Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ"— Zapis prezentacji:

1 KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W rodzaju leczenie szpitalne w zakresach: CHIRURGIA NACZYNIOWA - HOSPITALIZACJA, CHIRURGIA NACZYNIOWA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY oraz CHIRURGIA NACZYNIOWA HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY - Q01, Q52, , Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

2 Leczenie szpitalne Q01 - Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty
Q01 - Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty Q52 - Dostęp w leczeniu nerkozastępczym Endowaskularne zaopatrzenie tętniaków aorty obejmujących tętnice trzewne i nerkowe Wyrób medyczny nie zawarty w kosztach świadczenia dotyczy stentgraftów fenestrowanych oraz stentgraftów z odnóżkami i pozostałych materiałów wszczepialnych koniecznych do wykonania zabiegu;

3 Okres obowiązywania umów: 01.10.2014 – 31.12.2014
leczenie szpitalne Okres obowiązywania umów: –

4 Leczenie szpitalne Zgodnie z treścią § 9 ust. 7a zarządzenia Nr 89/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne, z późniejszymi zmianami, zakresy świadczeń na poszczególnych poziomach referencyjnych kontraktowane są alternatywnie. Zatem podmiot leczniczy w postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert winien złożyć ofertę wyłącznie w ramach jednego z wybranych poziomów referencyjnych, tj.: - w zakresie chirurgia naczyniowa I poziom referencyjnych albo - w zakresie chirurgia naczyniowa II poziom referencyjnych. Złożenie oferty alternatywnej stanowić będzie powód jej odrzucenia w toku postępowania.

5 Leczenie szpitalne Zgodnie z treścią § 9 ust. 7 pkt 10 zarządzenia Nr 89/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne, z późniejszymi zmianami, nie dopuszcza się kontraktowania jako kolejnego zakresu, następującego zakresu: - chirurgia naczyniowa - drugi poziom referencyjny

6 Leczenie szpitalne ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 201 2r. poz. 594) kody resortowe komórek organizacyjnych (część VIII) 4530 oddział chirurgii naczyniowej II poziom referencyjny I poziom referencyjny: kod charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej 4530 lub inny np.: 4500 (chirurgia ogólna), w przypadku posiadania w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą w części X systemu kodów identyfikacyjnych dziedzinę medycyny: 39 Chirurgia naczyniowa

7 Leczenie szpitalne W celu prawidłowego przygotowania oferty należy w pierwszej kolejności uporządkować informacje zamieszczone w portalu świadczeniodawcy (serwis internetowy) dotyczące potencjału wykonawczego oferenta, a w przypadku stwierdzonych niezgodności należy dane te zaktualizować poprzez złożenie wniosku i zgłoszenie zmian!!!

8 Leczenie szpitalne Sprzęt i aparatura medyczna winny posiadać stosowne certyfikaty, atesty lub inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie aparatury i sprzętu medycznego do użytku oraz dokumenty potwierdzające dokonanie aktualnych przeglądów wykonanych przez uprawnione osoby. Należy zwrócić szczególną uwagę na numery seryjne aparatury i sprzętu medycznego, ich zgodność pomiędzy informacjami zamieszczonymi w portalu (następnie w ofercie) a faktycznymi numerami seryjnymi oznaczonymi na poszczególnych urządzeniach. W przypadku niezgodności pomiędzy ww. danymi należy w pierwszej kolejności dokonać aktualizacji danych w portalu. W ofercie należy wykazać sprzęt wymagany, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dla realizacji świadczeń w danym zakresie stanowiącym przedmiot postępowania konkursowego, odpowiednio w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji, bowiem formularz ofertowy winien zawierać potencjał wykonawczy dla przedmiotu podstępowania. W sytuacji braku pozycji słownikowej dotyczącej wymaganego sprzętu i aparatury medycznej należy do oferty dołączyć oświadczenie o braku możliwości dokonania wyboru danego urządzenia ze słownika oraz potwierdzenie dysponowania wymaganym sprzętem.

