Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAKRES LSR POWINIEN BYĆ ZGODNY Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 DO ROZPORZĄDZENIA. Powinny być wszystkie rozdziały i odpowiednie nazewnictwo. Brak któregoś z rozdziałów,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAKRES LSR POWINIEN BYĆ ZGODNY Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 DO ROZPORZĄDZENIA. Powinny być wszystkie rozdziały i odpowiednie nazewnictwo. Brak któregoś z rozdziałów,"— Zapis prezentacji:

1 ZAKRES LSR POWINIEN BYĆ ZGODNY Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 DO ROZPORZĄDZENIA. Powinny być wszystkie rozdziały i odpowiednie nazewnictwo. Brak któregoś z rozdziałów, albo chociaż jego tytułu skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

2 KRYTERIA OCENY LGD 1. Struktura LGD (max.22 pkt). a) liczba członków LGD albo jej partnerów (max.6 pkt)  LSR – Rozdział 1.pkt.3 – charakterystyka członków LGD albo jej partnerów i sposób rozszerzania lub zmiany składu LGD. Tabela: imię i nazwisko, rodzaj prowadzonej działalności, reprezentowany sektor, funkcja jaką pełnią poszczególni członkowie (partnerzy) w strukturze LGD.

3 KRYTERIA OCENY LGD 1. Struktura LGD (max.22 pkt). b) reprezentatywność składu organu decyzyjnego do składu LGD albo jej partnerów (max.16 pkt)  LSR – Rozdział 1.pkt. 4 – struktura rady lub innego organu LGD, do którego wyłącznej właściwości należy wybór operacji. Tabela: imię i nazwisko, nazwa reprezentowanej gminy, podmiot delegujący, reprezentowany sektor.

4 KRYTERIA OCENY LGD 2. Określenie sposobu powoływania i zmian w składzie organu decyzyjnego (max.2 pkt).  LSR – Rozdział 1.pkt. 5 – zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz organu decyzyjnego (najważniejsze tezy + odwołanie do Regulaminu – jeśli istnieje).

5 KRYTERIA OCENY LGD 3. Rozszerzenie składu LGD albo jej partnerów (max.3 pkt). a) LGD zakłada rozszerzenie składu LGD albo jej partnerów (1 pkt); b) określenie sposobu rozszerzania składu LGD albo jej partnerów (3 pkt)  LSR – Rozdział 1.pkt. 3 –charakterystyka członków LGD albo jej partnerów i sposób rozszerzania lub zmiany składu LGD. Deklaracja członkowska  Uchwała Zarządu Stowarzyszenia

6 KRYTERIA OCENY LGD 4. Szczegółowe zasady i procedury funkcjonowania organu decyzyjnego LGD (max.8 pkt). a) regulamin organizacyjny (przejrzystość/ demokratyczność/ jawność podejmowania decyzji – max.3 pkt); b) żaden z członków nie jest zatrudniony w biurze LGD i istnieje procedura w razie wystąpienia konfliktu interesów (5 pkt)  LSR – Rozdział 1.pkt. 5 – zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz organu decyzyjnego (Regulamin; najważniejsze tezy +odwołanie)

7 KRYTERIA OCENY LGD W przypadku, gdy LGD nie otrzyma punktu za kryterium określone w pkt. 4b wniosek pozostaje bez rozpatrzenia  § 2 ust.6 pkt.b tiret pierwszy Rozporządzenia

8 KRYTERIA OCENY LGD 5. Określenie procedury naboru pracowników oraz warunków funkcjonowania LGD (max.8 pkt). a) wymagania w odniesieniu do kandydatów (2 pkt); wykształcenie, szkolenia, języki obce, doświadczenie zawodowe, umiejętności (obsługa komputera, urządzeń biurowych, prawo jazdy) b) procedura naboru w tym procedura „awaryjna” (2 pkt); Wzór ogłoszenia???: rodzaj stanowiska, zakres obowiązków, wymagania niezbędne, wymagania dodatkowe, termin i miejsce składania ofert, dokumenty które należy dołączyć. 1. przyjmowanie ofert  ocena formalna  rozmowa kwalifikacyjna  rozstrzygnięcie konkursu (informacja) c) opisy stanowisk: imię i nazwisko pracownika, nazwa stanowiska, bezpośredni i pośredni przełożony, zastępstwo, cel istnienia stanowiska, zakres zadań, zakres odpowiedzialności, zakres odpowiedzialności, upoważnienia, wymagane kompetencje: wykształcenie, szkolenia, znajomość języków obcych, inne kompetencje, umiejętności, cechy osobowości)  LSR – Załącznik; najważniejsze tezy +odwołanie)

9 KRYTERIA OCENY LGD 5. Określenie procedury naboru pracowników oraz warunków funkcjonowania LGD (max.8 pkt). d) warunki techniczne i lokalowe biura LGD (max.2 pkt)  LSR – Załącznik; najważniejsze tezy +odwołanie)

10 KRYTERIA OCENY LGD 6. Procedura oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji oraz procedura odwoławcza (max.10 pkt).  LSR – Rozdział 9.

