Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oś IV Leader w okresie 2007-2013 Lokalna Strategia Rozwoju - struktura, treść, kryteria oceny Adam Futymski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oś IV Leader w okresie 2007-2013 Lokalna Strategia Rozwoju - struktura, treść, kryteria oceny Adam Futymski."— Zapis prezentacji:

1 Oś IV Leader w okresie 2007-2013 Lokalna Strategia Rozwoju - struktura, treść, kryteria oceny Adam Futymski

2 Część 1. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizację LSR Nazwa i status prawny LGD, data jej rejestracji, nr KRS Opis procesu budowania partnerstwa; Należy opisać proces budowania partnerstwa i pozyskiwania partnerów Struktura i treść LSR – cz. 1

3 Charakterystyka partnerów i sposób rozszerzania/zmiany składu LGD Należy opisać partnerów wchodzących w skład LGD, wykazując: - reprezentatywności poszczególnych sektorów w stosunku do liczby podmiotów na obszarze LGD, -zasady i sposób rozszerzania składu LGD Kryteria oceny potencjału LGD Liczba członków/partnerów LGD (0-30 – 2 pkt, 31-50 – 4 pkt, powyżej 50 – 6 pkt) Reprezentatywność poszczególnych sektorów w LGD : Sektor publiczny –(6 pkt.) Sektor społeczny –(6 pkt,) Sektor gospodarczy –(6 pkt,) LGD zakłada rozszerzanie składu LGD albo jej partnerów (1 pkt) LGD określa sposób rozszerzenia składu LGD albo jej partnerów (2 pkt) Struktura i treść LSR – cz. 1

4 Reprezentatywność sektora w LGD jest liczona jako stosunek liczby członków/partnerów pochodzących z danego sektora do liczby podmiotów z tego sektora działających na obszarze LGD Poziom reprezentatywności dający ocenę 6 punktów: Sektor publiczny - członkami/partnerami LGD jest co najmniej 25% wszystkich podmiotów publicznych z obszaru LGD, w tym: jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, państwowe szkoły wyższe, jednostki badawczo-rozwojowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, państwowe lub samorządowe instytucje kultury, państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek handlowych Struktura i treść LSR – cz. 1

5 Sektor społeczny - członkami/partnerami LGD jest co najmniej 25% wszystkich podmiotów społecznych z obszaru LGD, w tym: osób fizycznych działających na rzecz rozwoju obszaru objętego LSR, związków zawodowych, organizacji społeczno- zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń lub fundacji z obszaru LGD Sektor gospodarczy - członkami/partnerami LGD jest co najmniej 25% wszystkich przedsiębiorców z obszaru LGD Struktura i treść LSR – cz. 1

6 Struktura organu decyzyjnego Opis składu organu decyzyjnego, wskazanie jego reprezentatywności w stosunku do składu LGD Opis sposobu powoływania i dokonywania zmian w składzie organu decyzyjnego Opis roli i zadań organu decyzyjnego Kryteria oceny potencjału LGD LGD określiła sposób powołania i zmian w składzie organu decyzyjnego LGD. (2 pkt.) Członkowie organu decyzyjnego odzwierciedlają skład/reprezentatywność partnerstwa. (1 pkt.) Struktura i treść LSR – cz. 1

7 Zasady i procedury funkcjonowania LGD Opis rozdziału funkcji pomiędzy poszczególne organy LGD, w tym wykazanie rozdzielenia funkcji decyzyjnej (organ decyzyjny: Rada) od zarządczej (zarząd), Przedstawienie regulaminu funkcjonowania LGD (zapewniającego przejrzystość i jawność podejmowanych decyzji) Opis procedury rekrutacji pracowników, w tym wymagania konieczne oraz pożądane Opis procedury postępowania w sytuacji wystąpienia trudności w zatrudnieniu pracowników o określonych wymaganiach, Opis stanowisk Opis zasad funkcjonowania biura oraz warunków technicznych i lokalowych Struktura i treść LSR – cz. 1