9 Leczenie szpitalne W przypadku, gdy w warunkach zawierania umów dopuszczone jest zlecanie podwykonawcom udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, należy do oferty załączyć wykaz podwykonawców (element oferty) wraz z kopiami umów o podwykonawstwo. Istotnym jest, aby nie zamieszczać w ofercie wszystkich umów jakie oferent posiada a wyłącznie te umowy, których przedmiot stanowią świadczenia istotne dla realizacji świadczeń w danym zakresie. Należy zwrócić uwagę czy podwykonawcy uzupełnili informacje w portalu potencjału dotyczące umów o podwykonawstwo.

10 Dokumenty i oświadczenia (składane do wszystkich postępowań) :
W przypadku, gdy oferent nie przedstawi kopii umów z podwykonawcami – oświadczenie, że będzie wykonywał umowę samodzielnie bez zlecania podwykonawcom udzielania świadczeń będących przedmiotem umowy. W przypadku, gdy w warunkach zawierania umów lub we wzorze umowy, dopuszczone jest zlecanie podwykonawcom udzielania świadczeń opieki zdrowotnej objętych umową - kopię zawartej umowy z podwykonawcą (bez postanowień określających finansowanie) albo zobowiązanie podwykonawcy do zawarcia umowy z oferentem, zawierające zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli na zasadach określonych w ustawie, w zakresie wynikającym z umowy zawartej z oddziałem Funduszu; Samodzielna realizacja świadczeń przez Oferenta - wymagane: OŚWIADCZENIE O SAMODZIELNEJ REALIZACJI ŚWIADCZEŃ Realizacja świadczeń przy udziale podwykonawców - wymagane: WYKAZ PODWYKONAWCÓW ORAZ UMOWY Z PODWYKONAWCAMI ZAWIERAJĄCE ZASTRZEŻENIE O PRAWIE FUNDUSZU DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI

11 Z jakich dokumentów składa się oferta
Dokumenty i oświadczenia (składane do wszystkich postępowań) :   Umowa zawarta z podwykonawcą (albo zobowiązanie podwykonawcy do zawarcia umowy z oferentem) musi zawierać zastrzeżenie o prawie Oddziału Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wynikającym z umowy. BRAK POWYŻSZEJ KLAUZULI TRAKTOWANY JEST JAKO BRAK FORMALNY!

12 NIEDOPUSZCZALNE JEST ZASTRZEŻENIE CAŁEJ OFERTY!!!
Załącznik nr 7 do Warunków postępowania tj.: Oświadczenie oferenta o zastrzeżeniu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy Zgodnie z art. 135 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oferent może złożyć oświadczenie, w którym wnosi o zastrzeżenie informacji znajdujących się w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy. NIEDOPUSZCZALNE JEST ZASTRZEŻENIE CAŁEJ OFERTY!!! UWAGA!

13 Leczenie szpitalne Warunki szczegółowe, wymagane wobec świadczeniodawców dla realizacji poszczególnych świadczeń opieki zdrowotnej oraz kryteria oceny ofert zostały określono w: rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2013 Nr 1520), zarządzeniu Nr 89/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne, z późniejszymi zmianami, zarządzenie Nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z późniejszymi zmianami.

14 Leczenie szpitalne Wymagania dotyczą: liczby i kwalifikacji personelu, aparatury i sprzętu medycznego, warunków pozostałych, określonych odpowiednio w załącznikach do ww. aktów prawnych.

15 Leczenie szpitalne Świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych, w tym w trybie hospitalizacji, jest obowiązany do spełniania całodobowo warunków określonych odpowiednio w załącznikach nr 3 i 4 do rozporządzenia MZ (§ 5 ust. 3 rozporządzenia).

