Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie"— Zapis prezentacji:

1 Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Współpraca Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

2 Placówki opiekuńczo-wychowawcze
W Warszawie funkcjonują 22 placówki opiekuńczo-wychowawcze (stan na r.): 2 publiczne placówki interwencyjne – 60 miejsc 1 publiczna placówka specjalistyczno-terapeutyczna – 38 miejsc z filią (8 miejsc) 9 publicznych placówek socjalizacyjnych – 502 miejsca, w tym: 7 placówek z 21 filiami – 442 miejsca 2 placówki bez filii – 60 miejsc 4 niepubliczne placówki socjalizacyjne – 93 miejsca 6 publicznych placówek rodzinnych – 32 miejsca

3 Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
WCPR na podstawie Zarządzenia Prezydenta m. st. Warszawy jest organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej Zadania statutowe WCPR wobec placówek opiekuńczo-wychowawczych: - podejmowanie działań zmierzających do efektywnego dysponowania miejscami w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, - wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem placówek opiekuńczo-wychowawczych, - współpraca w opracowywaniu i realizacja 3 letnich programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, - zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, - prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pomocy dla osób usamodzielnianych opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze.

4 Działania zmierzające do efektywnego dysponowania miejscami w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
prowadzenie bazy danych wychowanków (program autorski) przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na podstawie informacji uzyskanych z placówek, kwalifikowanie dziecka do odpowiedniej placówki opiekuńczo-wychowawczej, wydawanie skierowań do placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz zawiadomień w przypadku pobytów kilkudniowych w placówce, przekazywanie danych dotyczących wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na podstawie informacji uzyskanych z placówek, występowanie do burmistrzów w poszczególnych dzielnicach z wnioskami o przekazanie lokali z przeznaczeniem na mieszkania filialne, przyjmowanie zgłoszeń o wolnych lokalach w Warszawie i kwalifikowanie ich np. do instytucjonalnej pieczy zastępczej, rozwijanie rodzinnej pieczy zastępczej.

5 Współpraca w opracowywaniu i realizacja Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w m. st. Warszawie na lata przygotowanie projektu Programu oraz przeprowadzenie konsultacji z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, w ramach realizacji programu: - organizowanie mieszkań filialnych dla wychowanków placówek, - opracowanie wstępnej koncepcji funkcjonowania centrum administracyjnego do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych, - opracowywanie standardów organizacyjnych placówek opiekuńczo- wychowawczych przy uwzględnieniu specyficznych potrzeb wychowanków, - diagnozowanie potrzeb szkoleniowych kadry placówek opiekuńczo- wychowawczych w celu stworzenia systemu szkoleń zmierzającego do zwiększenia kompetencji zawodowych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych.

6 Zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
opracowanie Procedury przyjmowania dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie m.st. Warszawy, opracowanie Zasad opiniowania osób, które podejmują się wspierania działań wychowawczych warszawskich placówek opiekuńczo-wychowawczych, na podstawie których wydawane są opinie w formie zaświadczeń kwalifikacyjnych dla „rodzin zaprzyjaźnionych”, opracowanie Procedury przewozu i przekazania dziecka do jednej z form pieczy zastępczej w związku z interwencją kryzysową w rodzinie dziecka - dzieci w przyjaznych i bezpiecznych warunkach są przewożone do placówek opiekuńczo-wychowawczych przez Zespół interwencyjnego przewozu zmotywowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych do przystąpienia do programu profilaktyki przemocy wobec dzieci „Chronimy Dzieci” realizowanego przez Fundację Dzieci Niczyje; udział w programie zakończył się uzyskaniem przez placówki certyfikatów potwierdzających wysoki standard ochrony przed krzywdzeniem, przeprowadzanie postępowań wyjaśniających w związku ze zgłaszanymi informacjami dotyczącymi nieprawidłowości w funkcjonowaniu placówek

7 Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych (1)
przygotowywanie projektów statutów placówek i projektów uchwał Rady m. st. Warszawy w sprawie wyposażenia placówek opiekuńczo-wychowawczych w lokale z przeznaczeniem na mieszkania filialne,, pomoc przy tworzeniu regulaminów organizacyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych, określanie limitów miejsc w poszczególnych placówkach z uwzględnieniem mieszkań filialnych, utrzymywanie stałego kontaktu z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi i monitorowanie ich bieżącej pracy, wspieranie kadry placówek w rozwiązywaniu bieżących problemów w pracy z dzieckiem oraz pomoc w prowadzeniu placówek, przeprowadzanie wizytacji w placówkach (również w godzinach popołudniowych), podczas których sprawdzana jest organizacja czasu wolnego, warunki pobytu dzieci, czy zapewnienie im właściwej opieki, organizowanie kwartalnych spotkań z dyrektorami placówek, podczas których omawiane są sprawy organizacyjne oraz inne ważne z perspektywy placówek i WCPR,

