Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ul. Grota Roweckiego 44 tel , fax

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ul. Grota Roweckiego 44 tel , fax"— Zapis prezentacji:

1 ul. Grota Roweckiego 44 tel 32 219 84 27, fax 327 69 50
Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach Marek Mrówczyński MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o. TYCHY ul. Grota Roweckiego tel , fax

2 partner systemu gospodarki odpadami
Strategia gospodarki odpadami MISJA SPÓŁKI Budowa regionalnego systemu gospodarki odpadami dla gmin wspólników spółki, uwzględniającego wszystkie wymagania prawodawstwa krajowego i unijnego oraz potrzeby lokalnych społeczności, według najwyższych standardów środowiskowych. GMINY 1) Stworzenie ram instytucjonalno- prawnych funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, w tym jego finansowanie. 2) Zlecenie zadań własnych gmin z zakresu gospodarki odpadami spółce. REGIONALNY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI Kompleksowe zagospodarowanie odpadów komunalnych, zielonych, budowlanych, selektywnych, przemysłowych – zmiana filozofii postrzegania odpadów – odpad jako surowiec do wytwarzania produktów – w tym przede wszystkim produkcji energii. Zamknięcia łańcucha gospodarowania odpadami (wytwarzanie, redukcja ilości wytworzonych odpadów, zawrócenie produktów gospodarowania odpadami do gospodarki, utylizacja odpadów resztkowych), Operator systemu: wywóz, transport, unieszkodliwianie, odzysk, recykling, produkcja OZE, działalność edukacyjna. SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA partner systemu gospodarki odpadami Świadomy uczestnik nowego systemu gospodarki odpadami, NOWA IDEA: mieszkaniec nie wyrzuca odpadów, tylko je oddaje celem wytworzenia z nich utylitarnych produktów i zagospodarowania odpadów resztkowych, Finansowanie systemu – zasada zanieczyszczający płaci, Adresat działalności edukacyjnej. MPGO i EO MASTER Sp. z o.o MASTER Odpady i Energia MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o. Tychy ul. Grota Roweckiego tel , fax

3 OPIS ZAKŁADU Zakład będzie składał się z następujących obiektów:
Obiekt nr 1 – Część Mechaniczna (w tym m.in. hala i instalacja technologiczna mechanicznego przetwarzania odpadów z linią produkcji komponentów RDF, wiaty magazynowe, Węzeł Przetwarzania Odpadów Budowlanych). Obiekt nr 2 – Część Biologiczna (w tym m.in. hale, instalacja technologiczna fermentacji, instalacja intensywnej stabilizacji tlenowej, hala dojrzewania stabilizatu, biofiltr z płuczką, Węzeł Kogeneracji). Obiekt nr 3 – Obiekty Towarzyszące Niezbędne Dla Funkcjonowania Zakładu (w tym m.in. Budynek Administracyjno-Socjalny, Punkt Ewidencji Dowożonych Odpadów, sieci i instalacje, zagospodarowanie terenu).

4 OPIS ZAKŁADU cd. Część Mechaniczna to nowoczesna, zmechanizowana linia sortownicza, z wykorzystaniem obok standardowych urządzeń sortujących, również separatorów optycznych (7 szt.), które pozwalają odejść od pokutującej w Polsce i Europie segregacji ręcznej odpadów komunalnych na rzecz nowoczesnej segregacji mechanicznej. W efekcie odzysk odpadów na linii będzie znacznie wyższy i mniej odpadów będzie musiało być zagospodarowanych na składowisku, czy w inny nieefektywny sposób. W ramach tej linii będzie funkcjonował moduł do odzysku komponentów paliwa modyfikowanego, co pozwoli odzyskać resztkowe tworzywa, makulaturę, elementy gumowe, drewniane itp. i skierować je jako paliwo RDF do energetycznego wykorzystania. W ramach tej części będzie też funkcjonował Węzeł Przetwarzania Odpadów Budowlanych. Odpady budowlane będą odzyskiwane w dwóch kategoriach: dla przemysłu budowlanego i do pozostałego zagospodarowania. Część Biologiczna – fermentacja frakcji biodegradowalnych wraz ze stabilizacją tlenową. Frakcje biodegradowalne zostaną skierowane do fermentacji beztlenowej, dzięki czemu zostanie odzyskany biogaz do energetycznego wykorzystania. Odpad pofermentacyjny zostanie poddany intensywnej stabilizacji tlenowej w tunelach kompostujących, a następnie dokompostowany w zamkniętej hali. W powiązanym z tą częścią Węźle Kogeneracji otrzymany biogaz będzie wykorzystany do produkcji odnawialnej energii elektrycznej i odnawialnej energii cieplnej, zawracanej na potrzeby zakładu. Przedsiębiorstwo uzyska jednocześnie tzw. zielone certyfikaty. Kompostownia będzie dwufunkcyjna: do kompostowania oraz alternatywnie do biosuszenia odpadów biologicznych, celem zwiększenie komponentów do paliwa RDF. Obiekty pozostałej infrastruktury Zakładu pozwolą na jego bezpieczną i efektywną eksploatację, zapewniając również odpowiednie warunki pracy dla zatrudnionych osób.

