Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program IW INTERREG III A CZECHY – POLSKA Priorytet II Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza Bielsko - Biała, 10 marca 2006 r. Szkolenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program IW INTERREG III A CZECHY – POLSKA Priorytet II Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza Bielsko - Biała, 10 marca 2006 r. Szkolenie."— Zapis prezentacji:

1 Program IW INTERREG III A CZECHY – POLSKA Priorytet II Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza Bielsko - Biała, 10 marca 2006 r. Szkolenie finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa

2 Priorytet II – Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza Uwagi ogólne (1) - W ramach Programu nie mogą być wspierane projekty komercyjne nastawione na zysk -W Priorytecie II możliwa jest jedynie realizacja projektów miękkich (o charakterze nieinwestycyjnym) lub projektów z przewagą działań miękkich -Wartość dofinansowania z EFRR do 75 % kosztów kwalifikowanych nie mniej niż EUR -Do określenia minimalnej kwoty dofinansowania należy wykorzystać kurs EBC obowiązującego w przedostatnim dniu roboczym KE w miesiącu poprzedzającym kwartał, w którym opublikowano informację o rozpoczęciu kolejnego naboru wniosków – dla naboru ogłoszonego w lutym 2006 r. należy zastosować kurs EBC z wynosi 3,8365 PLN Szkolenie finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa

3 Priorytet II – Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza Uwagi ogólne (2) Terminy: -Koszty kwalifikowalne: od 1 stycznia 2004 r. z wyjątkiem wydatków poniesionych na działania podlegające przepisom prawa o zamówieniach publicznych, które są kwalifikowane od 2 marca 2004 r. -Wydatki poniesione po rejestracji projektu we Wspólnym Sekretariacie Technicznym w Ołomuńcu kwalifikują się do refundacji jeśli projekt zostanie zatwierdzony przez Komitet Sterujący i zostanie podpisana umowa o dofinansowanie projektu ! -Koszty przygotowawcze: max 5 % wartości kosztów kwalifikowalnych od 1 stycznia 2004 r. lub 2 marca 2004 r. -Umowa o dofinansowanie projektu musi być podpisana do końca grudnia 2006 r. -Rzeczowa realizacja projektu – do końca grudnia 2007 (opłacenie ostatniej faktury) -Wniosek o płatność powinien być złożony do końca I kwartału 2008 r. (nie może być złożony później niż 30 czerwca 2008 r.) -Termin składania wniosków do WST: do dnia 31 marca 2006 r. do godz Szkolenie finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa

4 Priorytet II – Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza Uwagi ogólne (3) Dokumenty niezbędne dla prawidłowego przygotowania wniosku o dofinansowanie: -Program IW INTERREG III A Czechy – Polska -Uzupełnienie Programu -Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt realizowany w ramach Programu IW INTERREG III A Czechy – Polska w generatorze ELZA -Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków EFRR na projekt realizowany w ramach Programu IW INTERREG III A Czechy – Polska. -Załączniki -Wzory oświadczeń -Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Dokumenty dostępne na lub Szkolenie finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa

5 . Wartość środków EFRR do dyspozycji na lata Wartość dofinansowania projektów zatwierdzonych na pierwszym i drugim posiedzeniu KS Szacowana wysokość środków pozostająca do rozdysponowania po drugim posiedzeniu Komitetu Sterującego 2. Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza Rozwój turystyki Rozwój i wspieranie transgranicznych struktur organizacyjnych i współpracy sieciowej Zestawienie kwot dostępnych w ramach Programu na Priorytet II (w euro)

6 Działanie 2.1 Rozwój turystyki Cel główny: wzrost zorganizowanej działalności transgranicznej w zakresie turystyki Cele szczegółowe: zwiększenie roli lokalnych i regionalnych atrakcji turystycznych w rozwoju gospodarczym obszaru pogranicza poprawa dostępu do infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rozwój kompleksowego systemu informacji zrównoważony rozwój turystyki wiejskiej i miejskiej Zwiększenie liczby turystów zagranicznych i krajowych na obszarze pogranicza poprzez zwiększenie konkurencyjności oferty turystycznej i promocję Szkolenie finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa

7 Przykłady typów przedsięwzięć mogących otrzymać dofinansowanie w ramach działania 2.1 Rozwój turystyki: - - organizacja imprez oferujących produkty kulturalne i turystyczne (festiwale, targi np. rzemiosła) - tworzenie interaktywnych baz danych obiektów i atrakcji turystycznych - współpraca organizacji turystycznych, wspólne działania reklamowe - - promocja agroturystyki (np. strony internetowe, katalogi itp.) - - promocja tradycyjnych produktów (np. kuchni regionalnej, rzemiosła: koronki itp.) - tworzenie sieci danych umożliwiających integrację potencjału turystycznego po obu stronach granicy Szkolenie finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa

8 Przykłady typów przedsięwzięć mogących otrzymać dofinansowanie w ramach działania 2.1 Rozwój turystyki: - opracowanie map i wszelkiego rodzaju katalogów, pakietów informacyjnych, przewodników itp. (kompleksowa promocja) - - kompleksowe oznaczanie atrakcji i tras turystycznych - - organizacja konferencji w zakresie ochrony i promocji dziedzictwa naturalnego i kulturowego - -inne... Szkolenie finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa

9 Działanie 2.1 Rozwój turystyki Kwalifikujący się beneficjenci: Jednostki samorządowe każdego szczebla Organizacje utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego każdego szczebla w celu realizacji zadań publicznych Organizacje pozarządowe typu non-profit Stowarzyszenia i osoby prawne Izby Handlowe i Rolnicze Państwowe organizacje utworzone w celu realizacji zadań publicznych (np. nadleśnictwa w Polsce, parki narodowe i krajobrazowe) Inne organizacje typu non-profit (np. lokalne stowarzyszenia i fundacje, organizacje turystyczne, ośrodki kulturalne, muzea, itp.) Szkolenie finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa

10 Przykłady polskich projektów dotychczas zatwierdzonych w ramach działania 2.1 Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna System informacji turystycznej dla regionu Opolskiego i pogranicza Czech Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu Festiwal folklorystyczny "Góry Opawskie-Jeseniki Urząd Miasta i Gminy w Radkowie Kreowanie i promocja transgranicznych produktów turystycznych z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturalnego i naturalnego szansą dla rozwoju gospodarki regionalnej Gór Stołowych - etap I - kraina Gór Stołowych Gmina Kowary "Międzynarodowy Zjazd Saniami Rogatymi" - wskrzeszenie tradycji polskich i czeskich górali karkonoskich

11 Gmina Wałbrzych Poprawa funkcjonowania informacji turystycznej na obszarze pogranicza poprzez udostępnienie w Wałbrzychu multimedialnych kiosków informacyjnych Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku- Białej "Beskidzki trójkąt - przez kulturę i tradycję do turystyki" Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju Wytyczenie strategicznego odcinka transeuropejskiego szlaku rowerowego EuroVeloDolny śląsk - Olomouc Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Transgraniczna Promocja gmin Euroregionu Silesia Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śl. z siedzibą w Rybniku Stworzenie produktu tur. opartego o ścieżki rowerowe Subregionu Zachodniego Woj. Śląskiego oraz jego promocja

12 Działanie 2.3 Rozwój i wspierane transgranicznych struktur organizacyjnych i współpracy sieciowej Cel główny: Stworzenie sieci i struktur transgranicznych oraz wspieranie ich współpracy Cele szczegółowe: - budowanie wspólnej tożsamości poprzez współpracę organizacji regionalnych - zwiększenie liczby wspólnych polsko - czeskich instytucji i grup roboczych - ułatwianie współpracy transgranicznej pomiędzy sąsiadującymi władzami i społecznościami lokalnymi Szkolenie finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa

