Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NIEZBĘDNIK STATYSTYCZNY RYNEK PRACY - BAEL.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NIEZBĘDNIK STATYSTYCZNY RYNEK PRACY - BAEL."— Zapis prezentacji:

1 NIEZBĘDNIK STATYSTYCZNY RYNEK PRACY - BAEL

2 i więcej stanowiła ludność bierna zawodowo.
DANE FAKTY WIEDZA S T A T Y S T Y K A Warto wiedzieć ! W Badaniu Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) podstawowym kryterium podziału ludności na aktywnych zawodowo (pracujących i bezrobotnych) oraz biernych zawodowo jest praca, czyli wykonywanie, posiadanie bądź poszukiwanie pracy. W I kwartale br. ludność aktywna zawodowo w województwie lubuskim liczyła osób. 453 tys. Warto wiedzieć ! Ludność bierna zawodowo obejmuje osoby, które w badanym tygodniu nie pracowały, nie miały pracy i jej nie poszukiwały lub poszukiwały pracy, ale nie były zdolne do jej podjęcia. Dalsze osób w wieku 15 lat i więcej stanowiła ludność bierna zawodowo. 376 tys. T O S I Ę L I C Z Y

3 S T A T Y S T Y K A 411 tys. 42 tys. T O S I Ę L I C Z Y
DANE FAKTY WIEDZA S T A T Y S T Y K A W populacji aktywnych zawodowo Lubuszan było: pracujących bezrobotnych Pracujący to osoby w wieku 15 lat i więcej, które w okresie badanego tygodnia: przez co najmniej 1 godzinę wykonywały jakąkolwiek pracę przynoszącą dochód lub zarobek miały pracę, ale jej nie wykonywały np. z powodu choroby, urlopu macierzyńskiego lub wypoczynkowego Warto wiedzieć ! 411 tys. 42 tys. Warto wiedzieć ! Bezrobotni to osoby w wieku lata, które spełniały jednocześnie trzy warunki: w okresie badanego tygodnia nie były osobami pracującymi, aktywnie poszukiwały pracy tzn. podjęły konkretne działania, aby znaleźć pracę, były gotowe (zdolne) podjąć pracę w ciągu dwóch tygodni następujących po tygodniu badanym. T O S I Ę L I C Z Y

4 S T A T Y S T Y K A 102 99 T O S I Ę L I C Z Y DANE FAKTY WIEDZA
Na 100 osób pracujących przypadały osoby niepracujące. 102 Oznacza to poprawę sytuacji w zakresie obciążenia pracujących osobami niepracującymi w skali roku, jednak relacja ta jest nadal mniej korzystna niż średnio w kraju niepracujących na 100 osób pracujących. 99 T O S I Ę L I C Z Y

5 w liczbie ludności w wieku 15 lat i więcej (ogółem lub danej grupy).
DANE FAKTY WIEDZA S T A T Y S T Y K A W I kwartale br., na 100 osób w wieku 15 lat i więcej przypadało osób aktywnych zawodowo oraz osób biernych zawodowo. 55 45 Podobnie jak w poprzednich kwartałach wyraźnie wyższy współczynnik aktywności zawodowej wystąpił w populacji mężczyzn - niż kobiet - Współczynnik aktywności zawodowej oblicza się jako udział aktywnych zawodowo (ogółem lub danej grupy) w liczbie ludności w wieku 15 lat i więcej (ogółem lub danej grupy). Warto wiedzieć ! 63,6% 46,4% T O S I Ę L I C Z Y

6 S T A T Y S T Y K A 81,3% 65,8% 60,7% T O S I Ę L I C Z Y
DANE FAKTY WIEDZA S T A T Y S T Y K A Najwyższy współczynnik aktywności zawodowej notuje się wśród osób z wykształceniem wyższym , a także policealnym i średnim zawodowym - oraz zasadniczym zawodowym 81,3% 65,8% 60,7% Najmniejszą aktywność zawodową wykazują osoby z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym, niepełnym podstawowym i bez wykształcenia szkolnego. T O S I Ę L I C Z Y

7 S T A T Y S T Y K A 49,6% 0,7 p. proc. 58,3% 41,6% 1,1 p. proc.
DANE FAKTY WIEDZA S T A T Y S T Y K A Wskaźnik zatrudnienia w województwie lubuskim w I kwartale br., ukształtował się na poziomie i był wyższy niż przed rokiem o Wskaźnik zatrudnienia oblicza się jako udział pracujących (ogółem lub danej grupy) w liczbie ludności w wieku 15 lat i więcej (ogółem lub danej grupy). Warto wiedzieć ! 49,6% 0,7 p. proc. Poprawę wskaźnika zatrudnienia w porównaniu z I kwartałem ub. roku obserwowano zarówno w populacji mężczyzn (o do ), jak i w populacji kobiet (o do ). 1,1 p. proc. 58,3% 41,6% 0,4 p. proc. T O S I Ę L I C Z Y

8 S T A T Y S T Y K A 2,9 p. proc. 49,3% 0,5 p. proc. 49,7%
DANE FAKTY WIEDZA S T A T Y S T Y K A Wyższy niż przed rokiem był odsetek zatrudnionych mieszkańców wsi – o i wyniósł 2,9 p. proc ,3% Zmniejszył się natomiast wskaźnik zatrudnienia w populacji mieszkańców miast – o do 0,5 p. proc ,7% T O S I Ę L I C Z Y

9 DANE FAKTY WIEDZA S T A T Y S T Y K A W I kwartale br. stopa bezrobocia wyniosła (wobec w kraju) i spadła w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku o 9,3% 10,6% 0,7 p. proc. Warto wiedzieć ! Stopa bezrobocia - procentowy udział bezrobotnych (ogółem lub danej kategorii) w liczbie aktywnych zawodowo (ogółem lub danej kategorii). W ciągu roku stopa bezrobocia spadła zarówno w populacji mężczyzn (do ), jak i w populacji kobiet (do ). 8,3% 10,4% T O S I Ę L I C Z Y


Pobierz ppt "NIEZBĘDNIK STATYSTYCZNY RYNEK PRACY - BAEL."

Podobne prezentacje


Reklamy Google