Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedmiot: Bezpieczeństwo społeczności lokalnych Wykład nr 5

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedmiot: Bezpieczeństwo społeczności lokalnych Wykład nr 5"— Zapis prezentacji:

1 Przedmiot: Bezpieczeństwo społeczności lokalnych Wykład nr 5
Rola administracji rządowej w zapewnianiu bezpieczeństwa społecznościom lokalnym P_W01: …student potrafi przedstawić kilkoma cechami podmiot właściwy dla wskazanego terytorium w zakresie kształtowania bezpieczeństwa społeczności lokalnej Przedmiot: Bezpieczeństwo społeczności lokalnych Wykład nr 5

2 Typologia zadań z zakresu bezpieczeństwa wewn.
Kryterium podmiotowo-funkcjonalne podmioty kierownicze (decyzje, koordynacja, opiniowanie, działania sztabowe); zadania kierownicze podmioty wykonawcze (realizujące zadania gosp., planistyczne, edukacyjne, szkoleniowe, naukowo-badawcze, operacyjne); zadania realizacyjne Kryterium warunków funkcjonowania państwa stan czuwania i doraźnego reagowania sytuacja kryzysowa czas konfliktu zbrojnego czas okupacji

3 Typologia zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego
Kryterium etapu realizacji zadania przygotowawcze zadania zapobiegawcze zadania interwencyjne zadania odtwarzające (rekonstrukcyjne) Kryterium zasięgu przestrzennego zasięg lokalny zasięg regionalny zasięg krajowy zasięg międzynarodowy

4 Zadanie Na II piętrze, w północno-zachodnim skrzydle budynku WSIiZ w Rzeszowie, wybucha pożar. W Katedrze Bezpieczeństwa Wewnętrznego (RA 219, RA220a, RA222) przebywa większość jej pracowników. Dwoje prowadzi zajęcia ze studentami w salach RA220 i RA221. Oprócz państwa rozważamy perspektywę uczelni. Co powinno się wydarzyć w tej sytuacji, jeśli wziąć pod uwagę wspomniane wcześniej kryteria: warunków funkcjonowania państwa/uczelni, zasięgu przestrzen., podmiotowo-funkcjonalne, etapu realizacji?

5 Typologia zadań z zakresu bezpieczeństwa wewn
Typologia zadań z zakresu bezpieczeństwa wewn. - siatka funkcjonalna ochrony ludności Cel ochrony ludności Ochrona życia i zdrowia; zapewnienie narodowi ciągłości istnienia Cele szczegółowe Pomoc ratownicza, medyczna, woda, żywność, lokum, prąd, gaz, opał, ścieki, transport Funkcje Jakiego typu podmioty będą potrzebne (np. kierownicze i wykonawcze) Zadania Co mają zrobić, aby osiągnąć wskazane cele Wykonawca Jednostki służące realizacji wskazanych celów (kto konkretnie)

6 Rola wojewody w zapewnianiu bezpieczeństwa społecznościom lokalnym…
Fot. PUW

7 Rola wojewody (administracji rządowej na poziomie wojewódzkim) w zapewnianiu bezpieczeństwa społecznościom lokalnym U góry wojewoda Małgorzata Chomycz-Śmigielska, u dołu wicewojewoda Alicja Wosik; fot. PUW Wojewoda: przedstawiciel rządu w terenie, koordynuje działalność wszystkich organów administracji rządowej i samorządowej w zakresie bezpieczeństwa (zapobiegania zagrożeniom, utrzymania porządku publicznego, zwalczania i usuwania skutków zagrożeń, które się ziściły)

8 USTAWA z dnia 23 stycznia 2009 r
USTAWA z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie Art. 2. Zadania administracji rządowej w województwie wykonują: 1) wojewoda; 2) organy rządowej administracji zespolonej w województwie, w tym kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży; 3) organy niezespolonej administracji rządowej; 4) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jeżeli wykonywanie przez nie zadań administracji rządowej wynika z odrębnych ustaw lub z zawartego porozumienia; 5) starosta, jeżeli wykonywanie przez niego zadań administracji rządowej wynika z odrębnych ustaw; 6) inne podmioty, jeżeli wykonywanie przez nie zadań administracji rządowej wynika z odrębnych ustaw.

9 Rządowa administracja zespolona w województwie
Podmioty rządowej administracji terenowej, pozostające pod kierownictwem wojewody jako organu o kompetencji ogólnej (kwestia koordynacji działań, uzupełniania kompetencji, a nie dublowania, kosztów)… komendanci wojewódzcy: policji (w jego przypadku wojewoda formułuje opinię o kandydacie), PSP (w jego przypadku wyraża zgodę na kandydata); kurator oświaty; wojewódzki lekarz weterynarii.

