Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice tel. 052-397-18-00 wew. 63 www.zzonowydwor.pl Chojnice, 06 sierpień

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice tel. 052-397-18-00 wew. 63 www.zzonowydwor.pl Chojnice, 06 sierpień"— Zapis prezentacji:

1 Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. Stary Rynek 1, Chojnice tel wew. 63 Chojnice, 06 sierpień 2009 r.

2 Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2010 ZAKŁADA ISTNIENIE 9 ZAKŁADÓW ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW O ZASIĘGU REGIONALNYM

3 Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.

4 teren ZZO Nowy Dwór Sp. z o.o. Chojnice

5 Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.

6 W ZASIĘGU OBSŁUGI ZZO NOWY DWÓR SĄ NASTĘPUJĄCE GMINY: Chojnice (miejska); Chojnice (wiejska); Czarne; Człuchów (miejska); Człuchów (wiejska); Debrzno; Przechlewo; Konarzyny; Brusy; Czersk.

7 Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. Ważniejsze elementy Zakładu Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych; Kompostownia frakcji biodegradowalnej, odsianej z odpadów komunalnych oraz dodatkowo z przyjętych selektywnie zbieranych odpadów zielonych i frakcji tzw. strukturalnej; Plac na przyjmowanie odpadów budowlanych i ich ewentualne rozdrobnienie; Wiata lub hala do przyjmowania odpadów wielkogabarytowych i RTV i AGD i ich demontażu, oraz ewentualnie ich rozdrobnienie; Kwatera składowania odpadów o powierzchni 2,59 ha; Budynek administracyjno - socjalno - sanitarny; Kwatera do składowania azbestu, P = 0,25 ha; Kontenerowa oczyszczalnia odcieków z przepompownią; Stacja zbiorcza biogazu z ssawą gazową.

8 Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych Jeden z podstawowych obiektów na terenie zakładu, będzie to obiekt kubatorowy, jednonawowy o konstrukcji stalowej z lekką obudową. W hali przewidziano: platformę przyjęć odpadów komunalnych (o powierzchni 204,6 m 2 co zapewnia dobowe zgromadzenie całej ilości odpadów, jaka jest wymagana czyli około 115,4 Mg/dobę) – wydajność sortowni Mg/rok odpadów komunalnych zmieszanych, halę segregacji odpadów, platformę przyjęć odpadów opakowaniowych (o powierzchni 53,00 m 2 ) wiatę deponowania odpadów opakowaniowych

9 Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. Kompostownia frakcji biodegradowalnej, odsianej z odpadów komunalnych oraz dodatkowo z przyjętych selektywnie zbieranych odpadów zielonych i frakcji tzw. strukturalnej. Przewidziano uformowanie ośmiu pryzm o długości 46 mb każda, których proces kompostowania będzie trwał 8 tygodni w warunkach tlenowych. Całkowita ilość odpadów biodegradowalnych kierowanych na kompost wyniesie Mg/rok.

10 Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. Plac na przyjmowanie odpadów budowlanych i ich ewentualne rozdrobnienie. Na teren zakładu będą przywożone odpady z budowy i remontów. W tym celu zaprojektowano plac służący do tymczasowego magazynowania tego rodzaju odpadu oraz jego frakcjonowania poprzez kruszenie. Na placu będzie ustawiona kruszarka mobilna, np. typu CITYSKID 700 x 500 mm. Powierzchnia placu wynosić będzie m 2.

11 Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. Wiata lub hala do przyjmowania odpadów wielkogabarytowych i RTV i AGD i ich demontażu, oraz ewentualnie ich rozdrobnienie. Powierzchnia hali wynosić będzie ok. 147,24 m 2.

12 Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. Kwatera składowania odpadów o powierzchni 2,59 ha. Kwatera służyć będzie przede wszystkim do deponowania odpadów tzw. posortowniczych, balastowych. Kwatera będzie wyposażona w drenaż odcieków, które oczyszczane będą w instalacji odwróconej osmozy i odprowadzane do kanalizacji sanitarnej. Kwatera zostanie wyposażona również w sieć studzienek odgazowujących złoże w ilości 12 sztuk w rozstawie co ok. 50 m. Pojemność kwatery wynosić będzie m 3.

13 Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. Budynek administracyjno-socjalno-sanitarny Budynek dwukondygnacyjny. Powierzchnia zabudowy 421,6 m 2. Ogrzewany elektrycznie. Pomieszczenia socjalno-administracyjne zaopatrzone w wentylacje mechaniczną, pomieszczenia biurowe dodatkowo w klimatyzację oraz wyposażone w sieć telefoniczną oraz komputerową. Do jego projektowania przyjęto, że na terenie zakładu pracować będzie 50% kobiet i 50% mężczyzn.

14 Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. Kwatera do składowania azbestu, P=0,25 ha Przeznaczona do składowania odpadów budowlanych zawierających azbest. Zaprojektowano budowę dwóch komór o głębokości 5 m każda z czego do eksploatacji na 3,0 m od poziomu dna. Po wypełnieniu całej kwatery odpadami zostanie nałożona warstwa gruntu.