16 Warunki wymagane Chirurgia naczyniowa – I poziom referencyjny
Chirurgia naczyniowa – II poziom referencyjny Lekarze Równoważnik co najmniej 2 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie chirurgii naczyniowej. Równoważnik co najmniej 3 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie chirurgii naczyniowej. Organizacja udzielania świadczeń Zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (nie może być łączona z innymi oddziałami). Wyodrębniona całodobowa opieka lekarska we wszystkie dni tygodnia – lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii naczyniowej lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii naczyniowej (nie może być łączona z innymi oddziałami). Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną 1) w miejscu udzielania świadczeń: a) aparat RTG do badań naczyniowych z ramieniem C, a) aparat USG z opcją kolorowego Dopplera b) aparat USG z opcją kolorowego Dopplera, b) kardiomonitor c) kardiomonitor 2) w lokalizacji – aparat RTG naczyniowy. 2) w lokalizacji – stacjonarny aparat RTG naczyniowy.

17 Warunki wymagane Chirurgia naczyniowa – I poziom referencyjny
Chirurgia naczyniowa – II poziom referencyjny Pozostałe wymagania 1) udokumentowana wykonana roczna liczba zabiegów otwartych we wszystkich obszarach naczyniowych: co najmniej 450 operacji (w tym operacje: tętnic szyjnych, tętnic odchodzących od łuku aorty, aorty, tętnic kończyn dolnych, przetoki do dializ, pomosty pozaanatomiczne), potwierdzona przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii naczyniowej 2) udokumentowana wykonana roczna liczba operacji wewnątrznaczyniowych: co najmniej 300, w tym co najmniej 40 stentgraftów piersiowych i/lub brzusznych, potwierdzona przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii naczyniowej 3) udokumentowane roczne wykonanie co najmniej 50 operacji w trybie natychmiastowym lub w trybie pilnym, potwierdzone przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii naczyniowej 1) gabinet diagnostyczno-zabiegowy – w miejscu udzielania świadczeń 4) gabinet diagnostyczno-zabiegowy – w miejscu udzielania świadczeń 5) OAiIT – w lokalizacji 2) blok operacyjny – w lokalizacji 6) blok operacyjny – w lokalizacji 7) zapewnienie całodobowego dyżuru pielęgniarskiego w obrębie bloku operacyjnego – równoważnik, co najmniej 2 etatów 3) zapewnienie przeprowadzenia leczenia wewnątrznaczyniowego 8) zapewnienie przeprowadzenia leczenia wewnątrznaczyniowego 9) zapewnienie realizacji świadczeń całodobowo przez wszystkie dni tygodnia. Zapewnienie realizacji badań Radiologicznych naczyniowych.

18 Warunki dodatkowo oceniane – rankingujące
Chirurgia naczyniowa – I poziom referencyjny Chirurgia naczyniowa – II poziom referencyjny 8.3.1 lekarze dodatkowo równoważnik co najmniej 2 etatów - specjalista w dziedzinie chirurgii naczyniowej 8.3.2 pielęgniarki 1) równoważnik co najmniej 2 etatów - pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego; 2) równoważnik co najmniej 2 etatów - pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego. 1) równoważnik co najmniej 2 etatów - pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego; 2) równoważnik co najmniej 2 etatów - pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego; 3) równoważnik co najmniej 2 etatów - pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego; 4) równoważnik co najmniej 2 etatów - pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego; 5) równoważnik co najmniej 2 etatów - pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki; 6) równoważnik co najmniej 2 etatów - pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

