Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bydgoski Program Wspierania Ucznia Zdolnego Zdolni znad Brdy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bydgoski Program Wspierania Ucznia Zdolnego Zdolni znad Brdy."— Zapis prezentacji:

1 Bydgoski Program Wspierania Ucznia Zdolnego Zdolni znad Brdy

2 URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Edukacji Umiejscowienie Programu w harmonogramie działań Strategii: 2. Wzrost efektywności kształcenia i wychowania oraz wysoki poziom kompetencji kluczowych we wszystkich typach szkół 2.5. Zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży 2.5.3. System wspierania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i trudnej sytuacji materialnej 2.5.3.1. Rozbudowanie i wdrożenie miejskiego programu wspierania ucznia zdolnego czas trwania zadania: 2014 – 2020 źródła finansowania: budżet Miasta Bydgoszczy, środki pomocowe jednostka odpowiedzialna: WE UMB, Pałac Młodzieży Program stanowi element Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2020 Program stanowi element Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2020

3 URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Edukacji Nagrody dla uczniów i nauczycieli za szczególne osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych – zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 426/2012. Stypendia dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w ramach programu stypendialnego dla młodzieży osiągającej szczególne wyniki w nauce – uchwała Rady Miasta Bydgoszczy. System Bydgoskich Grantów Oświatowych. Działania realizowane przez Miasto w ramach wsparcia ucznia zdolnego przed wejściem w życie Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2020 Zajęcia pozalekcyjne realizowane w szkołach w ramach tzw. godzin karcianych art.42 ust.2 KN.

4 URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Edukacji Zajęcia pozaszkolne realizowane przez placówki wychowania pozaszkolnego – część z nich kierowana jest do uczniów z pasjami naukowymi. Konkursy o charakterze naukowym organizowane przez Pałac Młodzieży (np. Proza jak poezja, Konkurs młodych twórców, Konkurs recytatorski, Konkurs wiedzy o filmie, Pałacowe potyczki z Klio, Miłośnik starożytności, Dobrzy, lepsi, najlepsi, Ogólnopolski Festiwal Małych Form Scenicznych AbrAcAdAbrA. Pierwsze kroki na scenie w języku francuskim). Działania realizowane przez Miasto w ramach wsparcia ucznia zdolnego przed wejściem w życie Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2020

5 URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Edukacji Konkursy organizowane przez szkoły o zasięgu międzyszkolnym lub miejskim. Propozycje kierowane przez PM do laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych i olimpiad: a)„Laboratorium zdolności” - wykład zaproszonego gościa - pasjonata oraz zajęcia warsztatowe na określony temat, b)„Forum Olimpijczyków” - prezentacje publiczne uczniów - wystąpienia na wybrany temat naukowy, zakończone dyskusją i odpowiedziami na pytania słuchaczy, c)„Przestrzeń dla młodych” - publiczne prezentacje talentów artystycznych - wskazanie na zrównoważenie czasu poświęcanego pasjom naukowym i kulturze, d)konferencje warsztatowe dla nauczycieli - opiekunów uczniów zdolnych (prowadzone przez praktyków). Działania realizowane przez Miasto w ramach wsparcia ucznia zdolnego przed wejściem w życie Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2020

6 URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Edukacji Nagrody wręczane przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy za osiągnięcia na olimpiadach i konkursach przedmiotowych: Osiągnięcia bydgoskich uczniów na przestrzeni ostatnich lat Rok Liczba nagród Liczba uczniów otrzymujących nagrody Liczba nauczycieli otrzymujących nagrody Łączna kwota nagród 2006 31 - 69 500 2007 4435- 133 000 2008 3732- 98 000 2009 6758- 200 000 2010 9683- 300 000 2011 8167- 258 000 2012 218143 430 000 2013 237151 460 200

7 Bydgoski Program Wspierania Ucznia Zdolnego Zdolni znad Brdy

8 URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Edukacji Podstawy prawne Opis działań skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców Opis działań skierowanych do uczniów Opis działań skierowanych do nauczycieli Opis działań skierowanych do rodziców Ewaluacja programu Opis zasad przejściowych na rok 2014 Regulaminy wraz z załącznikami Elementy programu

9 URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Edukacji 1.Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013, poz. 594 z późn. zm.). 2.Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004, nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). 3.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. 2001, nr 61, poz. 624 z późn. zm.). 4.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2002, nr 3, poz. 28). 5.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. 2002, nr 13, poz. 125). 6.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. 2002, nr 56, poz. 506). Podstawy prawne