8 Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych (2)
wyrażanie opinii w przypadku wniosku dyrektora placówki o przeniesienie dziecka do innej placówki opiekuńczo-wychowawczej tego samego typu, udział w zespole ds. okresowej oceny sytuacji dziecka organizowanym przez placówki opiekuńczo-wychowawcze, w placówkach typu rodzinnego oceny sytuacji dziecka dokonuje dyrektor placówki w porozumieniu z WCPR, jako organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, wspieranie przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej dyrektora placówki typu rodzinnego w sporządzaniu planu pomocy dziecku, gromadzenie danych dotyczących liczby dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym zgłoszonych do adopcji, zbieranie z placówek różnego rodzaju danych do sprawozdań lub analiz np. dotyczących liczby dzieci cudzoziemskich, przebywających w szpitalach psychiatrycznych, stanu zdrowia, szczególnych potrzeb opiekuńczych,

9 Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych (3)
Postępowanie administracyjne prowadzenie postępowania administracyjnego w celu ustalenia opłaty od rodziców za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, wytaczanie powództwa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka przebywającego w placówce, na podstawie dokumentacji placówki, prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu świadczeń nienależnie pobranych od usamodzielnianych wychowanków prowadzenie postępowania egzekucyjnego wobec osób, które nie regulują należności za pobyt dziecka w pieczy

10 Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych (4)
Inwestycje opiniowanie wniosków placówek o przydział środków inwestycyjnych z budżetu m. st. Warszawy, opiniowanie planów rzeczowo-finansowych placówek oraz zmian do tych planów, Mienie WCPR Użyczanie samochodów służbowych WCPR prowadzącym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego na podstawie Umowy. Finanse obsługa finansowa placówek typu rodzinnego, opiniowanie planów finansowych placówek oraz zmian do planów, analiza dochodów i wydatków placówek, podział środków budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ubezpieczenia zdrowotne dzieci i finansowanie pobytu dzieci cudzoziemskich), współpraca w zakresie wypłaty świadczeń dla usamodzielnianych wychowanków placówek . Klatka Małgosi

11 Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych (5)
Zatrudnienie bieżąca analiza zatrudnienia w placówkach, szczegółowa analiza zatrudnienia w placówkach(np.: likwidacja DD nr 5, tworzenie centrum administracyjnego), przekształcanie stosunków pracy wychowawców zatrudnionych wg KN na przepisy samorządowe, opiniowanie propozycji wynagrodzeń dla dyrektorów placówek, Kontrole kontrole realizacji zadań w placówkach niepublicznych w ramach Umowy, kontrole publicznych placówek w ramach prowadzenia, analiza uwag kontrolujących wspólnie z dyrektorem placówki kontrolowanej, omawianie planów naprawczych

12 Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pomocy dla osób usamodzielnianych opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze wprowadzanie pilotażowego modelu usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej przebywających w mieszkaniu chronionym wypracowanego przez organizację pozarządową: - realizacja w ramach projektu „Integracja dla Samodzielności” realizowanego przez WCPR, współfinansowanego przez UE ze środków EFS, spotkania z pracownikami placówek opiekuńczo-wychowawczych bezpośrednio zajmującymi się sprawami usamodzielnianych wychowanków, wsparcie merytoryczne pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie procesu usamodzielnienia, nadzorowanie oraz koordynowanie realizacji indywidualnych programów usamodzielnienia realizowanych przez wychowanków placówek, prowadzenie postępowań administracyjnych w celu przyznania pomocy usamodzielnianym wychowankom pieczy,

13 Współpraca placówki opiekuńczo-wychowawczej z innymi podmiotami
placówka opiekuńczo-wychowawcza w zakresie wykonywanych zadań współpracuje: z sądem, powiatowym centrum pomocy rodzinie, rodziną, asystentem rodziny lub innym pracownikiem ośrodka pomocy społecznej organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, z innymi osobami i instytucjami, które podejmują się wspierania działań wychowawczych placówki opiekuńczo-wychowawczej, w szczególności w zakresie przygotowania dziecka do samodzielnego życia, jeżeli osoby te uzyskają akceptację dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej., pomoc WCPR w nawiązaniu relacji z innymi podmiotami, inicjowanie współpracy, badań, seminariów, etc. przekazywanie placówkom różnych otrzymywanych ofert np. udziału w spektaklach, koncertach, wydarzeniach kulturalnych, dotyczących wyjazdów wakacyjnych, przekazywanie biletów, informowanie o możliwości skorzystania z bezpłatnych szczepień, etc.

14


Pobierz ppt "Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google