11 KRYTERIA OCENY LGD W przypadku, gdy LGD nie otrzyma łącznie min. 5 pkt. punktu za kryteria określone w pkt. 6 wniosek pozostaje bez rozpatrzenia  § 2 ust.6 pkt.b tiret pierwszy Rozporządzenia

12 KRYTERIA OCENY LGD 7. Kryteria wyboru operacji przez LGD (max.30 pkt).  LSR – Rozdział 9 w powiązaniu z Rozdziałem 3.

13 KRYTERIA OCENY LGD W przypadku, gdy LGD nie otrzyma łącznie min. 15 pkt. punktu za kryteria określone w pkt. 7 wniosek pozostaje bez rozpatrzenia  § 2 ust.6 pkt.b tiret pierwszy Rozporządzenia

14 KRYTERIA Analiza SWOT: SILNE STRONY: atrakcyjne położenie geograficzne i piękny krajobraz; czyste środowisko, liczne zabytki, bogactwo kulturowe, aktywni mieszkańcy, atrakcyjne warunki do rozwoju turystyki SŁABE STRONY: brak podstawowej infrastruktury technicznej, zanikanie tradycji, niski poziom przedsiębiorczości wśród mieszkańców, problemy środowiskowe, niska estetyka wsi.

15 KRYTERIA Analiza SWOT: SZANSE: wzrost gospodarczy, wzrost zainteresowania obszarem wśród turystów weekendowych ZAGROŻENIA: napływ z Trójmiasta ludności nie integrującej się z pozostałą ludnością, bogata oferta gmin ościennych, „import” patologii miejskich (przestępczość, narkotyki)

16 KRYTERIA 1. Zasoby, doświadczenie i kwalifikacje wnioskodawcy (gwarancja realizacji operacji). 2. „Dobra praktyka”. 3. Innowacyjność operacji. 4. Wielkość miejscowości w której ma być realizowana operacja (ilość mieszkańców). 5. Wysokość wnioskowanej kwoty dotacji. 6. Deklarowana wysokość wkłady własnego Wnioskodawcy. 7. Komplementarność operacji z innymi przedsięwzięciami. 8. Udział partnerów w realizacji operacji. 9. Wnioskodawca jest członkiem/ partnerem LGD.

17 KRYTERIA Analiza SWOT: SILNE STRONY: powiązania etniczne, duże obszary leśne, walory krajobrazowe, duża ilość czystych jezior, atrakcyjne tereny inwestycyjne SŁABE STRONY: bezrobocie, słaba techniczna i komunikacyjna, zły stan dróg, brak inwestorów, brak perspektyw dla ludzi młodych, mała aktywność mieszkańców, patologie społeczne

18 KRYTERIA Analiza SWOT: SZANSE: wzrost gospodarczy, zainteresowanie wypoczynkiem na terenach czystych ekologicznie, silne województwo, rozwój agroturystyki ZAGROŻENIA: duża konkurencyjność gmin ościennych, rozwój przemysłu szkodliwego dla środowiska, korupcja, niestabilność prawa

19 KRYTERIA OCENY LGD 8. Dotychczasowa działalność LGD, jej członków albo partnerów (max.9 pkt). a) projektów o podobnym zakresie (max.5 pkt); b) innych projektów na obszarach wiejskich (max.4 pkt).  LSR – Rozdział 1 pkt.7 – doświadczenie LGD i członków LGD albo jej partnerów w realizacji operacji.

20 KRYTERIA OCENY LGD 9. Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu decyzyjnego (max.8 pkt). a) projektów o podobnym zakresie (max.5 pkt); b) innych projektów na obszarach wiejskich (max.4 pkt).  LSR – Rozdział 1 pkt.6 – kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład LGD.

21 KRYTERIA OCENY LGD Maksymalna liczba punktów: 100 pkt Minimalna liczba niezbędna do uzyskania – 60%, tj. 60 punktów.

22 KRYTERIA OCENY LSR 1. Związek i spójność przyjętych w LSR kierunków rozwoju z uwarunkowaniami lokalnymi (max.10 pkt). a) opisanie lokalnych zasobów (historycznych, kulturowych, przyrodniczych, geograficznych, przestrzennych) oraz wykazanie związku i spójności z uwarunkowaniami (max.3 pkt); b) opisanie sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru objętego LSR (max.3 pkt); c) wskazanie specyfiki obszaru objętego LSR oraz przedstawienie sposobu jej wykorzystania (max.4 pkt).  LSR – Rozdział 2 w powiązaniu z 4. (celami).

