Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stypendia i granty dla młodych naukowców. Plan prezentacji  Narodowe Centrum Nauki-Konkursy: Preludium, Etiuda  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stypendia i granty dla młodych naukowców. Plan prezentacji  Narodowe Centrum Nauki-Konkursy: Preludium, Etiuda  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:"— Zapis prezentacji:

1 Stypendia i granty dla młodych naukowców

2 Plan prezentacji  Narodowe Centrum Nauki-Konkursy: Preludium, Etiuda  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Mobilność Plus, Iuventus Plus, Stypendia dla wybitnych młodych naukowców 2

3 Zadania Narodowego Centrum Nauki Finansowanie:  badań podstawowych realizowanych w formie projektów badawczych,  stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora,  badań podstawowych prowadzonych we współpracy międzynarodowej. BADANIA PODSTAWOWE to prace eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na praktyczne zastosowanie. 3

4 Konkursy NCN Finansowanie badań młodych naukowców  PRELUDIUM  Adresaci: naukowcy nie posiadający stopnia doktora Konkurs ma zachęcić młodych naukowców do prowadzenia nowatorskich badań i pomóc im w rozpoczęciu samodzielnej kariery naukowej. Badacze starający się o granty nie muszą mieć otwartego przewodu doktorskiego, a problematyka projektu nie musi się wiązać z przygotowywaną pracą doktorską. Stypendia dla doktorantów i staże podoktorskie  ETIUDA  Adresaci: doktoranci, którzy otworzyli przewód doktorski 4

5 PRELUDIUM WARUNKI  projekty badawcze obejmujące badania podstawowe  zadania objęte wnioskiem nie mogą być finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł  okres realizacji 12 - 36 miesięcy  wysokość finansowania nie może przekraczać: 50 tys. zł - 12 mies. 100 tys. zł - 24 mies. 150 tys. zł - 36 mies. 5

6 PRELUDIUM  maksymalnie 3 OSOBY, w tym tylko jeden pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego  beneficjentem środków finansowych nie może być opiekun naukowy (nie może pobierać wynagrodzenia ani finansować wyjazdów naukowych/konferencji ze środków przeznaczonych na realizację projektu)  koszt zakupu aparatury naukowo-badawczej (niezależnie od czasu trwania projektu) nie może przekraczać 30% wysokości wnioskowanych środków  koszty pośrednie nie mogą przekraczać 30% wnioskowanych kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów aparatury 6

7 7

8 UWAGA  W ramach konkursu nie dopuszcza się przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców. Zakończenie naboru wniosków 15 grudnia 2014r 8

9 ETIUDA 9

10 W RAMACH KONKURSU ETIUDY FINANSUJE SIĘ:  stypendium 3 000 zł / miesiąc - czas pobierania stypendium to 6 – 12 miesięcy  środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym w zryczałtowanej kwocie 9 000 zł / miesiąc  środki finansowe na pokrycie kosztów podróży (w obie strony) do zadeklarowanego ośrodka naukowego w zryczałtowanej kwocie od 1 000 zł do 10 000 zł 10

11 Osoba, której przyznano stypendium doktorskie zobowiązuje się do:  odbycia stażu zagranicznego (3 – 6 miesięcy)  uzyskania stopnia naukowego doktora w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium  staż musi się odbyć: w trakcie pobieranie stypendium do 12 miesięcy od wypłaty ostatniej transzy 11

12 UWAGA!  uzyskanie stopnia naukowego doktora w trakcie pobierania stypendium powoduje przerwanie wypłaty stypendium, ale  nadal możliwe jest odbycie stażu zagranicznego (do 12 miesięcy od wypłaty ostatniej transzy stypendium) 12

13 ETIUDA HARMONOGRAM  Ogłoszenie konkursu 15 grudnia 2014  Zakończenie naboru wniosków 15 marca 2015  Wyniki konkursu lipiec 2015  Start stypendium 1 października 2015 13

14 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego MOBILNOŚĆ PLUS Cel Programu:  umożliwienie młodym naukowcom, w tym uczestnikom studiów doktoranckich, udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki. Adresaci programu:  młodzi naukowcy, zatrudnieni w jednostkach naukowych na podstawie umowy o pracę lub mianowania,  uczestnicy studiów doktoranckich. 14

15 MOBILNOŚĆ PLUS  Wnioskodawcy: jednostki naukowe zatrudniające lub kształcącej na studiach doktoranckich kandydatów na uczestnika programu.  Okres finansowania: 6 – 36 miesięcy.  Forma wsparcia: finansowanie kosztów pobytu uczestnika programu oraz jego rodziny w zagranicznej jednostce naukowej oraz podróży między miejscem zamieszkania uczestnika programu a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek.  Brak ograniczeń tematycznych.  Brak ograniczeń co do lokalizacji zagranicznego ośrodka.  Termin składania wniosków: jeszcze nie wyznaczony 15

