryjnej oraz odzwierciedlać wielkość, charakter i złożoność działalności prowadzonej przez organizację. Należy opracować plan działań awaryjnych określający czynności, jakie powinny być podjęte przez organizację lub poszczególne osoby w przypadku sytuacji awaryjnej. ERP powinien odzwierciedlać wielkość, charakter i złożoność działalności prowadzonej przez organizację ERP PLANOWANIE REAGOWANIA AWARYJNEGO Sarnociński ®

38 INNE POMOCNE MATERIAŁY
ICAO ZAŁĄCZNIK 14 DO KONWENCJI O MIĘDZYNARODOWYM LOTNICTWIE CYWILNYM LOTNISKA, TOM I PROJEKTOWANIE I EKSPLOATACJA LOTNISK ICAO DOC AIRPORT SERVICES MANUAL PART 7 AIRPORT EMERGENCY PLANNING ICAO ZAŁĄCZNIK 6 DO KONWENCJI O MIĘDZYNARODOWYM LOTNICTWIE CYWILNYM, EKSPLOATACJA STATKÓW POWIETRZNYCH, CZĘŚĆ I MIĘDZYNARODOWY ZAROBKOWY TRANSPORT LOTNICZY – SAMOLOTY ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 216/2008 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 996/2010 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI EUROPEJSKIEJ 965/2012 ERP PLANOWANIE REAGOWANIA AWARYJNEGO Sarnociński ®

39 ERP PLANOWANIE REAGOWANIA AWARYJNEGO
ICAO ZAŁĄCZNIK 14 DO KONWENCJI O MIĘDZYNARODOWYM LOTNICTWIE CYWILNYM LOTNISKA, TOM I PROJEKTOWANIE I EKSPLOATACJA LOTNISK Plan działania w sytuacjach zagrożenia dla danego lotniska musi być opracowany współmiernie do rodzaju operacji wykonywanych przez statki powietrzne oraz innych rodzajów działalności prowadzonych na lotnisku. Plan działania w sytuacjach zagrożenia musi zapewnić koordynację działań niezbędnych w sytuacji zagrożenia występującej na lotnisku lub w jego sąsiedztwie. Plan działania w sytuacjach zagrożenia musi zapewnić uczestnictwo i koordynację działań wszystkich organów, które zdaniem właściwych władz, mogłyby pomóc w opanowaniu sytuacji zagrożenia. ERP PLANOWANIE REAGOWANIA AWARYJNEGO Sarnociński ®

40 ERP PLANOWANIE REAGOWANIA AWARYJNEGO
ICAO DOC AIRPORT SERVICES MANUAL PART 7 AIRPORT EMERGENCY PLANNING Każdy plan awaryjny lotniska powinien być skoordynowany między lotniskiem i otaczającą społecznością. Jest to pożądane, ponieważ planowanie i procedury potrzebne do udziału w sytuacjach nagłych na lotnisku są podobne do innych rodzajów poważnych katastrof, które mogą mieć miejsce w społecznościach. Każdy podmiot lotniska powinien być odpowiedzialny za opracowywanie planów i procedur awaryjnych ,które będą mieć zastosowanie we wszystkich nietypowych warunkach na lotnisku oraz za koordynację planu z lokalnymi władzami. ERP PLANOWANIE REAGOWANIA AWARYJNEGO Sarnociński ®

41 ERP PLANOWANIE REAGOWANIA AWARYJNEGO
ICAO ZAŁĄCZNIK 6 DO KONWENCJI O MIĘDZYNARODOWYM LOTNICTWIE CYWILNYM, EKSPLOATACJA STATKÓW POWIETRZNYCH, CZĘŚĆ I MIĘDZYNARODOWY ZAROBKOWY TRANSPORT LOTNICZY – SAMOLOTY Państwa ustanowią program bezpieczeństwa w celu osiągnięcia akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa operacji lotniczych. Państwa powinny domagać się od operatora, jako części ich programu bezpieczeństwa, implementacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem na poziomie akceptowanym przez państwo operatora, który jako minimum: a) określa zagrożenia wpływające na bezpieczeństwo;, c) zapewnia ciągłą obserwację i regularne oceny osiągniętego poziomu bezpieczeństwa System dokumentów, dotyczących bezpieczeństwa lotów, ma być zorganizowany zgodnie z kryteriami, które zapewniają łatwy dostęp do informacji wymaganych podczas użytkowania w locie i na ziemi a) informacje krytyczne z punktu widzenia czasu, np. informacje, których brak natychmiastowej dostępności może zagrozić bezpieczeństwu użytkowania ERP PLANOWANIE REAGOWANIA AWARYJNEGO Sarnociński ®

42 ERP PLANOWANIE REAGOWANIA AWARYJNEGO
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 216/2008 Operator lotniska ustanawia i wdraża plan awaryjny dla lotniska obejmujący sytuacje nadzwyczajne, jakie mogą wystąpić na lotnisku lub w jego otoczeniu; plan skoordynowany jest, odpowiednio, z miejscowym wspólnotowym planem awaryjnym Operator lotniska wdraża i utrzymuje system zarządzania w celu zapewnienia spełnienia niniejszych zasadniczych wymagań dotyczących lotnisk i stale dąży w sposób aktywny do poprawy bezpieczeństwa. System zarządzania obejmuje struktury organizacyjne, odpowiedzialność, zakres obowiązków, zasady i procedury. ERP PLANOWANIE REAGOWANIA AWARYJNEGO Sarnociński ®