10 URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Edukacji 7.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2012, poz. 977). 8.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. 2007, nr 83, poz. 562 z późn. zm.). 9.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013, poz. 532). 10.Uchwała XXXVII/779/13 Rady Miasta Bydgoszczy z 30 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013 – 2020. 11.Uchwała nr XLVII/679/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów absolwentom szkół ponadgimnazjalnych w ramach Programu Stypendialnego dla Młodzieży Osiągającej Szczególne Wyniki w Nauce. 12.Zarządzenie nr 391/2013 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2013 w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nagród dla uczniów oraz ich nauczycieli za szczególne osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Podstawy prawne

11 URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Edukacji Międzyszkolne Kluby Ucznia Zdolnego Granty Rozwoju Zdolności i Granty Fabryka Szans Zdolny uczeń na uczelni – zajęcia dla uczniów Obozy naukowe Warsztaty wspomagające ITN, IPN Forum Olimpijczyków Uczelniane koła naukowe Karta wyjątkowego czytelnika Nagrody dla laureatów i finalistów Stypendia dla zdolnych studentów Portal internetowy Szkolni koordynatorzy Narzędzia diagnozujące zdolności Doskonalenie pracy nauczycieli Współpraca z rodzicami Zdolni znad Brdy

12 URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Edukacji Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie Uczniowie NauczycieleRodzice Zdolni znad Brdy

13 URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Edukacji 1.Utworzenie i uruchomienie specjalnego tematycznego portalu internetowego, który będzie zawierał m.in.: informacje o osiągnięciach uczniów i szkół, informacje o dostępnych miejskich formach wsparcia wraz z opisem zasad korzystania z nich, e-kalendarz wydarzeń dla uczniów zdolnych oraz dla nauczycieli i rodziców – terminarz konferencji, szkoleń, wykładów, konkursów, olimpiad, zajęć na uczelniach wyższych, informacje o instytucjach wspomagających zdolnych uczniów – np. Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci, fundacje, stypendia Prezesa Rady Ministrów, stypendia Ministra Edukacji Narodowej, stypendia Marszałka Województwa itp., promocję nauczycieli mających wymierne sukcesy z uczniem zdolnym, możliwość zamieszczania publikacji przez uczniów zdolnych (zaakceptowanych przez dyrektora szkoły), informacje o możliwości uzyskania indywidualnego toku/programu nauki, bazę narzędzi diagnostycznych dla nauczycieli oraz dla rodziców. Działania skierowane do Nauczycieli, Rodziców i Uczniów

14 URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Edukacji 2.Nagradzanie laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych i olimpiad oraz ich nauczycieli. 3.Powołanie w każdej szkole koordynatora ds. uczniów zdolnych, którego rolą będzie realizacja następujących zadań: przekazywanie informacji do zamieszczenia na portalu internetowym Zdolni znad Brdy, propagowanie wiadomości z portalu internetowego Zdolni znad Brdy wśród uczniów i nauczycieli szkoły, współpraca z rodzicami uczniów zdolnych, monitorowanie osiągnięć uczniów zdolnych i ich promocja na forum szkoły oraz w środkach masowego przekazu. Działania skierowane do Nauczycieli, Rodziców i Uczniów

15 URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Edukacji 1.Przyznawanie godzin na realizację Indywidualnego Toku Nauki oraz Indywidualnego Programu Nauczania – od 2015 roku. 2.Realizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych w ramach Międzyszkolnych Klubów Ucznia Zdolnego poprzez przyznawanie najciekawszym projektom Grantów Rozwoju Zdolności (60 godzin zajęć dydaktycznych rocznie w ramach jednego projektu). 3.Realizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w ramach Międzyszkolnych Klubów Ucznia Zdolnego poprzez przyznawanie najciekawszym projektom Grantów Fabryka Szans (60 godzin zajęć dydaktycznych rocznie w ramach jednego projektu). 4.Realizacja okazjonalnych zajęć dla najzdolniejszych uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez pracowników naukowych na uczelniach wyższych (wykłady, warsztaty, laboratoria, sesje naukowe) wybieranych na podstawie konkursu ofert – zapotrzebowanie na konkretne formy i tematykę będzie zbieżne z zajęciami realizowanymi w ramach projektów Fabryka Szans. Zadanie nosi nazwę Zdolny uczeń na uczelni. Działania skierowane do Uczniów

