Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. URZ Ą D MARSZAŁKOWSKI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. URZ Ą D MARSZAŁKOWSKI."— Zapis prezentacji:

1 Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. URZ Ą D MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA Koszęcin, 16.11 2011 r.

2 Uwarunkowania ogólne 2 DYREKTYWA RAMOWA – art. 13 Państwa członkowskie stosują niezbędne środki w celu zapewnienia, aby gospodarowanie odpadami było prowadzone bez narażania zdrowia ludzkiego oraz bez szkody dla środowiska, w szczególności: a) bez zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt; b) bez powodowania uciążliwości przez hałas lub zapachy; oraz c) bez niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc o szczególnym znaczeniu.

3 Uwarunkowania ogólne - hierarchia 3 Unieszkodliwianie Odzysk (w tym odzysk energii) Recykling Przygotowanie do ponownego użycia Zapobieganie Pożądany kierunek działań

4 Gospodarka odpadami komunalnymi w UE-2009 rok

5

6

7

8 8

9 9 1,65 mln Mg/rok - 356 kg/M/rok Szacunkowa ilość wytworzonych odpadów komunalnych – 2009 r. Polska - 12,05 mln Mg - 316 kg/M/rok

10 Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 15 lipca 2011 r. 10 Gminna własność odpadów komunalnych – rewolucja śmieciowa - obligatoryjne przejęcie obowiązku zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, Opłata celowa – dochód gminy nie przedsiębiorców, Koordynacyjna rola samorządów województw w planowaniu i organizowaniu gospodarki odpadami komunalnymi na szczeblu regionalnym.

11 11 Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – zadania gmin Zorganizowanie przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkiwanych nieruchomości albo przetargu na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów (możliwość dzielenia na sektory). Odbieranie pozostałych odpadów komunalnych (decyzja RG). SIWZ – szczegółowe określenie wymogów dotyczących przekazywania odebranych odpadów do regionalnych instalacji oraz wymagań wobec odbierającego odpady komunalne. Umowa zawierana z odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości – sankcje na wypadek nie wywiązywania się wykonawcy z umowy.

12 12 Opłata – dochód gminy – koszty funkcjonowania systemu: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu. Rada gminy określi niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – zadania gmin

13 13 Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – zadania gmin Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi : 1. Liczba mieszkańców, 2. Ilość zużytej wody, 3. Powierzchnia lokalu mieszkalnego 4. Stawka opłaty od gospodarstwa domowego. w przypadku niezamieszkałych nieruchomości na których wytwarzane są odpady komunalne 1.Liczba pojemników x stawka opłaty za pojemnik x stawka opłaty

14 Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – zadania gmin 14 Szczegółowe określenie wymagań zamawiającego wobec wykonawcy odnośnie planowanych instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów (wytyczne – rozp. ws MBP). Gminy zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych Przetarg (Pzp) lub dokonanie wyboru podmiotu (PPP lub koncesja na roboty budowlane lub usługi). Obejmują systemem gospodarowania odpadami wszystkich właścicieli nieruchomości (Kpgo 2014 do 2015 r.).

15 15 Tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym miejsca zbiórki ZSEiE. Ustanawiają selektywne zbieranie co najmniej: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, opakowań wielomateriałowych, odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – zadania gmin Odpady zebrane najbliżej źródła ich wytwarzania będą jakościowo najlepsze co ułatwi ich zagospodarowanie.

16 Gminy są obowiązane osiągnąć do 31 grudnia 2020 r.: 1) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo; 2) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo. 16 Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – zadania gmin Odpady zebrane najbliżej źródła ich wytwarzania będą jakościowo najlepsze co ułatwi ich zagospodarowanie.

