Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mokry Dwór Ul. Starodworska Adaptacja Budynku Środków Chemicznych MPWiK 2.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mokry Dwór Ul. Starodworska Adaptacja Budynku Środków Chemicznych MPWiK 2."— Zapis prezentacji:

1

2 Mokry Dwór Ul. Starodworska Adaptacja Budynku Środków Chemicznych MPWiK 2

3 1)Utrata powierzchni magazynowej – Hala W7 (Pafawag) decyzja 606/2009 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wyłączeniu z użytkowania

4 2)miasto przeznaczyło nieruchomość do sprzedaży 3)brak możliwości uzyskania odpowiedniej powierzchni magazynowej w planowanej inwestycji „Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z budową sceny letniej” z uwagi na uwarunkowania urbanistyczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (powierzchnia możliwa do uzyskania przy rozbudowie to około 1.200 m 2 a powierzchnia potrzebna to 8.000 m 2 na składowanie dekoracji do 27 tytułów będących w eksploatacji i około 10.000 pozycji kostiumowych różnych epok)

5

6

7 4)podniesienie bezpieczeństwa ludzi pracujących przy obsłudze magazynowej z uwagi na dobrą infrastrukturę techniczną obiektu 5)uzyskanie optymalnej powierzchni składowania dekoracji i kostiumów 6)zmniejszenie kosztów związanych z najmem powierzchni magazynowej  Wstępnie wynegocjowana stawka najmu z MPWiK 15.000 zł miesięcznie za całą powierzchnię (około 6.500 m 2 ) czyli 180.000 zł rocznie  Obecnie obowiązująca stawka rynkowa - około 15 zł za m 2 daje kwotę za powyższą powierzchnię 97.500 zł miesięcznie, czyli 1.170.000 zł rocznie 7)możliwość podpisania umowy najmu na co najmniej 20 lat

8  dostosowanie zaplecza technicznego Opery Wrocławskiej do potrzeb stale rozwijającej się instytucji kultury  dostosowanie powierzchni składowania do rodzaju przechowywanych dekoracji, z podziałem na epoki, rodzaju spektaklu itp  stworzenie niebanalnego obiektu, unikatowego w skali regionu, zapewniającego odpowiednie warunki do właściwego przygotowywania i przechowywania dekoracji oraz kostiumów teatralnych  zoptymalizowanie warunków logistycznych transportu i przeładunku wielkogabarytowych scenografii teatralnych  poprawa bezpieczeństwa transportu dekoracji  zmniejszenie kosztów związanych z transportem dekoracji oraz kosztami ich utrzymania w należytym stanie  wykorzystanie potencjału scenicznego Opery Wrocławskiej  wykorzystanie istniejących obiektów i ich infrastruktury technicznej i sanitarnej na potrzeby przedmiotowego obiektu  poprawa wizerunku Opery jako jednostki przystosowującej się do zmieniającej sytuacji społeczno – gospodarczej oraz wymagań współczesnych odbiorców kultury Wsparcie infrastruktury jednej z najważniejszych dolnośląskich jednostek kultury – Opery Wrocławskiej oraz usprawnienie jej funkcjonowania, umożliwi rozszerzenie oferty artystycznej jednostki. Bogata oferta kulturalna będąca znaczącym uzupełnieniem walorów turystycznych Wrocławia i regionu przyczyni się do znacznego zwiększenia ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku.

9 Kategoria wydatku 1 Nazwa: Dokumentacja projektowa Kwota: 40 000,00 Opis: koszt kwalifikowany wynosi 32 520,33 zł (kwota netto). Podatek VAT (stawka 23%) jest kosztem niekwalifikowanym. Dokumentacja techniczna stanowi formalny dokument wydania pozwolenia na budowę i jest niezbędna do prawidłowej realizacji projektu. Dokumentacja projektowa zawiera wszystkie niezbędne elementy (obliczenia i rysunki), dzięki którym wykonawca robót realizuje inwestycje według założeń projektanta.