16 URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Edukacji 5.Organizacja letnich obozów naukowych dla najzdolniejszych uczniów (kadra naukowa to pracownicy uczelni wyższych lub nauczyciele mający doświadczenie i wymierne sukcesy w pracy uczniami zdolnymi, wyłonieni na podstawie konkursu ofert) – tematyka obozów będzie zbieżna z działaniami z punktów 2,3,4. 6.Organizacja warsztatów wsparcia psychologicznego i różnego typu warsztatów wspomagających. 7.Organizacja spotkań z autorytetami, pasjonatami. 8.Realizacja spotkań Forum Olimpijczyków z możliwością publicznej prezentacji osiągnięć, opracowań naukowych, dorobku naukowego uczniów. 9.Umożliwienie najzdolniejszym uczniom udziału w uczelnianych kołach naukowych. 10.Realizacja programu edukacji czytelniczej i informacyjnej. 11.Przyznawanie Karty Wyjątkowego Czytelnika niepełnoletnim uczniom zdolnym, która umożliwia korzystanie z zasobów bibliotecznych Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej i uczelni wyższych. Szkolenia nt bibliograficznych baz danych. 12.Przyznawanie stypendiów dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w ramach programu stypendialnego. Działania skierowane do Uczniów

17 URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Edukacji 1.Organizacja warsztatów okazjonalnych, kursów, konferencji dotyczących pracy z uczniem zdolnym. 2.Promocja dobrych praktyk w zakresie pracy z uczniem zdolnym. 3.Organizacja studiów podyplomowych oraz kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli. 4.Specjalizacja konsultantów i doradców metodycznych MOEN. 5.Organizacja szkoleń dla rad pedagogicznych. 6.Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zestawień bibliograficznych dotyczących pracy z uczniem zdolnym. 7.Stworzenie bazy narzędzi diagnozujących zdolności uczniów. Działania skierowane do Nauczycieli

18 URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Edukacji 1.Organizacja warsztatów, konferencji i konsultacji dla rodziców, dotyczących rozwoju ucznia zdolnego. 2.Stworzenie bazy narzędzi diagnozujących zdolności uczniów. Działania skierowane do Rodziców

19 URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Edukacji 1.Formularz zgłoszeniowy dla ucznia, który chce skorzystać z objętych limitem działań w ramach programu. 2.Regulamin przyznawania Grantów Rozwoju Zdolności na realizację zajęć dla uczniów szkół podstawowych w ramach Międzyszkolnych Klubów Ucznia Zdolnego wraz z: Formularzem wniosku dla pomysłodawcy grantu, Formularzem sprawozdania z realizacji przyznanego grantu. Integralną część programu stanowią 3.Regulamin przyznawania Grantów Fabryka Szans na realizację zajęć dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w ramach Międzyszkolnych Klubów Ucznia Zdolnego wraz z: Formularzem wniosku dla pomysłodawcy grantu, Formularzem sprawozdania z realizacji przyznanego grantu.

20 URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Edukacji 4.Regulamin przyznawania środków finansowych na realizację projektów wspierania ucznia zdolnego pt. Zdolny uczeń na uczelni wraz z: Formularzem ogłoszenia o konkursie ofert, Formularzem oferty na realizację zadania, Formularzem umowy o dzieło zawieranej z wyłonionym oferentem. 5.Regulamin przyznawania środków finansowych na realizację zajęć merytorycznych dla uczestników obozów naukowych wraz z: Formularzem ogłoszenia o konkursie ofert, Formularzem oferty na realizację zadania, Formularzem umowy o dzieło zawieranej z wyłonionym oferentem. Integralną część programu stanowią

21 URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Edukacji Ewaluacja Bydgoskiego Programu Wsparcia Ucznia Zdolnego Zdolni znad Brdy ma na celu badanie skuteczności i efektywności realizowanego programu oraz uzyskanie podstaw do jego korekty bądź modyfikacji. Formy ewaluacji: 1.Biuletyn podsumowujący roczne działania w ramach programu wydawany na przełomie września i października za ubiegły rok szkolny. 2.Analiza sprawozdań z realizacji zadań w ramach Międzyszkolnych Klubów Ucznia Zdolnego. 3.Analiza liczby przyznanych nagród laureatom i finalistom olimpiad i konkursów przedmiotowych. Ewaluacja programu 4.Analiza liczby stypendiów przyznanych absolwentom. 5.Analiza popularności poszczególnych form wsparcia w ramach programu. 6.Rezultaty osiągnięte przez uczestników obozów naukowych.