10 Rządowa administracja zespolona w województwie
wojewódzcy inspektorzy powoływani przez wojewodę: transportu drogowego; farmaceutyczny; sanitarny; nadzoru geodezyjnego i kartograficznego; nadzoru budowlanego; ochrony roślin i nasiennictwa, jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, ochrony środowiska; inspekcji handlowej.

11 Rządowa administracja niezespolona w województwie
Administracja niezespolona - w przeciwieństwie do zespolonej - nie jest podległa wojewodzie Tworzą ją: terenowe organy administracji rządowej podporządkowane właściwym ministrom, centralnym organom administracji, kierownicy państwowych osób prawnych i jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej na obszarze województwa

12 Rządowa administracja niezespolona w województwie (m.in.)
Dowódcy okręgów wojskowych, szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowi komendanci uzupełnień Komendanci oddziałów, placówek i dywizjonów Straży Granicznej Dyrektorzy izb celnych i naczelnicy urzędów celnych Dyrektorzy izb, naczelnicy urzędów skarbowych, dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej Dyrektorzy okręgowych urzędów i specjalistycznych urzędów górniczych

13 Rządowa administracja niezespolona w województwie
Dyrektorzy okręgowych urzędów miar i naczelnicy obwodowych urzędów miar Dyrektorzy okręgowych urzędów probierczych i naczelnicy obwodowych urzędów probierczych (przeprowadzających próby badawcze) Dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej Graniczni i powiatowi lekarze weterynarii Państwowi graniczni inspektorzy sanitarni Regionalni dyrektorzy ochrony środowiska

14 Podstawy prawne działań wojewody w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego
Uprawnienia i obowiązki wojewody w zakresie aktywności pro-bezpiecznościowej wynikają m.in. z ustaw: O wojewodzie i administracji rządowej w województwie (z r.) O zarządzaniu kryzysowym (z r.) O stanie klęski żywiołowej (z r.) O Państwowym Ratownictwie Medycznym (z r.) UWAGA na przyjęte na wstępie kryteria!

15 Wybrane regulacje ustawy o zarządzaniu kryzysowym
Wojewoda jest zobowiązany: kierować „monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń” występujących na terenie województwa wydawać starostom zalecenia i zatwierdzać powiatowe plany reagowania kryzysowego realizować wytyczne ministra właściwego ds. wewnętrznych do wojewódzkiego planu reagowania kryzysowego i przedkładać temuż ministrowi plan do zatwierdzenia

16 Wybrane regulacje ustawy o zarządzaniu kryzysowym
Swoje kompetencje wojewoda realizuje z pomocą: urzędu wojewódzkiego wydziału bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego wojewódzkiego centrum zarządzania kryzysowego wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego (WZZK) zespolonych służb, inspekcji i straży w wyjątkowych sytuacjach – służb (jednostek administracji) niezespolonych

17 Wybrane regulacje ustawy o zarządzaniu kryzysowym
Wydział bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego to jednostka wykonawcza w zakresie zadań wojewody związanych m.in. z: monitorowaniem, analizą i prognozowaniem rozwoju zagrożeń na obszarze województwa, ochroną infrastruktury krytycznej informowaniem WZZK, także ZZK przy ministrze właściwym ds. wewn. i Rządowego Centrum Bezp., opiniowaniem i wytycznymi dla powiatowych planów reagowania kryzysowego (RK), opracowaniem wojewódzkiego planu RK, planowaniem wsparcia innych organów i użycia wojska Na zdjęciach: u góry dyrektor WBiZK PUW Piotr Skworzec, u dołu jego z-ca Stanisław Rysz (fot. PUW)

18 Wybrane regulacje ustawy o zarządzaniu kryzysowym
Wojewoda przewodniczy pomocniczemu dlań wojewódzkiemu zespołowi zarządzania kryzysowego. W jego skład wchodzą m.in.: kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich osoby zatrudnione w powyższych jednostkach osoby zatrudnione w regionalnych zarządach melioracji, gospodarki wodnej, służbach meteo inni (w razie potrzeby): żołnierze, samorządowcy… Funkcje: ocena zagrożeń, informowanie o nich, opiniowanie planów, propozycje działań/ Fot. PUW - posiedzenie WZZK; na pierwszym planie: insp. Zdzisław Stopczyk i płk Wojciech Kucharski (21. BSP)

19 Wybrane regulacje ustawy o zarządzaniu kryzysowym Stanisław Szynalik (z prawej), kierownik WCZK w Rzeszowie, Fot. WSPiA.eu W ramach urzędów wojew. funkcjonują wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego całodobowo dyżurują współdziałają z innymi centrami ZK organów administracji publicznej nadzorują system wykrywania, alarmowania i ostrzeg. współdziałają z podmiotami poszukiwawczymi, ratowniczymi, prowadzącymi działalność humanitarną dysponują sprzętem przydatnym w sytuacjach nadzw.

