Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola Samorządu Województwa w procesie rewitalizacji – doświadczenia projektu NODUS Bogumiła Wiśniewska Spotkanie koordynatorów projektów URBACT II realizowanych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola Samorządu Województwa w procesie rewitalizacji – doświadczenia projektu NODUS Bogumiła Wiśniewska Spotkanie koordynatorów projektów URBACT II realizowanych."— Zapis prezentacji:

1 Rola Samorządu Województwa w procesie rewitalizacji – doświadczenia projektu NODUS Bogumiła Wiśniewska Spotkanie koordynatorów projektów URBACT II realizowanych w Polsce Katowice 7-8 października 2010

2 Projekt NODUS realizowany w ramach programu URBACT 2 Mieszkalnictwo i Planowanie – włączenie miejskich polityk rewitalizacyjnych do ogólnych zasad polityki rozwoju regionalnego Mieszkalnictwo i Planowanie – włączenie miejskich polityk rewitalizacyjnych do ogólnych zasad polityki rozwoju regionalnego Czas realizacji: maj 2008 – maj 2010 Czas realizacji: maj 2008 – maj 2010 Partnerzy projektu: Partnerzy projektu: Barcelona/Katalonia (Hiszpania) – partner wiodący, Barcelona/Katalonia (Hiszpania) – partner wiodący, Emilia Romagna (Włochy), Emilia Romagna (Włochy), Województwo Mazowieckie (Polska), Województwo Mazowieckie (Polska), Alba Iulia (Stowarzyszenie gmin, Rumunia), Alba Iulia (Stowarzyszenie gmin, Rumunia), Miasto Amsterdam (Holandia), Miasto Amsterdam (Holandia), Miasto Dobrich (Bułgaria), Miasto Dobrich (Bułgaria), Miasto Katowice (Polska). Miasto Katowice (Polska). Ekspert projektu – Ivan Tosic – Instytut Badań Metropolitalnych – Budapeszt Ekspert projektu – Ivan Tosic – Instytut Badań Metropolitalnych – Budapeszt

3 Cel projektu NODUS Skoordynowanie regionalnego planowania przestrzennego z miejskimi politykami rewitalizacyjnymi oraz wzmocnienie pozytywnego oddziaływania miejskich projektów rewitalizacyjnych na rozwój regionalny poprzez zmaksymalizowanie pozytywnego oddziaływania stosownych polityk regionalnych, które przyczyniają się do sukcesu prowadzonych przez miasta działań rewitalizacyjnych.

4 Lokalne Grupy Wsparcia w ramach programu URBACT 2 L okalna Grupa Wsparcia Województwa Mazowieckiego W arszawa – Biuro ds. Polityki Lokalowej, W arszawa – Biuro ds. Polityki Lokalowej, R adom, R adom, G rodzisk Mazowieckie, G rodzisk Mazowieckie, S towarzyszenie Forum Rewitalizacji, S towarzyszenie Forum Rewitalizacji, S zkoła Główna Handlowa, S zkoła Główna Handlowa, U rząd Marszałkowski – Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego. U rząd Marszałkowski – Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego.

5 Katalonia, Emilia Romagna, Amsterdam – zintegrowane działania rewitalizacyjne, zarządzane z poziomu regionalnego/krajowego Polska – Mazowsze, Katowice – działania głównie na poziomie lokalnym, finansowane z funduszy Unijnych na podstawie Lokalnych Programów Rewitalizacji Alba Julia (Rumunia), Dobrich (Bułgaria) – początek działań rewitalizacyjnych Główne problemy partnerów projektu w zakresie rewitalizacji

6 Driftthrough urbanspace and time t 0 t n t x Position ofcommunities infragmented urbanspace. Whichstrategies? A 1 A 2 A 4 A1decline A2steadystate A3gentrification A4coherence best practice Urban value A t0 Atn Time A 3 S p a c e Market change Public intervention Przemiany przestrzeni miejskiej w czasie Strategie: A1 degradacja A2 stan stabilny A3 gentryfikacja A4 spójność, najlepsze praktyki

