Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o. TYCHY ul. Grota Roweckiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o. TYCHY ul. Grota Roweckiego."— Zapis prezentacji:

1 Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o. TYCHY ul. Grota Roweckiego 44 tel 32 219 84 27, fax 327 69 50 Marek Mrówczyński

2 MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o. Tychy ul. Grota Roweckiego 44 tel 32 219 84 27, fax 327 69 50 MISJA SPÓŁKI Budowa regionalnego systemu gospodarki odpadami dla gmin wspólników spółki, uwzględniającego wszystkie wymagania prawodawstwa krajowego i unijnego oraz potrzeby lokalnych społeczności, według najwyższych standardów środowiskowych. REGIONALNY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI 1)Kompleksowe zagospodarowanie odpadów komunalnych, zielonych, budowlanych, selektywnych, przemysłowych – zmiana filozofii postrzegania odpadów – odpad jako surowiec do wytwarzania produktów – w tym przede wszystkim produkcji energii. 2)Zamknięcia łańcucha gospodarowania odpadami (wytwarzanie, redukcja ilości wytworzonych odpadów, zawrócenie produktów gospodarowania odpadami do gospodarki, utylizacja odpadów resztkowych), 3)Operator systemu: wywóz, transport, unieszkodliwianie, odzysk, recykling, produkcja OZE, działalność edukacyjna. GMINY 1) Stworzenie ram instytucjonalno- prawnych funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, w tym jego finansowanie. 2) Zlecenie zadań własnych gmin z zakresu gospodarki odpadami spółce. SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA partner systemu gospodarki odpadami 1)Świadomy uczestnik nowego systemu gospodarki odpadami, NOWA IDEA: mieszkaniec nie wyrzuca odpadów, tylko je oddaje celem wytworzenia z nich utylitarnych produktów i zagospodarowania odpadów resztkowych, 2)Finansowanie systemu – zasada zanieczyszczający płaci, 3)Adresat działalności edukacyjnej. Strategia gospodarki odpadami

3 OPIS ZAKŁADU Zakład będzie składał się z następujących obiektów: Obiekt nr 1 – Część Mechaniczna (w tym m.in. hala i instalacja technologiczna mechanicznego przetwarzania odpadów z linią produkcji komponentów RDF, wiaty magazynowe, Węzeł Przetwarzania Odpadów Budowlanych). Obiekt nr 2 – Część Biologiczna (w tym m.in. hale, instalacja technologiczna fermentacji, instalacja intensywnej stabilizacji tlenowej, hala dojrzewania stabilizatu, biofiltr z płuczką, Węzeł Kogeneracji). Obiekt nr 3 – Obiekty Towarzyszące Niezbędne Dla Funkcjonowania Zakładu (w tym m.in. Budynek Administracyjno-Socjalny, Punkt Ewidencji Dowożonych Odpadów, sieci i instalacje, zagospodarowanie terenu).

4 OPIS ZAKŁADU cd. Część Mechaniczna to nowoczesna, zmechanizowana linia sortownicza, z wykorzystaniem obok standardowych urządzeń sortujących, również separatorów optycznych (7 szt.), które pozwalają odejść od pokutującej w Polsce i Europie segregacji ręcznej odpadów komunalnych na rzecz nowoczesnej segregacji mechanicznej. W efekcie odzysk odpadów na linii będzie znacznie wyższy i mniej odpadów będzie musiało być zagospodarowanych na składowisku, czy w inny nieefektywny sposób. W ramach tej linii będzie funkcjonował moduł do odzysku komponentów paliwa modyfikowanego, co pozwoli odzyskać resztkowe tworzywa, makulaturę, elementy gumowe, drewniane itp. i skierować je jako paliwo RDF do energetycznego wykorzystania. W ramach tej części będzie też funkcjonował Węzeł Przetwarzania Odpadów Budowlanych. Odpady budowlane będą odzyskiwane w dwóch kategoriach: dla przemysłu budowlanego i do pozostałego zagospodarowania. Część Biologiczna – fermentacja frakcji biodegradowalnych wraz ze stabilizacją tlenową. Frakcje biodegradowalne zostaną skierowane do fermentacji beztlenowej, dzięki czemu zostanie odzyskany biogaz do energetycznego wykorzystania. Odpad pofermentacyjny zostanie poddany intensywnej stabilizacji tlenowej w tunelach kompostujących, a następnie dokompostowany w zamkniętej hali. W powiązanym z tą częścią Węźle Kogeneracji otrzymany biogaz będzie wykorzystany do produkcji odnawialnej energii elektrycznej i odnawialnej energii cieplnej, zawracanej na potrzeby zakładu. Przedsiębiorstwo uzyska jednocześnie tzw. zielone certyfikaty. Kompostownia będzie dwufunkcyjna: do kompostowania oraz alternatywnie do biosuszenia odpadów biologicznych, celem zwiększenie komponentów do paliwa RDF. Obiekty pozostałej infrastruktury Zakładu pozwolą na jego bezpieczną i efektywną eksploatację, zapewniając również odpowiednie warunki pracy dla zatrudnionych osób.

