Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zakres tematyczny konferencji Program konferencji Referat Wycieczka..

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zakres tematyczny konferencji Program konferencji Referat Wycieczka.."— Zapis prezentacji:

1 Zakres tematyczny konferencji Program konferencji Referat Wycieczka..
Konferencja odbyła się w dniach 5-7 września 2011 r. w Ośrodku Wypoczynkowym "Orle Gniazdo" w Hucisku. Zakres tematyczny konferencji Program konferencji Referat Wycieczka..

2 ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI
Celem konferencji jest dyskusja naukowa i wymiana poglądów na temat wszelkich aspektów dotyczących transformacji państwa dobrobytu wraz z jego gospodarką wolnorynkową w społeczeństwie dobrobytu. Tematyka konferencji obejmuje między innymi takie zagadnienia jak: - Ekonomia społeczna, społeczna odpowiedzialność, społeczna przedsiębiorczość oraz społeczna wartość dodana - Jakość życia w świetle ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju a także jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i systemu edukacji - Spójność społeczna, komunikacja społeczna, partnerstwo publiczno – prywatne oraz kapitał społeczny - Zachowania konsumpcyjne gospodarstw domowych oraz psychologiczne aspekty rynku - Badania marketingowe i ich aspekty społeczne. Komitet Naukowy: Prof. Walenty Ostasiewicz Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie – Przewodniczący Prof. Antoni Kożuch Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach Prof. Aliaksandr Rubakhau Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Prof. Brygida Grzeganek-Więcek Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach Prof. Józef Koziński Wyższa Szkoła Bankowości we Wrocławiu Doc. dr. Vojtech Spacil VSB Ostrava, Czechy Dr Marek Kulesza Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

3 PROGRAM KONFERENCJI… Szerzej: wns.ajd.czest.pl/konferencje/izm2011/

4 Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Hucisku
Żródło:www.orlegniazdo.pl

5 Wycieczka po Jurze Krakowsko – Częstochowskiej….
Zamek Bobolice – zamek królewski zbudowany w połowie XIV w. przez króla Polski Kazimierza Wielkiego na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej, we wsi Bobolice w województwie śląskim. Pod koniec XX wieku, rodzina Laseckich - obecnych właścicieli Zamku - podjęła wyzwanie uratowania tego zabytku przed całkowitą zagładą. Przeprowadzono prace archeologiczne, zabezpieczające i rekonstrukcyjne, mające na celu uratowanie tego zabytku Żródło:www.zamekbobolice.pl/ 05:23

6 URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU
DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK BADAŃ REGIONALNYCH RERERAT Zróżnicowanie przestrzenne poziomu bezrobocia wśród młodzieży w latach Międzywojewódzka analiza porównawcza

7 URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU
Plan prezentacji Wprowadzenie Źródła danych Metody badań Podstawowe pojęcia i definicje Wybrane wyniki: Uwarunkowania demograficzne Bezrobocie według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności Bezrobocie rejestrowane

8 URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU
WPROWADZENIE Podmiotem badań jest bezrobotna młodzież tj. zbiorowość osób w wieku 24 lata i mniej, które nie kontynuują nauki, nie są nigdzie zatrudnione i nie wykonują żadnej pracy zarobkowej , ale są zdolne do pracy i deklarują chęć jej podjęcia, lecz z różnych powodów, nie znajdują faktycznego zatrudnienia, odpowiadającego ich aspiracjom czy wymaganiom finansowym. Młodzież jest szczególną grupą na rynku pracy, wkraczającą na rynek pracy i mającą duże problemy ze znalezieniem zatrudnienia. Główne cele badań: przedstawienie w układzie przestrzennym (w przekroju województw) stanu i natężenia bezrobocia bezrobotnej młodzieży, analiza zróżnicowania dynamiki natężenia bezrobocia, zróżnicowanie przestrzenne struktury bezrobotnej młodzieży - według czasu pozostania bez pracy, poziomu wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia zawodowego (tj. według zawodu, który może być podstawą przy poszukiwaniu pracy i jednocześnie, do wykonania którego miało się odpowiednie kwalifikacje)., Ponadto w celu uwypuklenia zmian zachodzących w zakresie ruchu bezrobotnych, statyczną analizę stanów obejmującą zasoby rejestrowanego bezrobocia uzupełniono charakterystyką wybranych wskaźników analizy przepływów osób między zasobami bezrobotnych i pracujących oraz biernych zawodowo, m.in. wskaźników bazujących na liczbie wyrejestrowanych bezrobotnych (odpływ) i nowo zarejestrowanych (napływ), Przedział czasowy- lata , tj. kolejne lata począwszy od ostatniego roku przed wejściem Polski do UE na rynek pracy, tak aby dokonać identyfikacji zmian zachodzących w czasie na rynku pracy, w tym zmian wartości poszczególnych cech opisujących bezrobocie.

