Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Efekty funkcjonowania Sieci „Partnerstwo : Środowisko dla Rozwoju” dla integracji działań w zakresie ochrony środowiska w Polsce.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Efekty funkcjonowania Sieci „Partnerstwo : Środowisko dla Rozwoju” dla integracji działań w zakresie ochrony środowiska w Polsce."— Zapis prezentacji:

1 Efekty funkcjonowania Sieci „Partnerstwo : Środowisko dla Rozwoju” dla integracji działań w zakresie ochrony środowiska w Polsce marca 2014 r. Kraków Nowe przepisy w walce o czyste powietrze

2 Plan prezentacji Skąd wzięła się potrzeba utworzenia Sieci w Polsce ?
Zasady funkcjonowania Sieci „Partnerstwo : Środowisko dla Rozwoju” Efekty funkcjonowania Sieci w działania na rzecz ochrony środowiska w Polsce

3 I. Skąd wzięła się potrzeba utworzenia Sieci w Polsce ?

4 Krajowa sieć organów środowiskowych oraz instytucji zarządzających funduszami unijnymi Sieć „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju" jest odpowiednikiem europejskiej sieci ENEA-MA. Sieć ENEA – MA wspiera integrację ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w ramach polityki regionalnej – programów operacyjnych realizowanych przez kraje członkowskie oraz kraje kandydujące do akcesji. Podczas spotkania przedstawiono cele oraz wstępny harmonogram prac dla grupy roboczej, które zostały określone na pierwszym posiedzeniu plenarnym inaugurującym prace sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”.

5 Sprawnie funkcjonujące sieci działają:
Sieć umożliwia swoim członkom: - dyskusje i koordynację stanowisk ds. środowiska i Polityki Spójności; - naukę na temat nowych inicjatyw i strategii Unii Europejskiej; - dzielenie się doświadczeniami; - opracowanie wspólnych raportów, wytycznych, narzędzi itp. Sprawnie funkcjonujące sieci działają: we Włoszech w Hiszpanii w Wielkiej Brytanii w Grecji Podczas spotkania przedstawiono cele oraz wstępny harmonogram prac dla grupy roboczej, które zostały określone na pierwszym posiedzeniu plenarnym inaugurującym prace sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”.

6 Zobowiązanie o utworzeniu sieci ENEA w Polsce zostało podjęte w trakcie negocjacji programu POIiŚ, na wyraźne życzenie KE grudnia 2010 r. zostało podpisane przez: Ministra Środowiska, Ministra Rozwoju Regionalnego – obecnie MIR Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska porozumienie, dotyczące wzajemnej współpracy w ramach tworzenia krajowej sieci organów środowiskach i instytucji zarządzających funduszami unijnymi "Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju" Podczas spotkania przedstawiono cele oraz wstępny harmonogram prac dla grupy roboczej, które zostały określone na pierwszym posiedzeniu plenarnym inaugurującym prace sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”.

7 Sieć tworzą: Ministerstwo Środowiska Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju jako Instytucja Zarządzająca następującymi programami: PO Infrastruktura i Środowisko, PO Innowacyjna Gospodarka, PO Kapitał Ludzki, PO Pomoc Techniczna; Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska regionalne dyrekcje ochrony środowiska Zarządy województw jako instytucji zarządzających regionalnymi programami operacyjnymi. Podczas spotkania przedstawiono cele oraz wstępny harmonogram prac dla grupy roboczej, które zostały określone na pierwszym posiedzeniu plenarnym inaugurującym prace sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”.

8 Sieć jest również otwarta na współpracę z: ekspertami zewnętrznymi zarówno krajowymi jak i zagranicznymi, przedstawicielami wyższych uczelni, organizacjami pozarządowymi, administracją publiczną na szczeblach krajowych i regionalnych zaangażowanych w kwestie wynikające z działalności sieci Podczas spotkania przedstawiono cele oraz wstępny harmonogram prac dla grupy roboczej, które zostały określone na pierwszym posiedzeniu plenarnym inaugurującym prace sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”.