19 Warunki dodatkowo oceniane – rankingujące
Chirurgia naczyniowa – I poziom referencyjny Chirurgia naczyniowa – II poziom referencyjny 8.3.3 organizacja udzielania świadczeń wpis w rejestrze: część VIII kodu resortowego: a) 1120 Poradnia chorób naczyń; b) 1530 Poradnia chirurgii naczyniowej. wpis w rejestrze: część VIII kodu resortowego: 1) 1120 Poradnia chorób naczyń; 2) 1530 Poradnia chirurgii naczyniowej. 8.3.4 pozostałe warunki 1) łóżka intensywnej opieki medycznej z wyodrębnioną opieką pielęgniarską, o których mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia - w miejscu udzielania świadczeń - wpisane w rejestrze; 2) Pracownia radiologii zabiegowej - dostępna całodobowo w lokalizacji. 1) co najmniej 2 łóżka intensywnej opieki medycznej z wyodrębnioną opieką pielęgniarską, o których mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia - w miejscu udzielania świadczeń - wpisane w rejestrze; 2) Pracownia radiologii zabiegowej - dostępna całodobowo w lokalizacji; 3) co najmniej 25 łóżek w oddziale chirurgii naczyniowej - wpisane w rejestrze.

20 Leczenie szpitalne Wymagania formalne Personel
WARUNKI DODATKOWO WYMAGANE dla realizacji świadczeń: Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty - dotyczy tętniaków aorty piersiowej, brzuszno-piersiowej i brzusznej ( z grupy Q01) Wymagania formalne Zakład lub pracownia radiologii zabiegowej. Personel 1) lekarze: a) równoważnik co najmniej 2 etatów – lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii naczyniowej lub b) lekarz specjalista w dziedzinie rentgenodiagnostyki lub radiologii, lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej, na każdej zmianie roboczej – z odpowiednim doświadczeniem w wykonywaniu zabiegów przezskórnych; 2) pozostały personel: równoważnik co najmniej 1 etatu – technik elektroradiolog. Organizacja udzielania świadczeń 1) obecność w trakcie zabiegu: a) lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, b) pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki; 2) blok operacyjny – w lokalizacji; 3) zespół operacyjny chirurgów naczyniowych – całodobowa gotowość; 4) OAiIT – w lokalizacji.

21 Leczenie szpitalne WARUNKI DODATKOWO WYMAGANE dla realizacji świadczeń: Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty - dotyczy tętniaków aorty piersiowej, brzuszno-piersiowej i brzusznej ( z grupy Q01) Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną 1) angiograf stacjonarny cyfrowy z możliwością analizy ilościowej [QVA] zgodnie z Polskimi zaleceniami wewnątrznaczyniowego leczenia chorób tętnic obwodowych i aorty 2009 (Chirurgia Polska 2009, 11,1), 2) strzykawka automatyczna, 3) rejestracja obrazów: kamera multiformatowa lub archiwizacja cyfrowa (format DICOM 3.0), 4) wielofunkcyjny rejestrator funkcji życiowych: EKG, pulsoksymetr, pomiar ciśnienia tętniczego metodą bezpośrednią i nieinwazyjną, 5) defibrylator, zestaw reanimacyjny, 6) stół radiologiczny o wysokiej precyzji lokalizacji pacjenta i pozycjonera, 7) stanowisko znieczulenia – w lokalizacji. Zapewnienie realizacji badań 1) arteriografia, 2) flebografia, 3) TK

22 Leczenie szpitalne WARUNKI DODATKOWO WYMAGANE dla realizacji świadczeń: Zabiegi endowaskularne –– naczynia obwodowe (z grup: Q41, Q42, Q43, Q44, Q45, Q46, Q47) (spełnienie warunków szczegółowych całodobowo – zgodnie z § 5 ust. 3 rozporządzenia) Wymagania formalne Zakład lub pracownia radiologii zabiegowej – część VIII kodu resortowego:7230 Personel 1) lekarze: równoważnik co najmniej 1 etatu na każdą zmianę: a) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii naczyniowej lub w dziedzinie angiologii, z udokumentowanym doświadczeniem w wykonywaniu zabiegów przezskórnych – angioplastyk naczyń obwodowych co najmniej w trzech obszarach zabiegowych, a w przypadku zabiegów w obszarze aorty piersiowej – lekarz specjalista w dziedzinie kardiochirurgii z udokumentowanym doświadczeniem w wykonywaniu zabiegów przezskórnych, lub b) równoważnik co najmniej 1 etatu na każdą zmianę – specjalista w dziedzinie rentgenodiagnostyki lub radiologii lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej z udokumentowanym doświadczeniem w radiologii zabiegowej; 2) pozostały personel: równoważnik co najmniej 1 etatu – technik elektroradiolog. Organizacja udzielania świadczeń 1) obecność w trakcie zabiegu: a) lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, b) pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarki po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki; 2) OAiIT – w lokalizacji; 3) blok operacyjny – w lokalizacji; 4) zespół operacyjny chirurgii naczyniowej – całodobowa gotowość.