7 Ewolucja działań rewitalizacyjnych Modernizacja – polegająca głównie na pracach czysto remontowych na wybranych obszarach (lata 70-te) Modernizacja – polegająca głównie na pracach czysto remontowych na wybranych obszarach (lata 70-te) Połączenie działań modernizacyjnych, ekonomicznych i społecznych na obszarze wymagającym wsparcia (początek lat 90-tych) Połączenie działań modernizacyjnych, ekonomicznych i społecznych na obszarze wymagającym wsparcia (początek lat 90-tych) Zintegrowane działania rewitalizacyjne – trzecia faza rewitalizacji (XXI wiek) Zintegrowane działania rewitalizacyjne – trzecia faza rewitalizacji (XXI wiek)

8 Poprawa niekorzystnej sytuacji poprzez kompleksowe i zintegrowane działania międzysektorowe, z naciskiem na współpracę: Poprawa niekorzystnej sytuacji poprzez kompleksowe i zintegrowane działania międzysektorowe, z naciskiem na współpracę: – poziomą – między sąsiednimi gminami lub dzielnicami – pionową – między różnymi poziomami administracyjnymi – poprzeczną – integracja polityk oraz współpraca wszystkich typów planowania Łączenie planowania przestrzennego i rewitalizacji miejskiej, pozwalająca przenieść działania rewitalizacyjne na poziom planowania ponadlokalnego (oddziaływanie rewitalizacji poza granice miast) Łączenie planowania przestrzennego i rewitalizacji miejskiej, pozwalająca przenieść działania rewitalizacyjne na poziom planowania ponadlokalnego (oddziaływanie rewitalizacji poza granice miast) Trzecia faza rewitalizacji

9 Działaniom rewitalizacyjnym przewodniczyć powinna odpowiednia instytucja (na poziomie ponadlokalnym lub miejskim) poprzez: Działaniom rewitalizacyjnym przewodniczyć powinna odpowiednia instytucja (na poziomie ponadlokalnym lub miejskim) poprzez: – rozwijanie programów rewitalizacyjnych zgodnie z istniejącymi planami i strategiami przestrzennymi. – kontrolę efektów oddziaływania tych projektów. – środki finansowe na inicjowanie interwencji na wybranych obszarach. Rekomendacje

10 Regionalna Polityka Rewitalizacyjna Lokalna Polityka Rewitalizacyjna Lokalne Programy Rewitalizacji Sytuacja na Mazowszu

11 Lokalne Programy Rewitalizacyjne na Mazowszu Źródło: Opracowanie MBPR na podstawie danych ze SGH – listopad 2009

12 BRAK KOORDYNACJI POLITYKI REWITALIZACYJNEJ W REGIONIE Brak współpracy między aktorami na poziomie lokalnym Brak ram prawnych (ustaw) w zakresie rewitalizacji Brak organów zajmujących się rewitalizacją na poziomie regionalnym Ograniczone środki na projekty rewitalizacyjne w budżetach gmin Niski poziom wiedzy władz lokalnych na temat rewitalizacji (brak specjalistów) Słabe zainteresowanie gmin w tworzeniu polityki rewitalizacyjnej Skala projektów uzależniona od możliwości finansowych Podporządkowanie LPR-ów pod fundusze UE Projekty zapisane w LPR-ach są w głównie modernizacyjno - remontowe Upolitycznienie działań władz lokalnych (kadencyjność działań władz) Mała skala oddziaływania projektów Słaba jakość LPR-ów Nieefektywne wykorzystanie pieniędzy na projekty rewitalizacyjne Rozproszenie realizowanych projektów rewitalizacyjnych Brak komplementarności projektów Brak kompleksowych projektów rewitalizacyjnych Brak informacji na temat potrzeb rewitalizacyjnych w regionie