5 NOWCZESNOŚĆ, ELASTYCZNOŚĆ, FUNKCJONALNOŚĆ 1.W pełni zautomatyzowana, funkcjonalna i elastyczna linia technologiczna do rozsortowania odpadów oraz do produkcji paliwa RDF, która może być nastawiona na produkcję surowców recyklingowych lub paliw alternatywnych, zależnie od zapotrzebowania na rynku. Linia wyposażona jest w separatory optyczne, sterowne przez komputery przemysłowe, które samodzielnie dokonują rozsortowania odpadów na wymagane frakcje i rodzaje. 2.System zagospodarowania odpadów biedegradowalnych: a) proces fermentacji beztlenowej w zamkniętych, żelbetowych komorach fermentacyjnych i produkcja w jej wyniku biogazu do produkcji energii, b) dwufunkcyjna kompostowania, która zapewnia bądź pełne skompostowanie odpadów, zgodnie z obowiązującymi normami lub wyprodukowanie z nich biosuszu do produkcji paliw alternatywnych lub innego wykorzystania w procesie spalania, 3.Produkcja odnawialnej energii elektrycznej i cieplnej z odpadów i znaczne samozasilenie zakładu w energię. 4.System zarządzania powietrzem – system wentylacji zapewnia pobór powietrza ze wszystkich newralgicznych miejsc i skierowanie go do chemicznego i biologicznego oczyszczenia. 5.System zarządzania powietrzem wspierany jest przez system zarządzania bramami, wyposażonymi w system dozodoryzacji i kurtyny powietrzne. Do atmosfery oddawane jest całkowicie zneutralizowane zapachowo powietrze. 6.System zarządzania wodą – występuje ujemny bilans wody, w związku z tym wprowadzono trzystopniowy system: recyrkulacja wody procesowej, w razie jej braku pobór wody opadowej, w razie braku wody opadowej pobierana jest dopiero woda wodociągowa. 7.Zakład kompaktowy zajmujący powierzchnię zaledwie 3,5 ha. MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o. Tychy ul. Grota Roweckiego 44 tel 32 219 84 27, fax 327 69 50

6 Schemat MZKZOK w Tychach Odpady zmieszane Kompostowanie/ Stabilizacja tlenowa/ Biosuszenie SORTOWNIA Frakcja energetyczna Frakcja surowcowa Frakcja biologiczna Odpady segregowane Fermentacja beztlenowa Recykling Produkcja RDF Biogaz Metan KOGENERACJA Stabilizat / Kompost nieodpowiadający wymaganiom (rekultywacja składowiska) Energia cieplna Energia elektryczna Spalarnia BALAST Składowisko