23 Leczenie szpitalne WARUNKI DODATKOWO WYMAGANE dla realizacji świadczeń: Zabiegi endowaskularne –– naczynia obwodowe (z grup: Q41, Q42, Q43, Q44, Q45, Q46, Q47) Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną 1) angiograf stacjonarny cyfrowy z możliwością analizy ilościowej [QVA] zgodnie z Polskimi zaleceniami wewnątrznaczyniowego leczenia chorób tętnic obwodowych i aorty 2009 (Chirurgia Polska 2009, 11,1), 2) strzykawka automatyczna, 3) rejestracja obrazów: kamera multiformatowa lub archiwizacja cyfrowa (format DICOM 3.0), 4) wielofunkcyjny rejestrator funkcji życiowych: EKG, pulsoksymetr, pomiar ciśnienia tętniczego metodą bezpośrednią i nieinwazyjną, 5) defibrylator, zestaw reanimacyjny, 6) stół radiologiczny o wysokiej precyzji lokalizacji pacjenta i pozycjonera, 7) stanowisko znieczulenia – w lokalizacji. Zapewnienie realizacji badań 1) arteriografia, 2) flebografia, 3) aparat USG z opcją kolorowego Dopplera, 4) TK

24 Leczenie szpitalne WARUNKI DODATKOWO WYMAGANE dla realizacji świadczeń: Zabiegi endowaskularne –– naczynia obwodowe (z grup: Q41, Q42, Q43, Q44, Q45, Q46, Q47) Pozostałe wymagania 1) zapewnienie kwalifikacji do przeprowadzenia każdego zabiegu wewnątrznaczyniowego przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii naczyniowej z udokumentowanym doświadczeniem w radiologii zabiegowej; 2) zapewnienie kwalifikacji do zabiegów na tętnicy szyjnej przez zespół lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii naczyniowej i neurologii; 3) zapewnienie całodobowej opieki neurologicznej po zabiegu na tętnicy szyjnej.

25 Leczenie szpitalne WARUNKI DODATKOWO WYMAGANE dla realizacji świadczeń: Endowaskularne zaopatrzenie tętniaków aorty obejmujących tętnice trzewne i nerkowe Wymagania formalne Zakład lub pracownia radiologii zabiegowej. Personel 1) lekarze: a) równoważnik co najmniej 1 etatu – lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii naczyniowej lub b) lekarz specjalista w dziedzinie rentgenodiagnostyki lub radiologii, lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej, – z odpowiednim doświadczeniem obejmującym co najmniej 100 implantacji stentgraftów u chorych z tętniakami aorty piersiowej i brzusznej oraz co najmniej 10 implantacji stentów do tętnic nerkowych i do tętnic trzewnych (tętnicy krezkowej górnej lub pnia trzewnego); 2) pozostały personel: równoważnik co najmniej 1 etatu – technik elektroradiolog. Organizacja udzielania świadczeń 1) obecność w trakcie zabiegu: a) lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, b) pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki; 2) blok operacyjny – w lokalizacji; 3) zespół operacyjny chirurgów naczyniowych – całodobowa gotowość; 4) OAiIT – w lokalizacji.