5 NOWCZESNOŚĆ, ELASTYCZNOŚĆ, FUNKCJONALNOŚĆ
W pełni zautomatyzowana, funkcjonalna i elastyczna linia technologiczna do rozsortowania odpadów oraz do produkcji paliwa RDF, która może być nastawiona na produkcję surowców recyklingowych lub paliw alternatywnych, zależnie od zapotrzebowania na rynku. Linia wyposażona jest w separatory optyczne, sterowne przez komputery przemysłowe, które samodzielnie dokonują rozsortowania odpadów na wymagane frakcje i rodzaje. System zagospodarowania odpadów biedegradowalnych: a) proces fermentacji beztlenowej w zamkniętych, żelbetowych komorach fermentacyjnych i produkcja w jej wyniku biogazu do produkcji energii, b) dwufunkcyjna kompostowania, która zapewnia bądź pełne skompostowanie odpadów, zgodnie z obowiązującymi normami lub wyprodukowanie z nich biosuszu do produkcji paliw alternatywnych lub innego wykorzystania w procesie spalania, Produkcja odnawialnej energii elektrycznej i cieplnej z odpadów i znaczne samozasilenie zakładu w energię. System zarządzania powietrzem – system wentylacji zapewnia pobór powietrza ze wszystkich newralgicznych miejsc i skierowanie go do chemicznego i biologicznego oczyszczenia. System zarządzania powietrzem wspierany jest przez system zarządzania bramami, wyposażonymi w system dozodoryzacji i kurtyny powietrzne. Do atmosfery oddawane jest całkowicie zneutralizowane zapachowo powietrze. System zarządzania wodą – występuje ujemny bilans wody, w związku z tym wprowadzono trzystopniowy system: recyrkulacja wody procesowej, w razie jej braku pobór wody opadowej, w razie braku wody opadowej pobierana jest dopiero woda wodociągowa. Zakład kompaktowy zajmujący powierzchnię zaledwie 3,5 ha. MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o. Tychy ul. Grota Roweckiego tel , fax

6 Schemat MZKZOK w Tychach
Odpady zmieszane Odpady segregowane SORTOWNIA Frakcja biologiczna Frakcja surowcowa Frakcja energetyczna Kompostowanie/ Stabilizacja tlenowa/ Biosuszenie Recykling Produkcja RDF Fermentacja beztlenowa Biogaz Metan BALAST Stabilizat / Kompost nieodpowiadający wymaganiom (rekultywacja składowiska) Energia elektryczna Energia cieplna KOGENERACJA Składowisko Spalarnia