17 Gminy są obowiązane ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 1) do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, 2) do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 17 Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – zadania gmin

18 Rys. Dopuszczalne ilości składowanych komunalnych odpadów ulegających biodegradacji w województwie śląskim 18 ~258 ~434 ~507 Ilość odpadów konieczna do zagospodarowania poza składowaniem 2009 r. - 116,6 tys. Mg (MBP) (zebr. selekt. - 27,9 tys. Mg)

19 Frakcji kalorycznej odpadów: ciepło spalania powyżej 6MJ/kg, zawartość ogólnego węgla organicznego (TOC) powyżej 5% suchej masy, straty prażenia (LOI) powyżej 8% suchej masy. Zakaz składowania od 2013 roku 19

20 20 Nie osiągnięcie wymaganego poziomu: recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania powoduje nałożenie w drodze decyzji kary pieniężnej!!! Sprawozdawczość: Podmiot odbierający odpady do gminy – kwartalne, do końca miesiąca następującego po kwartale, Wójt, burmistrz prezydent miasta do marszałka województwa oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska – roczne, do 31 marca następującego roku, Marszałek województwa do ministra właściwego do spraw środowiska – roczne, do 15 lipca następującego roku. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – zadania gmin

21 21 Co jeszcze czeka samorządy gmin: utworzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – z dniem wejścia ustawy w życie, dostosowanie regulaminów do wojewódzkich planów gospodarki odpadami – w terminie 6 miesięcy od dnia uchwalenia wpgo. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – zadania gmin

22 Podjęcie uchwał określających (w terminie 12 miesięcy): stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Przeprowadzenie kampanii informacyjnych na temat praw i obowiązków właścicieli nieruchomości określonych w powyższych uchwałach.

23 23 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy WOJEWÓDZKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – zadania samorządu województwa Uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami jest aktem prawa miejscowego regiony gospodarki odpadami komunalnymi, regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych i instalacje do zastępczej obsługi tych regionów, regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych niespełniające wymagań ochrony środowiska,

24 24 Regionalna instalacja - zakład zagospodarowania odpadów (120 tysięcy mieszkańców), spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii, oraz zapewniający termiczne przekształcanie odpadów lub: a) MBP zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielanie ze zok frakcji surowcowych (obligatoryjne rozporządzenie – wymagania dla MBP i stabilizatów), b) przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, (ustawa o nawozach i nawożeniu - pozwolenie, rozporządzenie - wymagania), c) składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych (poj. min. 15 lat)

25 WYTWÓRCA ODPADÓW AKTUALNY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI -papier, -szkło, -tw. sztuczne, -metale SKŁADOWSKO ODPADÓW Instalacja odzysku balast Zmieszane odpady komunalne (zok) Przepływy strumieni odpadów

26 SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMPOSTOWNIA odpady niebezpieczne INSTALACJA REGIONALNA SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI Przepływy strumieni odpadów - wersja podstawowa SORTOWNIA FP odpady z segregacji wtórnej odpady zmieszane odpady zielone zebrane selektywnie odpady z segregacji u źródła: - szkło - makulatura - tworzywa WYTWÓRCA ODPADÓW SKŁADOWISKO ODPADÓW kompost MBP FN FN – frakcja nadsitowa FP - frakcja podsitowa STABILIZ. BIOLOG. FP B

27 Biogazownia kompost SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMPOSTOWNIA odpady niebezpieczne INSTALACJA REGIONALNA SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI Przepływy strumieni odpadów – wersja rozbudowana SORTOWNIA FP odpady z segregacji wtórnej odpady zmieszane odpady zielone odpady z segregacji u źródła: - szkło - makulatura -tworzywa - metale WYTWÓRCA ODPADÓW B SKŁADOWISKO ODPADÓW kompost MBP PA FN B- inst. wykorz. biogazu PA PA – inst. dla paliw alt. FN – frakcja nadsitowa FP - frakcja podsitowa STABILIZ. BIOLOG. 6 MG/kg ! 5 %C!

28 Biogazownia kompost ODP KOMPOSTOWNIA odpady niebezpieczne INSTALACJA REGIONALNA SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI Przepływy strumieni odpadów – wersja docelowa SORTOWNIA FP odpady zmieszane odpady zielone odpady z segregacji u źródła: - szkło - makulatura -tworzywa -metale WYTWÓRCA ODPADÓW B SKŁADOWISKO ODPADÓW kompost MBP PA FN B- inst. wykorz. biogazu PA PA – inst. dla paliw alt. FN – frakcja nadsitowa FP - frakcja podsitowa STABILIZ. BIOLOG. tlenowa – beztl. ? 6 MG/kg ?!

