Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budynek magazynowy dla opery wrocławSKIEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budynek magazynowy dla opery wrocławSKIEJ"— Zapis prezentacji:

1

2 Budynek magazynowy dla opery wrocławSKIEJ
Mokry Dwór Ul. Starodworska Adaptacja Budynku Środków Chemicznych MPWiK Budynek magazynowy dla opery wrocławSKIEJ

3 DLACZEgo taka inwestycja
Utrata powierzchni magazynowej – Hala W7 (Pafawag) decyzja 606/2009 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wyłączeniu z użytkowania

4 DLACZEgo taka inwestycja
miasto przeznaczyło nieruchomość do sprzedaży brak możliwości uzyskania odpowiedniej powierzchni magazynowej w planowanej inwestycji „Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z budową sceny letniej” z uwagi na uwarunkowania urbanistyczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (powierzchnia możliwa do uzyskania przy rozbudowie to około m2 a powierzchnia potrzebna to m2 na składowanie dekoracji do 27 tytułów będących w eksploatacji i około pozycji kostiumowych różnych epok)

5 DLACZEgo taka inwestycja

6 DLACZEgo taka inwestycja

7 DLACZEgo taka inwestycja
podniesienie bezpieczeństwa ludzi pracujących przy obsłudze magazynowej z uwagi na dobrą infrastrukturę techniczną obiektu uzyskanie optymalnej powierzchni składowania dekoracji i kostiumów zmniejszenie kosztów związanych z najmem powierzchni magazynowej Wstępnie wynegocjowana stawka najmu z MPWiK zł miesięcznie za całą powierzchnię (około m2 ) czyli zł rocznie Obecnie obowiązująca stawka rynkowa - około 15 zł za m2 daje kwotę za powyższą powierzchnię zł miesięcznie, czyli zł rocznie możliwość podpisania umowy najmu na co najmniej 20 lat

8 CEL OGÓLNY PROJEKTU dostosowanie zaplecza technicznego Opery Wrocławskiej do potrzeb stale rozwijającej się instytucji kultury dostosowanie powierzchni składowania do rodzaju przechowywanych dekoracji, z podziałem na epoki, rodzaju spektaklu itp stworzenie niebanalnego obiektu, unikatowego w skali regionu, zapewniającego odpowiednie warunki do właściwego przygotowywania i przechowywania dekoracji oraz kostiumów teatralnych zoptymalizowanie warunków logistycznych transportu i przeładunku wielkogabarytowych scenografii teatralnych poprawa bezpieczeństwa transportu dekoracji zmniejszenie kosztów związanych z transportem dekoracji oraz kosztami ich utrzymania w należytym stanie wykorzystanie potencjału scenicznego Opery Wrocławskiej wykorzystanie istniejących obiektów i ich infrastruktury technicznej i sanitarnej na potrzeby przedmiotowego obiektu poprawa wizerunku Opery jako jednostki przystosowującej się do zmieniającej sytuacji społeczno – gospodarczej oraz wymagań współczesnych odbiorców kultury Wsparcie infrastruktury jednej z najważniejszych dolnośląskich jednostek kultury – Opery Wrocławskiej oraz usprawnienie jej funkcjonowania, umożliwi rozszerzenie oferty artystycznej jednostki. Bogata oferta kulturalna będąca znaczącym uzupełnieniem walorów turystycznych Wrocławia i regionu przyczyni się do znacznego zwiększenia ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku.

9 KATEGORIE WYDATKÓW Kategoria wydatku 1 Nazwa: Dokumentacja projektowa Kwota: ,00 Opis: koszt kwalifikowany wynosi ,33 zł (kwota netto). Podatek VAT (stawka 23%) jest kosztem niekwalifikowanym. Dokumentacja techniczna stanowi formalny dokument wydania pozwolenia na budowę i jest niezbędna do prawidłowej realizacji projektu. Dokumentacja projektowa zawiera wszystkie niezbędne elementy (obliczenia i rysunki), dzięki którym wykonawca robót realizuje inwestycje według założeń projektanta.

10 KATEGORIE WYDATKÓW Kategoria wydatku 2 Nazwa: Prace budowlane –adaptacyjne Kwota: ,00 Opis: Koszt kwalifikowany w kwocie netto wynoszącej ,71 zł. Kwota podatku VAT (stawka 23%) w wysokości ,29 zł jest kosztem niekwalifikowanym. Powyższa kategoria kosztów obejmuje wszystkie niezbędne prace związane z przygotowaniem powierzchni magazynowej na dekoracje, kostiumy ,czy też produkcji dekoracji. Prace budowlane –adaptacyjne będą wykonane zgodnie z dokumentacja budowlaną oraz zgodnie z kosztorysami.

