Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza na terenie Powiatu Starogardzkiego – możliwości interwencyjnego umieszczania dzieci - Powiatowe Centrum Pomocy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza na terenie Powiatu Starogardzkiego – możliwości interwencyjnego umieszczania dzieci - Powiatowe Centrum Pomocy."— Zapis prezentacji:

1 Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza na terenie Powiatu Starogardzkiego – możliwości interwencyjnego umieszczania dzieci - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim

2 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim 83-200 Starogard Gdański, ul. Paderewskiego 11 _________________________________________________________________________________________________________________ “Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r., poz. 135 ze zm.)” Formami rodzinnej pieczy zastępczej (art. 39) są: 1) rodzina zastępcza: a) spokrewniona b) niezawodowa c) zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna 2) rodzinny dom dziecka Instytucjonalna piecza zastępcza sprawowana jest w formie ( art. 93, 101 ): 1) placówki opiekuńczo-wychowawczej typu: a) socjalizacyjnego b) interwencyjnego c) specjalistyczno-terapeutycznego d) rodzinnego 2) regionalnej placówki opiekuńczo- terapeutycznej 3) interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego

3 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim 83-200 Starogard Gdański, ul. Paderewskiego 11 _________________________________________________________________________________________________________________ “Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r., poz. 135 ze zm.)” art. 58 (1) Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego przyjmuje dziecko: 1) na podstawie orzeczenia sądu 2) w przypadku, gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną 3) na wniosek rodziców dziecka lub innej osoby w przypadku, o którym mowa w art.12a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Art. 12a „W razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka, w związku z przemocą w rodzinie pracownik socjalny wykonujący obowiązki służbowe ma prawo odebrać dziecko z rodziny i umieścić je w innej, niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rozumieniu art.115 §11 k.k., w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej.” Decyzję o odebraniu dziecka pracownik socjalny podejmuje wspólnie z funkcjonariuszem Policji, a także z lekarzem, ratownikiem medycznym lub pielęgniarką

4 (2) Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego może odmówić w szczególnie uzasadnionych przypadkach przyjęcia dziecka: 1) jeżeli łączna liczba umieszczonych w tej rodzinie dzieci przekroczy 3 2) powyżej 10 roku życia doprowadzonego przez Policję lub Straż Graniczną (3) W przypadku przyjęcia dziecka w systemie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia informuje o tym niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin, właściwy sąd, starostę oraz ośrodek pomocy społecznej. (4) W rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego umieszcza się dziecko do czasu unormowania sytuacji dziecka, nie dłużej jednak niż na okres 4 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może być przedłużony, za zgodą organizatora rodzinnej pieczy zastępczej do 8 miesięcy lub do zakończenia postępowania sądowego o: 1) powrót dziecka do rodziny 2) przysposobienie 3) umieszczenie w rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim 83-200 Starogard Gdański, ul. Paderewskiego 11 _________________________________________________________________________________________________________________ “Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r., poz. 135 ze zm.)”

5 Na terenie powiatu starogardzkiego funkcjonują 2 zawodowe rodziny pełniące funkcję pogotowia rodzinnego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim 83-200 Starogard Gdański, ul. Paderewskiego 11 _________________________________________________________________________________________________________________ Państwo Katarzyna i Krzysztof Klawikowscy Czarna Woda ul. Szyszkowiec 6a tel: 502-818-480 58-587-81-85 Pani Elżbieta Kiszewska Starogard Gdański ul. Płk. Dąbka 78 tel: 514-199-457 58-56-232-14

6 Art. 95 (1) W placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego są umieszczane dzieci powyżej 10 roku życia, wymagające szczególnej opieki lub mające trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie. (przepisy przejściowe: art. 231 – w okresie do dnia 31.12.2015r. W placówce opiekuńczo- wychowawczej mogą być umieszczane dzieci powyżej 7 roku życia) (2) Umieszczenie dziecka poniżej 10 roku życia w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego jest możliwe w wyjątkowych przypadkach, szczególnie, gdy przemawia za tym stan jego zdrowia lub dotyczy to rodzeństwa. (3) W placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego można umieścić, w tym samym czasie, łącznie nie więcej niż 14 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2. (4) Placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia możliwość przyjmowania dzieci przez całą dobę. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim 83-200 Starogard Gdański, ul. Paderewskiego 11 _________________________________________________________________________________________________________________ “Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r., poz. 135 ze zm.)”

7 Aktualnie na terenie powiatu starogardzkiego funkcjonują 3 placówki opiekuńczo-wychowawcze, wszystkie typu rodzinnego: Wszystkie placówki dysponują miejscami interwencyjnymi dla dzieci. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim 83-200 Starogard Gdański, ul. Paderewskiego 11 _________________________________________________________________________________________________________________ Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. św. Franciszka w Sucuminie tel: 602-388-687 Placówka Rodzinna im. św. Antoniego w Starogardzie Gdańskim ul. Droga Owidzka tel: 606-219-986 Placówka Rodzinna – Rodzinny Dom Dziecka w Osieku, ul. Rybacka tel: 506-814-249 ____________________________________________________________________________________________________________ Placówka jest w likwidacji i będzie przekształcona w Rodzinny Dom Dziecka – formę rodzinnej pieczy zastępczej.

8 W tym roku w wyniku otwartego Konkursu ofert wyłoniliśmy podmiot (organizację pozarządową), która na zlecenie Powiatu Starogardzkiego prowadzić będzie placówkę opiekuńczo-wychowawczą dla 10 dzieci z terenu Powiatu. Będzie to placówka typu socjalizacyjnego, która docelowo będzie dysponować 2 miejscami interwencyjnymi. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim 83-200 Starogard Gdański, ul. Paderewskiego 11 _________________________________________________________________________________________________________________

9 DZIAŁANIA PROWADZONE NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Na terenie naszej placówki funkcjonuje Punkt Interwencji Kryzysowej, w ramach którego można skorzystać z pomocy specjalistów i wsparcia w trudnej sytuacji życiowej. W ramach pracy PIK można skorzystać:  z konsultacji prawnych,  porad psychologa,  pedagoga specjalnego i  pracownika socjalnego. Porady udzielane są bezpłatnie po uprzednim umówieniu się na spotkanie pod numerem tel. 58-56-023-20 lub indywidualnie w sekretariacie PCPR w pokoju nr. 10. Konsultacje prawne udzielane są w piątki od godziny 14.00 do 15.30. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek od godziny 13:00 do 15:00. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim 83-200 Starogard Gdański, ul. Paderewskiego 11 _________________________________________________________________________________________________________________

10 KONTAKT POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Paderewskiego 11 83-200 Starogard Gdański tel: 58-56-023-20 fax: 58-56-023-22 e-mail: sekretariat@pcprstarogard.plsekretariat@pcprstarogard.pl Dyrektor: Tatiana Neumann Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim 83-200 Starogard Gdański, ul. Paderewskiego 11 _________________________________________________________________________________________________________________

11 DZI Ę KUJ Ę ZA UWAG Ę


Pobierz ppt "Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza na terenie Powiatu Starogardzkiego – możliwości interwencyjnego umieszczania dzieci - Powiatowe Centrum Pomocy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google