29 Biogazownia kompost KOMPOSTOWNIA odpady niebezpieczne SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI Przepływy strumieni odpadów – wersja z regionalną instalacją do termicznego przekształcania odpadów odpady zmieszane odpady zielone odpady z segregacji u źródła: - szkło - makulatura - tworzywa WYTWÓRCA ODPADÓW SKŁADOWISKO ODPADÓW kompost Odpady zmieszane REGIONALNA INSTALACJA DO TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADOW (ELEKTROCIEPŁOWNIA !!) POPIOŁY

30 SKŁADOWISKO ODPADÓW SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI Przepływy strumieni finansowych – wersja historyczna odpady zmieszane odpady z segregacji u źródła: - szkło - makulatura - tworzywa Opłata na mieszkańca SKŁADOWISKO ODPADÓW Koszty operacyjne Opłata marszałkowska Koszty zbiórki transportu Koszty na bramie Przych. ze sprzed.

31 KOMPOST SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMPOSTOWNIA odpady niebezpieczne INSTALACJA REGIONALNA SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI Przepływy strumieni finansowych FP Koszty na bramie instalacji SKŁADOWISKO ODPADÓW MBP STABILIZ. BIOLOG. Koszty transportu Bioga zowni a PAPA Opłata na mieszkańca Opłata marszałkowska Przychody ze sprzedaży Koszty operacyjne Odpady zielone FP KOMPOST ENERGIA ODP. WYSEGREGOW. KOMPOST ENERG. POLIWO ALTERN.. ODPADY WYSEGR. ŚWIAD.POCH.E N. Św. p. en.

32 Biogazownia odpady niebezpieczne SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI Przepływy strumieni finansowych– wersja z regionalną instalacją do termicznego przekształcania odpadów odpady zmieszane SKŁADOWISKO ODPADÓW Odpady zmieszane REGIONALNA INSTALACJA DO TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADOW Opłata marszałkowska ENERGIA KOMPOST ODPADY WYSEGREGOWANE EN. ELEKTRYCZNA EN. CIEPLNA Opłata na mieszkańca ŚWIAD.POCH.E N.

33 33 Przygotowanie i uchwalenie do 30.06.2012 r. Planu gospodarki odpadami dla województwa (nie przewiduje się powiatowych i gminnych planów gospodarki odpadami) Prowadzenie wojewódzkiej bazy odpadowej Tworzenie płaszczyzny współpracy i wymiany doświadczeń GŁOWNE ZADANIA WOJEWÓDZTWA

34 34 Określenie granic regionów ds. gospodarki odpadami – w ścisłej współpracy z gminami!!! Wskazanie instalacji regionalnych !!! NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY WOJEWÓDZKIEGO PLANU

35 35 GŁÓWNE ZADANIA GMIN (nie mających potrzeby budowy instalacji regionalnych) 1.Przygotowanie i przeprowadzenie procedury wyboru firmy/firm odbierającej i transportującej odpady; 2.Przygotowanie umowy na odbiór i transport odpadów; 3. Kontrola i sprawozdawczość; 4. Edukacja.

36 Wnioski: 1. Osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania nie będzie możliwe bez rozwoju selektywnej zbiórki odpadów jak najbliżej źródła ich powstawania. 2. Osiągnięcie celów w zakresie ograniczenia ilości odpadów organicznych kierowanych do składowania, wymaga dalszego rozwoju metod biologicznych i mechaniczno-biologicznych oraz wprowadzenia termicznego przekształcania odpadów, jako elementu kompleksowego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych. 3. Dla osiągnięcia powyższych celów konieczne jest podjęcie współpracy gmin w ramach regionów gospodarki odpadami komunalnymi celem prowadzenia wspólnej i kompleksowej gospodarki tymi odpadami.

37 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Jerzy Ziora Bogdan Pasko Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska tel. 32 78 35 606


Pobierz ppt "Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. URZ Ą D MARSZAŁKOWSKI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google