9 Zasady funkcjonowania Sieci
II. Zasady funkcjonowania Sieci

10 Formy współpracy w ramach działania Sieci Posiedzenia Plenarna;
Posiedzenia Grup Roboczych a także: Interaktywna platforma wymiany wiedzy; Czat z ekspertami; Kalendarium wydarzeń; Newsletter; Podręczniki, wytyczne, szkolenia on – line

11 Grupy robocze powinny składać się z grona ekspertów z zakresu działalności danej grupy, a w celu zapewnienia ich sprawnego działania grupa powinna składać się z nie większej ilości niż ok przedstawicieli Spotkania Grup Roboczych mogą odbywać się w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż raz w półroczu. Grupy Robocze raz w półroczu powinny składać do Sekretariatu Sieci sprawozdanie z prowadzonych prac. Sprawozdania są niezbędne dla opracowania rocznego raportu działania Sieci. Do prac w ramach Grupy Roboczej mogą zostać zaproszeni eksperci zewnętrzni czy też przedstawiciele innych instytucji lub organizacji pozarządowych, jednakże ich udział musi zostać zaakceptowany przez Sekretariat Sieci. Podczas spotkania przedstawiono cele oraz wstępny harmonogram prac dla grupy roboczej, które zostały określone na pierwszym posiedzeniu plenarnym inaugurującym prace sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”.

12 Spotkania GR w obiektywie Sieci

13 W chwili obecnej w ramach Sieci funkcjonują następujące grupy robocze
Posiedzenia Plenarne GR ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko GR ds. Gospodarki Odpadami GR ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej GR ds. Ochrony Powietrza i Energetyki GR ds. Hałasu GR ds. Nowej Perspektywy Finansowej Pozwoleń Zintegrowanych Podczas spotkania przedstawiono cele oraz wstępny harmonogram prac dla grupy roboczej, które zostały określone na pierwszym posiedzeniu plenarnym inaugurującym prace sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”. utworzono w wyniku III PP IV PP

14 Cele grupy roboczej Ochrona Powietrza i Energetyka:
dokonanie przeglądu rozwiązań programów ochrony powietrza oraz praktyki ich wdrażania przegląd możliwości finansowania programów ochrony powietrza w obecnej perspektywie finansowej przygotowanie poradnika dot. tworzenia programów ochrony powietrza w przyszłej perspektywie finansowej opracowanie zaleceń dotyczących zasad wsparcia energetyki źródeł odnawialnych w przyszłej perspektywie finansowej opracowanie możliwości oraz wskazań do finansowania działań w zakresie ochrony powietrza Podczas spotkania przedstawiono cele oraz wstępny harmonogram prac dla grupy roboczej, które zostały określone na pierwszym posiedzeniu plenarnym inaugurującym prace sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”.

15 W ramach pracy GR Ochrona Powietrza i Energetyka została opracowana
Ekspertyza prawna dotycząca wdrożenia propozycji zmian przepisów prawnych zakresie poprawy jakości powietrza wraz z oceną skutków regulacji. – KACZOR KLIMCZYK PUCHER WYPIÓR ADWOKACI Spółka Partnerska która obejmowała następujące zagadnienia: Opinia prawna w zakresie zgodności przedstawionych propozycji zmian przepisów prawnych z przepisami wyższego szczebla (konstytucja, ustawy ustrojowe, prawo UE) oraz zgodności z praktyką funkcjonowania innych przepisów z zakresu ochrony środowiska, Planowania przestrzennego, prawa budowlanego, ruchu drogowego, itp. wraz z oceną wpływu na inne przepisy (wzajemnej interakcji). Kompletny projekt ustawy wprowadzającej proponowane zmiany przepisów do właściwych ustaw. Ocena skutków regulacji dla zaproponowanych zmian w przepisach prawnych