7 MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o. Tychy ul. Grota Roweckiego 44 tel 32 219 84 27, fax 327 69 50 SCHEMAT IDEOWY MZKZOK W TYCHACH ROZRYWARKA WORKÓW KONTENER KABINA WSTĘPNA 6 STANOWISK SITO BĘBNOWE NR 1 340mm / 160mm SITO BĘBNOWE NR 2 60mm / 80mm KAB. KABINA SORTOWNICZA 12 STANOWISK 2 Stan. doczyszczająco - dosortowujących surowce SEP. BALISTYCZ. 3D/2D Sep. Fe Sep. NFe SEP. NIR Papier/ Karton SEP. NIR RDF SEP. NIR Folia SEP. NIR PET SEP. NIR PE/PP SEP. NIR Tetra BUFOR KOMPONENTÓW RDF Sep. Fe ROZDRABNIACZ WSTĘPNY NADAWA PODAJNIK KANAŁOWY NADAWA KOMPONENTÓW RDF PRASA BELUJĄCA ROZDRABNIACZ DO PALIWA RDF 2 BOKSY NA PALIWO RDF Sep. Fe Szkło Odpady tarasujące Odpady niebezp. ZBIORNIK BUFOROWY FRAKCJI BIO SEP. BALIST. DO CZĘŚCI TWARDYCH SITO BATUTOWE 15mm STACJA ZAŁADUNKU BALASTU Cz. twarde BALAST Frakcja 0-15mm SEP. NIR Tworz. szt. Do stabilizacji PET FOLIA PAPIER/ KARTON PE/PP TETRA/ INNE NFe Fe ODPADY ZMIESZANE 70 000 Mg/a SELEKTYWNA ZBIÓRKA 4 000 Mg/a ODPADY WIELKOGABARYTOWE 4 000 Mg/a fr. > 340mm Do rozdrobnienia fr. 60-80mm Do stabilizacji fr. > 340mm fr. 160-340mm fr. 0-160mm fr. 0-60mm fr. 80-160mm Kaskada Track Sortingu PET 1 PET 2 PE PP TETRA INNE ODZYSK METALI SUROWCE CZĘŚĆ MECHANICZNA MBP ODPADY ZIELONE OGRODOWE I Z SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI DO ODRĘBNEGO KOMPOSTOWANIA FERMENTACJA SUCHA POZIOMA W DWÓCH REAKTORACH PRODUKCJA BIOGAZU 100 m 3 /Mg INSTALACJA CHP DO WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPLNEJ 2 AGREGATY KOGENERACYJNE 332kWe/365kWc KOMPOSTOWNIA TUNELOWA 6 TUNELI (INTENSYWNA STABILIZACJA LUB BIOSUSZENIE) HALA STABILIZACJI TLENOWEJ SITO MOBILNE 20 mm Część frakcji > 20mm materiał strukturalny Moduł odwadniania STABILIZAT Z MBP ODZYSK Do paliwa – po biosuszeniu Do rekultywacji – frakcja < 20mm Kompost z odpadów zielonych LUB UNIESZKODLIWIANIE Do deponowania BALAST deponowanie na składowisku < 6 MJ/kg s. m. AT 4 < 10 mg O 2 /g s. m. CZĘŚĆ BIOLOGICZNA MBP ODZYSK SUROWCOWY ODZYSK ENERGETYCZNY PALIWO RDF 3D 2D po wysortowaniu w kabinie folii i kartonu

8 EFEKTY WYNIKAJĄCE Z WDROŻENIA PROJEKTU Wybudowanie i uruchomienie Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych o wydajności ok. 93 500 Mg/rok, Redukcja odpadów składowanych na wysypisku o 51%, Redukcja gazów cieplarnianych (biogazu), Redukcja odorów, Redukcja odpadów biodegradowalnych – osiągnięcie od razu docelowego poziomu redukcji, tj. 65%, Pozyskanie około 10 tys. Mg surowców recyklingowych, Pozyskanie około 10 tys. Mg surowców energetycznych do produkcji paliwa RDF, Produkcja biogazu - 1 980 000 Nm 3 /rok, Produkcja energii elektrycznej – 6 000 MWh/rok, Produkcja energii cieplnej – 22 000 GJ, Produkcja kompostu do rekultywacji – 15 tys. Mg, Produkcja kompostu z odpadów zielonych – 2 tys. Mg, Odzysk odpadów budowlanych – 10 tys. Mg.

9 Model finansowania inwestycji – MZKZOK w Tychach MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o. Tychy ul. Grota Roweckiego 44 tel 32 219 84 27, fax 327 69 50

10 Etapy realizacji budowy Zakładu w Tychach 2004-2006 1/„Strategia rozwoju „MASTER” w latach 2004 – 2006”, 2/ Koncepcja budowy ZZOK 2009r. 1/ Wniosek o dofinansowanie do NFOŚiGW 2/ Zlecenie zadań własnych, 3/ Utworzenie JRP i Inżyniera Kontraktu 2010r. Umowa o dofinansowanie z NFOŚiGW na 69,089 mln zł 2011r. 1/ Wybór Generalnego Wykonawcy Inwestycji 2/ Umowa pożyczki prefetencyjnej z NFOŚiGW na 23 mln zł, 3/ Umowa wykonawcza z gminami 2012r. 2014r. Budowa Zakładu

11 Schemat Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach

12

13

14 Dziękuję za uwagę MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o. TYCHY ul. Grota Roweckiego 44 tel 32 219 84 27, fax 327 69 50


Pobierz ppt "Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o. TYCHY ul. Grota Roweckiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google