43 ERP PLANOWANIE REAGOWANIA AWARYJNEGO
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 996/2010 (27) Dla zapobiegania wypadkom i incydentom istotne znaczenie ma przekazywanie w możliwie najkrótszym czasie stosownych informacji, w tym szczególnie sprawozdań i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa wynikających z badania zdarzeń lotniczych. (31) Po wypadku lotniczym trudno jest szybko ustalić tożsamość odpowiedniej osoby kontaktowej w celu poinformowania o obecności pasażera na pokładzie. Pasażerom powinno się zatem zapewnić możliwość wyznaczenia osoby kontaktowej. (32) Pomoc udzielana ofiarom wypadków lotniczych i członkom ich rodzin powinna być odpowiednio określona. ERP PLANOWANIE REAGOWANIA AWARYJNEGO Sarnociński ®

44 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI EUROPEJSKIEJ 965/2012
Operator dopilnowuje, aby cały personel wyznaczony do prowadzenia lub bezpośrednio zaangażowany w prowadzenie operacji na ziemi i w powietrzu został prawidłowo przeszkolony, wykazał się znajomością poszczególnych czynności i był świadomy swoich obowiązków oraz znaczenia wykonywanych czynności dla całości operacji. Operator ustanawia procedury i instrukcje dla bezpiecznej eksploatacji każdego typu statku powietrznego, określające czynności i obowiązki personelu naziemnego oraz członków załóg dotyczące wszystkich rodzajów operacji na ziemi oraz w powietrzu. Operator dopilnowuje, aby wszyscy jego pracownicy byli świadomi, że muszą postępować zgodnie z dotyczącymi wykonywanych przez nich czynności przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz procedurami państw, w których prowadzona jest działalność. ERP PLANOWANIE REAGOWANIA AWARYJNEGO Sarnociński ®

45 ERP PLANOWANIE REAGOWANIA AWARYJNEGO
W tabelach przedstawiono wymagania (wypisy) z dokumentów ICAO, EASA, Parlamentu EU, Ustaw RP, w których jest mowa o bezpieczeństwie, oraz tworzeniu Planowania Reagowania Awaryjnego. Informacje zostały podzielone na trzy segmenty, w trzech grupach tematycznych.. Oczywiście nie zwalnia nas to od znajomości treści całego dokumentu ERP PLANOWANIE REAGOWANIA AWARYJNEGO Sarnociński ®

46 Tabele ogólnych wytycznych ERP PLANOWANIE REAGOWANIA AWARYJNEGO
Sarnociński ®

47 Tabele ogólnych wytycznych ERP PLANOWANIE REAGOWANIA AWARYJNEGO
Sarnociński ®

48 Tabele ogólnych wytycznych ERP PLANOWANIE REAGOWANIA AWARYJNEGO
Sarnociński ®

49 Tabele ogólnych wytycznych ERP PLANOWANIE REAGOWANIA AWARYJNEGO
Sarnociński ®

50 Tabele ogólnych wytycznych ERP PLANOWANIE REAGOWANIA AWARYJNEGO
Sarnociński ®

51 Tabele ogólnych wytycznych ERP PLANOWANIE REAGOWANIA AWARYJNEGO
Sarnociński ®

52 Tabele ogólnych wytycznych ERP PLANOWANIE REAGOWANIA AWARYJNEGO
Sarnociński ®

53 Tabele szczegółowych wytycznych ERP PLANOWANIE REAGOWANIA AWARYJNEGO
Sarnociński ®

54 Tabele szczegółowych wytycznych ERP PLANOWANIE REAGOWANIA AWARYJNEGO
Sarnociński ®

55 Tabele szczegółowych wytycznych ERP PLANOWANIE REAGOWANIA AWARYJNEGO
Sarnociński ®

56 Tabele szczegółowych wytycznych ERP PLANOWANIE REAGOWANIA AWARYJNEGO
Sarnociński ®

57 Tabele szczegółowych wytycznych ERP PLANOWANIE REAGOWANIA AWARYJNEGO
Sarnociński ®

58 Tabele szczegółowych wytycznych ERP PLANOWANIE REAGOWANIA AWARYJNEGO
Sarnociński ®

59 Tabele szczegółowych wytycznych ERP PLANOWANIE REAGOWANIA AWARYJNEGO
Sarnociński ®

60 Tabele szczegółowych wytycznych ERP PLANOWANIE REAGOWANIA AWARYJNEGO
Sarnociński ®

61 Tabele szczegółowych wytycznych ERP PLANOWANIE REAGOWANIA AWARYJNEGO
Sarnociński ®

62 Tabele szczegółowych wytycznych ERP PLANOWANIE REAGOWANIA AWARYJNEGO
Sarnociński ®

63 Szkolenia, ćwiczenia - wytyczne ERP PLANOWANIE REAGOWANIA AWARYJNEGO
Sarnociński ®

64 Szkolenia, ćwiczenia - wytyczne ERP PLANOWANIE REAGOWANIA AWARYJNEGO
Sarnociński ®

65 Szkolenia, ćwiczenia - wytyczne ERP PLANOWANIE REAGOWANIA AWARYJNEGO
Sarnociński ®

66 Szkolenia, ćwiczenia - wytyczne ERP PLANOWANIE REAGOWANIA AWARYJNEGO
Sarnociński ®

67 Dziękuję za uwagę W razie pytań proszę o kontakt: Konferencja Bezpieczeństwa w Lotnictwie Ogólnym Sarnociński ®


Pobierz ppt "Staramy się przewidzieć wcześniej, co się może wydarzyć, i jak działać"

Podobne prezentacje


Reklamy Google