23 KRYTERIA OCENY LSR 2. Analiza SWOT (max.5 pkt). a) spójność analizy SWOT z opisem obszaru (3 pkt); b) spójność wniosków wynikających z przeprowadzonej analizy SWOT (2 pkt).  LSR – Rozdział 3 w powiązaniu z 2 i 4. SPÓJNOŚĆ = NIEWYKLUCZANIE SIĘ NAWZAJEM (TEREN CHRONIONY  STAWIANIE NA ROZWÓJ PRZEMYSŁU)

24 KRYTERIA OCENY LSR 3. Cele LSR oraz wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania (max.15 pkt). a) adekwatność celów do analizy SWOT i specyfiki obszaru (max.4 pkt); punktacja 0/1; aby uzyskać punkty wszystkie cele ogólne i szczegółowe muszą być adekwatne: b) mierzalność celów (2 pkt) szczegółowych. c) konkretność celów (2 pkt) szczegółowych. d) wskazanie terminów osiągnięcia celów (szczegółowych) i ich wykonalność w okresie wdrażania LSR  LSR – Rozdział 4 w powiązaniu z 2 i 3.

25 CELE Cel ogólny: podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru w oparciu o własne zasoby Cele szczegółowe: zwiększenie dostępności i poprawa jakości lokalnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej; zwiększenie wykorzystania lokalnego potencjału w harmonii ze środowiskiem naturalnym.

26 CELE Cel ogólny: poprawa jakości życia Cele szczegółowe: pobudzenie przedsiębiorczości/ utworzenie nowych miejsc pracy; stworzenie możliwości atrakcyjnego spędzania czasu wolnego poprawa dostępności i jakości infrastruktury społecznej/ miejsc integracji; wzrost zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz rozwoju swojej miejscowości

27 KRYTERIA OCENY LSR e) dla każdego przedsięwzięcia są określone adekwatne do celów i stanowiące miernik ich osiągnięcia wskaźniki: produktu – 2 pkt rezultatu – 2 pkt oddziaływania – 2 pkt  LSR – Rozdział 4

28 KRYTERIA OCENY LSR 4. Adekwatność przedstawionych przedsięwzięć w stosunku do celów LSR (max 7 pkt).  LSR – Rozdział 6

29 KRYTERIA OCENY LSR 5. Zintegrowany charakter LSR (max 8 pkt).  LSR – Rozdział 6 6. Innowacyjny charakter proponowanych w LSR przedsięwzięć i operacji (max.8 pkt)  LSR – Rozdział 8

30 KRYTERIA OCENY LSR 7. Opisanie procesu przygotowania LSR, w tym procesu konsultacji LSR z przedstawicielami społeczności lokalnej (max 10 pkt).  LSR – Rozdział 11 8. Opisanie procesu informowania o wdrażaniu LSR uwzględniającego udział społeczności lokalnej (max.7 pkt)  LSR – Rozdział 12

31 KRYTERIA OCENY LSR 9. Opisanie procesu aktualizacji LSR uwzględniającego udział społeczności lokalnej (max 7 pkt).  LSR – Rozdział 12 10. Metodologia ewaluacji własnej LGD i oceny realizacji LSR oraz aktualizacji LSR uwzględniającego udział społeczności lokalnej (max.7 pkt)  LSR – Rozdział 13

32 KRYTERIA OCENY LSR 11. Budżet LSR wraz z harmonogramem przedsięwzięć w ramach LSR (max 12 pkt).  LSR – Rozdział 12 12. Powiązania z innymi dokumentami planistycznymi i wpływ na rozwój obszaru objętego LSR (max.4 pkt). Program Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Województwa Pomorskiego, Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego, Strategia Rozwoju Produktu Turystycznego, Strategia Rozwoju Turystyki.  LSR – Rozdział 14 w powiązaniu z 4.

33 KRYTERIA OCENY LSR 13. Określenie zabezpieczeń przed nakładaniem się pomocy, w przypadku gdy LGD planuje realizację operacji w ramach innych programów finansowanych ze środków UE (max 2 pkt).  LSR – Rozdział 15

34 KRYTERIA OCENY LGD Maksymalna liczba punktów: 100 pkt lub 102 Minimalna liczba niezbędna do uzyskania – 50%, tj. 50 punktów lub 51 pkt.

35 WEWNĘTRZNA SPÓJNOŚĆ Opis obszaru  Analiza SWOT  Cele ogólne  Cele szczegółowe  przedsięwzięcia  wskaźniki: produktu, rezultatu, oddziaływania Analiza SWOT a kryteria wyboru operacji.


Pobierz ppt "ZAKRES LSR POWINIEN BYĆ ZGODNY Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 DO ROZPORZĄDZENIA. Powinny być wszystkie rozdziały i odpowiednie nazewnictwo. Brak któregoś z rozdziałów,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google