Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program IW INTERREG III A CZECHY – POLSKA Priorytet II Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza Bielsko - Biała, 10 marca 2006 r. Szkolenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program IW INTERREG III A CZECHY – POLSKA Priorytet II Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza Bielsko - Biała, 10 marca 2006 r. Szkolenie."— Zapis prezentacji:

1 Program IW INTERREG III A CZECHY – POLSKA Priorytet II Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza Bielsko - Biała, 10 marca 2006 r. Szkolenie finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa

2 Priorytet II – Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza Uwagi ogólne (1) - W ramach Programu nie mogą być wspierane projekty komercyjne nastawione na zysk -W Priorytecie II możliwa jest jedynie realizacja projektów miękkich (o charakterze nieinwestycyjnym) lub projektów z przewagą działań miękkich -Wartość dofinansowania z EFRR do 75 % kosztów kwalifikowanych nie mniej niż 20 000 EUR -Do określenia minimalnej kwoty dofinansowania należy wykorzystać kurs EBC obowiązującego w przedostatnim dniu roboczym KE w miesiącu poprzedzającym kwartał, w którym opublikowano informację o rozpoczęciu kolejnego naboru wniosków – dla naboru ogłoszonego w lutym 2006 r. należy zastosować kurs EBC z 22.12.2005 wynosi 3,8365 PLN Szkolenie finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa

3 Priorytet II – Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza Uwagi ogólne (2) Terminy: -Koszty kwalifikowalne: od 1 stycznia 2004 r. z wyjątkiem wydatków poniesionych na działania podlegające przepisom prawa o zamówieniach publicznych, które są kwalifikowane od 2 marca 2004 r. -Wydatki poniesione po rejestracji projektu we Wspólnym Sekretariacie Technicznym w Ołomuńcu kwalifikują się do refundacji jeśli projekt zostanie zatwierdzony przez Komitet Sterujący i zostanie podpisana umowa o dofinansowanie projektu ! -Koszty przygotowawcze: max 5 % wartości kosztów kwalifikowalnych od 1 stycznia 2004 r. lub 2 marca 2004 r. -Umowa o dofinansowanie projektu musi być podpisana do końca grudnia 2006 r. -Rzeczowa realizacja projektu – do końca grudnia 2007 (opłacenie ostatniej faktury) -Wniosek o płatność powinien być złożony do końca I kwartału 2008 r. (nie może być złożony później niż 30 czerwca 2008 r.) -Termin składania wniosków do WST: do dnia 31 marca 2006 r. do godz. 14.00 Szkolenie finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa

4 Priorytet II – Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza Uwagi ogólne (3) Dokumenty niezbędne dla prawidłowego przygotowania wniosku o dofinansowanie: -Program IW INTERREG III A Czechy – Polska -Uzupełnienie Programu -Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt realizowany w ramach Programu IW INTERREG III A Czechy – Polska w generatorze ELZA -Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków EFRR na projekt realizowany w ramach Programu IW INTERREG III A Czechy – Polska. -Załączniki -Wzory oświadczeń -Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Dokumenty dostępne na www.interreg.gov.pl lub www.silesia-region.plwww.interreg.gov.plwww.silesia-region.pl Szkolenie finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa

5 . Wartość środków EFRR do dyspozycji na lata 2004 - 2006 Wartość dofinansowania projektów zatwierdzonych na pierwszym i drugim posiedzeniu KS Szacowana wysokość środków pozostająca do rozdysponowania po drugim posiedzeniu Komitetu Sterującego 2. Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza 2 520 414 1 085 417 1 434 997 2.1. Rozwój turystyki 1 260 207628 398631 809 2.3. Rozwój i wspieranie transgranicznych struktur organizacyjnych i współpracy sieciowej 1 260 207457 019803 188 Zestawienie kwot dostępnych w ramach Programu na Priorytet II (w euro)