8 Kryteria oceny potencjału LGD LGD posiada regulamin funkcjonowania (załączony do LSR) zapewniający przejrzystość, demokratyczność i jawność podejmowania decyzji. (2 pkt.) LGD posiada przejrzystą procedurę rekrutacji pracowników. (2 pkt.) Wymagania konieczne i pożądane określone dla kandydatów do pracy w LGD pozwolą na zatrudnienie osób gwarantujących profesjonalną obsługę biura i beneficjentów. (2 pkt.) Procedura postępowania w sytuacji wystąpienia trudności w zatrudnieniu pracowników o określonych wymaganiach gwarantuje zatrudnienie osób o wystarczających kwalifikacjach. (2 pkt.) Zawarte w LSR opisy stanowisk precyzują podział obowiązków i zakres odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach oraz czy są adekwatne do wymagań koniecznych i pożądanych. (2 pkt.) Warunki techniczne i lokalowe biura LGD pozwalają na efektywne i sprawne wykonywanie zadań LGD (wydzielone biuro LGD. (2 pkt.) Struktura i treść LSR – cz. 1

9 Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu decyzyjnego Wykaz w formie tabelarycznej Należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i doświadczenie (patrz kryteria oceny) l.pImię i nazwisko Podmiot delegujący Adres zamieszkania Zakres odpowiedzialności DoświadczenieKwalifikacje Struktura i treść LSR – cz. 1

10 Kryteria oceny potencjału LGD Co najmniej połowa składu organu decyzyjnego posiada wiedzę z zakresu rozwoju obszarów wiejskich i podejścia Leader (udokumentowany udział w szkoleniach). (2 pkt.) Co najmniej połowę składu organu decyzyjnego stanowią osoby mieszkające na obszarze co najmniej 5 lat (oświadczenie). (1 pkt.) Co najmniej połowa składu organu decyzyjnego posiada doświadczenie w zakresie realizacji projektów z zakresu rozwoju obszarów wiejskich współfinansowanych ze środków unijnych (udokumentowany udział w realizacji projektów). (3 pkt.) Przynajmniej jedna osoba będąca członkiem organu decyzyjnego LGD włada co najmniej jednym językiem roboczym UE (angielski, francuski lub niemiecki) w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się (udokumentowana znajomość). (2 pkt.) Struktura i treść LSR – cz. 1

11 Doświadczenie LGD i partnerów LGD w realizacji projektów Wykaz w formie tabelarycznej projektów zrealizowanych przez LGD lub członków LGD albo jej partnerów - projektów o charakterze podobnym do zakresu pomocy określonym dla osi 3 i 4 - innych projektów, realizowanych na obszarach wiejskich Należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie Struktura i treść LSR – cz. 1

12 Kryteria oceny potencjału LGD Realizacja projektów o charakterze podobnym do zakresu pomocy określonym dla osi 3 i 4 (w tym w ramach PPL+) - brak zrealizowanych projektów – 0 pkt. - od 1 do 4 zrealizowanych projektów – 3 pkt. - powyżej 4 zrealizowanych projektów – 6 pkt. Inne projekty realizowane na obszarach wiejskich: - brak zrealizowanych projektów – 0 pkt. - od 1 do 4 zrealizowanych projektów – 2 pkt. - powyżej 4 zrealizowanych projektów – 4 pkt. Struktura i treść LSR – cz. 1

13 Struktura i treść LSR – cz. 2 Część 2. Opis obszaru objętego LSR wraz z uzasadnieniem jego wewnętrznej spójności (maksymalnie 20 stron) Uwarunkowania przestrzenne (mapa), geograficzne, przyrodnicze, historyczne i kulturowe Charakterystyka obszaru objętego LSR (jedynie czynniki mające wpływ na definicję i spójność obszaru objętego LSR). Konieczna mapa obrazująca granice administracyjne LGD, opis sąsiadujących obszarów oraz podanie powierzchni w km2. Pozostałe uwarunkowania przedstawione jedynie w kontekście uzasadnienia spójności wewnętrznej obszaru oraz w celu wykazania specyfiki danego obszaru. W przypadku uwarunkowań przyrodniczych/środowiskowych, zaleca się uwzględnienie informacji dotyczących obszaru objętego LSR, takich jak: ukształtowanie powierzchni, klimat, gleby (klasy bonitacyjne), bogactwa naturalne, lesistość, zasoby wodne, zanieczyszczenie środowiska (rodzaje i skala).