13 Rekomendacje dla Mazowsza G łówne założenia: - Integracja programowania rewitalizacji w miastach z celami polityki przestrzennej województwa, - Skoordynowanie miejskich polityk rewitalizacyjnych na poziomie regionalnym, - Promowanie większej integracji działań przestrzennych na obszarach wymagających interwencji, - Analiza i zbieranie danych na temat potrzeb i działań rewitalizacyjnych podejmowanych na terenie województwa. MAZOWIECKA REGIONALNA RADA DO SPRAW REWITALIZACJI

14 Członkowie Rady

15 Zakres działalności Rady Doradztwo dla Samorządu Wojewódzkiego w zakresie działań rewitalizacyjnych w regionie, w tym integracji z polityką przestrzenną oraz polityką rozwoju; Doradztwo dla Samorządu Wojewódzkiego w zakresie działań rewitalizacyjnych w regionie, w tym integracji z polityką przestrzenną oraz polityką rozwoju; Pozyskiwanie danych oraz informacji dotyczących potrzeb rewitalizacyjnych w skali ponadlokalnej – zlecanie i opiniowanie zakresu badań na temat zagadnień rewitalizacyjnych w województwie (skala problemu w województwie, potrzebne nakłady na projekty rewitalizacyjne) Pozyskiwanie danych oraz informacji dotyczących potrzeb rewitalizacyjnych w skali ponadlokalnej – zlecanie i opiniowanie zakresu badań na temat zagadnień rewitalizacyjnych w województwie (skala problemu w województwie, potrzebne nakłady na projekty rewitalizacyjne)

16 Zakres działalności Rady Wypracowanie metodyki oceny potrzeby wsparcia z poziomu regionalnego Wypracowanie metodyki oceny potrzeby wsparcia z poziomu regionalnego Utworzenia bazy dobrych praktyk, wymiana doświadczeń oraz promocja działań w zakresie rewitalizacji, Utworzenia bazy dobrych praktyk, wymiana doświadczeń oraz promocja działań w zakresie rewitalizacji, Przygotowanie województwa do wprowadzenia Inicjatywy JESSICA Przygotowanie województwa do wprowadzenia Inicjatywy JESSICA Praca nad przygotowaniem Mazowieckiego Programu Rewitalizacji. Praca nad przygotowaniem Mazowieckiego Programu Rewitalizacji.

17 Analiza SWOT Silne Strony Słabe Strony Reprezentuje wszystkie zaangażowane strony w proces rewitalizacji Brak kompetencji zapisanych w prawie (ustawach) – tylko ciało doradcze Koordynacja pracy Rady przypadać ma na instytucję łączące kompetencje w zakresie planowania przestrzennego i programowania polityki rozwoju województwa Nieporównywalne i skąpe informacje dotyczących skali zjawisk kryzysowych w miastach w skali regionu – brak kompletnych studiów bazowych Pogląd na problem rewitalizacji z poziomu regionalnego Brak środków finansowych na działalność badawczą i informacyjną Rady Działalność przy samorządzie województwa

18 Analiza SWOT SzanseZagrożenia Skoordynowanie polityk rewitalizacyjnych w regionie Upolitycznienie Rady Efektywniejsze wydania pieniędzy na działania rewitalizacyjne Brak zainteresowanie działalnością Rady władz lokalnych Wprowadzenia Inicjatywy JESSICABrak zainteresowania środowiska Regionalnego udziałem w pracach Rady Skoordynowania działań rewitalizacyjnych i polityki zagospodarowania przestrzennego Duże rozproszenie danych dotyczących rewitalizacji Lepsza współpraca między samorządamiMało czasu na podjęcie działań Ograniczenie rozlewania się zabudowy Wykorzystanie doświadczenia Katalonii w zakresie tworzenia polityki rewitalizacji na poziomie regionalnym Możliwość wykorzystania pozytywnych doświadczeń warszawskiego Komitetu Monitorującego ds. rewitalizacji

19 Dziękuje za uwagę Bogumiła Wiśniewska Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie www.mbpr.pl bwisniewska@mbpr.pl

20

21


Pobierz ppt "Rola Samorządu Województwa w procesie rewitalizacji – doświadczenia projektu NODUS Bogumiła Wiśniewska Spotkanie koordynatorów projektów URBACT II realizowanych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google