7 SCHEMAT IDEOWY MZKZOK W TYCHACH
CZĘŚĆ BIOLOGICZNA MBP CZĘŚĆ MECHANICZNA MBP Szkło Odpady tarasujące Odpady niebezp. INSTALACJA CHP DO WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPLNEJ 2 AGREGATY KOGENERACYJNE 332kWe/365kWc SITO BĘBNOWE NR 1 340mm / 160mm ODPADY ZIELONE OGRODOWE I Z SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI DO ODRĘBNEGO KOMPOSTOWANIA ZBIORNIK BUFOROWY FRAKCJI BIO Frakcja 0-15mm Do stabilizacji fr mm KABINA WSTĘPNA 6 STANOWISK NADAWA PODAJNIK KANAŁOWY fr mm SEP. BALIST. DO CZĘŚCI TWARDYCH SITO BATUTOWE 15mm fr. 0-60mm SITO BĘBNOWE NR 2 60mm / 80mm fr. > 340mm PRODUKCJA BIOGAZU 100 m3/Mg Sep. Fe ROZRYWARKA WORKÓW Cz. twarde BALAST fr mm Część frakcji > 20mm materiał strukturalny KOMPOSTOWNIA TUNELOWA 6 TUNELI (INTENSYWNA STABILIZACJA LUB BIOSUSZENIE) SEP. BALISTYCZ. 3D/2D fr mm Moduł odwadniania 3D Do stabilizacji FERMENTACJA SUCHA POZIOMA W DWÓCH REAKTORACH SEP. NIR Tworz. szt. SEP. NIR PET ODPADY ZMIESZANE Mg/a SELEKTYWNA ZBIÓRKA 4 000 Mg/a ODPADY WIELKOGABARYTOWE PET 1 2D KAB. KABINA SORTOWNICZA STANOWISK 2 Stan. doczyszczająco - dosortowujących surowce PET ROZDRABNIACZ WSTĘPNY PET 2 Sep. Fe HALA STABILIZACJI TLENOWEJ Kaskada Track Sortingu SEP. NIR Folia FOLIA STABILIZAT Z MBP ODZYSK Do paliwa – po biosuszeniu Do rekultywacji – frakcja < 20mm Kompost z odpadów zielonych LUB UNIESZKODLIWIANIE Do deponowania Sep. NFe SITO MOBILNE 20 mm SEP. NIR Papier/ Karton PAPIER/ KARTON KONTENER SEP. NIR PE/PP fr. > 340mm Do rozdrobnienia PE PE/PP po wysortowaniu w kabinie folii i kartonu PP ODZYSK ENERGETYCZNY PALIWO RDF SEP. NIR Tetra TETRA TETRA/ INNE INNE SEP. NIR RDF SUROWCE NFe Fe ODZYSK METALI AT4 < 10 mg O2/g s. m. 2 BOKSY NA PALIWO RDF 1 st. Stabilizacji : pofermentat 10 dni, zielone 2,5 tyg. 2 st. Stabilizacji: pofermentat 2 tyg. (w sumie 24 dni + 20 dni = 44 dni), zielone 4 tyg. (w sumie dni) PRASA BELUJĄCA BALAST deponowanie na składowisku < 6 MJ/kg s. m. ODZYSK SUROWCOWY STACJA ZAŁADUNKU BALASTU BUFOR KOMPONENTÓW RDF NADAWA KOMPONENTÓW RDF ROZDRABNIACZ DO PALIWA RDF Sep. Fe MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o. Tychy ul. Grota Roweckiego tel , fax

8 EFEKTY WYNIKAJĄCE Z WDROŻENIA PROJEKTU
Wybudowanie i uruchomienie Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych o wydajności ok. 93 500 Mg/rok, Redukcja odpadów składowanych na wysypisku o 51%, Redukcja gazów cieplarnianych (biogazu), Redukcja odorów, Redukcja odpadów biodegradowalnych – osiągnięcie od razu docelowego poziomu redukcji, tj. 65%, Pozyskanie około 10 tys. Mg surowców recyklingowych, Pozyskanie około 10 tys. Mg surowców energetycznych do produkcji paliwa RDF, Produkcja biogazu Nm3/rok, Produkcja energii elektrycznej – MWh/rok, Produkcja energii cieplnej – GJ, Produkcja kompostu do rekultywacji – 15 tys. Mg, Produkcja kompostu z odpadów zielonych – 2 tys. Mg, Odzysk odpadów budowlanych – 10 tys. Mg.

9 Model finansowania inwestycji – MZKZOK w Tychach
MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o. Tychy ul. Grota Roweckiego tel , fax

10 Etapy realizacji budowy Zakładu w Tychach
1/„Strategia rozwoju „MASTER” w latach 2004 – 2006”, 2/ Koncepcja budowy ZZOK 2009r. 1/ Wniosek o dofinansowanie do NFOŚiGW 2/ Zlecenie zadań własnych, 3/ Utworzenie JRP i Inżyniera Kontraktu 2010r. Umowa o dofinansowanie z NFOŚiGW na 69,089 mln zł 2011r. 1/ Wybór Generalnego Wykonawcy Inwestycji 2/ Umowa pożyczki prefetencyjnej z NFOŚiGW na 23 mln zł, 3/ Umowa wykonawcza z gminami 2012r r. Budowa Zakładu

11 Schemat Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania
Odpadów Komunalnych w Tychach

12

13

14 ul. Grota Roweckiego 44 tel 32 219 84 27, fax 327 69 50
Dziękuję za uwagę MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o. TYCHY ul. Grota Roweckiego tel , fax


Pobierz ppt "ul. Grota Roweckiego 44 tel , fax"

Podobne prezentacje


Reklamy Google