15 Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. Kontenerowa oczyszczalnia odcieków z przepompownią Służy do podczyszczania odcieków z kwater składowiska, dalej po podczyszczeniu odcieki w ilości ok.. 20 m 3 /dobę przepompowywane będą do kanalizacji sanitarnej. Ok. 10 m 3 zostanie przekierowane na kwatery w celu polewania odpadów (tzw. recylkulacja). Przepompownia z kolei będzie transportować odcieki z dna kwatery do zbiornika na odcieki. Ze zbiornika odcieki na zasadzie odwróconej osmozy trafiać będą do w/w podczyszczalni. Wydajność jej to 30 m 3 /dobę.

16 Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. Stacja zbiorcza biogazu z ssawą gazową Do stacji zbiorczej dochodzić będzie system odgazowania kwatery składowania odpadów komunalnych nowych i już istniejących. Ssawa gazowa będzie zasysać biogaz z kwater. Wykorzystanie gazu będzie zależało od jego składu i ilości.

17 Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. Podstawowe założenia projektowe: wydajność sortowni ok Mg odpadów komunalnych na rok (na jedną zmianę), łącznie można w sortowni przerobić do Mg w przypadku pracy na dwie zmiany – stan rezerwowy; czas pracy ZZO – 5 dni w tygodniu, średnio 260 dni w roku, 52 tygodnie w roku; minimalizacja ilości składowanych odpadów balastowych w kwaterach ziemnych; możliwość odbioru i przerobu odpadów komunalnych zmieszanych, oraz dostarczonych selektywnie, skierowanych do doczyszczania w sortowni;

18 Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. Podstawowe założenia projektowe (c.d.): możliwość segregacji pozytywnej i negatywnej na linii sortowniczej; odbiór odpadów wielkogabarytowych typu: meble, tapczany, itd., oraz zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych AGD i RTV; odbiór odpadów budowlanych w celu ich kruszenia; odbiór odpadów zielonych tzw. strukturalnych; czasowe magazynowanie odpadów niebezpiecznych pochodzących z ich wysegregowania z odpadów komunalnych, oraz demontażu odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

19 Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. Cele ZZO Nowy Dwór Sp. z o.o. projektowany Zakład Zagospodarowania Odpadów realizować będzie kompleksowe zagospodarowanie dowożonych z terenu okolicznych gmin odpadów komunalnych z uwzględnieniem istniejącego i prognozowanego stanu systemu gospodarki odpadami, w tym selektywnej zbiórki odpadów u źródła; przyjęta technologia zakładu przystosowana jest do przyjmowania odpadów komunalnych w formie zmieszanej i wysegregowanych strumieni odpadów surowcowych i bioorganicznych; ograniczenie masy odpadów przeznaczonych do składowania na kwaterach; ograniczenie objętości odpadów przeznaczonych do składowania na kwaterach;

20 Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. Cele ZZO Nowy Dwór Sp. z o.o. (c.d.) ograniczenie rodzaju odpadów przeznaczonych do składowania do tzw. balastowych dalej nie przetwarzalnych; odzysk i oczyszczenie odpadów opakowaniowych (surowców wtórnych); produkcja mas ziemnych o różnym stopniu przydatności (kompostu); zmniejszenie ilości ładunków zanieczyszczeń w odciekach ze złoża zdeponowanych odpadów na składowisku; ograniczenie problemu emisji biogazu;

21 Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. Cele ZZO Nowy Dwór Sp. z o.o. (c.d.) eliminacja problemu rozwiewania frakcji lotnych na kwaterach; eliminacja dostępności i zagrożeń związanych z ptactwem i gryzoniami; ograniczenie wymaganej powierzchni pod kolejne kwatery składowania odpadów.

22 Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. Podsumowanie Właściwie dobrana technologia zagospodarowania odpadów wraz z przestrzeganiem przepisów i wymagań stawianych przez Unię Europejską nie będą stanowić zagrożeń w trakcie eksploatacji instalacji.

23 Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. ETAPY POWSTAWANIA ZAKŁADU r. – decyzja lokalizacji celu publicznego znak BM /07 dla budowy ZZO Nowy Dwór Sp. z o.o.; r. – zawarcie Porozumienia Komunalnego pomiędzy: Gminą Miejską Chojnice, Gminą Chojnice, Gminą Czersk, Gminą Brusy, Gminą Konarzyny, Gminą Człuchów, Gminą Miejską Człuchów, Gminą Czarne, Gminą Debrzno, Gminą Przechlewo, w celu realizacji obowiązkowych zadań własnych gmin, zapewnienia zasad ochrony środowiska naturalnego oraz osiągnięcia celów polityki ekologicznej państwa; r. – powstanie spółki ZZO Nowy Dwór Sp. z o.o.;

24 Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. ETAPY POWSTAWANIA ZAKŁADU c.d r. – uchwała Rady Nadzorczej w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki; r. – wniosek pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Nowy Dwór w gminie Chojnice przyjęty do konkursu o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Oś Priorytetowa 5, Działanie 5.1 uzyskał pozytywną ocenę formalną i został przekazany do oceny wykonalności.

25 Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. ETAPY POWSTAWANIA ZAKŁADU c.d. Obecnie kończą się prace związane z kompletowaniem dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę

26 Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.

27

28

29

30 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice tel. 052-397-18-00 wew. 63 www.zzonowydwor.pl Chojnice, 06 sierpień"

Podobne prezentacje


Reklamy Google