14 Struktura i treść LSR – cz. 2 Jeżeli LSR dotyczy obszarów objętych ochroną (parki narodowe, parki krajobrazowe itp.) należy je wymienić i podać ich powierzchnię całkowitą, a także wskazać, jaka część znajduje się na obszarze objętym LSR. W przypadku uwarunkowań kulturowych zaleca się opis dóbr kultury materialnej oraz duchowej (zwyczaje, obyczaje, tradycje itp, które składają się na dziedzictwo kulturowe obszaru objętego LSR). Jeśli jest to możliwe, należy wskazać wszelkiego rodzaju produkty tradycyjne podkreślające specyfikę danego obszaru w odniesieniu do regionu. W przypadku uwarunkowań historycznych zaleca się opis wydarzeń historycznych mających wpływ na dany obszar.

15 Struktura i treść LSR – cz. 2 Ocena społeczno-gospodarcza obszaru (w tym potencjał demograficzny i gospodarczy obszaru oraz poziom aktywności społecznej) Opis powinien uwzględniać w szczególności: strukturę wieku ludności (na podstawie aktualnych dostępnych danych z GUS), poziom zatrudnienia i stopę bezrobocia (liczba bezrobotnych do liczby ludności czynnej zawodowo) podawaną na podstawie aktualnych danych dostępnych w: Powiatowych Urzędach Pracy, informacje o branżach gospodarki mających kluczowe znaczenia dla rozwoju obszaru, informacje dotyczące działających na obszarze LGD organizacji pozarządowych. Kryterium oceny: Czy LSR zawiera ocenę społeczno-gospodarczą obszaru objętego LSR? (2 pkt.)

16 Struktura i treść LSR – cz. 2 Specyfika obszaru Należy wykazać elementy wyróżniające dany obszar i opisać sposób ich wykorzystania dla rozwoju obszaru objętego LSR Kryterium oceny: W LSR wskazano specyfikę obszaru oraz sposób jej wykorzystania dla obszaru. - nie wskazano specyfiki obszaru – 0 pkt. - wskazano specyfikę obszaru, ale nie przedstawiono sposobu jej wykorzystania – 1 pkt. - wskazano specyfikę obszaru oraz przedstawiono sposób jej wykorzystania – 4 pkt.

17 Struktura i treść LSR – cz. 3 Część 3. Analiza SWOT dla obszaru objętego LSR, wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy Analiza mocnych i słabych stron obszaru, wskazanie szans i zagrożeń dla jego rozwoju. Sporządzając analizę należy brać pod uwagę m.in. wskazane wyżej uwarunkowania charakterystyczne dla obszaru a także potencjał obszaru odnośnie kapitału finansowego, ludzkiego, informacyjnego. Kryteria oceny Czy przedstawiona analiza SWOT jest spójna z definicją obszaru? (2 pkt.) Czy przedstawione wnioski są spójne i wynikają z przeprowadzonej analizy SWOT? (3 pkt.)

18 Struktura i treść LSR – cz. 4 Część 4. Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR oraz wskazanie planowanych w ramach LSR przedsięwzięć Wskazanie celów ogólnych, strategicznych LSR, które mają charakter długofalowy, zasadniczy z punktu widzenia rozwoju obszaru, zapewniają ciągłość i trwałość rozwoju. Następnie celom ogólnym należy przyporządkować cele szczegółowe, wskazujące na praktyczną realizację celów ogólnych w okresie wdrażania LSR. Należy wykazać adekwatność celów w stosunku do LSR. Cele powinny być mierzalne, konkretne, określone w czasie. Przedstawieniu celów strategii powinien towarzyszyć opis planowanych do realizacji przedsięwzięć tj. kategorii działań, w ramach których realizowane będą konkretne projekty i projekty współpracy (jeśli dotyczy) wraz z wskaźnikami produktu, rezultatu i oddziaływania. Należy wykazać spójność uwarunkowań obszaru z założonymi celami.