16 Dodatkowo na potrzeby GR funkcjonujących w Sieci zostały opracowane następujące ekspertyzy
Wytyczne dotyczące przygotowania planu awaryjnego dla składowisk odpadów na wypadek wykrycia zmian w jakości wód gruntowych z powodu emisji substancji ze składowiska odpadów - Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Usługowe Inżynieria PRO EKO Sp. z o.o., na potrzeby GR ds. Gospodarki Odpadami Wytyczne dotyczące analizy kosztów budowy, eksploatacji i rekultywacji składowiska odpadów w kontekście cen za przyjmowanie odpadów do składowania - Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Usługowe Inżynieria PRO EKO Sp. z o.o., na potrzeby GR ds. Gospodarki Odpadami (nie odebrana) Analiza Krajowego planu gospodarki odpadami 2014 wraz z opracowaniem Krajowego programu zapobiegania powstawaniu odpadów – ATMOTERM S.A. na potrzeby GR ds. Gospodarki Odpadami

17 Ekspertyzy realizowane na potrzeby Sieci
Ekspertyza: przygotowanie II etapu ekspertyzy, mającej na celu ankietyzację istniejących w Polsce instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP), wizytację 50 instalacji MBP oraz wytypowanie 20 instalacji MBP, w których - w ramach kolejnego III etapu ekspertyzy -zostaną przeprowadzone badania odpadów - AK NOVA Sp. z o.o. na potrzeby GR ds. Gospodarki Odpadami Ekspertyza mająca na celu opracowanie dokumentu identyfikującego zadania administracji samorządowej, z uwzględnieniem zadań zleconych z administracji rządowej, wynikające z wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej – Marcin Pchałek Behave Eco, na potrzeby GR ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej Ekspertyza mająca na celu opracowanie dokumentu pokazującego powiązania Ramowej Dyrektywy Wodnej (2000/60/WE) z Dyrektywą w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (2001/42/WE) - Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy Prawo gospodarcze i ochrona środowiska Sp. z o.o na potrzeby GR ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej

18 Zakładka Projekty

19 Efekty funkcjonowania Sieci w działania na rzecz ochrony środowiska
III. Efekty funkcjonowania Sieci w działania na rzecz ochrony środowiska W Polsce Uczestnicy spotkania zostali poproszeni o zastanowienie się nad celowością istnienia grupy roboczej Problemy IZ i jeśli będzie to bezzasadne zostaną podjęte stosowne kroki do rozwiązania w/w grupy. Jednakże zgodnie z regulaminem określającym zasady funkcjonowania sieci taka decyzja powinna zapaść na posiedzeniu plenarnym.

20 pomoc w opracowywaniu wytycznych, metodologii, ekspertyz na potrzeby grup roboczych funkcjonujących w ramach Sieci ; tworzenie forum współpracy pomiędzy organami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska oraz za zarządzanie funduszami unijnymi na różnych poziomach administracyjnych zapewnienie sprawnej wymiana wiedzy, opinii, doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy podmiotami tworzącymi sieć krajową; wymiana informacji i korzystanie z wiedzy państw członkowskich Unii Europejskiej, w celu wprowadzenia innowacyjnego podejścia do integracji aspektów środowiskowych w programy i przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych… Uczestnicy spotkania zostali poproszeni o zastanowienie się nad celowością istnienia grupy roboczej Problemy IZ i jeśli będzie to bezzasadne zostaną podjęte stosowne kroki do rozwiązania w/w grupy. Jednakże zgodnie z regulaminem określającym zasady funkcjonowania sieci taka decyzja powinna zapaść na posiedzeniu plenarnym.

21 która następuje w trakcie wizyt studyjnych i warsztatów
Wizyty studyjne sieci w 2013 r. Dania – wrzesień Uczestnicy spotkania zostali poproszeni o zastanowienie się nad celowością istnienia grupy roboczej Problemy IZ i jeśli będzie to bezzasadne zostaną podjęte stosowne kroki do rozwiązania w/w grupy. Jednakże zgodnie z regulaminem określającym zasady funkcjonowania sieci taka decyzja powinna zapaść na posiedzeniu plenarnym. Islandia - czerwiec Francja - październik Holandia - październik

