Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stopa bezrobocia w grupie osób do 25 roku życia wg EUROSTAT w kwietniu 2014 roku * 03.2014 r. ** 02.2014 r. *** 12.2013 r. EU28 - kraje Unii Europejskiej EA18 - kraje strefy euro Źródło danych: http://epp.eurostat.ec.europa.eu (04.06.2014 r.)http://epp.eurostat.ec.europa.eu

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Współczynnik aktywności zawodowej według BAEL GUS w latach 2010 – 2013 (IV kwartał) Źródło danych: BAEL GUS. Współczynnik aktywności zawodowej - procentowy udział aktywnych zawodowo danej kategorii w ogólnej liczbie ludności danej kategorii, wyróżnionej ze względu na wiek.

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

5 Liczba bezrobotnych do 25 roku życia oraz ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim w latach 2008 - 2014 Źródło danych: PSZ; sprawozdanie MPiPS-01.

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Struktura bezrobotnych do 25 roku życia według płci w województwie zachodniopomorskim w latach 2010 - 2014 Źródło danych: PSZ; sprawozdanie MPiPS-01.

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wiek Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy długotrwale bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego bez wykształcenia średniego samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia niepełno- sprawni 18 - 24 lata10,125,243,513,816,93,95,3 25 - 34 lata26,023,634,720,244,023,313,6 35 - 44 lata21,916,410,221,828,124,216,8 45 - 54 lata21,417,16,323,19,126,927,2 55 - 59 lat14,813,13,715,41,713,926,9 60 - 64 lata5,94,71,65,80,27,810,1 Struktura bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy według wieku w województwie zachodniopomorskim na koniec I kwartału 2014 roku Największy procentowy udział w danej grupie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy Źródło danych: załącznik 1 do sprawozdania MPiPS-01.

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły w województwie zachodniopomorskim na koniec 2013 roku Posiadający zawód (kwalifikacje) 59,6% - sprzedawca – 289 osób tj. 6,4% bezrobotnych do 12 m-cy od dnia ukończenia szkoły - kucharz małej gastronomii – 144 osoby tj. 3,2% - fryzjer – 106 osób tj. 2,3% - mechanik pojazdów samochodowych – 96 osób tj. 2,1% - ekonomista – 68 osób tj. 1,5% - technik ekonomista – 64 osoby tj. 1,4% - technik żywienia i gospodarstwa domowego – 60 osób tj. 1,3% - technik hotelarstwa – 58 osób tj. 1,3% - pedagog – 52 osoby tj. 1,2% - pozostali – 1 755 osób tj. 38,8% Bez zawodu (kwalifikacji) 40,4% Źródło danych: załącznik 3 do sprawozdania MPiPS-01.

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Źródło danych: PSZ; sprawozdanie MPiPS-01. Liczba bezrobotnych do 25 roku życia w powiatach województwa zachodniopomorskiego na koniec kwietnia 2013 i 2014 roku

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

11

12 Źródło: Wejście ludzi młodych na rynek pracy w Polsce w 2009 r., GUS Ludność w wieku 15-34 lata według sposobu znalezienia swojej pierwszej pracy

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Źródło: Wejście ludzi młodych na rynek pracy w Polsce w 2009 r., GUS Zgodność pierwszej pracy z zawodem wyuczonym (dla ludności w wieku 15-34 lata)

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Osoby z wykształceniem wyższym, które nie pracowały w swoim wyuczonym zawodzie ponieważ: Źródło: Wejście ludzi młodych na rynek pracy w Polsce w 2009 r.

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

16 Wymagania odnośnie posiadanego wykształcenia przez potencjalnego pracownika w opinii badanych pracodawców z woj. zachodniopomorskiego Źródło: opracowanie własne na podstawie badania Sytuacja i oczekiwania pracodawców w powiatach woj. zachodniopomorskiego. Przewidywanie oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji, Szczecin 2011, N=1308 (pracodawcy).

17 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Najczęściej brakujące kwalifikacje u pracowników, wskazane przez zachodniopomorskich pracodawców Źródło: opracowanie własne na podstawie badania Sytuacja i oczekiwania pracodawców w powiatach woj. zachodniopomorskiego. Przewidywanie oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji, Szczecin 2011, N=955. n% Brak znajomości najnowszych technologii18517,9% Brak umiejętności obsługi nowoczesnych maszyn i urządzeń11711,3% Brak doświadczenia zawodowego11110,7% Brak zaangażowania w wykonywaną pracę969,3% Brak umiejętności profesjonalnej obsługi klienta777,5% Brak wiedzy nt. danej branży716,9% Brak specjalistycznej uprawnień potrzebnych w danej branży575,5% Brak aktualnej wiedzy nt. prawa i konkretnych przepisów535,1% Brak znajomości języków obcych444,3% Brak kwalifikacji zawodowych403,9% Brak umiejętności wykorzystywania zdolności interpersonalnych403,9%

18 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wymagania odnośnie posiadanego wykształcenia przez potencjalnego pracownika w opinii pracodawców oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych w woj. zachodniopomorskim Źródło: opracowanie własne na podstawie badania Plany i preferencje uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w woj. zachodniopomorskim oraz Sytuacja i oczekiwania pracodawców w powiatach woj. zachodniopomorskiego. Przewidywanie oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych Kwalifikacji, Szczecin 2011, N=575 (uczniowie) i N=1308 (pracodawcy).