22 URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Edukacji 1.Wykonanie projektu logo programu 2.Uruchomienie portalu internetowego „Zdolni znad Brdy” adresowanego do uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli – edu.bydgoszcz.pl 3.Ogłoszenie konkursów na realizację zajęć dodatkowych dla uczniów zdolnych w ramach Grantów Rozwoju Zdolności (dla uczniów szkół podstawowych) oraz Grantów Fabryka Szans (dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych) Granty Rozwoju Zdolności - wpłynęło 25 aplikacji –– pozytywnie ocenionych i realizowanych jest 5: Fantasmagorie matematyczne – ZS 19 Matematyka z pasją – Pałac Młodzieży Język angielski – moje okno na świat – SP 41 Śladami wielkich matematyków i nie tylko – SP 41 Warsztaty przyrodnicze – klub poszukiwaczy wiedzy – SP 4 Zadania zrealizowane w roku szkolnym 2013/2014

23 URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Edukacji Granty Fabryka Szans - wpłynęło 35 aplikacji –– pozytywnie ocenionych było 8, realizowanych jest 7 (na jeden projekt nie udało się potrzebnej grupy chętnych): Eksperyment drogą do sukcesu – ZSO 3 Inkubator czytelnika, czyli młodzi a literatura współczesna – ZSO 6 Matematyczne Orły – ZSO 6 Popołudnie z Mona Lisą. O sztuce w Pałacu. Spotkania pasjonatów historii sztuki – Pałac Młodzieży Praca badawcza młodego matematyka – ZSO 1 Znajomość biologii kluczem do zdobycia satysfakcjonującego zawodu i rozwijającej pracy nad Brdą – ZS 19 Inspirująca chemia wokół nas – ZSCh Uwagi: Projekty realizowane w ramach Grantów Rozwoju Zdolności i Fabryki Szans nie są adresowane do uczniów konkretnej placówki, korzystają z nich uczniowie szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz Zadania zrealizowane w roku szkolnym 2013/2014

24 URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Edukacji Błędy popełniane w pierwszych złożonych wnioskach grantowych: -Adresowanie zajęć do uczniów własnej szkoły -Braki formalne (brak numeru wniosku, brak podpisu księgowego, brak rekomendacji dyrektora, MOEN, brak określonej liczebności grupy docelowej) -Nieokreślona lub niezgodna z regulaminem liczba godzin zajęć -Niekonkretny program planowanych zajęć, brak podziału na zadania i terminy -Niezgodność z regulaminem pod względem tematycznym (projekty artystyczne, rekreacyjne itp.) -Niesprecyzowany lub nieuzasadniony zakup sprzętu i wyposażenia w preliminarzu 4.Przyznane zostały stypendia dla finalistów i laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych (267) oraz ich opiekunów (181) Zadania zrealizowane w roku szkolnym 2013/2014

25 URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Edukacji i Sportu Przyznano nagrody 267 uczniom w łącznej wysokości 280 000 zł. Przyznano nagrody 181 nauczycielom w łącznej wysokości 220 750 zł. Nagrody dla uczniów i nauczycieli za rok szkolny 2013/2014 Typ szkoły LaureaciFinaliściRAZEM 1Szkoła Podstawowa - konkursy890 2Gimnazjum - konkursy1840 3Gimnazjum - olimpiady7512 4Szkoła Ponadgimnazjalna – olimpiady144155 4 Szkoła Ponadgimnazjalna – międzynarodowa olimpiada 101 RAZEM29546341

26 URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Edukacji i Sportu

27 URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Edukacji 5.Odbyły się spotkania uczniów zdolnych w ramach „Forum Olimpijczyków” – publiczne wystąpienia młodzieży dla młodzieży na zaproponowane przez nich tematy 6.Odbyły się warsztaty dla uczniów zdolnych na temat: Inteligencja emocjonalna i społeczna – czym jest i jak z niej korzystać – dr Małgorzata Wójtowicz-Dacka Nowoczesne metody pozyskiwania informacji a plagiat – eksperci z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy Punkt zwrotny – Krzysztof Kozłowski Bariery w komunikacji społecznej – co ułatwia, a co utrudnia relacje międzyludzkie – Przemysław Ziółkowski 7.Zrealizowane zostały warsztaty metodyczne dla nauczycieli uczniów zdolnych (dla 70 osób) w następujących dziedzinach: Przedmioty ścisłe – Grzegorz Wojewoda Język angielski – Leanid Silitski Języki obce – Anna Bukowska Nauki przyrodnicze - Małgorzata Rechlewska Przedmioty humanistyczne – Anna Nakielska-Kowalska Zadania zrealizowane w roku szkolnym 2013/2014

