Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków"— Zapis prezentacji:

1 Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet IX, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

2 Projektowanie procesu dydaktycznego
Dr Anna Sternicka

3 Umiejętności kluczowe uczniów
Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. Dz. U. Nr 61, poz. 625) Planowanie, organizowanie i ocenianie własnej nauki, przyjmowanie za nią coraz większej odpowiedzialności. Skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień. Efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie obowiązujących norm.

4 Umiejętności kluczowe uczniów
Rozwiązywania problemów w twórczy sposób. Poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną. Odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków. Rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań. Przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów społecznych.

5 Dyskusja jako metoda pracy
I OKREŚLENIE CELÓW DYSKUSJI II WYWOŁANIE W UCZNIACH GOTOWOŚCI DO UCZESTNICZENIA W DYSKUSJI III UKIERUNKOWANIE DYSKUSJI PODANIE REGUŁ DYSKUSJI ZAINICJOWANIE DYSKUSJI WYWOŁANIE SYTUACJI PROBLEMOWEJ CHARAKTERYZOWANIE KWESTII BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM DYSKUSJI IV KONTROLOWANIE PRZEBIEGU DYSKUSJI KONTROLA NAD INTERAKCJAMI ZACHODZĄCYMI MIĘDZY UCZNIAMI CZUWANIE NAD PRZESTRZEGANIEM REGUŁ DYSKUSJI WŁĄCZANIE SIĘ DO DYSKUSJI V ZAKOŃCZENIE DYSKUSJI INSPIROWANIE I WSPIERANIE W ZAKOŃCZENIU DYSKUSJI VI OMÓWIENIE DYSKUSJI REFLEKSJA UCZNIÓW VII OCENA UDZIAŁU UCZNIÓW W DYSKUSJI

6 Arkusz analizy swot Mocne strony (strenghts) Słabe strony (weaknesses)
Szanse (opportunities) Pozytywy Słabe strony (weaknesses) Zagrożenia (threats) Negatywy

7 Projekt - zasady ogólne
PROJEKT I JEGO PODSTAWOWE CECHY (opracowano na podstawie: AEB – Akademie fuer Erwaksendildung – Hans Peter Gaechter 1999) a także: Nowacki T.: O metodzie projektów. CODN, Warszawa 1995; Goźlińska E.: Metoda projektów. W: reforma kształcenia zawodowego. CODN. Warszawa 1997; Czekalska M.: Doradca metodyczny – nauczyciel przyrody. Wydawnictwo Operon 2001;

8 Projekt - zasady ogólne
Projekt to planowana czynność, która posiada : ( M. Czekalska ) źródło w określonym zagadnieniu ( temacie ) określone cele i metody określone terminy realizacji wyznaczone osoby odpowiedzialne za realizację projektu określone formy pracy ( samodzielnej grupowej ) określone kryteria oceny określony sposób prezentowania wyników pracy

9 Projekt - zasady ogólne
Projekt to: ( P. Gaechter ) zarządzanie zmianami, planowanie; wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług (w tym oświatowych) ze względu na ich krótką „żywotność”; konieczność rozwiązywania nowych problemów przy współpracy specjalistów z wielu dziedzin; konieczność wyszukiwania indywidualnych rozwiązań; świadomość, iż umiejętności człowieka mogą być wykorzystane do zadań nadrzędnych;

10 Projekt - zasady ogólne
1. Definicje projektu: Projekt obejmuje zadania odznaczające się takimi cechami jak: czasowe ograniczenie kompleksowość nowatorstwo Projekt, to takie przedsięwzięcie, które nie powtarza się w identycznej formie ( Oyen, Schlegel 1986 ); Zarządzanie projektem to zarządzanie niepowtarzalnymi zadaniami ( Scheuring 1933 );

11 Projekt - zasady ogólne
1. 2 Charakterystyka projektów Projekt to forma kompleksowych działań, wykraczających poza ramy istniejących form organizacyjnych Każdy projekt posiada charakter indywidualny Projekt zakłada określony rezultat, którym może być: nowa koncepcja kształcenia nowy produkt nowy kurs zmiana postawy Ograniczenie czasowe Każdy projekt przechodzi określone fazy Projekty wykraczają poza jedna dziedzinę, mają charakter inderdyscyplinarny A ponadto: projekt wiąże się z niepewnością: sukcesu, kosztów i czasu trwania i w tym ujęciu może stanowić pewne zagrożenie dla otoczenia, gdyż nie zawsze można przewidzieć konsekwencje projektu

12 Projekt - zasady ogólne
1.3 Kompetencje kierownika projektu A. Kompetencje merytoryczne; posiadanie wiedzy fachowej ( orientacji ) w zakresie problematyki projektu, zasięganie opinii i korzystanie z konsultacji B. Kompetencje administracyjne; techniki planowania, kosztorysowania, dokumentowania, przeprowadzenia narady Kompetencje organizacyjne; nawiązanie kontaktu ze środowiskiem, komunikatywność, zapewnienie niezmiennych uwarunkowań ramowych Kompetencje w płaszczyźnie psychologiczno – społecznej; pozyskiwanie osób do udziału w projekcie, motywowanie do działania

