Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Młodzi na rynku pracy Szczecin, 10 czerwca 2014 roku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Młodzi na rynku pracy Szczecin, 10 czerwca 2014 roku"— Zapis prezentacji:

1 Młodzi na rynku pracy Szczecin, 10 czerwca 2014 roku
Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

2 Stopa bezrobocia w grupie osób do 25 roku życia wg EUROSTAT w kwietniu 2014 roku
* r. ** r. *** r. EU28 - kraje Unii Europejskiej EA18 - kraje strefy euro Źródło danych: ( r.)

3 Współczynnik aktywności zawodowej według BAEL GUS w latach 2010 – 2013 (IV kwartał)
Źródło danych: BAEL GUS. Współczynnik aktywności zawodowej - procentowy udział aktywnych zawodowo danej kategorii w ogólnej liczbie ludności danej kategorii, wyróżnionej ze względu na wiek.

4

5 Liczba bezrobotnych do 25 roku życia oraz ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim w latach Źródło danych: PSZ; sprawozdanie MPiPS-01.

6 Struktura bezrobotnych do 25 roku życia według płci w województwie zachodniopomorskim w latach Źródło danych: PSZ; sprawozdanie MPiPS-01.

7 Struktura bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy według wieku w województwie zachodniopomorskim na koniec I kwartału 2014 roku wiek Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy długotrwale bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego bez wykształcenia średniego samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia niepełno-sprawni lata 10,1 25,2 43,5 13,8 16,9 3,9 5,3 lata 26,0 23,6 34,7 20,2 44,0 23,3 13,6 lata 21,9 16,4 10,2 21,8 28,1 24,2 16,8 lata 21,4 17,1 6,3 23,1 9,1 26,9 27,2 lat 14,8 13,1 3,7 15,4 1,7 13,9 lata 5,9 4,7 1,6 5,8 0,2 7,8 Największy procentowy udział w danej grupie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy Źródło danych: załącznik 1 do sprawozdania MPiPS-01.

8 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły w województwie zachodniopomorskim na koniec 2013 roku Posiadający zawód (kwalifikacje) 59,6% - sprzedawca – 289 osób tj. 6,4% bezrobotnych do 12 m-cy od dnia ukończenia szkoły - kucharz małej gastronomii – 144 osoby tj. 3,2% - fryzjer – 106 osób tj. 2,3% - mechanik pojazdów samochodowych – 96 osób tj. 2,1% - ekonomista – 68 osób tj. 1,5% - technik ekonomista – 64 osoby tj. 1,4% - technik żywienia i gospodarstwa domowego – 60 osób tj. 1,3% - technik hotelarstwa – 58 osób tj. 1,3% - pedagog – 52 osoby tj. 1,2% - pozostali – osób tj. 38,8% Bez zawodu (kwalifikacji) 40,4% Źródło danych: załącznik 3 do sprawozdania MPiPS-01.

9 Liczba bezrobotnych do 25 roku życia w powiatach województwa zachodniopomorskiego na koniec kwietnia 2013 i 2014 roku Źródło danych: PSZ; sprawozdanie MPiPS-01.

10

11 WEJŚCIE LUDZI MŁODYCH NA RYNEK PRACY

12 Ludność w wieku 15-34 lata według sposobu znalezienia swojej pierwszej pracy
Źródło: Wejście ludzi młodych na rynek pracy w Polsce w 2009 r., GUS

13 Zgodność pierwszej pracy z zawodem wyuczonym (dla ludności w wieku 15-34 lata)
Źródło: Wejście ludzi młodych na rynek pracy w Polsce w 2009 r., GUS

14 Osoby z wykształceniem wyższym, które nie pracowały w swoim wyuczonym zawodzie ponieważ:
Źródło: Wejście ludzi młodych na rynek pracy w Polsce w 2009 r.

15 Sytuacja i oczekiwania pracodawców w powiatach województwa zachodniopomorskiego. Przewidywanie oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji

16 Wymagania odnośnie posiadanego wykształcenia przez potencjalnego pracownika w opinii badanych pracodawców z woj. zachodniopomorskiego Źródło: opracowanie własne na podstawie badania Sytuacja i oczekiwania pracodawców w powiatach woj. zachodniopomorskiego. Przewidywanie oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji, Szczecin 2011, N=1308 (pracodawcy).

17 Najczęściej brakujące kwalifikacje u pracowników, wskazane przez zachodniopomorskich pracodawców
% Brak znajomości najnowszych technologii 185 17,9% Brak umiejętności obsługi nowoczesnych maszyn i urządzeń 117 11,3% Brak doświadczenia zawodowego 111 10,7% Brak zaangażowania w wykonywaną pracę 96 9,3% Brak umiejętności profesjonalnej obsługi klienta 77 7,5% Brak wiedzy nt. danej branży 71 6,9% Brak specjalistycznej uprawnień potrzebnych w danej branży 57 5,5% Brak aktualnej wiedzy nt. prawa i konkretnych przepisów 53 5,1% Brak znajomości języków obcych 44 4,3% Brak kwalifikacji zawodowych 40 3,9% Brak umiejętności wykorzystywania zdolności interpersonalnych Źródło: opracowanie własne na podstawie badania Sytuacja i oczekiwania pracodawców w powiatach woj. zachodniopomorskiego. Przewidywanie oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji, Szczecin 2011, N=955.

