Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,"— Zapis prezentacji:

1 Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty www.nauczyciele.org.pl

2 Dr Anna Sternicka

3  Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. Dz. U. Nr 61, poz. 625)  Planowanie, organizowanie i ocenianie własnej nauki, przyjmowanie za nią coraz większej odpowiedzialności.  Skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień.  Efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie obowiązujących norm.

4  Rozwiązywania problemów w twórczy sposób.  Poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.  Odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków.  Rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań.  Przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów społecznych.

5 IOKREŚLENIE CELÓW DYSKUSJI IIWYWOŁANIE W UCZNIACH GOTOWOŚCI DO UCZESTNICZENIA W DYSKUSJI IIIUKIERUNKOWANIE DYSKUSJI  PODANIE REGUŁ DYSKUSJI  ZAINICJOWANIE DYSKUSJI  WYWOŁANIE SYTUACJI PROBLEMOWEJ  CHARAKTERYZOWANIE KWESTII BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM DYSKUSJI IVKONTROLOWANIE PRZEBIEGU DYSKUSJI  KONTROLA NAD INTERAKCJAMI ZACHODZĄCYMI MIĘDZY UCZNIAMI  CZUWANIE NAD PRZESTRZEGANIEM REGUŁ DYSKUSJI  WŁĄCZANIE SIĘ DO DYSKUSJI VZAKOŃCZENIE DYSKUSJI  INSPIROWANIE I WSPIERANIE W ZAKOŃCZENIU DYSKUSJI VIOMÓWIENIE DYSKUSJI  REFLEKSJA UCZNIÓW VII OCENA UDZIAŁU UCZNIÓW W DYSKUSJI

6 Mocne strony (strenghts) Szanse (opportunities) Pozytywy Słabe strony (weaknesses) Zagrożenia (threats) Negatywy

7  PROJEKT I JEGO PODSTAWOWE CECHY  (opracowano na podstawie: AEB – Akademie fuer Erwaksendildung – Hans Peter Gaechter 1999) a także:  Nowacki T.: O metodzie projektów. CODN, Warszawa 1995;  Goźlińska E.: Metoda projektów. W: reforma kształcenia zawodowego. CODN. Warszawa 1997;  Czekalska M.: Doradca metodyczny – nauczyciel przyrody. Wydawnictwo Operon 2001;

8  Projekt to planowana czynność, która posiada : ( M. Czekalska )  źródło w określonym zagadnieniu ( temacie )  określone cele i metody  określone terminy realizacji  wyznaczone osoby odpowiedzialne za realizację projektu  określone formy pracy ( samodzielnej grupowej )  określone kryteria oceny  określony sposób prezentowania wyników pracy

9  Projekt to: ( P. Gaechter )  zarządzanie zmianami, planowanie;  wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług (w tym oświatowych) ze względu na ich krótką „żywotność”;  konieczność rozwiązywania nowych problemów przy współpracy specjalistów z wielu dziedzin;  konieczność wyszukiwania indywidualnych rozwiązań;  świadomość, iż umiejętności człowieka mogą być wykorzystane do zadań nadrzędnych;

10  1. Definicje projektu:  Projekt obejmuje zadania odznaczające się takimi cechami jak:  czasowe ograniczenie  kompleksowość  nowatorstwo  Projekt, to takie przedsięwzięcie, które nie powtarza się w identycznej formie ( Oyen, Schlegel 1986 );  Zarządzanie projektem to zarządzanie niepowtarzalnymi zadaniami ( Scheuring 1933 );

11  1. 2 Charakterystyka projektów  Projekt to forma kompleksowych działań, wykraczających poza ramy istniejących form organizacyjnych  Każdy projekt posiada charakter indywidualny  Projekt zakłada określony rezultat, którym może być:  nowa koncepcja kształcenia  nowy produkt  nowy kurs  zmiana postawy  Ograniczenie czasowe  Każdy projekt przechodzi określone fazy  Projekty wykraczają poza jedna dziedzinę, mają charakter inderdyscyplinarny A ponadto:  projekt wiąże się z niepewnością: sukcesu, kosztów i czasu trwania  i w tym ujęciu może stanowić pewne zagrożenie dla otoczenia, gdyż nie zawsze można przewidzieć konsekwencje projektu

12  1.3 Kompetencje kierownika projektu  A. Kompetencje merytoryczne; posiadanie wiedzy fachowej ( orientacji ) w zakresie problematyki projektu, zasięganie opinii i korzystanie z konsultacji  B. Kompetencje administracyjne; techniki planowania, kosztorysowania, dokumentowania, przeprowadzenia narady  Kompetencje organizacyjne; nawiązanie kontaktu ze środowiskiem, komunikatywność, zapewnienie niezmiennych uwarunkowań ramowych  Kompetencje w płaszczyźnie psychologiczno – społecznej; pozyskiwanie osób do udziału w projekcie, motywowanie do działania