13 Projekt - zasady ogólne
Kierowanie projektem – jednoosobowo czy zespołowo? Zespołowa trudne podejmowanie decyzji - mniej odpowiedzialności indywidualnej - trudności organizacyjne - dynamika grupy wady kompensacja opinii - niewielki stopień zależności osób - więcej pomysłów - wzajemna motywacja zalety

14 Projekt - zasady ogólne
Jednoosobowa - duże uzależnienie od potencjału jednej osoby - subiektywny wpływ na projekt - kierownik jest osobą „zdaną” wyłącznie na siebie wady - wysoki stopień zdolności do działania - szybkie decyzje - jasno określona odpowiedzialność - spojrzenie na całość, koncentracja w jednym miejscu zalety

15 Projekt - zasady ogólne
Fazy projektu: I Idea projektu II Projekt wstępny III Planowanie projektu IV Realizacja projektu V Wdrożenie projektu VI Zakończenie projektu

16 Projekt - zasady ogólne
Faza I- idea projektu Opis idei. Ogólne wytyczne celów. Zlecenie kierownikowi lub grupie sporządzenia projektu wstępnego treść Określone wymagania wobec kierownika i pracowników projektu Wskazówki, metody

17 Projekt - zasady ogólne
Faza II – projekt wstępny Opis problemu Wyznaczenie granic projektu Wstępne dane / uwarunkowania ramowe Określenie celów Założenie rozwiązań Organizacja projektu Oszacowanie kosztów Analiza szans i stopnia ryzyka Prezentacja treść Metody kreatywne Technika prezentacji Wskazówki, metody

18 Projekt - zasady ogólne
Faza III- planowanie projektu Analiza problemu Określenie celów Porównanie „Ma-Winien” Opracowanie rozwiązań Ocena rozwiązań Decyzja Planowanie szczegółowe Przygotowanie decyzji do realizacji Prezentacja treść Waga kryteriów Techniki decyzyjne Techniki planowania Harmonogram Wskazówki, metody

19 Projekt - zasady ogólne
Faza IV-realizacja projektu Przeprowadzenie projektu Środki realizacji Zlecenia Kierowanie Kontrola treść Systematyczne wydawanie zleceń technika kierowania Kontrola celów i efektów Płynność planowania Wskazówki, metody

20 Projekt - zasady ogólne
Faza V- wdrożenie projektu Plan wdrożenia Szkolenie treść Koncepcja szkolenia Wskazówki, metody

21 Projekt - zasady ogólne
Faza VI zakończenie projektu Formalne rozwiązanie grupy projektowej Przekazanie odpowiedzialności z powrotem do struktur liniowych treść Sprawozdanie końcowe Dokumentacja projektu Wskazówki, metody

22 Projekt - zasady ogólne
2.3. Faza III – Planowanie projektu  ( plan może być: finansowy, materiałowy, a także terminarz ) Kroki Opisać problem/ sytuację Co dokładnie stanowi problem? Co do niego należy? Wytyczyć granice, zdefiniować pojęcia Określić przyczyny jej powstania Przyczyny i ich skutki, schemat - rybi szkielet Zdefiniować cele. Pożądany stan rzeczy Opisać stan pożądany, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby problem został rozwiązany, czy cele zostaną spełnione?

23 Projekt - zasady ogólne
Opracować rozwiązania Rozwijać kreatywność/ Burza mózgów Ustalić i wyważyć kryteria oceny Kryteria obowiązujące/ Kryteria pożądane Ocenić rozwiązania Systemy oceniania/Skala ocen w odniesieniu do kryteriów Podjąć decyzję Analiza ryzyka/Decyzje racjonalne lub emocjonalne Opracować plan Od decyzji do planowania/Zastosować techniki planowania, wykresy harmonogramów

24 Projekt - zasady ogólne
2.4 Faza IV - Realizacja projektu Przy realizacji dużych projektów należy fazę realizacji podzielić na fazy cząstkowe. Ważną funkcję stanowi koordynacja faz projektu

25 Projekt - zasady ogólne
2.5 Faza V – Wdrożenie Wykonanie zadania w fazie realizacji umożliwia jego wdrożenie / włączenie w pewne struktury Wdrożenie odbywa się według określonego planu i jest realizowane jak „mały projekt”

26 Projekt - zasady ogólne
2.6 Faza VI – Zakończenie projektu Należy zadbać o właściwą dokumentację projektu, prowadzoną przez cały okres jego realizacji Zakończenie projektu powinno mieć charakter formalny Elementem formalnego zakończenie projektu jest jego ewaluacja Przykładowe pytania do ewaluacji: Jakie były główne trudności w pracy nad projektem? Jakie wyciągamy z tego wnioski do pracy nad następnymi projektami? Co najlepiej się sprawdziło?

