Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotowanie przez partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014-2020 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotowanie przez partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014-2020 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1 Przygotowanie przez partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014-2020 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Partnerzy spoza administracji Partnerzy społeczno-gospodarczy Organizacje pozarządowe XXX Ustawa z dnia 6 lipca 2001 roku o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego

3 Ankieta lato 2012 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Brak systematycznego angażowania partnerów spoza administracji na etapie przygotowywania dokumentów, w tym programowych (brak harmonogramu prac/ identyfikacji tematów do dyskusji/ najważniejszych kwestii problemowych). Udział partnerów był zapewniony przede wszystkim poprzez konsultacje ad hoc i konsultacje masowe dokumentów, których kształt był w dużej mierze zdeterminowany ustaleniami na wcześniejszych etapach prac. Partnerstwo traktowane było raczej jako „wypełnienie zapisu ustawowego” niż rzeczywistej potrzeby konstruktywnej konsultacji, czego odzwierciedleniem było zbyt krótkie wyznaczane terminy konsultacji, częsty brak upubliczniania stanowisk poszczególnych partnerów, jak również zdawkowe lub pozbawione uzasadnienia odrzucanie tych stanowisk. Takie podejście skutkowało wśród partnerów poczuciem iluzoryczności pracy nad danym dokumentem, a także zniechęcenia do jej wykonywania;

4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Efektywne wdrażanie zasady partnerstwa wymaga współpracy z partnerami począwszy od etapu opracowania umowy partnerstwa Artykuł 5 rozporządzenia ramowego przewiduje włączanie partnerów w zarządzanie funduszami, i to już w fazie opracowywania umowy partnerstwa i raportów nt. poczynionych postępów, jak również w opracowaniu, wdrożeniu, monitorowaniu i ewaluacji PO. Uwzględnienie zasady partnerstwa na wszystkich etapach zarządzania daje gwarancję uczynienia partnerstwa procesem dynamicznym, ułatwiającym dialog przy podejmowaniu decyzji a także w realizacji i ewaluacji działań.

5 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 1.W odniesieniu do umowy partnerstwa i każdego programu państwo członkowskie organizuje, zgodnie z jego ramami instytucjonalnymi i prawnymi, partnerstwo z właściwymi instytucjami regionalnymi i lokalnymi. Partnerstwo obejmuje także następujących partnerów: a)właściwe władze miejskie i inne instytucje publiczne; b)partnerów gospodarczych i społecznych; oraz c)właściwe podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, w tym partnerów działających na rzecz ochrony środowiska, organizacje pozarządowe oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, równouprawnienia płci i niedyskryminacji.

6 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Kodeks postępowania, który przyjmuje formę prawnie wiążącego rozporządzenia Komisji, wymienia cele i kryteria mające zagwarantować, że państwa członkowskie wdrożą zasadę partnerstwa. Oznacza to, że państwa członkowskie muszą: 1.zapewnić przejrzystość wyboru partnerów reprezentujących regionalne, lokalne i inne organy publiczne, partnerów społecznych i gospodarczych oraz instytucji będących przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, którzy zostaną stałymi członkami komitetów monitorujących realizację programów; 2.udostępnić partnerom odpowiednie informacje oraz zapewnić wystarczającą ilość czasu, co jest warunkiem koniecznym do prawidłowego przebiegu procesu konsultacji; Europejski kodeks postępowania w sprawie zasady partnerstwa

8 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3.zagwarantować, że partnerzy będą z powodzeniem włączani we wszystkie etapy procesu tzn. począwszy od przygotowania wszystkich programów, poprzez wdrażanie, monitorowanie ich realizacji, aż do przeprowadzenia oceny; 4.wspierać rozwijanie potencjału partnerów, aby zwiększać kompetencje i umiejętności z uwagi na ich aktywny udział w procesie oraz 5.stworzyć platformy wzajemnego uczenia się i wymiany dobrych praktyk oraz innowacyjnych koncepcji. Europejski kodeks postępowania w sprawie zasady partnerstwa c.d.

9 Kluczowe czynniki sukcesu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  Kompetencje  Struktury  Efektywna wymiana informacji  Współpraca  Realny wpływ na zarządzanie  Finansowanie

10 Schemat działań w ramach Projektu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zasady realizacji OPRACOWANIE STRATEGII PARTNERSTWA W RAMACH PERSPEKTYWY 2014-2020 Ewaluacja wdrożenia STRATEGII Założenia Analiza potencjału PARTNERÓW Narzędzia (w tym informatyczne)

11 Sposób opracowania Strategii Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Uwagi zebrane podczas 16 spotkań regionalnych Badania fokusowe Rekomendacje, wnioski, dobre praktyki STRATEGIA REALIZACJI ZASADY PARTNERSTWA Analiza uwarunkowań prawnych Analiza potencjału partnerów

12 Strategia realizacji zasady partnerstwa Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego To zbiór zasad, rekomendacji i dobrych praktyk związanych z udziałem partnerów spoza administracji w procesie dystrybucji środków pochodzących z Funduszy Unii Europejskiej w perspektywie 2014-2020. Poziom strategiczny Programowanie Monitoring Wdrażanie (udział w realizacji polityk publicznych) Informacja i promocja Ewaluacja Wdrażanie (m.in. konsultacje dokumentów)

13 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W ramach informacji, promocji i ewaluacji wypracowanej w ramach Projektu Strategii realizacji zasady partnerstwa przewidzianych zostało 16 regionalnych spotkań, w ramach których przedstawiona zostanie ostateczna koncepcja Strategii… Spotkania w regionach – jesień 2014 r.

14 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego MISJA Partnerów Społeczno-Gospodarczych w odniesieniu do perspektywy 2014-2020: Merytoryczne wsparcie w procesie modernizacji Polski

15 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Modernizacja Polski fundusze UE 2014-2020 Mikro- Małe, Średnie Przedsiębiorstwa Jednostki Samorządu Terytorialnego

16 Kontakt z biurem projektu: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej ul. Rejtana 17 02-516 Warszawa tel. (+48 22) 518 87 47 e-mail: e.bytniewska@pracodawcyrp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Przygotowanie przez partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014-2020 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google