6 Działanie 2.1 Rozwój turystyki Cel główny: wzrost zorganizowanej działalności transgranicznej w zakresie turystyki Cele szczegółowe: zwiększenie roli lokalnych i regionalnych atrakcji turystycznych w rozwoju gospodarczym obszaru pogranicza poprawa dostępu do infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rozwój kompleksowego systemu informacji zrównoważony rozwój turystyki wiejskiej i miejskiej Zwiększenie liczby turystów zagranicznych i krajowych na obszarze pogranicza poprzez zwiększenie konkurencyjności oferty turystycznej i promocję Szkolenie finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa

7 Przykłady typów przedsięwzięć mogących otrzymać dofinansowanie w ramach działania 2.1 Rozwój turystyki: - - organizacja imprez oferujących produkty kulturalne i turystyczne (festiwale, targi np. rzemiosła) - tworzenie interaktywnych baz danych obiektów i atrakcji turystycznych - współpraca organizacji turystycznych, wspólne działania reklamowe - - promocja agroturystyki (np. strony internetowe, katalogi itp.) - - promocja tradycyjnych produktów (np. kuchni regionalnej, rzemiosła: koronki itp.) - tworzenie sieci danych umożliwiających integrację potencjału turystycznego po obu stronach granicy Szkolenie finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa

8 Przykłady typów przedsięwzięć mogących otrzymać dofinansowanie w ramach działania 2.1 Rozwój turystyki: - opracowanie map i wszelkiego rodzaju katalogów, pakietów informacyjnych, przewodników itp. (kompleksowa promocja) - - kompleksowe oznaczanie atrakcji i tras turystycznych - - organizacja konferencji w zakresie ochrony i promocji dziedzictwa naturalnego i kulturowego - -inne... Szkolenie finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa

9 Działanie 2.1 Rozwój turystyki Kwalifikujący się beneficjenci: Jednostki samorządowe każdego szczebla Organizacje utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego każdego szczebla w celu realizacji zadań publicznych Organizacje pozarządowe typu non-profit Stowarzyszenia i osoby prawne Izby Handlowe i Rolnicze Państwowe organizacje utworzone w celu realizacji zadań publicznych (np. nadleśnictwa w Polsce, parki narodowe i krajobrazowe) Inne organizacje typu non-profit (np. lokalne stowarzyszenia i fundacje, organizacje turystyczne, ośrodki kulturalne, muzea, itp.) Szkolenie finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa

10 Przykłady polskich projektów dotychczas zatwierdzonych w ramach działania 2.1 Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna System informacji turystycznej dla regionu Opolskiego i pogranicza Czech Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu Festiwal folklorystyczny "Góry Opawskie-Jeseniki Urząd Miasta i Gminy w Radkowie Kreowanie i promocja transgranicznych produktów turystycznych z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturalnego i naturalnego szansą dla rozwoju gospodarki regionalnej Gór Stołowych - etap I - kraina Gór Stołowych Gmina Kowary "Międzynarodowy Zjazd Saniami Rogatymi" - wskrzeszenie tradycji polskich i czeskich górali karkonoskich

11 Gmina Wałbrzych Poprawa funkcjonowania informacji turystycznej na obszarze pogranicza poprzez udostępnienie w Wałbrzychu multimedialnych kiosków informacyjnych Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku- Białej "Beskidzki trójkąt - przez kulturę i tradycję do turystyki" Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju Wytyczenie strategicznego odcinka transeuropejskiego szlaku rowerowego EuroVeloDolny śląsk - Olomouc Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Transgraniczna Promocja gmin Euroregionu Silesia Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śl. z siedzibą w Rybniku Stworzenie produktu tur. opartego o ścieżki rowerowe Subregionu Zachodniego Woj. Śląskiego oraz jego promocja

12 Działanie 2.3 Rozwój i wspierane transgranicznych struktur organizacyjnych i współpracy sieciowej Cel główny: Stworzenie sieci i struktur transgranicznych oraz wspieranie ich współpracy Cele szczegółowe: - budowanie wspólnej tożsamości poprzez współpracę organizacji regionalnych - zwiększenie liczby wspólnych polsko - czeskich instytucji i grup roboczych - ułatwianie współpracy transgranicznej pomiędzy sąsiadującymi władzami i społecznościami lokalnymi Szkolenie finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa

13 Przykłady typów przedsięwzięć mogących otrzymać dofinansowanie w ramach działania 2.3: - projekty współpracy pomiędzy np. uniwersytetami, organizacjami przedsiębiorców, władzami lokalnymi, agencjami rozwoju przedsiębiorczości - - współpraca służb zajmujących się problemami rynku pracy np. pomiędzy polskimi i czeskimi urzędami pracy - wspieranie tworzenia wspólnych czesko – polskich programów badawczych - - wspólne działania służb ratowniczych (np. straży pożarnych) - wspieranie tworzenia i rozwoju mediów na pograniczu Szkolenie finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa

14 Przykłady typów przedsięwzięć mogących otrzymać dofinansowanie w ramach działania 2.3: - współpraca pomiędzy służbami publicznymi np. koordynacja transportu publicznego - - opracowanie analiz, badań, strategii, programów itp. w celu społeczno – gospodarczego rozwoju obszaru pogranicza - - wspólne działania w zakresie kultury i ochrony wspólnego dziedzictwa kulturowego - -współpraca pomiędzy organizacjami pozarządowymi w zakresie..... Szkolenie finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa

15 Działanie 2.3 Rozwój i wspieranie transgranicznych struktur organizacyjnych i sieci współpracy Kwalifikujący się beneficjenci: - Jednostki samorządowe każdego szczebla - Organizacje utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego każdego szczebla w celu realizacji zadań publicznych (np. urzędy pracy) - Organizacje pozarządowe typu non-profit - towarzyszenia i osoby prawne - Izby Handlowe i Rolnicze - Państwowe organizacje utworzone w celu realizacji zadań publicznych (np. służby ratownicze, biura racy, policja) - Inne organizacje typu non-profit (np. ośrodki promocji przedsiębiorczości i organizacje przedsiębiorców.) - -Uniwersytety, szkoły i inne instytucje edukacyjne Szkolenie finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa

16 Przykłady polskich projektów dotychczas zatwierdzonych do dofinansowania w ramach działania 2.3 WnioskodawcaTytuł projektu Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Polsko-czeska współpraca gospodarcza - punkt kontaktowy przy KARR s. a. w Jeleniej Górze Politechnika Opolska Współpraca pomiędzy uczelniami PO w Opolu i VSB-TU w Ostrawie w zakresie trwałości materiałów i konstrukcji budowlanych/ Politechnika Opolska Współpraca PO i UT w Ostrawie w zakresie racjonalnego wykorzystania energii/

17 Starostwo Powiatowe w Nysie Polsko-czeskie Centrum informacyjno-doradcze przygranicznej współpracy gospodarczej Politechnika Opolska Współpraca PO i Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie w zakresie inżynierii materiałowej zwłaszcza w rozwoju materiałów metalowych współczesnej generacji Związek Gmin Karkonoskich Rozwój i wspieranie transgranicznych struktur i współpracy sieciowej w ramach współpracy Turystycznej w Karkonoszach Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Od arboretum do arboretum - sieć placówek edukacyjnych w Euroregionie Silesia.

18 Projekty realizowane w ramach Programu IW INTERREG III A Czechy –Polska powinny: -posiadać wyraźny efekt transgraniczny -być przygotowywane i (jeśli to możliwe) realizowane w ścisłej współpracy z partnerem czeskim Szkolenie finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa

19 Pracownicy Regionalnego Punktu Kontaktowego (Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego): Bielsko – Biała: Bożena Mendrek – Gańczarczyk Tel. +33 8 136 323 E-mail:bganczarczyk@silesia-region.pl Katowice: Ewa Szymoszek Tel.+ 32 20 78 381 E-mail:eszymoszek@silesia-region.pl Szkolenie finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa

20 Dziękuję za uwagę Szkolenie finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa


Pobierz ppt "Program IW INTERREG III A CZECHY – POLSKA Priorytet II Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza Bielsko - Biała, 10 marca 2006 r. Szkolenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google