Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 WebQuest skierowany jest do uczniów szko ł y podstawowej.  Mo ż na wykorzysta ć go na lekcjach w m ł odszych klasach lub w klasie IV na godzinie wychowawczej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " WebQuest skierowany jest do uczniów szko ł y podstawowej.  Mo ż na wykorzysta ć go na lekcjach w m ł odszych klasach lub w klasie IV na godzinie wychowawczej."— Zapis prezentacji:

1  WebQuest skierowany jest do uczniów szko ł y podstawowej.  Mo ż na wykorzysta ć go na lekcjach w m ł odszych klasach lub w klasie IV na godzinie wychowawczej opracowa ł a: Anna Paw ł owska Wielkanocne zwyczaje

2 1.Strona g ł ówna 2.Spis tre ś ci 3.WprowadzenieWprowadzenie 4.ZadaniaZadania 5.ProcesProces 6. Ź ród ł a Ź ród ł a 7.EwaluacjaEwaluacja 8.KonkluzjaKonkluzja Spis tre ś ci

3 Ś wi ę ta Wielkanocne s ą dla wszystkich szczególnym prze ż yciem. Wielkanoc - to jedno z najwa ż niejszych ś wi ą t chrze ś cija ń skich upami ę tniaj ą cych ś mier ć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Obchodzone jest w pierwsz ą niedziel ę po pierwszej wiosennej pe ł ni. Ś wi ę ta te wi ążą si ę wieloma tradycjami, symbolami i ciekawostkami. Oto niektóre z nich: Wprowadzenie

4  pogrzeb ż uru i wieszanie ś ledzia na zako ń czenie Wielkiego Postu,  malowanie i ś wi ę cenie jajek (pisanki, kraszanki),  ś wi ę conka,  dzielenie si ę jajkiem,  ś niadanie wielkanocne,  ś migus-dyngus, Zwyczaje i tradycje wielkanocne

5 Waszym zadaniem b ę dzie wyszukanie informacji o symbolach Ś wi ą t Wielkanocnych, a nast ę pnie zaprezentowanie wyników Waszej pracy na forum klasy. B ę dziecie pracowa ć w 2-3 osobowych zespo ł ach zadania to zwyczaje wymienione w poprzednim slajdzie, jakie otrzymacie... zale ż y od losowania. Zadania

6 W pierwszej kolejno ś ci podzielimy si ę na zespo ł y. Niespodzianka... Tym razem zespo ł y utworzycie sami. Powstanie kilka zespo ł ów. Pami ę tajcie, od tego momentu musicie ze sob ą wspó ł pracowa ć oraz wspiera ć si ę wzajemnie. Czas realizacji projektu to 3 tygodnie od dnia losowania. Pami ę tajcie o poni ż szym harmonogramie dzia ł a ń, który na pewno u ł atwi Wam prac ę nad wylosowanym zadaniem.

7 Etap wst ę pny 1 tydzie ń  We ź miecie udzia ł w losowaniu – drog ą losowania ka ż da grupa otrzyma swoje zadanie.  Zapoznajecie si ę z dost ę pnymi ź ród ł ami, korzystaj ą c z zasobu Internetu, informacji w ksi ąż kach, czasopismach....  Wybieracie wiadomo ś ci wa ż ne i na temat – zapisujcie, tworz ą c wst ę pny plan pracy.  Wyszukujecie zdj ę cia, rysunki (pami ę tajcie o prawie autorskim).  W wyznaczonych terminach zdajecie nauczycielowi relacj ę z post ę pu pracy. Proces

8 Realizacja projektu - 2 tydzie ń  Przygotowujcie swoje zadanie zgodnie z wypracowanym przez siebie planem pracy.  Korzystajcie z ró ż nych ź róde ł informacji, np.: s ł owniki, encyklopedie, czasopisma, Internet, media....  Pod koniec pierwszego tygodnia zdajecie nauczycielowi relacj ę z post ę pu pracy.  Pod koniec drugiego tygodnia przedstawiacie nauczycielowi proponowan ą form ę prezentacji, jak równie ż zebrane do niej materia ł y.  W razie konieczno ś ci konsultujcie si ę z nauczycielami ró ż nych przedmiotów, rodzicami, etc. Proces

9 Prezentacja projektu 3 tydzie ń  Prezentacja i ocena fina ł owa projektu odb ę dzie si ę za trzy tygodnie od momentu losowania.  Ka ż dy zespó ł przedstawia efekt swojej pracy na forum klasy.  Czas prezentacji nie mo ż e przekroczy ć 10 minut.  Ocena projektu zostanie dokonana przez wychowawc ę oraz pozosta ł e zespo ł y. Prezentacja

10  W Internecie znajdziecie mnóstwo informacji o Ś wi ę tach Wielkanocnych. Przedstawiam Wam przyk ł adowe strony dla poszczególnych zespo ł ów:  http://pl.wikipedia.org/wiki/Pogrzeb_%C5%BCuru_i_%C5%9 Bledzia http://pl.wikipedia.org/wiki/Pogrzeb_%C5%BCuru_i_%C5%9 Bledzia  http://halloween.friko.net/wielkanoc.html http://halloween.friko.net/wielkanoc.html  http://www.asksa.republika.pl/wielkanoc.htmhttp://www.asksa.republika.pl/wielkanoc.htm  https://www.poland.gov.pl/Polskie,zwyczaje,wielkanocne,K alendarium,5577x3386.html https://www.poland.gov.pl/Polskie,zwyczaje,wielkanocne,K alendarium,5577x3386.html  ttp://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Zwyczaje_wielkanocne ttp://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Zwyczaje_wielkanocne  http://www.twojewiadomosci.com.pl/chttp://www.twojewiadomosci.com.pl/c Ź ród ł a

11  Kryteria ocen  Wasza praca b ę dzie oceniana wed ł ug podanych ni ż ej kryteriów: Ocena Lp. Kryteria oceny Liczba punktów Oceniaj ą cy 1. Zawarto ść merytoryczna projektu 1-3 nauczyciel 2.Sposób prezentacji 1-3 nauczyciel/ uczniowie 3. Estetyka i jako ść podj ę tych zada ń w prezentacji 1-3 nauczyciel/ uczniowie 4.Wykorzystanie ró ż nych ś rodków dydaktycznych 1-3 nauczyciel 5. Zaanga ż owanie cz ł onków grupy - wspó ł praca 1-3 nauczyciel 6.W ł a ś ciwe wykorzystanie czasu1-3 nauczyciel/ uczniowie

12  Wykonane zadania ocenione zostan ą podczas prezentacji.  Kart ę oceny otrzymaj ą wszyscy uczestnicy projektu oraz nauczyciel wychowawca. Liczenie punktów odb ę dzie si ę po przedstawieniu wszystkich projektów.  Ka ż dy zespó ł mo ż e uzyska ć maksymalnie 18 punktów,  Pami ę tajcie! Ocena (czyt. ilo ść uzyskanych punktów) Jest informacj ą o stopniu wykonania zadania. Ocena

13  I tak oto dotarli ś cie do ko ń ca naszego pierwszego WebQuestu, który przyniós ł za ł o ż ony efekt. Wszyscy zrealizowali ś cie poszczególne cele i z sukcesem zako ń czyli ś cie swoje projekty. Czasami by ł o trudno, ale nikt z Was nie podda ł si ę. Tak trzyma ć. Gratuluj ę !!! Podsumowanie


Pobierz ppt " WebQuest skierowany jest do uczniów szko ł y podstawowej.  Mo ż na wykorzysta ć go na lekcjach w m ł odszych klasach lub w klasie IV na godzinie wychowawczej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google