Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Struktura, treść i sposób opracowania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Struktura, treść i sposób opracowania"— Zapis prezentacji:

1 Struktura, treść i sposób opracowania
Zintegrowanych Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich tworzonych w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Adam Futymski

2 Metodologia opracowania strategii
Struktura ZSROW Metodologia opracowania strategii a) Metoda partycypacyjna b) Metoda ekspercka c) Metoda mieszana

3 Struktura ZSROW I. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizację strategii a) nazwa LGD; b) status prawny LGD; c) data rejestracji w sądzie; d) sposób rozszerzania składu LGD o kolejnych partnerów; e) potencjał administracyjny LGD: kwalifikacje i doświadczenie osób, które będą odpowiedzialne za zarządzanie projektem; doświadczenie LGD w realizacji projektów.

4 II. Diagnoza obszaru objętego ZSROW
Struktura ZSROW II. Diagnoza obszaru objętego ZSROW II.1 Charakterystyka obszaru II.1.1 Zasięg terytorialny i uwarunkowania geograficzne II.1.2 Uwarunkowania przyrodnicze/środowiskowe II.1.3 Uwarunkowania kulturowe II.1.4 Uwarunkowania historyczne II.2 Potencjał demograficzny i gospodarczy II.2.1 Charakterystyka ludności zamieszkującej obszar objęty ZSROW: II.2.2 Stan rozwoju infrastruktury wiejskiej II Infrastruktura społeczna II Infrastruktura techniczna II.3. Uzasadnienie spójności obszaru ZSROW

5 III. Aktualnie wdrażane inicjatywy/projekty na obszarze ZSROW
Struktura ZSROW III. Aktualnie wdrażane inicjatywy/projekty na obszarze ZSROW IV. Analiza SWOT obszaru objętego ZSROW

6 V. ZSROW – cele i planowany budżet
Struktura ZSROW V. ZSROW – cele i planowany budżet V.1 Tematy wiodące i cele strategiczne ZSROW innowacja - zastosowanie nowych informacji know-how i nowych technologii w celu podniesienia konkurencyjności produktów i usług świadczonych na terenach wiejskich, poprawa jakości życia na obszarach wiejskich, podnoszenie wartości lokalnych produktów zwłaszcza przez ułatwienie małym jednostkom produkcyjnym dostępu do rynków dzięki wspólnym działaniom, wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych, w tym potencjału obszarów należących do sieci Natura 2000. V.2 Uzasadnienie wyboru tematu wiodącego, celów strategicznych V.3 Partnerstwo V.4 Sposób finansowania ZSROW

7 VI. Wpływ realizacji ZSROW na rozwój regionu
Struktura ZSROW VI. Wpływ realizacji ZSROW na rozwój regionu VII. Powiązanie ZSROW ze strategią NPR (na lata ) VIII. Promocja i informowanie o projekcie i ZSROW IX. Informacja o załącznikach

8 Przyjęte kryteria oceny
Analiza ZSROW Wnioski z analizy 28 ZSROW, opracowanych przez beneficjentów Schematu I PPL+ Wykonanie analizy – kwiecień 2006, przez ekspertów z Fundacji Fundusz Współpracy – Biura Programów Wiejskich, na podstawie umowy o współpracy między FFW a FAPA Przyjęte kryteria oceny Zgodność z podejściem LEADER (wg. dokumentów Komisji Europejskiej) Zgodność z kryteriami oceny dla II Schematu PPL+

9 Analiza ZSROW - uwagi ogólne
Nieprzystępny język Mało przejrzysta struktura Nadmierna dominacja części diagnostycznej Słaby logiczny związek poszczególnych części (pokazania, w jaki sposób planowane cele i zadania wynikają z diagnozy i analizy SWOT) Brak podkreślenia specyfiki podejścia LEADER Brak informacji redakcyjnej (kto jest autorem, właścicielem, jakiego obszaru dotyczy itp.) Zbędne fragmenty teoretyczne

10 Analiza ZSROW – uwagi szczegółowe
Brak informacji o składzie LGD (partnerach), reprezentatywności itp. Brak historii – z czyjej inicjatywy, jakie wspólne działania już zrealizowano Formalne podejście do informacji o sposobie rozszerzenia składu (jak będą pozyskiwani nowi partnerzy, z jakich środowisk, jak będzie doskonalone funkcjonowanie instytucji)

11 Analiza ZSROW – uwagi szczegółowe
Obszar nie jest traktowany jako całość (opis „gmina po gminie”) Nadmierna ilość informacji, brak selekcji tych które są rzeczywiście ważne, chaos Czasem – brak kluczowych informacji (np. o dostępie do komputerów i internetu) Uwarunkowania kulturowe ograniczone do wykazu obiektów zabytkowych, brak informacji o zasobach kultury niematerialnej

12 Analiza ZSROW – uwagi szczegółowe
Słaby logiczny związek z diagnozą i analizą SWOT Wybór zbyt wielu tematów Czasem zbyt wąsko definiowane cele (brak charakteru zintegrowanego, brak działań wielosektorowych, łączenia zasobów) Brak informacji o procedurze wyboru projektów, niektóre strategie wręcz zawierają katalog projektów

13 Analiza ZSROW – uwagi szczegółowe
Brak informacji o poziomie partycypacji społecznej w tworzeniu strategii Brak informacji o sposobie włączania partnerów i społeczności lokalnej w realizację strategii Brak określenia zasad i procedur podejmowania decyzji przez „organ decyzyjny” o realizacji projektów Pomijanie kwestii monitorowania realizacji projektów i oceny ich wpływu na rozwój regionu „Zamknięta” lista projektów redukuje rolę społeczności lokalnej w realizację strategii

14 Analiza ZSROW – uwagi szczegółowe
Słabe argumenty uzasadniające spójność obszaru Aktualnie wdrażane projekty – potraktowane schematycznie, często „gmina po gminie” Wpływ realizacji na rozwój regionu i powiązanie z NPR – niezbyt jasne intencje Instytucji Zarządzającej dotyczące tego punktu ZSROW Promocja i informowanie rozumiane zbyt wąsko (jako przestrzeganie Rozporządzenia KE dotyczącego informowania o projektach realizowanych ze środków unijnych)


Pobierz ppt "Struktura, treść i sposób opracowania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google