11 KATEGORIE WYDATKÓW Kategoria wydatku 3 Nazwa: Nadzór inwestorski Kwota: ,00 Opis: Koszt kwalifikowany w kwocie netto wynoszącej ,18 zł. Kwota VAT (stawka 23%) w wysokości 6 413,82 zł jest kosztem niekwalifikowanym. Wydatek na nadzór inwestorski jest niezbędny do prawidłowej realizacji projektu. Obowiązek kontroli procesu budowlanego, nałożony na inwestora przez właściwy organ w decyzji o pozwoleniu na budowę.

12 KATEGORIE WYDATKÓW Kategoria wydatku 4 Nazwa: Studium Wykonalności Kwota: ,00 Opis: Koszt kwalifikowany w kwocie netto wynoszącej ,16 zł. Kwota podatku VAT (stawka 23%) wynosząca 3 739,84 zł jest kosztem niekwalifikowanym. Dokument stanowi formalny załącznik do wniosku o dofinansowanie. Dokument niezbędny dla prawidłowej realizacji projektu, obejmujący m.in. szczegółowa analizę z punktu widzenia prawnego, technologicznego, ekologicznego, a także finansowego oraz ekonomicznego.

13 KATEGORIE WYDATKÓW Kategoria wydatku 5 Nazwa: Promocja projektu
Kwota: 10 000,00 Opis: Koszt kwalEifikowalny w kwocie netto wynoszącej 8 130,03 zł. Podatek VAT (stawka 23%) stanowi koszt niekwalifikowalny. Działania promocyjne i informacyjne związane z rzeczowym projektem będą służyć podniesieniu świadomości społeczeństwa o udziale Unii uropejskiej w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

14 Budynek magazynowy dla opery WROCŁAWSKIEJ
ROZPOZNANIE 1. Położenie MPWiK – korzyści i udogodnienia Zakład Uzdatniania Wody "Mokry Dwór" położony jest tuż za Wrocławiem, na terenie gminy Święta Katarzyna. Dla określenia bliższej lokalizacji gmina ta zlokalizowana jest w Dolinie Odry i na Równinie Wrocławskiej. Graniczy z Wrocławiem w jego południowo-wschodniej części. Komunikację zapewnia rozbudowany układ dróg, w tym droga krajowa nr 94, łącząca Wrocław z Opolem i ze Śląskiem i trasa wojewódzka nr 395 Wrocław-Strzelin. Gmina oddalona jest o 10 km od centrum Wrocławia. W niewielkiej odległości znajduje się międzynarodowy port lotniczy oraz jedna z największych w Polsce kolejowych stacji przeładunkowych Wrocław-Brochów. Zapewniony jest również dojazd do autostrady A4, która umożliwia łączność z Opolem, Katowicami jak też dobre połączenie z kierunkami południowym (Czechy, Słowacja) i zachodnim (Niemcy).

15 Budynek magazynowy dla opery WROCŁAWSKIEJ
2. Budynek środków chemicznych Budynek, który został zaadoptowany i którego pierwotne przeznaczenie zmieniamy jest właśnie budynek środków chemicznych. Obiekt: Budynek środków chemicznych Nr identyfikacji: A Adres: ZPW Mokry Dwór- dojazd na teren budowy od strony ulicy Starodworskiej. powierzchnia zabudowy: m2 kubatura: m3

16 Budynek magazynowy dla opery wrocławSKIEJ
3. Pierwotne przeznaczenie Budynek środków chemicznych nazwany literą A zlokalizowany jest w południowo-wschodniej części zakładu w sąsiedztwie budynków szybkiego mieszania, magazynu kontenerów oraz budynku koagulacji. Budynek ten przeznaczony był do przygotowania środków chemicznych służących do uzdatniania wody. Stamtąd podawane były do szybkiego mieszania i osadników koagulanta.

17 Budynek magazynowy dla opery wrocławSKIEJ
4. Zestawienie powierzchni budynku A Poziom 116,50 - powierzchnia 1415,20 m2 Poziom 120,00 - powierzchnia 1496,54 m2 Poziom 124,00 - powierzchnia 1466,76 m2 Poziom 130,00 - powierzchnia 1496,89 m2 5. Adaptacja Budynek po przystosowaniu mógłby spełniać wymagania budynku magazynowego dla Opery Wrocławskiej.