19 Struktura i treść LSR – cz. 4 W LSR należy wskazać przedsięwzięcia realizowane w ramach działania: - 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju tj. projektów w ramach działań osi 3 oraz tzw. małych projektów, - 4.2 Wdrażanie projektów współpracy; w tym punkcie należy opisać planowane projekty współpracy z określeniem: zaangażowanych partnerów (do strategii należy dołączyć umowę lub porozumienie o współpracy), celów, działań, budżetu i harmonogramu realizacji, kwalifikacji i doświadczenia koordynatora, procedur zarządzania i monitorowania realizacji projektu - 4.3 Funkcjonowanie LGD (nabywanie umiejętności, aktywizacja i koszty bieżące LGD). Wskazać należy planowane operacje, w tym plan komunikacyjny z uwzględnieniem grup społecznych w szczególności podmiotów i osób fizycznych z obszaru LGD mający na celu zwiększenie ich zaangażowania i aktywizację. Ponadto w planie powinien znaleźć się opis działań informacyjno-promocyjnych.

20 Struktura i treść LSR – cz. 4 Kryteria oceny Czy założone cele są adekwatne do LSR? (4 pkt) Czy cele są mierzalne, konkretne, akceptowalne? (4 pkt) Czy założone cele są określone w czasie i możliwe do realizacji w okresie wdrażania LSR? (3 pkt) Czy planowane przedsięwzięcia są logicznie ze sobą powiązane? (2 pkt) Czy dla każdego przedsięwzięcia są określone wskaźniki produktu, adekwatne do celów i stanowiące rzeczywisty miernik ich osiągania? (2 pkt) Czy dla każdego przedsięwzięcia są określone wskaźniki rezultatu, adekwatne do celów i stanowiące rzeczywisty miernik ich osiągania? (2 pkt) Czy dla każdego przedsięwzięcia są określone wskaźniki oddziaływania, adekwatne do celów i stanowiące rzeczywisty miernik ich osiągania? (2 pkt) Czy operacje wskazane w ramach działań 4.1, 4.2, 4.3 przyczynią się do osiągnięcia celów LSR? (3 pkt)

21 Struktura i treść LSR – cz. 5 Część 5. Określenie misji LGD Należy przedstawić myśl przewodnią funkcjonowania LGD - podstawowy, strategiczny cel powołania LGD

22 Struktura i treść LSR – cz. 6 Część 6. Wskazanie spójności specyfiki obszaru z celami LSR Należy wykazać spójność specyfiki obszaru z celami LSR Kryteria oceny Czy LSR wykazuje związek i spójność z uwarunkowaniami przestrzennymi obszaru? (1 pkt) Czy LSR wykazuje związek i spójność z uwarunkowaniami historycznymi lub kulturowymi lub przyrodniczymi lub geograficznymi obszaru? (3 pkt) Czy przedsięwzięcia wskazane w ramach LSR opierają się na specyfice obszaru? (5 pkt)

23 Struktura i treść LSR – cz. 7 Część 7. Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla planowanych w ramach LSR przedsięwzięć Należy wykazać, w jaki sposób LSR realizuje zintegrowane podejście. Integracja może dotyczyć działań prowadzonych w jednym sektorze, wszystkich działań w ramach LSR lub określonych grup działań, albo związków między różnymi partnerami gospodarczymi, społecznymi, kulturowymi, środowiskowymi, oraz zaangażowanymi sektorami. Zintegrowane podejście oznacza również zaangażowanie przedstawicieli różnych sektorów gospodarki oraz wykorzystanie różnych lokalnych zasobów (przyrodniczych, kulturowych, historycznych) Kryteria oceny Zaangażowanie przedstawicieli różnych sektorów gospodarki. Jako grupy docelowe określonych w LSR typów operacji wymieniono: - podmioty z nie więcej niż 2 różnych sektorów gospodarki (2 pkt) - Podmioty z więcej niż 2 różnych sektorów gospodarki (3 pkt) LSR zawiera typy operacji opierające się na waloryzacji i wykorzystaniu różnych zasobów lokalnych: - zasobów przyrodniczych (2 pkt) - zasobów kulturowych i historycznych (3 pkt)