9 URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU
ŹRÓDLA DANYCH Źródłem danych empirycznych w analizie są informacje gromadzone przez resort statystyki publicznej: uogólnione wyniki reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności – BAEL, Głównym źródłem danych empirycznych w analizie są informacje gromadzone przez resort statystyki publicznej Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) (badanie stałe, prowadzone przez Prezesa GUS-u) - źródło informacji o wielkości zasobów siły roboczej, ich strukturze według podstawowych cech demograficznych i społecznych, przestrzennego rozmieszczenia zasobów siły roboczej i statusu na rynku pracy; dostarcza informacji do obserwacji tempa i kierunków zmian zachodzących w poziomie aktywności zawodowej ludności z uwzględnieniem pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo, w tym podstawowych danych do wskaźników struk-turalnych z zakresu rynku pracy, a także do porównań międzynarodowych Bezrobotni i poszukujący pracy zarejestrowani w urzędach pracy (badanie stałe, prowadzone przez; ministra właściwego do spraw pracy i Prezesa GUS-u) – źródło danych o liczbie i strukturze bezrobotnych oraz poszukujących pracy, zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, według cech demograficzno-społecznych, doświadczenia zawodowego i czasu pozostawania bez pracy oraz o napływie i odpływie bezrobotnych i poszukujących pracy z rejestrów urzędów pracy, z uwzględnieniem przekrojów terytorialnych.

10 PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE
URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE Populacja bezrobotnych, według zaleceń EUROSTAT, to osoby w wieku 15 – 74 lata, które spełniły jednocześnie trzy warunki: 1. w okresie badanego tygodnia nie były osobami pracującymi, 2. aktywnie poszukiwały pracy, tzn. podjęły konkretne działania w ciągu 4 tygodni (wliczając jako ostatni – tydzień badany), aby znaleźć pracę, 3. były gotowe (zdolne) podjąć pracę w ciągu dwóch tygodni następujących po tygodniu badanym. Do bezrobotnych zostały zaliczone także osoby, które nie poszukiwały pracy, ponieważ miały pracę załatwioną i oczekiwały na jej rozpoczęcie przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące oraz były gotowe tę pracę podjąć. W BAEL bezrobotnych można podzielić na dwie grupy: • poszukujących pracy, • nieposzukujących pracy, ponieważ już pracę znaleźli (mają „załatwioną”) i oczekują na jej rozpoczęcie (– w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące).

11 URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU
PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Dane o bezrobotnych zarejestrowanych obejmują osoby, które zgodnie z ustawą z dnia 20 IV r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy obowiązującą od 1 VI 2004 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).) określone są jako bezrobotne. Pod pojęciem bezrobotnego należy rozumieć osobę niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli:… ukończyła 18 lat, nie ukończyła 60 lat – kobieta lub 65 lat – mężczyzna, - nie nabyła prawa do emerytury lub renty [..], nie pobiera nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, - nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej, o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu I rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe. - nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej,[..],……

12 URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU
METODY BADAŃ Do określenia zróżnicowania poszczególnych wartości analizowanej cechy (x), skorzystano z współczynnika zmienności opartego na odchyleniu przeciętnym, czyli dla każdego roku t: , gdzie przeciętna w kraju W celu uwypuklenia różnic w strukturze bezrobotnej młodzieży (według wykształcenia, stażu pacy, zawodowych kwalifikacji…) w badanym okresie zastosowano współczynnik różnic strukturalnych, który dla analizowanego roku t i wyróżnionych dwóch jednostek i-tej oraz j-tej ma postać: : Ideę pomiaru stopnia zmian strukturalnych w czasie wykorzystano również do porównań w ujęciu terytorial­nym, tj. po­równywania różnych jednostek terytorialnych,- województw, Wzorując się na współczynniku selektywności migracji zaproponowano współczynnik selektywności bezrobocia – do pomiaru stopnia selektywności ze względu na podstawowe charakterystyki populacji bezrobotnych. W opisie ruchu bezrobotnych w ujęciu względnym wykorzystano wskaźniki :napływu, (N) i odpływu (O) oraz wskaźniki płynności bezrobotnych i płynności rynku pracy:

13 UWARUNKOWANIA DEMOGRAFICZNE
URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU UWARUNKOWANIA DEMOGRAFICZNE Ludność w wieku produkcyjnym w Polsce w latach Stan w dniu 31 XII 102,4% (+576,5) 84,4% (-716,5)

14 STOPA BEZROBOCIA WEDŁUG BAEL
URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU STOPA BEZROBOCIA WEDŁUG BAEL

15 STOPA BEZROBOCIA WEDŁUG WOJEWÓDZTW(BAEL)
URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU STOPA BEZROBOCIA WEDŁUG WOJEWÓDZTW(BAEL) Bezrobotni ogółem Bezrobotni w wieku poniżej 25 lat

16 STOPA BEZROBOCIA W IV KWARTALE 2010 R. (BAEL)
URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU STOPA BEZROBOCIA W IV KWARTALE 2010 R. (BAEL) Stopa bezrobocia według województw w IV kwartale 2010 r. Bezrobotni ogółem Bezrobotni w wieku poniżej 25 lat

17 REJESTROWANI BEZROBOTNI
URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU REJESTROWANI BEZROBOTNI W RELACJI DO LICZBY LUDNOSCI W WIEKU PRODUKCYJNYM Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na 100 osób w wieku produkcyjnym wg województw . Podstawowe parametry statystyczne. 2003 2009

