Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stypendia i granty dla młodych naukowców

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stypendia i granty dla młodych naukowców"— Zapis prezentacji:

1 Stypendia i granty dla młodych naukowców

2 Plan prezentacji Narodowe Centrum Nauki-Konkursy: Preludium, Etiuda
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Mobilność Plus, Iuventus Plus, Stypendia dla wybitnych młodych naukowców

3 Zadania Narodowego Centrum Nauki
Finansowanie: badań podstawowych realizowanych w formie projektów badawczych, stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, badań podstawowych prowadzonych we współpracy międzynarodowej. BADANIA PODSTAWOWE to prace eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na praktyczne zastosowanie.

4 Konkursy NCN Finansowanie badań młodych naukowców PRELUDIUM
Adresaci: naukowcy nie posiadający stopnia doktora Konkurs ma zachęcić młodych naukowców do prowadzenia nowatorskich badań i pomóc im w rozpoczęciu samodzielnej kariery naukowej. Badacze starający się o granty nie muszą mieć otwartego przewodu doktorskiego, a problematyka projektu nie musi się wiązać z przygotowywaną pracą doktorską. Stypendia dla doktorantów i staże podoktorskie ETIUDA Adresaci: doktoranci, którzy otworzyli przewód doktorski

5 PRELUDIUM WARUNKI projekty badawcze obejmujące badania podstawowe
zadania objęte wnioskiem nie mogą być finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł okres realizacji miesięcy wysokość finansowania nie może przekraczać: 50 tys. zł - 12 mies. 100 tys. zł - 24 mies. 150 tys. zł - 36 mies.

6 PRELUDIUM maksymalnie 3 OSOBY, w tym tylko jeden pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego beneficjentem środków finansowych nie może być opiekun naukowy (nie może pobierać wynagrodzenia ani finansować wyjazdów naukowych/konferencji ze środków przeznaczonych na realizację projektu) koszt zakupu aparatury naukowo-badawczej (niezależnie od czasu trwania projektu) nie może przekraczać 30% wysokości wnioskowanych środków koszty pośrednie nie mogą przekraczać 30% wnioskowanych kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów aparatury

7

8 Zakończenie naboru wniosków 15 grudnia 2014r
UWAGA W ramach konkursu nie dopuszcza się przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców. Zakończenie naboru wniosków 15 grudnia 2014r

9 ETIUDA

10 W RAMACH KONKURSU ETIUDY FINANSUJE SIĘ:
stypendium zł / miesiąc - czas pobierania stypendium to 6 – 12 miesięcy środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym w zryczałtowanej kwocie zł / miesiąc środki finansowe na pokrycie kosztów podróży (w obie strony) do zadeklarowanego ośrodka naukowego w zryczałtowanej kwocie od zł do zł

11 Osoba, której przyznano stypendium doktorskie zobowiązuje się do:
odbycia stażu zagranicznego (3 – 6 miesięcy) uzyskania stopnia naukowego doktora w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium staż musi się odbyć: w trakcie pobieranie stypendium do 12 miesięcy od wypłaty ostatniej transzy

12 UWAGA! uzyskanie stopnia naukowego doktora w trakcie pobierania stypendium powoduje przerwanie wypłaty stypendium, ale nadal możliwe jest odbycie stażu zagranicznego (do 12 miesięcy od wypłaty ostatniej transzy stypendium)

13 ETIUDA HARMONOGRAM Ogłoszenie konkursu 15 grudnia 2014
Zakończenie naboru wniosków 15 marca 2015 Wyniki konkursu lipiec 2015 Start stypendium 1 października 2015

14 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego MOBILNOŚĆ PLUS
Cel Programu: umożliwienie młodym naukowcom, w tym uczestnikom studiów doktoranckich, udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki. Adresaci programu: młodzi naukowcy, zatrudnieni w jednostkach naukowych na podstawie umowy o pracę lub mianowania, uczestnicy studiów doktoranckich.

