Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

II WYDZIAŁOWA KONFERENCJA KÓŁ NAUKOWYCH „WOJEWÓDZTWO, REGION – REGIONALIZACJA – 15 LAT PO REFORMIE TERYTORIALNEJ I ADMINISTRACYJNEJ Pomoc społeczna jako.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "II WYDZIAŁOWA KONFERENCJA KÓŁ NAUKOWYCH „WOJEWÓDZTWO, REGION – REGIONALIZACJA – 15 LAT PO REFORMIE TERYTORIALNEJ I ADMINISTRACYJNEJ Pomoc społeczna jako."— Zapis prezentacji:

1 II WYDZIAŁOWA KONFERENCJA KÓŁ NAUKOWYCH „WOJEWÓDZTWO, REGION – REGIONALIZACJA – 15 LAT PO REFORMIE TERYTORIALNEJ I ADMINISTRACYJNEJ Pomoc społeczna jako zadanie samorządu województwa mgr Dominika Cendrowicz Blok Prawa Komputerowego

2 WOJEWÓDZTWO, REGION, REGIONALIZACJA  Województwa samorządowe zostały utworzone w związku z wprowadzeniem z dniem 1 stycznia 1999r. trójstopniowego zasadniczego podziału terytorialnego państwa.  Województwa stanowią największe jednostki podziału terytorialnego państwa.

3 WOJEWÓDZTWO, REGION, REGIONALIZACJA Proces tworzenia województw samorządowych wynikał z wymogów konstytucyjnych oraz ze zjawiska regionalizacji.

4 II WYDZIAŁOWA KONFERENCJA KÓŁ NAUKOWYCH „WOJEWÓDZTWO, REGION – REGIONALIZACJA – 15 LAT PO REFORMIE TERYTORIALNEJ I ADMINISTRACYJNEJ Województwa samorządowe realizują zadania publiczne z zakresu:  edukacji publicznej,  promocji,  ochrony zdrowia,  pomocy społecznej,  polityki prorodzinnej,  kultury fizycznej i turystyki,  przeciwdziałania bezrobociu,  aktywizacji lokalnego rynku pracy.

5 ZADANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA:  nastawione są na rozwój regionalny i społeczny.  mają charakter bardziej ogólny i strategiczny w porównaniu z zadaniami realizowanymi przez gminy i powiaty.

6 POMOC SPOŁECZNA JAKO ZADANIE SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA  Ważne miejsce wśród zadań realizowanych przez samorząd województwa zajmują zadania z zakresu pomocy społecznej.  Pomoc społeczna w nowoczesnym państwie stanowi jedną z instytucji polityki społecznej, a jej głównym celem jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

7 KOMPETENCJE ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ Zadania samorządu województwa z zakresu pomocy społecznej wykonują jego organy, a także powołane specjalnie w tym celu jednostki organizacyjne.

8 Kontakt organów samorządu województwa z adresatami świadczeń z pomocy społecznej praktycznie nie istnieje, a załatwianie spraw przez samorząd województwa w drodze decyzji administracyjnej praktycznie nie występuje.

9 PODZIAŁ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE SAMORZĄDOWYM:  zadania o charakterze analitycznym i planistycznym,  zadania związane z kształceniem kadr pomocy społecznej,  zadania związane z tworzeniem i prowadzeniem regionalnych jednostek pomocy społecznej,  zadania z zakresu sprawozdawczości.

10 ZADANIA O CHARAKTERZE ANALITYCZNYM  Do zadań o charakterze analitycznym należy obowiązek sporządzania oceny zasobów pomocy społecznej, która uwzględnia lokalną sytuację społeczną i demograficzną.

11 ZADANIA O CHARAKTERZE PLANISTYCZNYM  Są to z adania związane z opracowaniem, aktualizacją i realizacją strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej, która stanowi integralną część strategii rozwoju województwa i obejmuje swoim zakresem programy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

12 ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ  Są to zadania, które wymagają współdziałania samorządu województwa z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, a w szczególności z gminami i powiatami z terenu danego województwa.

13 ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ C.D.  Samorząd województwa już na etapie formułowania strategii rozwoju województwa i realizacji polityki jego rozwoju podejmuje taką współpracę m. in. z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru województwa, z samorządem gospodarczym i zawodowym, z administracją rządową, a w szczególności z wojewodą, z innymi województwami, organizacjami pozarządowymi, szkołami wyższymi i jednostkami naukowo- badawczymi.

14 ZADANIA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA KADR POMOCY SPOŁECZNEJ  Są to zadania z zakresu organizowania kształcenia kadr pomocy społecznej, które obejmują m. in. prowadzenie publicznych szkół służb społecznych, dla których samorząd województwa jest organem prowadzącym.

15 ZADANIA W ZAKRESIE PROWADZENIA REGIONALNYCH OŚRODKÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ  ROP-sy to wyspecjalizowane jednostki organizacyjne, których głównym celem jest realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej.  Stanowią odpowiednik gminnych (miejskich) ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie.  Są to samorządowe jednostki budżetowe.  Podstawą ich działania jest statut oraz plan dochodów i wydatków.

16 OPRACOWANO NA PODSTAWIE  Dolnicki B.,Samorząd terytorialny, Warszawa 2012.  Dolnicki B., Koncepcja województwa samorządowego, [w:] Prawo administracyjne w okresie transformacji ustrojowej, E. Knosala, A. Matan, G. Łaszczyca, Kraków 1999.  Golinowska S., Pomoc społeczna w koncepcjach współczesnego państwa opiekuńczego. Wnioski dla Polski, „Polityka społeczna” 1998, Nr 7.  Kulesza M., Budowanie samorządu. Wybór tekstów ze „Wspólnoty” 1997- 2007, Warszawa 2009.  Leoński Z., Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 2005.  Miemiec M., Województwo [w:] Prawo administracyjne, J. Boć (red.), Wrocław 2005.  Miruć A., Zasada pomocniczości w prawie pomocy społecznej, „Administracja. Teoria. Dydaktyka. Praktyka” 2008, Nr 3.  Nitecki S., Komentarz do ustawy o pomocy społecznej wraz z przepisami wykonawczymi, Wrocław 2013.  Sierpowska, I. Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz, Warszawa 2009.


Pobierz ppt "II WYDZIAŁOWA KONFERENCJA KÓŁ NAUKOWYCH „WOJEWÓDZTWO, REGION – REGIONALIZACJA – 15 LAT PO REFORMIE TERYTORIALNEJ I ADMINISTRACYJNEJ Pomoc społeczna jako."

Podobne prezentacje


Reklamy Google