19 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wymagany poziom umiejętności w stosunku do pracownika w opinii pracodawców oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych w woj. zachodniopomorskim Źródło: opracowanie własne na podstawie badania Plany i preferencje uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w woj. zachodniopomorskim oraz Sytuacja i oczekiwania pracodawców w powiatach woj. zachodniopomorskiego. Przewidywanie oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych Kwalifikacji, Szczecin 2011, N=575 (uczniowie) i N=1308 (pracodawcy).

20 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Cechy pracownika, kształtowane przez system kształcenia i szkolenia, najważniejsze z punktu widzenia potrzeb badanych pracodawców Źródło: Badanie Powiązania systemu edukacji z potrzebami przedsiębiorców, CRSG, Szczecin 2011, s. 40, N=266.

21 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Możliwości działań, które zachodniopomorskie instytucje edukacyjne powinny podjąć, aby współpraca z nimi w zakresie organizowania praktyk była bardziej atrakcyjna Źródło: Badanie Powiązania systemu edukacji z potrzebami przedsiębiorców, CRSG, Szczecin 2011, s. 41, N=266.

22 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

23 Osiągnięte wartości wskaźników produktu

24 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Osiągnięte wartości wskaźników produktu

25 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Osiągnięte wartości wskaźników produktu

26 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

27 Projektodawca: Gmina miasto Szczecin/Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie Działanie: 9.2 podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Grupa docelowa: 98 uczniów z poszczególnych szkół Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie tj. Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Technikum Ogrodnicze, Technikum Uzupełniające. Cel główny projektu: Zwiększenie wiedzy i rozwój kompetencji zawodowych dzięki zapewnieniu dodatkowego wsparcia dla 98 uczniów CEO poprzez realizację programów rozwojowych w 3 szkołach zawodowych. Opis podjętych działań w projekcie: W ramach projektu utworzono Szkolny Ośrodek Kariery, prowadzono zawodowe kursy języka angielskiego i niemieckiego, praktyki zawodowe, wyjazdy studyjne, przeprowadzono kursy zawodowe: - Drwal - operator pił łańcuchowych i wykaszarek zamontowanych na silnikach spalinowych; - Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego. Efektywność: Projekt przyczynił się do zwiększenia wiedzy i rozwoju kompetencji zawodowych uczniów. Dzięki realizacji projektu uczestnicy uzyskali kompleksowe wsparcie zarówno w formie zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów zawodowych jak i w zakresie poradnictwa zawodowego. Okres realizacji: 01.01.2013 r. - 31.01.2014 r. Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę Kursy zawodowe realizowane w ramach projektu

28 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Projektodawca: TOP-PROJEKT – Krzysztof Derbiszewski Działanie: 9.2 podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Grupa docelowa: Projekt został skierowany do 152 uczniów uczęszczających do II klasy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie oraz w Zespole Szkół Zawodowych w Goleniowie, kształcących się na kierunkach: technik ekonomista i technik handlowiec. Wsparciem objętych zostanie również 6 nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz 8 trenerów zawodu tj. osób, które są zatrudnione w regionalnych firmach kadrowych, księgowych i handlowych. Cel główny projektu: Zmodernizowanie programów nauczania kierunków: technik ekonomista i technik handlowiec w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie oraz w Zespole Szkół Zawodowych w Goleniowie. Opis podjętych działań w projekcie : w ramach projektu przeprowadzone zostaną m.in. następujące formy wsparcia: - adaptacja rozwiązań stosowanych w Niemczech i innych krajach europejskich polegających na włączeniu w proces nauczania firmy symulacyjnej; - zdobycie doświadczenia przez kadrę nauczycielską oraz trenerów z firm regionu w efektywnym nauczaniu młodzieży w ramach firm symulacyjnych; - udzielenie uczniom pomocy doradczej w poruszaniu się na rynku pracy. Efektywność: Kompleksowym wsparciem objętych zostanie 152 uczniów, 6 nauczycieli, 8 trenerów zawodu (123 kobiet i 43 mężczyzn) Okres realizacji: 01.05.2013 r. – 30.09.2015 r. PWP biuro ćwiczeń Firmy symulacyjne utworzone w ramach projektu

29 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 tel. 91 42 56 101 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google