10 Kategoria wydatku 2 Nazwa: Prace budowlane –adaptacyjne Kwota: 3 395 700,00 Opis: Koszt kwalifikowany w kwocie netto wynoszącej 2 760 731,71 zł. Kwota podatku VAT (stawka 23%) w wysokości 634 968,29 zł jest kosztem niekwalifikowanym. Powyższa kategoria kosztów obejmuje wszystkie niezbędne prace związane z przygotowaniem powierzchni magazynowej na dekoracje, kostiumy,czy też produkcji dekoracji. Prace budowlane –adaptacyjne będą wykonane zgodnie z dokumentacja budowlaną oraz zgodnie z kosztorysami.

11 Kategoria wydatku 3 Nazwa: Nadzór inwestorski Kwota: 34 300,00 Opis: Koszt kwalifikowany w kwocie netto wynoszącej 27 886,18 zł. Kwota VAT (stawka 23%) w wysokości 6 413,82 zł jest kosztem niekwalifikowanym. Wydatek na nadzór inwestorski jest niezbędny do prawidłowej realizacji projektu. Obowiązek kontroli procesu budowlanego, nałożony na inwestora przez właściwy organ w decyzji o pozwoleniu na budowę.

12 Kategoria wydatku 4 Nazwa: Studium Wykonalności Kwota: 20 000,00 Opis: Koszt kwalifikowany w kwocie netto wynoszącej 16 260,16 zł. Kwota podatku VAT (stawka 23%) wynosząca 3 739,84 zł jest kosztem niekwalifikowanym. Dokument stanowi formalny załącznik do wniosku o dofinansowanie. Dokument niezbędny dla prawidłowej realizacji projektu, obejmujący m.in. szczegółowa analizę z punktu widzenia prawnego, technologicznego, ekologicznego, a także finansowego oraz ekonomicznego.

13 Kategoria wydatku 5 Nazwa: Promocja projektu Kwota: 10 000,00 Opis:  Koszt kwalEifikowalny w kwocie netto wynoszącej 8 130,03 zł. Podatek VAT (stawka 23%) stanowi koszt niekwalifikowalny.  Działania promocyjne i informacyjne związane z rzeczowym projektem będą służyć podniesieniu świadomości społeczeństwa o udziale Unii uropejskiej w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

14 ROZPOZNANIE 1. Położenie MPWiK – korzyści i udogodnienia Zakład Uzdatniania Wody "Mokry Dwór" położony jest tuż za Wrocławiem, na terenie gminy Święta Katarzyna. Dla określenia bliższej lokalizacji gmina ta zlokalizowana jest w Dolinie Odry i na Równinie Wrocławskiej. Graniczy z Wrocławiem w jego południowo-wschodniej części. Komunikację zapewnia rozbudowany układ dróg, w tym droga krajowa nr 94, łącząca Wrocław z Opolem i ze Śląskiem i trasa wojewódzka nr 395 Wrocław-Strzelin. Gmina oddalona jest o 10 km od centrum Wrocławia. W niewielkiej odległości znajduje się międzynarodowy port lotniczy oraz jedna z największych w Polsce kolejowych stacji przeładunkowych Wrocław-Brochów. Zapewniony jest również dojazd do autostrady A4, która umożliwia łączność z Opolem, Katowicami jak też dobre połączenie z kierunkami południowym (Czechy, Słowacja) i zachodnim (Niemcy). 14

15 2. Budynek środków chemicznych Budynek, który został zaadoptowany i którego pierwotne przeznaczenie zmieniamy jest właśnie budynek środków chemicznych. Obiekt: Budynek środków chemicznych Nr identyfikacji: A Adres: ZPW Mokry Dwór- dojazd na teren budowy od strony ulicy Starodworskiej. powierzchnia zabudowy: 1.509 m2 kubatura: 37.919 m3 15

16 3. Pierwotne przeznaczenie Budynek środków chemicznych nazwany literą A zlokalizowany jest w południowo- wschodniej części zakładu w sąsiedztwie budynków szybkiego mieszania, magazynu kontenerów oraz budynku koagulacji. Budynek ten przeznaczony był do przygotowania środków chemicznych służących do uzdatniania wody. Stamtąd podawane były do szybkiego mieszania i osadników koagulanta. 16

17 4. Zestawienie powierzchni budynku A Poziom 116,50 - powierzchnia 1415,20 m2 Poziom 120,00 - powierzchnia 1496,54 m2 Poziom 124,00 - powierzchnia 1466,76 m2 Poziom 130,00 - powierzchnia 1496,89 m2 5. Adaptacja Budynek po przystosowaniu mógłby spełniać wymagania budynku magazynowego dla Opery Wrocławskiej. 17