26 Leczenie szpitalne WARUNKI DODATKOWO WYMAGANE dla realizacji świadczeń: Endowaskularne zaopatrzenie tętniaków aorty obejmujących tętnice trzewne i nerkowe Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną 1) urządzenie do krążenia pozaustrojowego – w lokalizacji, 2) angiograf stacjonarny cyfrowy z możliwością analizy ilościowej [QVA] zgodnie z Polskimi zaleceniami wewnątrznaczyniowego leczenia chorób tętnic obwodowych i aorty 2009 (Chirurgia Polska 2009, 11,1), 3) angiograficzny aparat rentgenowski z ruchomym ramieniem C, zgodnie z Polskimi zaleceniami wewnątrznaczyniowego leczenia chorób tętnic obwodowych i aorty 2009 (Chirurgia Polska 2009, 11,1) 4) strzykawka automatyczna, 5) rejestracja obrazów: kamera multiformatowa lub archiwizacja cyfrowa (format DICOM 3.0), 6) wielofunkcyjny rejestrator funkcji życiowych: EKG, pulsoksymetr, pomiar ciśnienia tętniczego metodą bezpośrednią i nieinwazyjną, 7) defibrylator, zestaw reanimacyjny, 8) stół radiologiczny o wysokiej precyzji lokalizacji pacjenta i pozycjonera, 9) stanowisko znieczulenia – w lokalizacji. Zapewnienie realizacji badań 1) arteriografia; 2) flebografia; 3) TK

27 Leczenie szpitalne WARUNKI DODATKOWO WYMAGANE dla realizacji świadczeń: Endowaskularne zaopatrzenie tętniaków aorty obejmujących tętnice trzewne i nerkowe Pozostałe wymagania 1) udokumentowane wykonanie przez ośrodek 300 implantacji stentgraftów u chorych z tętniakami aorty piersiowej i brzusznej, potwierdzone przez konsultanta wojewódzkiego i krajowego w dziedzinie chirurgii naczyniowej i radiologii; 2) udokumentowane wykonanie przez ośrodek 200 implantacji stentów do tętnic obwodowych ( w tym 10 do tętnic trzewnych i 20 do tętnic nerkowych), potwierdzone przez konsultanta wojewódzkiego i krajowego w dziedzinie chirurgii naczyniowej i radiologii; 3) zabieg implantacji stentgraftów fenestrownych i stentgraftów z odnóżkami może wyłącznie: a) wykonywać lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii naczyniowej lub lekarz specjalista w dziedzinie rentgenodiagnostyki lub radiologii, lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej, z odpowiednim doświadczeniem obejmującym co najmniej 100 implantacji stentgraftów u chorych z tętniakami aorty piersiowej i brzusznej oraz co najmniej 10 implantacji stentów do tętnic nerkowych i do tętnic trzewnych (tętnicy krezkowej górnej lub pnia trzewnego), b) odbywać się przy użyciu stacjonarnego aparatu rtg do badań naczyniowych w obrębie sali hybrydowej lub pracowni radiologii interwencyjnej.

28 Leczenie szpitalne 8 CHIRURGIA NACZYNIOWA
8.1 WARUNKI WYMAGANE - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do obowiązującego rozporządzenia: cz.I Lp. 7 8.2 WARUNKI WYMAGANE - na podstawie: art. 146 ust.1 pkt 3 ustawy o świadczeniach   8.2.1 organizacja udzielania świadczeń udokumentowane zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (nie może być łączona z innymi oddziałami) - określone w Harmonogramie - zasoby 8.2.2 pozostałe warunki zapewnienie przeprowadzenia leczenia wewnątrznaczyniowego - możliwość realizacji przez świadczeniodawcę lub udokumentowane zapewnienie przeprowadzenia leczenia wewnątrznaczyniowego u innego świadczeniodawcy - nie dotyczy w przypadku realizacji świadczeń z grup : Q01,Q41, Q42, Q43, Q44, Q45, Q46, Q47 8.3 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE   8.3.1 lekarze dodatkowo równoważnik co najmniej 2 etatów - specjalista w dziedzinie chirurgii naczyniowej 8.3.2 pielęgniarki 1) równoważnik co najmniej 2 etatów - pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego; 2) równoważnik co najmniej 2 etatów - pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego. 8.3.3 organizacja udzielania świadczeń wpis w rejestrze: część VIII kodu resortowego: a) 1120 Poradnia chorób naczyń; b) 1530 Poradnia chirurgii naczyniowej. 8.3.4 pozostałe warunki 1) łóżka intensywnej opieki medycznej z wyodrębnioną opieką pielęgniarską, o których mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia - w miejscu udzielania świadczeń - wpisane w rejestrze; 2) Pracownia radiologii zabiegowej - dostępna całodobowo w lokalizacji.