15 MOBILNOŚĆ PLUS Wnioskodawcy: jednostki naukowe zatrudniające lub kształcącej na studiach doktoranckich kandydatów na uczestnika programu. Okres finansowania: 6 – 36 miesięcy. Forma wsparcia: finansowanie kosztów pobytu uczestnika programu oraz jego rodziny w zagranicznej jednostce naukowej oraz podróży między miejscem zamieszkania uczestnika programu a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek. Brak ograniczeń tematycznych. Brak ograniczeń co do lokalizacji zagranicznego ośrodka. Termin składania wniosków: jeszcze nie wyznaczony

16 MOBILNOŚĆ PLUS Kryteria oceny:
wartość naukowa planowanych badań naukowych lub prac rozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na rozwój nauki w danej dziedzinie lub możliwości praktycznego zastosowania ich wyników w kraju (zakres punktacji 0-10, waga 30%, maksymalna liczba punktów 3), dotychczasowe osiągnięcia naukowe kandydata na uczestnika programu (zakres punktacji 0-10, waga 30%, maksymalna liczba punktów 3); ranga naukowa zagranicznego ośrodka, w tym dorobek naukowy przedstawiciela tego ośrodka, pełniącego funkcję opiekuna tego ośrodka wobec uczestnika programu, z okresu ostatnich 5 lat (zakres punktacji 0-10, waga 25%, maksymalna liczba punktów 2,5); wpływ uczestnictwa w programie na dalszy rozwój naukowy uczestnika programu (zakres punktacji 0-10, waga 15%, maksymalna liczba punktów 1,5).

17 IUVENTUS PLUS Cel Programu: wsparcie badań naukowych prowadzonych przez wybitnych młodych naukowców, w tym przez promowanie oraz upowszechnianie osiągniętych wyników Adresaci Programu: młodzi naukowcy, którzy w momencie składania wniosku nie ukończyli 35 roku życia, których wyniki badań zostały opublikowane lub przyjęte do publikacji w wiodących światowych czasopismach, Wnioskodawcy: jednostki naukowe niebędące przedsiębiorcami Maksymalny okres finansowania: 24 miesiące Wynagrodzenie kierownika projektu - młodego naukowca – minimum 15% ogólnych kosztów realizacji projektu. Brak ograniczeń tematycznych.

18 IUVENTUS PLUS Kryteria oceny: punktacja za dorobek publikacyjny
wartość naukowa projektu: Załączniki: Kopie artykułów, opublikowanych w latach 20… w czasopismach naukowych albo Kopie dokumentów potwierdzających przyjęcie artykułów do druku, w których kierownik projektu występuje jako główny autor.

19 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Stypendia dla wybitnych młodych naukowców
Cel Programu: wsparcie badań naukowych prowadzonych przez wybitnych młodych naukowców. Adresaci Programu: młodzi naukowcy, którzy w momencie składania wniosku nie ukończyli 35. roku życia. Wnioskodawcy: rady naukowe, rady wydziału lub inne organy reprezentujące jednostkę naukową, która zatrudnia wybitnego młodego naukowca. Maksymalny okres finansowania: 36 miesięcy Miesięczna wartość stypendium: równowartość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia na stanowisku profesora zwyczajnego (ok zł) Brak ograniczeń dziedzinowych.

20 Stypendia dla wybitnych młodych naukowców
Stypendium przyznawane jest jednostce naukowej z przeznaczeniem dla wybitnego młodego naukowca. W przypadku zmiany miejsca zatrudnienia, stypendium „idzie” za naukowcem. Termin składania wniosków: 31 marca

21 Stypendia dla wybitnych młodych naukowców
Kryteria oceny: poziom prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych; dotychczasowy dorobek naukowy, w tym nagrody i wyróżnienia krajowe i zagraniczne; dotychczasowy dorobek w zakresie zastosowań praktycznych badań naukowych lub prac rozwojowych, szczególnie zgłoszenia patentowe, uzyskane patenty, a także inne formy wdrażania wyników badań naukowych lub prac rozwojowych w praktyce.

22 Kryteria oceny: znaczenie prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych dla realizacji celów polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa; stopień w jakim prowadzone badania stanowią istotny wkład w rozwój danej dyscypliny naukowej; prawidłowość wykorzystania przez kandydata wcześniej przyznanych środków finansowych na badania naukowe lub prace rozwojowe; udział w realizacji projektów międzynarodowych, w tym projektów finansowanych z funduszy UE; udział w stażach i stypendiach zagranicznych.

23 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Osoba do kontaktu: Mobilność Plus: Anna Koržinek, tel , Iuventus Plus Orieta Kurkowska: tel , Bożena Tomiak: tel: , Stypendia dla wybitnych młodych naukowców Elżbieta Piechna, tel: ,


Pobierz ppt "Stypendia i granty dla młodych naukowców"

Podobne prezentacje


Reklamy Google