20 Wybrane regulacje ustawy o stanie klęski żywiołowej
Stan klęski wprowadza Rada Ministrów na wniosek wojewody wojewoda obwieszcza to za pomocą plakatów, ogłoszeń w mediach (mają obowiązek bezpłatnego opublikowania) wojewodę może zawiesić minister właściwy ds. wewnętrzn.

21 Wybrane regulacje ustawy o stanie klęski żywiołowej
Art. 2. Stan klęski żywiołowej może być wprowadzony dla zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii techn. noszących znamiona klęski żywiołowej oraz w celu ich usunięcia. Art. 3. / 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) klęsce żywiołowej – rozumie się przez to katastrofę naturalną lub awarię techniczną, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, a pomoc i ochrona mogą być skutecznie podjęte tylko przy zastosowaniu nad-zwyczajnych środków, we współdziałaniu różnych organów i instytucji oraz specjalistycznych służb i formacji działających pod jednolitym kierownictwem, 2) katastrofie naturalnej – rozumie się przez to zdarzenie związane z działaniem sił natury, w szczególności wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pożary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe występowanie szkodników, chorób roślin lub zwierząt albo chorób zakaźnych ludzi albo też działanie innego żywiołu, 3) awarii technicznej – rozumie się przez to gwałtowne, nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia technicznego lub systemu urządzeń technicznych powodujące przerwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości, 4) cyberprzestrzeni – rozumie się przez to przestrzeń przetwarzania i wymiany informacji tworzoną przez systemy teleinformatyczne, określone w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów ©Kancelaria Sejmu s. 2/ )), wraz z powiązaniami pomiędzy nimi oraz relacjami z użytkownikami.

22 Wybrane regulacje ustawy o stanie klęski żywiołowej
Art Stan klęski żywiołowej może być wprowadzony na obszarze, na którym wystąpiła klęska żywiołowa, a także na obszarze, na którym wystąpiły lub mogą wystąpić skutki tej klęski. 2. Stan klęski żywiołowej wprowadza się na czas oznaczony, niezbędny dla zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia, nie dłuższy niż 30 dni. Art. 8. W czasie stanu klęski żywiołowej działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia kierują: 1) wójt (burmistrz, prezydent miasta) – jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono tylko na obszarze gminy, 2) starosta – jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono na obszarze więcej niż jednej gminy wchodzącej w skład powiatu, 3) wojewoda – jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono na obszarze więcej niż jednego powiatu wchodzącego w skład województwa, 4) minister właściwy do spraw administracji publicznej lub inny minister, do zakresu działania którego należy zapobieganie skutkom danej klęski żywiołowej lub ich usuwanie, a w przypadku wątpliwości co do właściwości ministra lub w przypadku gdy właściwych jest kilku ministrów – minister wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów – jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono na obszarze więcej niż jednego województwa.

23 Wybrane regulacje ustawy o stanie klęski żywiołowej
Jeśli siły i środki, którymi dysponuje wojewoda, są niewystarczające: minister obrony może skierować do pomocy podległe mu jednostki; wykonują zlecone im przez wojewodę zadania, ale pozostają pod dowództwem przełożonych służbowych wojewoda (pełnomocnik) może wprowadzić obowiązek świadczeń osobistych i rzeczowych (działania ratownicze, ewakuacyjne, zabezpieczające, wartownicze, udostępnianie lub użytkowanie w określ. sposób nieruchomości i ruchomości) jeśli stan klęski dotyczy więcej niż jednego powiatu, wojewoda wprowadza niezbędne ograniczenia wolności, praw człowieka i obywatela (czyt. kolejny slajd) UWAGA – PRZYPADEK UKRAIŃCÓW NIEUJAWNIAJĄCYCH, NIESPROWADZAJĄCYCH SWYCH AUT…

24 Art. 21 Ustawy o stanie klęski żywiołowej
1. Ograniczenia, o których mowa w art. 20, mogą polegać na (oto kilka wybranych): 1) zawieszeniu działalności określonych przedsiębiorców, 2) nakazie lub zakazie prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju, 3) nakazaniu pracodawcy oddelegowania pracowników do dyspozycji organu kierującego działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia/usunięcia skutków klęski 4) całkowitej lub częściowej reglamentacji zaopatrzenia w określonego rodzaju art., 5) obowiązku poddania się badaniom lekarskim, leczeniu, szczepieniom ochronnym oraz stosowaniu innych środków profil. i zabiegów, niezbędnych do zwalczania chorób zakaźnych oraz skutków skażeń chemicznych i promieniotw., 6) obowiązku poddania się kwarantannie, 8) obowiązku stosowania określonych środków zapewniających ochronę środow., 10) obowiązku opróżnienia lub zabezpieczenia lokali mieszkalnych bądź innych (…) 11) dokonaniu przymusowych rozbiórek i wyburzeń budynków lub innych obiekt. 12) nakazie ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc, obszarów i obiekt., 13) nakazie lub zakazie przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach, 14) zakazie organizowania lub przeprowadzania imprez masowych itd..