18 Budynek magazynowy dla opery wrocławSKIEJ
6. Zalety: Dobra komunikacja: lokalizacja, ograniczony ruch kołowy na terenie Parku Krajobrazowego. Duży teren wokół budynku, plac manewrowy, miejsca postojowe. Niezbędne instalacje: wody, kanalizacji, elektryczna Odpowiednia powierzchnia budynku dopasowana do potrzeb inwestora. Zapewniony transport pionowy dużych gabarytów: suwnica 5t oraz dźwig towarowy posiadają aktualne badanie techniczne oraz dopuszczenie do użytku. Powierzchnie składowania – możliwość dopasowania powierzchni do rodzaju przechowywanego materiału. Dostępność pomieszczeń sanitarnych, socjalnych.

19 Budynek magazynowy dla opery wrocławSKIEJ
7. Wady: Konieczność wydzierżawienia 8. Przystosowanie do użytku: Konieczność przystosowania obiektu do użytkowania- procedura przedprojektowa(inwentaryzacja, opinia/ekspertyza techniczna, określenie możliwości instalacji), projektowa i urzędowa. Konieczność przeprowadzenia niezbędnych prac remontowo-budowlanych wraz z niezbędnym zabezpieczeniem w zakresie BHP i PPOŻ. Konieczność wymiany powierzchni witrolitu, wycinania powierzchni żelbetowych Potrzeba określenia koniecznych powierzchni stropowych.

20 Budynek magazynowy dla opery wrocławSKIEJ
SYTUACJA: Wjazd na działkę od ul. Starodworskiej

21 Budynek magazynowy dla opery wrocławSKIEJ
RZUT POZIOMU

22 Budynek magazynowy dla opery wrocławSKIEJ
RZUT POZIOMU

23 Budynek magazynowy dla opery wrocławSKIEJ
RZUT POZIOMU

24 Budynek magazynowy dla opery wrocławSKIEJ
RZUT POZIOMU

25 Budynek magazynowy dla opery wrocławSKIEJ
ELEWACJE

26 Budynek magazynowy dla opery wrocławSKIEJ
ELEWACJE

27 Budynek magazynowy dla opery wrocławSKIEJ
ELEWACJE

28 Budynek magazynowy dla opery wrocławSKIEJ
ELEWACJE

29 Budynek magazynowy dla opery wrocławSKIEJ

30 Budynek magazynowy dla opery wrocławSKIEJ

31 Budynek magazynowy dla opery wrocławSKIEJ

32 Budynek magazynowy dla opery wrocławSKIEJ

33 Budynek magazynowy dla opery wrocławSKIEJ

34 Budynek magazynowy dla opery wrocławSKIEJ

35 MONTAŻ FINANSOWY Dotacja Wkład krajowy Wkład krajowy publiczny
wydatki/koszty kwalifikowalne 2011 r. 2012 r. RAZEM PLN % Dotacja 1  ,82 70,00   0,00  - Dotacja z RPO 70,00 0,00 - Wkład krajowy ,54 30,00 Wkład krajowy publiczny Budżet Państwa 1.1.1 /która część/ Budżet JST środki własne gminy środki własne powiatu środki własne województwa 1.3. Inny krajowy wkład publiczny /jaki/ Wkład krajowy niepubliczny 2.1.Środki prywatne Pożyczka z Europejskiego Banku Inwestycyjnego Razem 2  ,46  100 wydatki/koszty niekwalifikowalne   ,54    0,00 ,54  Całkowita wartość projektu ,00 100 [1] Środki własne – w przypadku jednostek samorządu terytorialnego udział środków własnych musi wynieść min. 1%. Środki własne są to środki pochodzące wyłącznie ze źródeł dochodów własnych oraz kredytu komercyjnego. Źródła dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego wymieniono w „Ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego” (art.4 - gmina, art.5 - powiat, art.6 - województwo)

36 UWAGA Ponieważ problemy magazynowe dotyczą również innych instytucji m. in. Teatru Polskiego (utrata powierzchni magazynowej przy ul. Kościuszki we Wrocławiu) istnieje możliwość wykorzystania uzyskanej przestrzeni magazynowej przez dwie instytucje tj. Operę Wrocławską i Teatr Polski (co da dodatkowe zmniejszenie kosztów związanych z magazynowaniem dekoracji w tych instytucjach)


Pobierz ppt "Budynek magazynowy dla opery wrocławSKIEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google