24 Struktura i treść LSR - cz. 8 Część 8. Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla planowanych w ramach LSR przedsięwzięć Należy wykazać, w jaki sposób LSR realizuje podejście innowacyjne (np.. wprowadzenie nowego produktu, nowy proces, nową organizację lub nowy rynek, transfer i adaptację innowacji opracowanych gdzie indziej, modernizację tradycyjnych technologii (know-how) lub znajdowanie nowych rozwiązań dla stałych problemów wsi. Działania innowacyjne powinny zapewniać nowatorskie wykorzystanie lokalnych zasobów, proponować nowatorskie, niestosowane wcześniej rozwiązania. W tym punkcie należy wskazać, czy możliwe jest zastosowanie innowacyjnych rozwiązań przedstawionych w LSR na innych obszarach. Kryteria oceny Czy zaproponowane innowacyjne rozwiązania związane są z wykorzystaniem lokalnych zasobów? (2 pkt) LSR zawiera nowatorskie, niestosowane wcześniej na danym obszarze rozwiązania w ramach realizowanych projektów i przedsięwzięć. (2 pkt) Czy zaprezentowane innowacyjne rozwiązania mogą być stosowane również na innych obszarach? (3 pkt)

25 Część 9. Określenie procedury oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji przez LGD w ramach działania, o którym mowa w w art. 5 ust. 1 pkt. 21 ustawy, oraz kryteriów na podstawie których jest oceniana zgodność operacji z LSR oraz kryteriów wyboru operacji, a także procedury zmiany tych kryteriów Należy przedstawić: procedury wewnętrzne oceny zgodności operacji z LSR i procedury wyboru projektów do realizacji w ramach działania wdrażanie lokalnych strategii rozwoju wykazujące podział zadań i zakres odpowiedzialności poszczególnych organów; należy też załączyć wzory dokumentów stosowanych podczas dokonywania oceny (np. karty oceny wraz z instrukcją wypełnienia, wzory pism) kryteria na podstawie których jest oceniana zgodności operacji z LSR i kryteria wyboru operacji przez LGD oraz procedury zmiany tych kryteriów Struktura i treść LSR - cz. 9

26 Kryteria oceny LGD posiada przejrzyste procedury oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji określające podział zadań i zakres odpowiedzialności poszczególnych organów na poszczególnych etapach w formie: - jedynie opisowej (2 pkt.) - opisowej i graficznej lub tabelarycznej (4 pkt.) Procedura zawiera wzory dokumentów stosowanych podczas dokonywania oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji (karty oceny wraz z instrukcją wypełniania, wzory pism – załączone do LSR). (6 pkt.) W LSR określono kryteria na podstawie których jest oceniana zgodność operacji z LSR, a kryteria wyboru operacji przez LGD są: (a) spójne z LSR (10 pkt) (b) obiektywne (10 pkt) (c) przejrzyste (10 pkt) Struktura i treść LSR - cz. 9

27 LGD która nie uzyskała punktów w ramach - oceny dotyczącej procedur oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji lub - oceny kryteriów na podstawie których jest oceniana zgodność operacji z LSR i kryteriów wyboru operacji przez LGD nie może być wybrana do finansowania Struktura i treść LSR - cz. 9

28 Struktura i treść LSR - cz. 10 Część 10. Określenie budżetu LSR dla każdego roku jej realizacji Budżet LSR należy przedstawić z podziałem na: środki planowane na działania realizowane przez wnioskodawców ubiegających się o pomoc w ramach działań osi 3 tj: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Odnowa i rozwój wsi oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, zgodnie z celami LSR; środki planowane na działania realizowane przez wnioskodawców ubiegających się o pomoc w ramach małych projektów; środki planowane na działania realizowane przez LGD w ramach realizacji projektów współpracy (działanie 4.2); środki planowane na działania realizowane przez LGD związane z nabywaniem umiejętności, aktywizacją i kosztami bieżącymi LGD (działanie 4.3). Określając koszty należy zapewnić ich racjonalność. Przyjęte w budżecie stawki nie mogą przekraczać limitów ustalonych na poziomie województwa.