27 Projekt - zasady ogólne
3. Metody / Instrumenty pomocnicze 3. 1. Technika prezentacji; trzy zasady Od podstaw do zagadnień specyficznych Od rzeczy prostych do kompleksowych Od całości do detalu „Obraz powie więcej niż tysiąc słów” – ilustracje sprzyjają swobodnej atmosferze prezentacji i stanowią pomoc w porozumiewaniu się. 3. 2. Techniki zbierania informacji Kwestionariusz ankiety; ankieta strukturyzowana (Tak/Nie), ankieta niestrukturyzowana ( w formie opisowej ) Obserwacja; ciągła/ systematyczna, wyrywkowa Studium akt/ dokumentacji

28 Projekt - zasady ogólne
3. 3. Techniki kreatywne Burza mózgów Metoda/ technika 635 ( 6 uczestników, 3 pomysły, 5 kolejek ) 3. 4. Technika podejmowania decyzji Dokonujemy wyboru pomiędzy różnymi rozwiązaniami. Założenia różnych rozwiązań umieszcza się na matrycy decyzyjnej , ustala się kryteria konieczności i kryteria możliwości. Najlepsze rozwiązania poddaje się analizie ryzyka Jakie ryzyko może wystąpić? Co mogłoby się nie udać? Jakie byłyby skutki niepowodzenia? Jakie największe ryzyko można przyjąć? Jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka? Techniki planowania Wykresy harmonogramów Technika planowania sieciowego

29 Projekt - zasady ogólne
4. Kierowanie projektem (ksero) Instrumenty służące do kierowania 1. Wytyczenie celów 2. Planowanie 3. Decydowanie 4. Realizowanie 5. Kontrolowanie

30 Projekt - zasady ogólne
5. Prezentacja i ocena projektu (przykłady projektów, formy prezentacji )

31 Ćwiczenia i obserwacje w naukach przyrodniczych
(wg Mullera i Stawińskiego). Najbardziej skuteczna drogą osiągnięcia zakładanych celów są metody oparte na samodzielnej pracy ucznia. Metody obserwacyjne i doświadczalne posiadają najwyższe walory poznawcze, uczą: postrzegania, rozwiązywania problemów, formułowania wniosków. Takie podejście indukuje rozwój teoretycznego, twórczego myślenia.

32 Ćwiczenia i obserwacje w naukach przyrodniczych
OBSERWACJA Spostrzeganie okazów i zjawisk oraz procesów bez ingerencji obserwatora. Warunkami samodzielnej oraz planowej obserwacji są: Planowość oraz świadomość celu Systematyczność Selektywność Aktywna postawa obserwatora Nauczyciel kieruje obserwacją: wyjaśnia cel obserwacji wyjaśnia sposób jej prowadzenia wyjaśnia sposób notowania wyników pobudza uwagę uczniów poprzez stawianie pytań (w młodszych klasach) Obserwację powinno poprzedzić: - sformułowanie problemu (co wiem, czego nie wiem, czego chciałbym się dowiedzieć?) - sprecyzowanie hipotez (co przypuszczam?) - ustalenie sposobu rozwiązywania problemu (na jakiej drodze znajdę odpowiedź?)

33 Ćwiczenia i obserwacje w naukach przyrodniczych
DOŚWIADCZENIE Metoda ta jest bardziej wartościowa od metody obserwacji, jest podstawowym elementem w szeroko pojmowanej metodzie EKSPERYMENTALNEJ. DOŚWIADCZENIE to wywołanie zjawisk przyrodniczych i analiza efektów ich działania. W trakcie wykonywania doświadczeń należy podkreślić walory wychowawcze. Ważnym etapem lekcji ćwiczeniowych jest: określenie celów i planowanie czynności ucznia i nauczyciela.

34 Ćwiczenia i obserwacje w naukach przyrodniczych
W lekcji ćwiczeniowej wyróżniamy: Tytuł obserwacji Materiały Przyrządy Odczynnik 1.Faza planowania Etapy obserwacji/doświadczenia Wyniki, które zapisuje uczeń wg wzoru w instrukcji Wniosek na podstawie wyników Zadanie kontrolne 2.Faza realizacji

35 Ćwiczenia i obserwacje w naukach przyrodniczych
INSTRUKACJA Może być ujęta w elementy słowno – graficzne, ułatwiają one uczniowi orientację. Stosowanie instrukcji umożliwia uczniowi zaplanowanie i wykonanie doświadczenia, przeprowadzenie obserwacji, uczy samodzielności. Po wykonaniu ćwiczeń konieczne jest zadanie kontrolne. Nauczyciel może pobudzić aktywność ucznia poprzez: - uświadomienie etapów, - planowanie ćwiczeń, - automatyzowanie technik.

36 BIURO PROJEKTU ul. Gen. J. Sowińskiego 68, p. 35 70-236 Szczecin
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, p. 35 Szczecin tel.: 091/


Pobierz ppt "Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków"

Podobne prezentacje


Reklamy Google