18 6. Zalety:  Dobra komunikacja: lokalizacja, ograniczony ruch kołowy na terenie Parku Krajobrazowego.  Duży teren wokół budynku, plac manewrowy, miejsca postojowe.  Niezbędne instalacje: wody, kanalizacji, elektryczna  Odpowiednia powierzchnia budynku dopasowana do potrzeb inwestora.  Zapewniony transport pionowy dużych gabarytów: suwnica 5t oraz dźwig towarowy posiadają aktualne badanie techniczne oraz dopuszczenie do użytku.  Powierzchnie składowania – możliwość dopasowania powierzchni do rodzaju przechowywanego materiału.  Dostępność pomieszczeń sanitarnych, socjalnych. 18

19 7. Wady: Konieczność wydzierżawienia 8. Przystosowanie do użytku:  Konieczność przystosowania obiektu do użytkowania- procedura przedprojektowa(inwentaryzacja, opinia/ekspertyza techniczna, określenie możliwości instalacji), projektowa i urzędowa.  Konieczność przeprowadzenia niezbędnych prac remontowo-budowlanych wraz z niezbędnym zabezpieczeniem w zakresie BHP i PPOŻ.  Konieczność wymiany powierzchni witrolitu, wycinania powierzchni żelbetowych Potrzeba określenia koniecznych powierzchni stropowych. 19

20 SYTUACJA: 20 Wjazd na działkę od ul. Starodworskiej

21 RZUT POZIOMU 116.50 21

22 RZUT POZIOMU 120.00 22

23 RZUT POZIOMU 124.00 23

24 RZUT POZIOMU 130.00 24

25 25 ELEWACJE

26 26 ELEWACJE

27 27 ELEWACJE

28 28 ELEWACJE

29

30

31

32

33

34

35 wydatki/koszty kwalifikowalne 2011 r.2012 r.RAZEM PLN% % I.Dotacja 1 991 869,8270,00 0,00 -1 991 869,8270,00 1.Dotacja z RPO 1 991 869,8270,00 0,00 - 1 991 869,8270,00 I.Wkład krajowy 853 658,5430,00 0,00 - 853 658,5430,00 1.Wkład krajowy publiczny 853 658,5430,000,00-853 658,5430,00 1.Budżet Państwa 853 658,5430,000,00- 853 658,5430,00 1.1.1 /która część/ 853 658,5430,000,00-853 658,5430,00 2.Budżet JST 0,00 - 1.2.1. środki własne gminy 0,00 - 1.2.2. środki własne powiatu 0,00 - 1.2.3. środki własne województwa 0,00 - 1.3. Inny krajowy wkład publiczny 0,00 - 1.3.1 /jaki/ 0,00 - 1.Wkład krajowy niepubliczny 0,00 - 2.1.Środki prywatne 0,00 - I.Pożyczka z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 0,00 - Razem 2 845 528,46 100 0,00 -2 845 528,46 100 wydatki/koszty niekwalifikowalne 2011 r.2012 r.RAZEM PLN% % % Razem 654 471,54 100 0,00 -654 471,54 100 Całkowita wartość projektu 2011 r.2012 r.RAZEM PLN% % % Razem 3500000,001000,00 3500000,00100 [1] [1] Środki własne – w przypadku jednostek samorządu terytorialnego udział środków własnych musi wynieść min. 1%. Środki własne są to środki pochodzące wyłącznie ze źródeł dochodów własnych oraz kredytu komercyjnego. Źródła dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego wymieniono w „Ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego” (art.4 - gmina, art.5 - powiat, art.6 - województwo)

36 Ponieważ problemy magazynowe dotyczą również innych instytucji m. in. Teatru Polskiego (utrata powierzchni magazynowej przy ul. Kościuszki we Wrocławiu) istnieje możliwość wykorzystania uzyskanej przestrzeni magazynowej przez dwie instytucje tj. Operę Wrocławską i Teatr Polski (co da dodatkowe zmniejszenie kosztów związanych z magazynowaniem dekoracji w tych instytucjach)


Pobierz ppt "Mokry Dwór Ul. Starodworska Adaptacja Budynku Środków Chemicznych MPWiK 2."

Podobne prezentacje


Reklamy Google