29 Struktura i treść LSR - cz. 10 Format tabeli budżetowej LM – liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały rok rodzaj kosztuRóżnicowanieOdnowa i rozwój wsi Mikroprzedsię- biorczość Małe projekty Projekty współpracy Koszty bieżące Nabywanie umiejętnośc i AktywizacjaRazem działania 2009 całkowite - kwalifikowalne - 2010 całkowite - kwalifikowalne - 2011 całkowite - kwalifikowalne - 2012 całkowite - kwalifikowalne - 2013 całkowite - kwalifikowalne - 2014 całkowite - kwalifikowalne - 2015 całkowite - kwalifikowalne - razem kwalifikowalneMin 13,2xLM 4 zł xLM25,35xLM169 zł xLM min. 78,1% (132 zł x LM) 2,37% 15% 4,53% (7,65 zł xLM)

30 Struktura i treść LSR - cz. 10 Kryteria oceny Czy zaplanowany budżet wraz harmonogramem zapewni systematyczną i ciągłą realizację LSR? (2 pkt;) Czy przedstawiony budżet jest budżetem zrównoważonym tj. czy została zachowana równowaga pomiędzy kosztami administracyjnymi i własnymi LGD a kosztami realizacji LSR? (2 pkt) Czy przedstawiony budżet jest adekwatny do podstawowych celów LSR? (3 pkt) Czy przedstawiony budżet zapewnia racjonalność kosztów? (3 pkt)

31 Struktura i treść LSR – cz. 11 Część 11. Opis procesu przygotowania LSR Opis powinien zawierać: (1) sposób i procedury opracowania/aktualizacji LSR; (2) podmioty biorące udział w tym procesie; (3) przeprowadzone konsultacji społecznych. Kryteria oceny W procesie przygotowania LSR uczestniczyli partnerzy lokalni i mieszkańcy. (4 pkt.) W LSR szczegółowo opisano, w jaki sposób przygotowano i konsultowano LSR z uwzględnieniem terminów i listy uczestników spotkań. (6 pkt.)

32 Struktura i treść LSR – cz. 12 Część 12. Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR Opis powinien zawierać: (1) sposób i procedury aktualizacji/zmiany LSR; (2) sposób wdrażania LSR; (3) podmioty biorące udział w tym procesie aktualizacji/zmiany; (4) podmioty biorące udział w procesie wdrażania Kryteria oceny W LSR przewidziano procedurę zapewnienia udziału społeczności lokalnej w procesie wdrażania LSR. (7 pkt.) W LSR przewidziano procedurę zapewnienia udziału społeczności lokalnej w procesie aktualizacji LSR. (7 pkt.)

33 Struktura i treść LSR - cz. 13 Część 13. Zasady i sposób dokonywania oceny (ewaluacji) własnej Ewaluacja własna ma na celu ocenę zrealizowanych przez LGD działań pod względem przyczyniania się do osiągnięcia założonych celów. Wyniki przeprowadzonej ewaluacji mogą prowadzić do aktualizacji/zmiany planowanych w LSR działań. W tym punkcie należy więc przedstawić sposób wykorzystania informacji uzyskanych podczas przeprowadzania ewaluacji własnej oraz ich powiązania z aktualizacją LSR. Kryteria oceny Zaproponowana metodologia przeprowadzenia ewaluacji własnej LGD: - jest powiązana z oceną realizacji celów określonych przez LGD do osiągnięcia poprzez realizację LSR (3 pkt) - jest powiązana z oceną planowanych operacji mających doprowadzić do osiągnięcia celów określonych w LSR (2 pkt) LSR zawiera propozycję sposobu wykorzystania informacji uzyskanych z ewaluacji własnej i propozycja ta zawiera metodologię wykorzystania informacji uzyskanych z ewaluacji własnej w celu usprawnienia działalności LGD (2 pkt)

34 Struktura i treść LSR - cz. 14 Część 14. Określenie powiązań LSR z innymi dokumentami planistycznymi związanymi z obszarem objętym LSR Należy przedstawić powiązania LSR m.in. z Regionalnymi Programami Operacyjnymi, Programem Operacyjnym Kapitał ludzki, Programem Operacyjnym Innowacyjna gospodarka. Przedsięwzięcia i operacje realizowane w ramach LSR powinny być komplementarne w stosunku do innych programów, stanowić ich uzupełnienie i przyczyniać się do kompleksowego, zrównoważonego rozwoju danego obszaru. Kryteria oceny Czy LSR ma charakter komplementarny w stosunku do innych dokumentów planistycznych? (2 pkt)

