Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Branżowy Program Promocji branży polskich specjalności żywnościowych Wykonawca - Agencja Rynku Rolnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Branżowy Program Promocji branży polskich specjalności żywnościowych Wykonawca - Agencja Rynku Rolnego."— Zapis prezentacji:

1 Branżowy Program Promocji branży polskich specjalności żywnościowych Wykonawca - Agencja Rynku Rolnego

2 Oś priorytetowa 6 – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.5 – Promocja polskiej gospodarki Poddziałanie 6.5.1 – Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Gospodarki

3 Branżowe Programy Promocji Komponent B promocja branży jako całości całkowity koszt pokrywa MG Komponent A promocja przedsiębiorców możliwość 75% dofinansowania

4 Cel Branżowych Programów Promocji (BPP): wykreowanie polskich, silnych marek, które będą rozpoznawalne na świecie zaistnienie na rynkach zagranicznych polskich specjalności eksportowych

5 Cel Branżowych Programów Promocji (BPP): dostarczenie odbiorcom zagranicznym niezbędnych informacji o produktach branży dotarcie z informacją o branży do jak najszerszej zagranicznej grupy docelowej możliwość nawiązania kontaktów gospodarczych

6 Zagraniczne rynki objęte BPP: Zagraniczne rynki objęte BPP: Rosja, Chiny, Niemcy, Ukraina, ZEA, Francja

7 Rodzaje działań promujących 1) Szkolenia marketingowe i rynkowe Rodzaje działań promujących: 1) Szkolenia marketingowe i rynkowe - opracowanie strategii budowania marki na rynkach zagranicznych - zasady marketingu wystawienniczego oraz handlu zagranicznego - systemy prawne obowiązujące w obrocie międzynarodowym - zasady prowadzenia działalności eksportowej I edycja – 08.2012 (Rosja i Francja) II edycja – 01.2013 (Chiny i Niemcy) III edycja – 03.2014 (ZEA i Ukraina)

8 Rodzaje działań promujących 2) Udział w zagranicznych i krajowych imprezach targowo- wystawienniczych Rodzaje działań promujących : 2) Udział w zagranicznych i krajowych imprezach targowo- wystawienniczych POLAGRA (Poznań, Polska) – 10.2012, 2013, 2014 World Food Moscow (Moskwa, Rosja) – 09.2012, 2013, 2014 SIAL Paris (Paryż, Francja) – 10.2012, 2014

9 Rodzaje działań promujących 2) Udział w zagranicznych i krajowych imprezach targowo- wystawienniczych Rodzaje działań promujących : 2) Udział w zagranicznych i krajowych imprezach targowo- wystawienniczych SIAL China (Szanghaj, Chiny) – 05.2013, 2014 Gulfood (Dubaj, ZEA) – 02.2013, 2014, 2015 Anuga (Kolonia, Niemcy) – 10.2013 World Food Ukraine (Kijów, Ukraina) – 10.2013, 2014,

10 Rodzaje działań promujących 3) Seminaria branżowe wraz z degustacją polskich specjalności żywnościowych Rodzaje działań promujących: 3) Seminaria branżowe wraz z degustacją polskich specjalności żywnościowych World Food Moscow (Moskwa, Rosja) – 09.2012, 2013, 2014 Anuga (Kolonia, Niemcy) – 10.2013

11 Rodzaje działań promujących 4) Misje gospodarcze Rodzaje działań promujących : 4) Misje gospodarcze - udział w spotkaniach match- makingowych z przedstawicielami środowisk kupieckich - bezpośrednie spotkania się z potencjalnym partnerami gospodarczymi z danego kraju - spotkanie z przedstawicielami otoczenia biznesu - udział w imprezie targowej odbywającej na wybranym rynku Rosja – 09.2012 Chiny – 05.2013 Niemcy – 10.2013 Ukraina – 10.2014

12 Komponent B - Działania finansowane przez MG: - prowadzenie działań promujących branżę w czasie odbywania się imprez targowo-wystawienniczych - przygotowanie kampanii reklamującej branżę na billboard’ach - konferencja podczas trwania targów POLAGRA FOOD w Poznaniu - 3-dniowe wizyty studyjne dziennikarzy reprezentujących zagraniczne media branżowe

13 Komponent B - Działania finansowane przez MG: - wykonanie i dystrybucja materiałów informacyjno- promocyjnych (np. pamięć USB, ulotki) - przygotowanie filmu reklamowego - opracowanie i wykonanie dla wszystkich uczestników działań promujących, widocznych i estetycznych tablic informacyjnych

14 W dniu 14 maja 2012 r. została zawarta umowa pomiędzy Ministrem Gospodarki a Prezesem Agencji Rynku Rolnego na realizację branżowego programu promocji branży polskich specjalności żywnościowych. Okres realizacji – 3 lata

15 Warunek uczestnictwa w BPP: Zgłoszenie udziału do Agencji Rynku Rolnego – eksporter@arr.gov.pl: eksporter@arr.gov.pl –Deklaracja udziału w co najmniej 50% działań promujących objętych programem!