16 MOBILNOŚĆ PLUS Kryteria oceny:  wartość naukowa planowanych badań naukowych lub prac rozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na rozwój nauki w danej dziedzinie lub możliwości praktycznego zastosowania ich wyników w kraju (zakres punktacji 0-10, waga 30%, maksymalna liczba punktów 3),  dotychczasowe osiągnięcia naukowe kandydata na uczestnika programu (zakres punktacji 0-10, waga 30%, maksymalna liczba punktów 3);  ranga naukowa zagranicznego ośrodka, w tym dorobek naukowy przedstawiciela tego ośrodka, pełniącego funkcję opiekuna tego ośrodka wobec uczestnika programu, z okresu ostatnich 5 lat (zakres punktacji 0-10, waga 25%, maksymalna liczba punktów 2,5);  wpływ uczestnictwa w programie na dalszy rozwój naukowy uczestnika programu (zakres punktacji 0-10, waga 15%, maksymalna liczba punktów 1,5). 16

17 IUVENTUS PLUS  Cel Programu: wsparcie badań naukowych prowadzonych przez wybitnych młodych naukowców, w tym przez promowanie oraz upowszechnianie osiągniętych wyników  Adresaci Programu: młodzi naukowcy, którzy w momencie składania wniosku nie ukończyli 35 roku życia, których wyniki badań zostały opublikowane lub przyjęte do publikacji w wiodących światowych czasopismach,  Wnioskodawcy: jednostki naukowe niebędące przedsiębiorcami  Maksymalny okres finansowania: 24 miesiące  Wynagrodzenie kierownika projektu - młodego naukowca – minimum 15% ogólnych kosztów realizacji projektu.  Brak ograniczeń tematycznych. 17

18 IUVENTUS PLUS Kryteria oceny:  punktacja za dorobek publikacyjny  wartość naukowa projektu: Załączniki:  Kopie artykułów, opublikowanych w latach 20….-20....w czasopismach naukowych albo  Kopie dokumentów potwierdzających przyjęcie artykułów do druku, w których kierownik projektu występuje jako główny autor. 18

19 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Stypendia dla wybitnych młodych naukowców  Cel Programu: wsparcie badań naukowych prowadzonych przez wybitnych młodych naukowców.  Adresaci Programu: młodzi naukowcy, którzy w momencie składania wniosku nie ukończyli 35. roku życia.  Wnioskodawcy: rady naukowe, rady wydziału lub inne organy reprezentujące jednostkę naukową, która zatrudnia wybitnego młodego naukowca.  Maksymalny okres finansowania: 36 miesięcy  Miesięczna wartość stypendium: równowartość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia na stanowisku profesora zwyczajnego (ok. 4 525 zł)  Brak ograniczeń dziedzinowych. 19

20 Stypendia dla wybitnych młodych naukowców  Stypendium przyznawane jest jednostce naukowej z przeznaczeniem dla wybitnego młodego naukowca. W przypadku zmiany miejsca zatrudnienia, stypendium „idzie” za naukowcem.  Termin składania wniosków: 31 marca 20

21 Stypendia dla wybitnych młodych naukowców Kryteria oceny:  poziom prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych;  dotychczasowy dorobek naukowy, w tym nagrody i wyróżnienia krajowe i zagraniczne;  dotychczasowy dorobek w zakresie zastosowań praktycznych badań naukowych lub prac rozwojowych, szczególnie zgłoszenia patentowe, uzyskane patenty, a także inne formy wdrażania wyników badań naukowych lub prac rozwojowych w praktyce. 21

22 Kryteria oceny:  znaczenie prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych dla realizacji celów polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa;  stopień w jakim prowadzone badania stanowią istotny wkład w rozwój danej dyscypliny naukowej;  prawidłowość wykorzystania przez kandydata wcześniej przyznanych środków finansowych na badania naukowe lub prace rozwojowe;  udział w realizacji projektów międzynarodowych, w tym projektów finansowanych z funduszy UE;  udział w stażach i stypendiach zagranicznych. 22

23 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Osoba do kontaktu: Mobilność Plus: Anna Koržinek, tel. 22 52 92 348, e-mail: anna.korzinek@nauka.gov.planna.korzinek@nauka.gov.pl Iuventus Plus Orieta Kurkowska: tel. 52 92 490, e-mail: orieta.kurkowska@nauka.gov.pl Bożena Tomiak: tel: 22 52 92 454, e-mail: bozena.tomiak@nauka.gov.plbozena.tomiak@nauka.gov.pl Stypendia dla wybitnych młodych naukowców Elżbieta Piechna, tel: 22 52 92 427, e-mail: elzbieta.piechna@nauka.gov.pl 23


Pobierz ppt "Stypendia i granty dla młodych naukowców. Plan prezentacji  Narodowe Centrum Nauki-Konkursy: Preludium, Etiuda  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google