Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W I kwartale br. ludność aktywna zawodowo w województwie lubuskim liczyła osób. W Badaniu Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) podstawowym kryterium.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W I kwartale br. ludność aktywna zawodowo w województwie lubuskim liczyła osób. W Badaniu Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) podstawowym kryterium."— Zapis prezentacji:

1

2 W I kwartale br. ludność aktywna zawodowo w województwie lubuskim liczyła osób. W Badaniu Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) podstawowym kryterium podziału ludności na aktywnych zawodowo (pracujących i bezrobotnych) oraz biernych zawodowo jest praca, czyli wykonywanie, posiadanie bądź poszukiwanie pracy. Warto wiedzieć ! Dalsze osób w wieku 15 lat i więcej stanowiła ludność bierna zawodowo. Ludność bierna zawodowo obejmuje osoby, które w badanym tygodniu nie pracowały, nie miały pracy i jej nie poszukiwały lub poszukiwały pracy, ale nie były zdolne do jej podjęcia. Warto wiedzieć !

3 Bezrobotni to osoby w wieku 15-74 lata, które spełniały jednocześnie trzy warunki: w okresie badanego tygodnia nie były osobami pracującymi, aktywnie poszukiwały pracy tzn. podjęły konkretne działania, aby znaleźć pracę, były gotowe (zdolne) podjąć pracę w ciągu dwóch tygodni następujących po tygodniu badanym. Bezrobotni to osoby w wieku 15-74 lata, które spełniały jednocześnie trzy warunki: w okresie badanego tygodnia nie były osobami pracującymi, aktywnie poszukiwały pracy tzn. podjęły konkretne działania, aby znaleźć pracę, były gotowe (zdolne) podjąć pracę w ciągu dwóch tygodni następujących po tygodniu badanym. W populacji aktywnych zawodowo Lubuszan było: pracujących bezrobotnych Warto wiedzieć ! Pracujący to osoby w wieku 15 lat i więcej, które w okresie badanego tygodnia: przez co najmniej 1 godzinę wykonywały jakąkolwiek pracę przynoszącą dochód lub zarobek miały pracę, ale jej nie wykonywały np. z powodu choroby, urlopu macierzyńskiego lub wypoczynkowego Pracujący to osoby w wieku 15 lat i więcej, które w okresie badanego tygodnia: przez co najmniej 1 godzinę wykonywały jakąkolwiek pracę przynoszącą dochód lub zarobek miały pracę, ale jej nie wykonywały np. z powodu choroby, urlopu macierzyńskiego lub wypoczynkowego Warto wiedzieć !

4 Na 100 osób pracujących przypadały osoby niepracujące. Oznacza to poprawę sytuacji w zakresie obciążenia pracujących osobami niepracującymi w skali roku, jednak relacja ta jest nadal mniej korzystna niż średnio w kraju - niepracujących na 100 osób pracujących.

5 W I kwartale br., na 100 osób w wieku 15 lat i więcej przypadało osób aktywnych zawodowo oraz osób biernych zawodowo. Podobnie jak w poprzednich kwartałach wyraźnie wyższy współczynnik aktywności zawodowej wystąpił w populacji mężczyzn - niż kobiet - Współczynnik aktywności zawodowej oblicza się jako udział aktywnych zawodowo (ogółem lub danej grupy) w liczbie ludności w wieku 15 lat i więcej (ogółem lub danej grupy). Współczynnik aktywności zawodowej oblicza się jako udział aktywnych zawodowo (ogółem lub danej grupy) w liczbie ludności w wieku 15 lat i więcej (ogółem lub danej grupy). Warto wiedzieć !

6 Najwyższy współczynnik aktywności zawodowej notuje się wśród osób z wykształceniem wyższym -, a także policealnym i średnim zawodowym - oraz zasadniczym zawodowym -. Najmniejszą aktywność zawodową wykazują osoby z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym, niepełnym podstawowym i bez wykształcenia szkolnego.

7 Wskaźnik zatrudnienia w województwie lubuskim w I kwartale br., ukształtował się na poziomie i był wyższy niż przed rokiem o Poprawę wskaźnika zatrudnienia w porównaniu z I kwartałem ub. roku obserwowano zarówno w populacji mężczyzn (o do ), jak i w populacji kobiet (o do ). Wskaźnik zatrudnienia oblicza się jako udział pracujących (ogółem lub danej grupy) w liczbie ludności w wieku 15 lat i więcej (ogółem lub danej grupy). Warto wiedzieć !

8 Wyższy niż przed rokiem był odsetek zatrudnionych mieszkańców wsi – o i wyniósł. Zmniejszył się natomiast wskaźnik zatrudnienia w populacji mieszkańców miast – o do.

9 W I kwartale br. stopa bezrobocia wyniosła (wobec w kraju) i spadła w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku o W ciągu roku stopa bezrobocia spadła zarówno w populacji mężczyzn (do ), jak i w populacji kobiet (do ). Stopa bezrobocia - procentowy udział bezrobotnych (ogółem lub danej kategorii) w liczbie aktywnych zawodowo (ogółem lub danej kategorii). Warto wiedzieć !


Pobierz ppt "W I kwartale br. ludność aktywna zawodowo w województwie lubuskim liczyła osób. W Badaniu Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) podstawowym kryterium."

Podobne prezentacje


Reklamy Google