25 Wybrane regulacje ustawy o Państwowym Ratownictwie Med.
W województwie zadaniem wojewody jest także planowanie, organizowanie, koordynowanie i nadzór nad systemem ratownictwa medycznego Wojewoda rejestruje też jednostki współpracujące z systemem ratownictwa medycznego Wojewoda sporządza trzyletni plan działania systemu, przewidujący potencjalne zagrożenia życia i zdrowia, sposoby współpracy jednostek systemu i kooperantów: jednostki PSP, OSP i inne podległe ministrom SW, Obr. Nar. społeczne organizacje ratownicze, które mają/są gotowe nieść pomoc osobom potrzebującym (dzięki siłom osobowym, wyposażeniu, środkom łączności – np. STORAT)

26 Wybrane regulacje ustawy o… Państwowym Ratownictwie Medycznym
Plan jest uzgadniany z szefami służb na szczeblu wojewódzkim (komendantami policji, PSP, Straży Granicznej, Wojskowego Obwodu Profilaktyczno-Leczniczego, z szefem Woj. Sztabu Wojskowego) W planie działania wojewódzkiego systemu RM wojewoda określa lokalizację centrów powiadamiania ratunkowego, w porozumieniu z szefem wojewódzkiego NFZ – liczbę i rozmieszczenie szpitalnych oddziałów ratunkowych (wg kryterium „logistycznego”) i szpitalnych jednostek specjalist.

27 Wybrane regulacje ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
Elementem wojewódzkiego systemu RM jest [wojewódzkie] centrum powiadamiania ratunkowego z lekarzami koordynatorami: zatrudnianymi na podstawie powołania całodobowo dyżurującymi nadzorującymi i koordynującymi (w razie potrzeby) pracę dyspozytorów medycznych udzielającymi dyspozytorom pomocy merytorycznej sygnalizującymi potrzebę postawienia w stan pogotowia wybrane jednostki opieki zdrowotnej w województwie

28 Rola samorządu wojewódzkiego w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego
Podstawą prawną jest ustawa o samorządzie wojewódzkim z 5 czerwca 1998 r. Zadania urzędu marszałkowskiego (biur spraw obronnych i bezpieczeństwa publicznego) w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego obejmują m.in.: realizowanie zadań z zakresu obronności państwa wynikających z ustawy określanie - w zw. z powyższym - zadań dla jednostek urzędu marszałkowskiego i kontrola ich realizacji organizowanie stosownych szkoleń dla pracowników

29 Rola samorządu wojewódzkiego w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego
współpracę z wydziałem bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego UW w zakresie przedsięwzięć związanych z obronnością i bezpieczeństwem publicznym (zwłaszcza w razie wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych) współtworzenie z wydziałem ZK UW grup roboczych (w ramach wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego) ds. zwalczania klęsk żywiołowych współudział w planowaniu działań z zakresu bezpieczeństwa na poziomie województwa

30 Rola samorządu wojewódzkiego w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego
wykonywanie poleceń wojewody w razie wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych przedmiotowa współpraca z administracją zespoloną, niezespoloną i innymi organami administracji publicznej W sytuacjach niecierpiących zwłoki marszałek województwa może podejmować decyzje zamiast zarządu

31 USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
Art. 14. 1. Samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami, w szczególności w zakresie: 1) edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego, 2) promocji i ochrony zdrowia, 3) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 4) pomocy społecznej, 4a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 5) polityki prorodzinnej, 6) modernizacji terenów wiejskich, 7) zagospodarowania przestrzennego, 8) ochrony środowiska, 9) gospodarki wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej, a w szczególności wyposażenia i utrzymania wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych, 10) transportu zbiorowego i dróg publicznych, 11) kultury fizycznej i turystyki, 12) ochrony praw konsumentów, 13) obronności, 14) bezpieczeństwa publicznego, 15) przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy, 15a) działalności w zakresie telekomunikacji. 16) ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.


Pobierz ppt "Przedmiot: Bezpieczeństwo społeczności lokalnych Wykład nr 5"

Podobne prezentacje


Reklamy Google