35 Struktura i treść LSR - cz. 15 Część 15. Wskazanie planowanych działań, przedsięwzięć lub operacji realizowanych przez LGD w ramach innych programów wdrażanych na obszarze objętym LSR Należy opisać działania, projekty, które LGD jako beneficjent planuje realizować w ramach innych programów. Należy również wskazać mechanizmy zabezpieczające przed nakładaniem się pomocy w ramach PROW i innych programów m.in. sposób finansowania poszczególnych osób zatrudnionych w LGD zapobiegający podwójnemu finansowaniu, mechanizmy uniemożliwiające realizację podobnych projektów z dwóch różnych źródeł. Projekty realizowane ze środków innych programów powinny mieć charakter komplementarny w stosunku do tych realizowanych w ramach PROW.

36 Struktura i treść LSR - cz. 15 Kryteria oceny Czy LSR przewiduje mechanizmy uniemożliwiające nakładanie się pomocy w przypadku, gdy LGD planuje realizację projektów w ramach innych programów współfinansowanych ze środków unijnych? - przewiduje i uniemożliwia nakładanie się pomocy z innymi programami - 2 pkt. - przewiduje i w znacznym stopniu redukuje możliwość nakładania się pomocy z innymi programami – 1 pkt.

37 Struktura i treść LSR – cz. 16 Część 16. Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich Należy opisać, w jaki sposób działania wskazane w LSR przyczynią się do rozwoju regionu. Należy wziąć pod uwagę w szczególności strategie rozwoju regionalnego. Pojęcie region oznacza poziom NUTS II, a więc poziom województwa. Niemniej jednak, jeżeli obszar działania Lokalnej Grupy Działania wykracza poza zasięg województwa, należy również traktować ten obszar jako region, z tym, że dotyczy on wtedy więcej niż jednego województwa Kryteria oceny Czy LSR przyczyni się do rozwoju obszaru objętego LSR oraz do rozwoju całego regionu zgodnie z kierunkami określonymi w LSR i innych dokumentach planistycznych? (2 pkt)

38 Struktura i treść LSR – cz. 17 Część 17. Informacja o załącznikach

39 Wykaz załączników do wniosku 1. Oświadczenie wójta lub burmistrza dla każdej z gmin objętych LSR o: Liczbie mieszkańców zameldowanych na obszarze gminy Zgodności LSR z przyjętą przez gminę strategią rozwoju lub miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 2. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia statutu albo innego dokumentu określającego organizację i zakres działania wnioskodawcy 3. Pełny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego 4. LSR, w wersji elektronicznej i papierowej, która jest wydrukiem zapisu elektronicznego treści LSR

40 Wykaz załączników do wniosku 5. Oświadczenie wnioskodawcy o wystarczającym potencjale administracyjnym w LGD do zarządzania środkami publicznymi na formularzu udostępnionym przez samorząd województwa, w szczególności o: kwalifikacjach i doświadczeniu osób wchodzących w skład organu decyzyjnego wraz z dokumentami potwierdzającymi te kwalifikacje i doświadczenie doświadczeniu wnioskodawcy, w szczególności dotychczasowej działalności LGD lub członków LGD albo jej partnerów, tj. realizacji zadań lub projektów o zakresie i złożoności porównywalnej z zakresem LSR, w ramach jakich programów pozyskiwane były te środki finansowe wraz z dokumentami potwierdzającymi dotychczasowej działalności członków LGD albo jej partnerów, w szczególności okres funkcjonowania, zakres, tematyka przeprowadzonych działań, ich odbiorcy oraz liczba odbiorców warunkach techniczno-biurowych siedziby wykonawcy

41 Wykaz załączników do wniosku 6. Dokumenty potwierdzające znajomość języka roboczego Unii Europejskiej 7. Oświadczenie wnioskodawcy o liczbie członków organu decyzyjnego i ich zastępców, w tym informacji w formie listy, jaki sektor reprezentują 8. Oświadczenia wszystkich partnerów projektów współpracy objętych LSR o zobowiązaniu się do realizacji tych projektów


Pobierz ppt "Oś IV Leader w okresie 2007-2013 Lokalna Strategia Rozwoju - struktura, treść, kryteria oceny Adam Futymski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google