28 URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Edukacji „Uczeń zdolny wyzwaniem dla nauczyciela i szkoły” – prof. Ewa Filipiak, Katarzyna Śliwińska 8.Ogłoszony i rozstrzygnięty został konkurs na prowadzenie zajęć merytorycznych podczas letniego obozu naukowego 9.Zrealizowany został tygodniowy obóz naukowy w Górznie dla dwóch grup (każda grupa zrealizowała 30 godzin zajęć merytorycznych) Wakacyjne przygotowanie do konkursów i olimpiad matematycznych dla uczniów gimnazjów – prowadzenie: Henryk Pawłowski Wakacyjne przygotowania do olimpiady matematycznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – prowadzenie: dr Piotr Jędrzejewicz i Henryk Pawłowski Zadania zrealizowane w roku szkolnym 2013/2014

29 URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Edukacji 1.Trwa dodatkowy nabór wniosków w ramach Grantów Rozwoju Zdolności i Grantów Fabryka Szans do realizacji w okresie październik – grudzień 2014 Wnioski należy złożyć za pośrednictwem systemu OPIUM do 22 września Projekty mają dotyczyć 40 godzin zajęć z terminem realizacji do końca grudnia 2015 Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 4000 zł dla Grantów Rozwoju Zdolności i 5000 zł dla Grantów Fabryka Szans 2.Trwa zgodny z programem nabór wniosków w ramach Grantów Rozwoju Zdolności i Grantów Fabryka Szans do realizacji w 2015 roku Wnioski należy złożyć za pośrednictwem system OPIUM do 30 września br. Maksymalna kwota dofinansowania na rok 2015 wynosi 5000 zł dla Grantów Rozwoju Zdolności oraz 6000 zł dla Grantów Fabryka Szans 3.Warsztaty dla nauczycieli matematyki „Jak sobie radzić z uczniem zdolnym? Moje doświadczenia z pracy z uczniami – finalistami i laureatami olimpiad” Henryk Pawłowski, 27.09. o godz. 9.00 Pałac Młodzieży - zgłoszenia na formularzu dla nauczyciela na adres m.grzybowska@palac.bydgoszcz.pl do 23 wrześniam.grzybowska@palac.bydgoszcz.pl Aktualne działania i najbliższe plany

30 URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Edukacji 4.Warsztaty dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na temat: (W) co jest grane? Rozwijanie uzdolnień matematycznych poprzez gry i zabawy Dorota Kubiak – 20 października 2014 godz. 15.00 Pałac Młodzieży, zgłoszenia na formularzu dla nauczyciela na adres m.grzybowska@palac.bydgoszcz.pl do 10 październikam.grzybowska@palac.bydgoszcz.pl 5.I Kongres Neurodydaktyki – 13-14 października 2014, program, zgłoszenia, informacje dodatkowe: http://www.neurodydaktyka.byd.plhttp://www.neurodydaktyka.byd.pl 6.Opis narzędzi diagnostycznych: szkolenie dotyczące ich wykorzystania 7.Czy potrzebne są Karty Wyjątkowego Czytelnika? Ewentualne zapotrzebowanie zgłaszać na adres m.grzybowska@palac.bydgoszcz.plm.grzybowska@palac.bydgoszcz.pl Aktualne działania i najbliższe plany

31 URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Edukacji 1.Monitorować informacje pojawiające się na portalu „Zdolni znad Brdy” 2.Zachęcać zdolnych uczniów do korzystania z oferty Międzyszkolnych Klubów Ucznia Zdolnego (zajęć realizowanych w ramach Grantów Rozwoju Zdolności i Fabryka Szans) 3.Przesyłać informacje o osiągnięciach naukowych uczniów i szkoły na adres: m.grzybowska@palac.bydgoszcz.pl m.grzybowska@palac.bydgoszcz.pl 4.Poinformować uczniów o możliwości publikowania opracowań, artykułów naukowych, wyników badań na portalu (praca musi być zrecenzowana i zatwierdzona do publikacji przez nauczyciela prowadzącego) 5.Zachęcać nauczycieli do aplikowania o środki grantowe; uczulić na popełniane w pierwszej edycji błędy 6.Informować drogą elektroniczną o zapotrzebowaniu na wykłady, warsztaty zgłaszane przez nauczycieli o określonej tematyce 7.Zgłaszać zapytania drogą e-mailową Podsumowanie

32 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Bydgoski Program Wspierania Ucznia Zdolnego Zdolni znad Brdy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google