Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLICJA. UMUNDUROWANAUMUNDUROWANA I UZBROJONAUZBROJONA FORMACJA PRZEZNACZONA DO OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA ORAZ DO UTRZYMYWANIA BEZPIECZEŃSTWA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLICJA. UMUNDUROWANAUMUNDUROWANA I UZBROJONAUZBROJONA FORMACJA PRZEZNACZONA DO OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA ORAZ DO UTRZYMYWANIA BEZPIECZEŃSTWA."— Zapis prezentacji:

1 POLICJA

2 UMUNDUROWANAUMUNDUROWANA I UZBROJONAUZBROJONA FORMACJA PRZEZNACZONA DO OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA ORAZ DO UTRZYMYWANIA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO. DO JEJ GŁÓWNYCH ZADAŃ NALEŻY PILNOWANIE PRZESTRZEGANIA PRAWAPRAWA I ŚCIGANIE PRZESTĘPCÓW,PRZESTĘPCÓW JAK RÓWNIEŻ ZAPEWNIENIE OCHRONY I POMOCY W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH ZARÓWNO WOBEC LUDZI JAK I MIENIA.LUDZIMIENIA JEŻELI JEST TO KONIECZNE, POLICJA NADZORUJE NA POZIOMIE OPERACYJNYM TAKŻE WSZELKIE SŁUŻBY RATOWNICZE.SŁUŻBY RATOWNICZE POLICJA JEST FUNDAMENTEM STABILNEGO I BEZPIECZNEGO PAŃSTWA.PAŃSTWA Policja

3 OCHRONA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZI ORAZ MIENIA PRZED BEZPRAWNYMI ZAMACHAMI GODZĄCYMI W TE DOBRA; OCHRONA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU, ZAPEWNIENIE SPOKOJU W MIEJSCACH PUBLICZNYCH, W TRANSPORCIE I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ, W RUCHU DROGOWYM I NA WODACH; WYKRYWANIE I ŚCIGANIE SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW I WYKROCZEŃ; DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE (PREWENCYJNE) W CELU OGRANICZENIA POPEŁNIANIA PRZESTĘPSTW I WYKROCZEŃ A TAKŻE WSZELKIM ZACHOWANIOM KRYMINOGENNYM, WSPÓŁPRACA W TYM ZAKRESIE Z INNYMI PODMIOTAMI; KONTROLA PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW PORZĄDKOWYCH I ADMINISTRACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W MIEJSCACH PUBLICZNYCH, A TAKŻE ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ PUBLICZNĄ; ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ KRYMINALNĄ, PROWADZENIE BAZ DANYM SYSTEMU INFORMACYJNEGO SCHENGEN SIS, DNA; WSPÓŁPRACA Z POLICJAMI INNYCH PAŃSTW, REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PODPISANYCH UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH I ODRĘBNYCH PRZEPISÓW; NADZÓR NAD STRAŻAMI GMINNYMI/MIEJSKIMI ORAZ NAD INNYMI SPECJALISTYCZNYMI UZBROJONYMI FORMACJAMI Zadania Policji

4 ZADANIA POLICJI W celu rozpoznania, zapobiegania i wykrywania przestępstw Policja w granicach swych zadań wykonuje czynności: - operacyjno – rozpoznawcze - dochodzeniowo – śledcze - administracyjno – porządkowe. Policja wykonuje również czynności na polecenie: - sądu - prokuratora - organów administracji państwowej - samorządu terytorialnego.

5 Policjant wykonując swoje czynności ma prawo do : 1. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości 2. zatrzymywania osób w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw 3. zatrzymywania osób w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw 4. zatrzymywania osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia 5. przeszukiwania osób i pomieszczeń w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw 6. dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania ładunku w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego, w razie istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary 7. obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych, a w przypadku czynności operacyjno-rozpoznawczych i administracyjno-porządkowych podejmowanych na podstawie ustawy - także i dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom 8. żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz jednostek gospodarczych prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej; wymienione instytucje, organy i jednostki obowiązane są, w zakresie swojego działania, do udzielenia tej pomocy, w zakresie obowiązujących przepisów prawa 9. zwracania się o niezbędną pomoc do innych jednostek gospodarczych i organizacji społecznych, jak również zwracania się w nagłych wypadkach do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy, w ramach obowiązujących przepisów prawa

6 Opr. K. Fulara-Potoczny na podstawie: Policja może pobierać, przetwarzać i wykorzystywać informacje i dane w celu wykrycia i identyfikacji informacji, również dane osobowe osób podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, nieletnich dopuszczających się czynów zabronionych przez ustawę jako przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego, nieustalonej tożsamości, usiłujących ukryć swą tożsamość, poszukiwanych. Dane te to : 1. odciski linii papilarnych 2. zdjęcia i opisy wizerunku 3. cechy i znaki szczególne, pseudonimy Informacje te to : 1. miejsce zamieszkania lub pobytu 2. wykształcenie, zawód, miejsce i stanowisko pracy 3. dokumenty tożsamości, którymi się posługują 4. sposób działania sprawcy, jego środowisko i kontakty 5. sposób zachowania się sprawców wobec osób poszkodowanych


Pobierz ppt "POLICJA. UMUNDUROWANAUMUNDUROWANA I UZBROJONAUZBROJONA FORMACJA PRZEZNACZONA DO OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA ORAZ DO UTRZYMYWANIA BEZPIECZEŃSTWA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google