16 Procedura otrzymania dofinansowania: Ogłoszenie o naborze przedsiębiorców http://www.mg.gov.pl/Fundusze+UE/POIG/Dzialania/Dzialanie+652/Ogl oszenie+o+naborze http://www.mg.gov.pl/Fundusze+UE/POIG/Dzialania/Dzialanie+652/Ogl oszenie+o+naborze Złożenie wniosku o dofinansowanie w Ministerstwie Gospodarki najpóźniej na 1 dzień przed pierwszym wydarzeniem promującym, w którym przedsiębiorca deklaruje swój udział Udział w wydarzeniu i pokrycie koszów (w części refakturowanych przez ARR) Złożenie wniosku o płatność w Ministerstwie Gospodarki Ministerstwo weryfikuje wniosek i może dofinansować działanie do wysokości 75% kosztów kwalifikowanych

17 Dofinansowanie Pomoc jest udzielana w formie bezzwrotnego dofinansowania przeznaczonego na pokrycie części poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą, przekazywanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Ministrem Gospodarki a przedsiębiorcą. Wielkość pomocy na udział w branżowym programie promocji nie może przekroczyć 75% poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą na udział w jednym branżowym programie promocji.

18 Finansowanie udziału w działaniach promujących w ramach branżowego programu promocji polskich specjalności żywnościowych Przed każdym działaniem promującym: –Agencja Rynku Rolnego będzie finansować udział przedsiębiorców zgłoszonych do branżowego programu promocji Po każdym działaniu promującym: –Agencja Rynku Rolnego będzie refakturować faktycznie poniesione koszty organizacyjne bez doliczania własnej prowizji, na każdego z przedsiębiorców uczestniczących w danym działaniu promującym –Każdy z przedsiębiorców przedstawi faktury wystawione przez ARR w Ministerstwie Gospodarki celem otrzymania dofinansowania

19 Przedmiotem działalności przedsiębiorcy jest produkcja: Działania promujące przeznaczone są dla przedsiębiorców, których podstawowa działalność gospodarcza jest zgodna z kodem PKD: − 10.11.Z - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu, − 10.12.Z - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu, − 10.13.Z - Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego, − 10.32.Z - Produkcja soków z owoców i warzyw, − 10.39.Z - Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw, − 10.51.Z - Przetwórstwo mleka i wyrób serów, − 10.61.Z – Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, − 10.71.Z – Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek, − 10.72.Z – Produkcja wyrobów ciastkarskich, − 10.73.Z – Produkcja makaronów, − 10.82.Z - Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych, − 10.83.Z – Przetwórstwo herbaty i kawy, − 11.01.Z – Produkcja wódek, − 11.03.Z – Produkcja cydru i pozostałych win owocowych, − 11.04.Z – Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych, − 11.05.Z – Produkcja piwa.

20 Beneficjentami projektu są przedsiębiorcy: 1. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą i mają siedzibę na terytorium RP 2. Którzy, zdeklarują udział w działaniach promujących stanowiących co najmniej 50% liczby działań określonych w BPP 3. Których towar lub usługi danego rodzaju produkowane lub sprzedawane mieszczą się w katalogu określonym w BPP (odpowiednie PKD) 4. W roku podatkowym, w którym przedsiębiorca składa wniosek oraz w dwóch poprzedzających latach, nie otrzymał pomocy de minimis, której wartość brutto, łącznie z pomocą o którą się ubiegają nie przekraczają równowartości 200 tys. euro

21 Wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą m.in.: wynajem i zabudowa powierzchni wystawienniczej; wynajem sal konferencyjnych; tłumaczenie symultaniczne lub konsekutywne; transport i spedycja eksponatów wraz z ubezpieczeniem i odprawą celną; wpis do katalogu targowego, opłata rejestracyjna, bilety wstępu na targi oraz reklama w mediach targowych; przygotowanie i druk materiałów promocyjnych i reklamowych oraz tłumaczenie tych materiałów; przejazd i nocleg przedsiębiorcy lub nie więcej niż dwóch pracowników przedsiębiorcy;

22 Działania dodatkowe: Akcja degustacyjno – promocyjna w halach przylotów i odlotów na Lotnisku Chopina w Warszawie w okresie EURO 2012 11-17 czerwca (mecze 12 i 16.06.2012–grupa A) 20-22 czerwca (mecz 21.06.2012 - ćwierćfinał) 27-29 czerwca (mecz 28.06.2012 – półfinał)

23 Prezentacja polskich produktów rolno-spożywczych: mięso i wyroby mięsne, mleko i wyroby mleczarskie, owoce i warzywa i ich przetwory, ryby i produkty rybne, produkty „BIO”; I dzień prezentacji – handlowcy działający na giełdzie RUNGIS II dzień prezentacji - przedstawiciele: 1) tzw. „wielkiej dystrybucji”, tj. sieci hiper- i supermarketów 2) instytucji zbiorowego żywienia (szkoły, szpitale, jadłodajnie socjalne, itp.); Prezentacja na giełdzie rolnej RUNGIS 2-3 października 2012 r.

24 Dziękuję za uwagę Agencja Rynku Rolnego


Pobierz ppt "Branżowy Program Promocji branży polskich specjalności żywnościowych Wykonawca - Agencja Rynku Rolnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google