18 BEZROBOCIE REJESTROWANE.SELEKTYWNOŚĆ ZE WZGLĘDU NA WIEK
URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU BEZROBOCIE REJESTROWANE.SELEKTYWNOŚĆ ZE WZGLĘDU NA WIEK We wszystkich pozostałych województwach, w przypadku bezrobotnych w wieku 24 lata i mniej współczynnik selektywności przyjmował wartości wyższe od zera - zjawisko dodatniej selektywności, tzn. zjawisko bezrobocia, poszukiwanie pracy za pośrednictwem urzędów pracy przez osoby zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w większym stopniu objęło młodzież niż wynikałoby to z jej udziału w ogólnej liczbie ludności w wieku produkcyjnym. małopolskie małopolskie lubelskie kujawsko-pomorskie kujawsko-pomorskie zachodnio-pomorskie

19 STRUKTURA ZAREJESTROWANYCH BEZROBOTNYCH W WIEKU 24 LATA I MNIEJ
URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU STRUKTURA ZAREJESTROWANYCH BEZROBOTNYCH W WIEKU 24 LATA I MNIEJ 2010

20 STRUKTURA ZAREJESTROWANYCH BEZROBOTNYCH
URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU STRUKTURA ZAREJESTROWANYCH BEZROBOTNYCH W WIEKU 24 LATA I MNIEJ. WYKSZTAŁCENIE I STAŻ PRACY W PRZEKROJU WOJEWÓDZTW Odsetek zarejestrowanych bezrobotnych z wykształceniem wyższym według województw w 2010 r. Stan w dniu 31 XII Odsetek zarejestrowanych bezrobotnych bez stażu pracy według województw w 2010 r. Stan w dniu 31 XII POLSKA - 54,4% POLSKA - 8,5%

21 STRUKTURA ZAREJESTROWANYCH BEZROBOTNYCH
URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU STRUKTURA ZAREJESTROWANYCH BEZROBOTNYCH W WIEKU 24 LATA I MNIEJ. CZAS POZOSTANIA BEZ PRACY W PRZEKROJU WOJEWÓDZTW Odsetek zarejestrowanych bezrobotnych poszukujących pracy 6 miesięcy i dłużej według województw w 2010 r. Stan w dniu 31 XII Zarejestrowani bezrobotni ogółem Zarejestrowani bezrobotni w wieku 25 lata i mniej

22 URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU
PŁYNNOSĆ RYNKU PRACY

23 URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU
WYBRANE WNIOSKI KOŃCOWE Problem jawnego, rejestrowanego bezrobocia i nadwyżki podaży siły roboczej w wieku poniżej wystąpił we wszystkich województwach, przy czym przestrzenne rozmieszczenie liczby osób zarejestrowanych w urzędach pracy według województw nie było równomierne. W każdym województwie stopa bezrobocia wśród młodzieży była zdecydowanie wyższa niż w pozostałych grupach wiekowych; dystans między skrajnymi województwami w porządku wyznaczonym przez wartości stopy bezrobocia (rozstęp) uległ w latach , znacznym zmianom we wszystkich województwach, analogicznie jak w skali całego kraju do 2010r. wystąpiła tendencja spadkowa liczby (stopy) bezrobotnych, natomiast w 2010 r. w porównaniu do roku poprzedniego, nastąpił wzrost liczby (stopy) bezrobotnych, w badanym okresie wystąpiły znaczne różnice między województwami w strukturze bezrobotnej młodzieży wg wykształcenia, czasu pozostania w bezrobociu, stażu pracy, z dostępnych danych uzyskano, iż w przypadku struktury wg płci oraz wieku wystąpiło zjawisko selektywności (dodatniej) Źródłem danych empirycznych w analizie są informacje gromadzone przez resort statystyki publicznej: o zarejestrowanych bezrobotnych na podstawie rejestrów powiatowych urzędów pracy, a także, jako uzupełnienie prowadzonej analizy –uogólnione wyniki reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności – BAEL, które umożliwiły dodatkowo określenie zróżnicowania natężenia bezrobocia (mierzonego stopą bezrobocia) w zależności od wybranej cechy (wieku).

24 URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU
KWALIFIKACJE ZAWODOWE ZAREJESTROWANYCH BEZROBOTNYCH ABSOLWENTÓW* W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W 2010 R. Stan w dniu 31 XII Bezrobotni absolwenci Bezrobotni ogółem 4,5 tys. kobiet (59,2%) 77,7 tys. kobiet (51.7%) 3,1 tys. mężczyzn (40,8%) 72,6 tys. mężczyzn (48,3%) bez zawodu – 31,8 % ogółu kobiet bez zawodu - 30,5% ogółu mężczyzn bez zawodu – 18,0 % ogółu kobiet bez zawodu – 14,3% ogółu mężczyzn *(do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki) 05:23


Pobierz ppt "Zakres tematyczny konferencji Program konferencji Referat Wycieczka.."

Podobne prezentacje


Reklamy Google