13  Kierowanie projektem – jednoosobowo czy zespołowo?  Zespołowa trudne podejmowanie decyzji - mniej odpowiedzialności indywidualnej - trudności organizacyjne - dynamika grupy wady kompensacja opinii - niewielki stopień zależności osób - więcej pomysłów - wzajemna motywacja zalety

14  Jednoosobowa - duże uzależnienie od potencjału jednej osoby - subiektywny wpływ na projekt - kierownik jest osobą „zdaną” wyłącznie na siebie wady - wysoki stopień zdolności do działania - szybkie decyzje - jasno określona odpowiedzialność - spojrzenie na całość, koncentracja w jednym miejscu zalety

15  Fazy projektu: IIdea projektu IIProjekt wstępny IIIPlanowanie projektu IVRealizacja projektu VWdrożenie projektu VI Zakończenie projektu

16  Faza I- idea projektu Opis idei. Ogólne wytyczne celów. Zlecenie kierownikowi lub grupie sporządzenia projektu wstępnego treść Określone wymagania wobec kierownika i pracowników projektu Wskazów ki, metody

17  Faza II – projekt wstępny Opis problemu Wyznaczenie granic projektu Wstępne dane / uwarunkowania ramowe Określenie celów Założenie rozwiązań Organizacja projektu Oszacowanie kosztów Analiza szans i stopnia ryzyka Prezentacja treść Metody kreatywne Technika prezentacji Wskazów ki, metody

18  Faza III- planowanie projektu Analiza problemu Określenie celów Porównanie „Ma-Winien” Opracowanie rozwiązań Ocena rozwiązań Decyzja Planowanie szczegółowe Przygotowanie decyzji do realizacji Prezentacja treść Waga kryteriów Techniki decyzyjne Techniki planowania Harmonogram Wskazówki, metody

19  Faza IV-realizacja projektu Przeprowadzenie projektu Środki realizacji Zlecenia Kierowanie Kontrola treść Systematyczne wydawanie zleceń technika kierowania Kontrola celów i efektów Płynność planowania Wskazówki, metody

20  Faza V- wdrożenie projektu Plan wdrożenia Szkolenie treść Koncepcja szkolenia Wskazów ki, metody

21  Faza VI zakończenie projektu Formalne rozwiązanie grupy projektowej Przekazanie odpowiedzialności z powrotem do struktur liniowych treść Sprawozdanie końcowe Dokumentacja projektu Wskazówki, metody

22  2.3. Faza III – Planowanie projektu  ( plan może być: finansowy, materiałowy, a także terminarz )  Kroki  Opisać problem/ sytuację  Co dokładnie stanowi problem? Co do niego należy? Wytyczyć granice, zdefiniować pojęcia  Określić przyczyny jej powstania  Przyczyny i ich skutki, schemat - rybi szkielet  Zdefiniować cele. Pożądany stan rzeczy  Opisać stan pożądany, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby problem został rozwiązany, czy cele zostaną spełnione?

23  Opracować rozwiązania  Rozwijać kreatywność/ Burza mózgów  Ustalić i wyważyć kryteria oceny  Kryteria obowiązujące/ Kryteria pożądane  Ocenić rozwiązania  Systemy oceniania/Skala ocen w odniesieniu do kryteriów  Podjąć decyzję  Analiza ryzyka/Decyzje racjonalne lub emocjonalne  Opracować plan  Od decyzji do planowania/Zastosować techniki planowania, wykresy  harmonogramów

24  2.4 Faza IV - Realizacja projektu  Przy realizacji dużych projektów należy fazę realizacji podzielić na fazy cząstkowe.  Ważną funkcję stanowi koordynacja faz projektu 

25  2.5 Faza V – Wdrożenie  Wykonanie zadania w fazie realizacji umożliwia jego wdrożenie / włączenie w pewne struktury  Wdrożenie odbywa się według określonego planu i jest realizowane jak „mały projekt”

26  2.6 Faza VI – Zakończenie projektu  Należy zadbać o właściwą dokumentację projektu, prowadzoną przez cały okres jego realizacji  Zakończenie projektu powinno mieć charakter formalny  Elementem formalnego zakończenie projektu jest jego ewaluacja  Przykładowe pytania do ewaluacji:  Jakie były główne trudności w pracy nad projektem?  Jakie wyciągamy z tego wnioski do pracy nad następnymi projektami?  Co najlepiej się sprawdziło?