13 Przykłady typów przedsięwzięć mogących otrzymać dofinansowanie w ramach działania 2.3: - projekty współpracy pomiędzy np. uniwersytetami, organizacjami przedsiębiorców, władzami lokalnymi, agencjami rozwoju przedsiębiorczości - - współpraca służb zajmujących się problemami rynku pracy np. pomiędzy polskimi i czeskimi urzędami pracy - wspieranie tworzenia wspólnych czesko – polskich programów badawczych - - wspólne działania służb ratowniczych (np. straży pożarnych) - wspieranie tworzenia i rozwoju mediów na pograniczu Szkolenie finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa

14 Przykłady typów przedsięwzięć mogących otrzymać dofinansowanie w ramach działania 2.3: - współpraca pomiędzy służbami publicznymi np. koordynacja transportu publicznego - - opracowanie analiz, badań, strategii, programów itp. w celu społeczno – gospodarczego rozwoju obszaru pogranicza - - wspólne działania w zakresie kultury i ochrony wspólnego dziedzictwa kulturowego - -współpraca pomiędzy organizacjami pozarządowymi w zakresie..... Szkolenie finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa

15 Działanie 2.3 Rozwój i wspieranie transgranicznych struktur organizacyjnych i sieci współpracy Kwalifikujący się beneficjenci: - Jednostki samorządowe każdego szczebla - Organizacje utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego każdego szczebla w celu realizacji zadań publicznych (np. urzędy pracy) - Organizacje pozarządowe typu non-profit - towarzyszenia i osoby prawne - Izby Handlowe i Rolnicze - Państwowe organizacje utworzone w celu realizacji zadań publicznych (np. służby ratownicze, biura racy, policja) - Inne organizacje typu non-profit (np. ośrodki promocji przedsiębiorczości i organizacje przedsiębiorców.) - -Uniwersytety, szkoły i inne instytucje edukacyjne Szkolenie finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa

16 Przykłady polskich projektów dotychczas zatwierdzonych do dofinansowania w ramach działania 2.3 WnioskodawcaTytuł projektu Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Polsko-czeska współpraca gospodarcza - punkt kontaktowy przy KARR s. a. w Jeleniej Górze Politechnika Opolska Współpraca pomiędzy uczelniami PO w Opolu i VSB-TU w Ostrawie w zakresie trwałości materiałów i konstrukcji budowlanych/ Politechnika Opolska Współpraca PO i UT w Ostrawie w zakresie racjonalnego wykorzystania energii/

17 Starostwo Powiatowe w Nysie Polsko-czeskie Centrum informacyjno-doradcze przygranicznej współpracy gospodarczej Politechnika Opolska Współpraca PO i Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie w zakresie inżynierii materiałowej zwłaszcza w rozwoju materiałów metalowych współczesnej generacji Związek Gmin Karkonoskich Rozwój i wspieranie transgranicznych struktur i współpracy sieciowej w ramach współpracy Turystycznej w Karkonoszach Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Od arboretum do arboretum - sieć placówek edukacyjnych w Euroregionie Silesia.

18 Projekty realizowane w ramach Programu IW INTERREG III A Czechy –Polska powinny: -posiadać wyraźny efekt transgraniczny -być przygotowywane i (jeśli to możliwe) realizowane w ścisłej współpracy z partnerem czeskim Szkolenie finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa

19 Pracownicy Regionalnego Punktu Kontaktowego (Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego): Bielsko – Biała: Bożena Mendrek – Gańczarczyk Tel Katowice: Ewa Szymoszek Tel Szkolenie finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa

20 Dziękuję za uwagę Szkolenie finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa


Pobierz ppt "Program IW INTERREG III A CZECHY – POLSKA Priorytet II Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza Bielsko - Biała, 10 marca 2006 r. Szkolenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google