22 Wizyta studyjna do Holandia
Temat zagadnienia związane z hałasem w transporcie drogowym, z uwzględnieniem rozwiązań technicznych stosowanych w Holandii; zagadnienia związane z hałasem w transporcie kolejowym, wraz z metodami rozwiązania istniejących i zapobiegania powstawaniu kolejnych zagrożeń przykłady rozwiązywania problemów powstałych po zrealizowaniu oryginalnego projektu, w którym nie zostały one przewidziane przykłady współpracy w zakresie ochrony przed hałasem pomiędzy inwestorami a władzami lokalnymi wykorzystywanie funduszy europejskich w projektach związanych z redukcją hałasu przykłady wpływania na działalność legislacyjną i tworzenie norm technicznych

23 Wizyta studyjna do Dani
efektywność energetyczna w budynkach publicznych zielone dachy Kopenhagi system centralnego chłodzenia kompostowanie odpadów organicznych energia z odpadów zasady gospodarki odpadami zmiany w wykorzystywaniu paliw na potrzeby produkcji energii dla odbiorców komunalnych stacje recyklingu samowystarczalność energetyczna: projekt eko-sieć budownictwo pasywne energetyka wiatrowa redukcja emisji gazów cieplarnianych

24 Wizyta studyjna na Islandię
Tematyka wizyty studyjnej obejmowała zagadnienia: identyfikacja obszarów geotermalnych prawne aspekty projektów geotermalnych oceny oddziaływania na środowisko konsultacje społeczne przy realizacji projektów wykorzystywanie niskotemperaturowych źródeł wizyty w zakładach energetycznych, szklarniach, miejscach odwiertów spotkania i wymiana doświadczeń z przedstawicielami władz miejskich i centralnych

25 Wizyta studyjna do Francji
Dzięki wsparciu organizacyjnym ze strony Ambasady Francuskiej w Polsce oraz francuskiego Ministerstwa Ekologii, Zrównoważonego Rozwoju i Energetyki uczestnicy mieli okazję zobaczyć projekty realizowane w miastach, dotyczące zarówno adaptacji do zmian klimatu jak i integracji w polityce miejskiej działań związanych z ochroną środowiska. Część wizyty została również poświęcona kwestii rewitalizacji oraz rekultywacji obszarów poprzemysłowych w Lille oraz St. Chamond. Planowana jest dalsza współpraca z przedstawicielami Ambasady Francuskiej i przedstawicielami Ministerstwa Francuskiego

26 umacnianie relacji między organami odpowiedzialnymi za realizacje działań dotyczących ochrony środowiska, zarządzanie programami operacyjnymi a NGO’s wsparcie przy tworzeniu sieci tematycznych w ramach Perspektywy Finansowej

27 Projekt Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 zakłada
Wsparcie procesu wymiany doświadczeń i informacji pomiędzy uczestnikami systemu realizacji polityki spójności oraz wzmocnienie zasady partnerstwa. W ramach działania planowana jest budowa pozytywnego otoczenia w zakresie: wymiany doświadczeń dotyczących funkcjonowania polityki spójności; w tym w: promocja dobrych praktyk, organizacja konferencji i seminariów, wizyt studyjnych tworzenie sieci tematycznych na wzór sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju (czyli polskiego odpowiednika sieci ENEA-MA), których pracami będą kierowały instytucje wiodące w danym obszarze (np. sieć w zakresie zmian klimatycznych, polityki miejskiej, zagospodarowania przestrzennego oraz innych zagadnień wynikających m.in. ze strategii Europa 2020 oraz strategii krajowych np. KSRR, KPZK itp.). KSRR= krajowa strategia rozwoju regionalnego, Koncecja rzestrzennego zagosodarowaniu kraju

28 Dalszy rozwój oraz usprawnienie działania
istniejących już sieci angażujących obywateli, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe i innych partnerów na rzecz inicjatyw niezbędnych do sprawnego wdrażania programów operacyjnych był jedną z rekomendacji dla Polski sformułowanych przez Komisję Europejską w Position Paper.

29 Dziękuję za uwagę… Sekretariat Sieci ul. Stawki 2 00-193 Warszawa tel
Dziękuję za uwagę… Sekretariat Sieci ul. Stawki Warszawa tel fax


Pobierz ppt "Efekty funkcjonowania Sieci „Partnerstwo : Środowisko dla Rozwoju” dla integracji działań w zakresie ochrony środowiska w Polsce."

Podobne prezentacje


Reklamy Google