27  3. Metody / Instrumenty pomocnicze  3. 1. Technika prezentacji; trzy zasady  Od podstaw do zagadnień specyficznych  Od rzeczy prostych do kompleksowych  Od całości do detalu  „Obraz powie więcej niż tysiąc słów” – ilustracje sprzyjają swobodnej atmosferze prezentacji i stanowią pomoc w porozumiewaniu się.  3. 2. Techniki zbierania informacji  Kwestionariusz ankiety; ankieta strukturyzowana (Tak/Nie), ankieta niestrukturyzowana ( w formie opisowej )  Obserwacja; ciągła/ systematyczna, wyrywkowa  Studium akt/ dokumentacji

28  3. 3. Techniki kreatywne  Burza mózgów  Metoda/ technika 635 ( 6 uczestników, 3 pomysły, 5 kolejek )  3. 4. Technika podejmowania decyzji  Dokonujemy wyboru pomiędzy różnymi rozwiązaniami. Założenia różnych rozwiązań umieszcza się na matrycy decyzyjnej, ustala się kryteria konieczności i kryteria możliwości.  Najlepsze rozwiązania poddaje się analizie ryzyka  Jakie ryzyko może wystąpić?  Co mogłoby się nie udać?  Jakie byłyby skutki niepowodzenia?  Jakie największe ryzyko można przyjąć?  Jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka?  Techniki planowania  Wykresy harmonogramów  Technika planowania sieciowego

29  4. Kierowanie projektem (ksero)  Instrumenty służące do kierowania  1. Wytyczenie celów  2. Planowanie  3. Decydowanie  4. Realizowanie  5. Kontrolowanie

30  5. Prezentacja i ocena projektu (przykłady projektów, formy prezentacji )

31  Ćwiczenia i obserwacje w naukach przyrodniczych (wg Mullera i Stawińskiego).  Najbardziej skuteczna drogą osiągnięcia zakładanych celów są metody oparte na samodzielnej pracy ucznia.  Metody obserwacyjne i doświadczalne posiadają najwyższe walory poznawcze, uczą: postrzegania, rozwiązywania problemów, formułowania wniosków. Takie podejście indukuje rozwój teoretycznego, twórczego myślenia.

32  OBSERWACJA  Spostrzeganie okazów i zjawisk oraz procesów bez ingerencji obserwatora.  Warunkami samodzielnej oraz planowej obserwacji są:  Planowość oraz świadomość celu  Systematyczność  Selektywność  Aktywna postawa obserwatora Nauczyciel kieruje obserwacją:  wyjaśnia cel obserwacji  wyjaśnia sposób jej prowadzenia  wyjaśnia sposób notowania wyników  pobudza uwagę uczniów poprzez stawianie pytań (w młodszych klasach) Obserwację powinno poprzedzić:  - sformułowanie problemu (co wiem, czego nie wiem, czego chciałbym się dowiedzieć?)  - sprecyzowanie hipotez (co przypuszczam?)  - ustalenie sposobu rozwiązywania problemu (na jakiej drodze znajdę odpowiedź?)

33  DOŚWIADCZENIE  Metoda ta jest bardziej wartościowa od metody obserwacji, jest podstawowym elementem w szeroko pojmowanej metodzie EKSPERYMENTALNEJ.  DOŚWIADCZENIE to wywołanie zjawisk przyrodniczych i analiza efektów ich działania.  W trakcie wykonywania doświadczeń należy podkreślić walory wychowawcze.  Ważnym etapem lekcji ćwiczeniowych jest: określenie celów i planowanie czynności ucznia i nauczyciela.

34  W lekcji ćwiczeniowej wyróżniamy:  Tytuł obserwacji Materiały Przyrządy Odczynnik 1.Faza planowania Etapy obserwacji/doświadczenia Wyniki, które zapisuje uczeń wg wzoru w instrukcji Wniosek na podstawie wyników Zadanie kontrolne 2.Faza realizacji

35  INSTRUKACJA  Może być ujęta w elementy słowno – graficzne, ułatwiają one uczniowi orientację.  Stosowanie instrukcji umożliwia uczniowi zaplanowanie i wykonanie doświadczenia, przeprowadzenie obserwacji, uczy samodzielności.  Po wykonaniu ćwiczeń konieczne jest zadanie kontrolne.  Nauczyciel może pobudzić aktywność ucznia poprzez:  - uświadomienie etapów,  - planowanie ćwiczeń,  - automatyzowanie technik.

36 BIURO PROJEKTU Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, p. 35 70-236 Szczecin tel.: 091/435 06 29 e-mail: biuro@nauczyciele.org.plbiuro@nauczyciele.org.pl www.nauczyciele.org.pl


Pobierz ppt "Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google