29 50 CHIRURGIA NACZYNIOWA - DRUGI POZIOM REFERENCYJNY
Leczenie szpitalne 50 CHIRURGIA NACZYNIOWA - DRUGI POZIOM REFERENCYJNY 50.1 WARUNKI WYMAGANE - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do obowiązującego rozporządzenia: cz. I Lp. 8 50.2 WARUNKI WYMAGANE - na podstawie: art. 146 ust.1 pkt 3 ustawy o świadczeniach   organizacja udzielania świadczeń udokumentowane zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia: lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii naczyniowej lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii naczyniowej - (nie może być łączona z innymi oddziałami) - określone w Harmonogramie - zasoby pozostałe wymagania OAiIT - w lokalizacji - wpisany w rejestrze: część VIII kodu resortowego: 4260 50.3 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE   lekarze dodatkowo równoważnik co najmniej 2 etatów - specjalista w dziedzinie chirurgii naczyniowej pielęgniarki 1) równoważnik co najmniej 2 etatów - pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego; 2) równoważnik co najmniej 2 etatów - pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego; 3) równoważnik co najmniej 2 etatów - pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego; 4) równoważnik co najmniej 2 etatów - pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego; 5) równoważnik co najmniej 2 etatów - pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki; 6) równoważnik co najmniej 2 etatów - pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. organizacja udzielania świadczeń wpis w rejestrze: część VIII kodu resortowego: 1) 1120 Poradnia chorób naczyń; 2) 1530 Poradnia chirurgii naczyniowej. pozostałe warunki co najmniej 2 łóżka intensywnej opieki medycznej z wyodrębnioną opieką pielęgniarską, o których mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia - w miejscu udzielania świadczeń - wpisane w rejestrze; 2) Pracownia radiologii zabiegowej - dostępna całodobowo w lokalizacji; 3) co najmniej 25 łóżek w oddziale chirurgii naczyniowej - wpisane w rejestrze.

30 Leczenie szpitalne 50.8 WARUNKI DODATKOWO WYMAGANE dla realizacji świadczeń: Zabiegi endowaskularne –– naczynia obwodowe (z grup: Q41, Q42, Q43, Q44, Q45, Q46, Q47) - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do obowiązującego rozporządzenia: Lp. 12; spełnienie warunków szczegółowych całodobowo - zgodnie z § 5 ust. 3 rozporządzenia 50.9 WARUNKI WYMAGANE na podstawie: art. 146 ust.1 pkt 3 ustawy o świadczeniach dla realizacji świadczeń z grup: Q41, Q42, Q43, Q44, Q45, Q46, Q47  wymagania formalne wpis w rejestrze - Zakład lub Pracownia radiologii zabiegowej: część VIII kodu resortowego: 7230 lekarze równoważnik co najmniej 1 etatu na każdą zmianę roboczą: a) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii naczyniowej lub specjalista w dziedzinie angiologii, z udokumentowanym doświadczeniem w wykonywaniu zabiegów przezskórnych - angioplastyk naczyń obwodowych co najmniej w trzech obszarach zabiegowych, lub b) specjalista w dziedzinie rentgenodiagnostyki lub radiologii lub radiodiagnostyki lub radiologii i diagnostyki obrazowej z udokumentowanym doświadczeniem w radiologii zabiegowej: - wykonanie w ciągu ostatnich 12 miesięcy: co najmniej 50 angioplastyk naczyń obwodowych w co najmniej trzech obszarach zabiegowych, w tym co najmniej 40 samodzielnie - zaświadczenie potwierdzające 2 - letni staż pracy w zakresie wykonywanych procedur, o którym mowa § 6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagonostyki, radiologii zabiegowej i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 59, poz. 365 ze zm.) poświadczone przez odpowiedniego Konsultanta Wojewódzkiego w zakresie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej. organizacja udzielania świadczeń 1) udokumentowane zapewnienie do realizacji świadczeń: a) lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej terapii, b) pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki - określone w Harmonogramie - zasoby - w co najmniej jednym zakresie