18 Wymagania odnośnie posiadanego wykształcenia przez potencjalnego pracownika w opinii pracodawców oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych w woj. zachodniopomorskim Źródło: opracowanie własne na podstawie badania Plany i preferencje uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w woj. zachodniopomorskim oraz Sytuacja i oczekiwania pracodawców w powiatach woj. zachodniopomorskiego. Przewidywanie oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych Kwalifikacji, Szczecin 2011, N=575 (uczniowie) i N=1308 (pracodawcy).

19 Wymagany poziom umiejętności w stosunku do pracownika w opinii pracodawców oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych w woj. zachodniopomorskim Źródło: opracowanie własne na podstawie badania Plany i preferencje uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w woj. zachodniopomorskim oraz Sytuacja i oczekiwania pracodawców w powiatach woj. zachodniopomorskiego. Przewidywanie oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych Kwalifikacji, Szczecin 2011, N=575 (uczniowie) i N=1308 (pracodawcy).

20 Cechy pracownika, kształtowane przez system kształcenia i szkolenia, najważniejsze z punktu widzenia potrzeb badanych pracodawców Źródło: Badanie Powiązania systemu edukacji z potrzebami przedsiębiorców, CRSG, Szczecin 2011, s. 40, N=266.

21 Możliwości działań, które zachodniopomorskie instytucje edukacyjne powinny podjąć, aby współpraca z nimi w zakresie organizowania praktyk była bardziej atrakcyjna Źródło: Badanie Powiązania systemu edukacji z potrzebami przedsiębiorców, CRSG, Szczecin 2011, s. 41, N=266.

22 program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
PO KL

23 Osiągnięte wartości wskaźników produktu
Liczba osób w wieku lata, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu VI 20 674 Osiągnięte wartości wskaźników produktu Liczba osób w wieku lata, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej 2 016 Liczba osób wieku lata zamieszkujących obszary wiejskie, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu VI 8 427

24 Osiągnięte wartości wskaźników produktu
Liczba uczniów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe (staże i praktyki) 2 099 Liczba doktorantów, którzy otrzymali stypendia naukowe 293

25 Osiągnięte wartości wskaźników produktu
Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych 105 Osiągnięte wartości wskaźników produktu Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły programy rozwojowe 159 Liczba szkół podstawowych, które zrealizowały projekty dot. indywidualizacji nauczania 364

26 Dobre praktyki PO KL

27 Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę
Projektodawca: Gmina miasto Szczecin/Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie Działanie: 9.2 podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Grupa docelowa: 98 uczniów z poszczególnych szkół Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie tj. Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Technikum Ogrodnicze, Technikum Uzupełniające. Cel główny projektu: Zwiększenie wiedzy i rozwój kompetencji zawodowych dzięki zapewnieniu dodatkowego wsparcia dla 98 uczniów CEO poprzez realizację programów rozwojowych w 3 szkołach zawodowych. Opis podjętych działań w projekcie: W ramach projektu utworzono Szkolny Ośrodek Kariery, prowadzono zawodowe kursy języka angielskiego i niemieckiego, praktyki zawodowe, wyjazdy studyjne, przeprowadzono kursy zawodowe: - Drwal - operator pił łańcuchowych i wykaszarek zamontowanych na silnikach spalinowych; - Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego. Efektywność: Projekt przyczynił się do zwiększenia wiedzy i rozwoju kompetencji zawodowych uczniów. Dzięki realizacji projektu uczestnicy uzyskali kompleksowe wsparcie zarówno w formie zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów zawodowych jak i w zakresie poradnictwa zawodowego. Okres realizacji: r r. Kursy zawodowe realizowane w ramach projektu

28 PWP biuro ćwiczeń Projektodawca: TOP-PROJEKT – Krzysztof Derbiszewski Działanie: 9.2 podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Grupa docelowa: Projekt został skierowany do 152 uczniów uczęszczających do II klasy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie oraz w Zespole Szkół Zawodowych w Goleniowie, kształcących się na kierunkach: technik ekonomista i technik handlowiec. Wsparciem objętych zostanie również 6 nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz 8 trenerów zawodu tj. osób, które są zatrudnione w regionalnych firmach kadrowych, księgowych i handlowych. Cel główny projektu: Zmodernizowanie programów nauczania kierunków: technik ekonomista i technik handlowiec w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie oraz w Zespole Szkół Zawodowych w Goleniowie. Opis podjętych działań w projekcie : w ramach projektu przeprowadzone zostaną m.in. następujące formy wsparcia: - adaptacja rozwiązań stosowanych w Niemczech i innych krajach europejskich polegających na włączeniu w proces nauczania firmy symulacyjnej; - zdobycie doświadczenia przez kadrę nauczycielską oraz trenerów z firm regionu w efektywnym nauczaniu młodzieży w ramach firm symulacyjnych; - udzielenie uczniom pomocy doradczej w poruszaniu się na rynku pracy. Efektywność: Kompleksowym wsparciem objętych zostanie 152 uczniów, 6 nauczycieli, 8 trenerów zawodu (123 kobiet i 43 mężczyzn) Okres realizacji: r. – r. Firmy symulacyjne utworzone w ramach projektu

29 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Dziękuję za UWagę Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 tel Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie


Pobierz ppt "Młodzi na rynku pracy Szczecin, 10 czerwca 2014 roku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google