31 Leczenie szpitalne 50.4 WARUNKI DODATKOWO WYMAGANE dla realizacji świadczeń: Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty - dotyczy tętniaków aorty piersiowej, brzuszno-piersiowej i brzusznej ( z grupy Q01) - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do obowiązującego rozporządzenia: Lp. 10; spełnienie warunków szczegółowych całodobowo - zgodnie z § 5 ust. 3 rozporządzenia 50.5 WARUNKI WYMAGANE - na podstawie: art. 146 ust.1 pkt 3 ustawy o świadczeniach dla realizacji świadczeń z grupy Q01   wymagania formalne Zakład lub Pracownia radiologii zabiegowej - wpis w rejestrze: część VIII kodu resortowego: 7230 lekarze a) równoważnik co najmniej 2 etatów - lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii naczyniowej lub b) lekarz specjalista w dziedzinie rentgenodiagnostyki lub radiologii, lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej na każdej zmianie roboczej - z odpowiednim doświadczeniem w wykonywaniu zabiegów przezskórnych - wykonanie w ciągu ostatnich 12 miesięcy: co najmniej 50 angioplastyk naczyń obwodowych w co najmniej trzech obszarach zabiegowych, w tym co najmniej 40 samodzielnie - zaświadczenie potwierdzające 2 letni staż pracy w zakresie wykonywanych procedur, o którym mowa § 6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagonostyki, radiologii zabiegowej i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 59, poz. 365 ze zm.) poświadczone przez odpowiedniego Konsultanta Wojewódzkiego w zakresie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej. organizacja udzielania świadczeń 1) udokumentowane zapewnienie do realizacji świadczeń: a) lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej terapii, b) pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki - określone w Harmonogramie - zasoby - w co najmniej jednym zakresie.

32 Leczenie szpitalne 50.6 WARUNKI DODATKOWO WYMAGANE dla realizacji świadczeń: Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty - dotyczy tętniaków aorty obejmujących tętnice trzewne i nerkowe - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do obowiązującego rozporządzenia: L.p. 10; spełnienie warunków szczegółowych całodobowo - zgodnie z § 5 ust. 3 rozporządzenia 50.7 WARUNKI WYMAGANE - na podstawie: art. 146 ust.1 pkt 3 ustawy o świadczeniach dla realizacji świadczeń: Endowaskularne zaopatrzenie tętniaków aorty obejmujących tętnice trzewne i nerkowe wymagania formalne Zakład lub Pracownia radiologii zabiegowej - wpis w rejestrze: część VIII kodu resortowego: 7230 organizacja udzielania świadczeń 1) udokumentowane zapewnienie do realizacji świadczeń: a) lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej terapii, b) pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki - określone w Harmonogramie - zasoby - w co najmniej jednym zakresie. pozostałe wymagania udokumentowane posiadanie stacjonarnego aparatu RTG do badań naczyniowych w obrębie sali hybrydowej lub pracowni radiologii interwencyjnej (zabiegowej)

33 Leczenie szpitalne W przypadku pytań ankietowych należy zwrócić szczególną uwagę na spójność, kompatybilność odpowiedzi ankietowych z treścią wszystkich informacji zamieszczonych w ofercie.

34 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google