Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotowanie przez partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014-2020 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotowanie przez partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014-2020 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1 Przygotowanie przez partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014-2020 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 GENEZA I NIECO HISTORII Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Ankieta lato 2012 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jak oceniacie państwo dotychczasową realizację zasady partnerstwa w ramach wdrażanej perspektywy finansowej UE na lata 2007-2013? W myśl art. 11 Rozp. Rady (WE) nr 1083/2006 „…każde państwo członkowskie wyznacza najbardziej reprezentatywnych partnerów na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym oraz w sferze gospodarczej, społecznej, środowiska naturalnego lub w innej sferze…”. Tymczasem w przypadku Polski zabrakło strategicznego podejścia do partnerstwa, co skutkowało tym, że reguły partnerstwa kształtowały się w oparciu o precedensy/praktykę.

4 Ankieta lato 2012 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Brak systematycznego angażowania partnerów spoza administracji na etapie przygotowywania dokumentów, w tym programowych (brak harmonogramu prac/ identyfikacji tematów do dyskusji/ najważniejszych kwestii problemowych). Udział partnerów był zapewniony przede wszystkim poprzez konsultacje ad hoc i konsultacje masowe dokumentów, których kształt był w dużej mierze zdeterminowany ustaleniami na wcześniejszych etapach prac. Partnerstwo traktowane było raczej jako „wypełnienie zapisu ustawowego” niż rzeczywistej potrzeby konstruktywnej konsultacji, czego odzwierciedleniem było zbyt krótkie wyznaczane terminy konsultacji, częsty brak upubliczniania stanowisk poszczególnych partnerów, jak również zdawkowe lub pozbawione uzasadnienia odrzucanie tych stanowisk. Takie podejście skutkowało wśród partnerów poczuciem iluzoryczności pracy nad danym dokumentem, a także zniechęcenia do jej wykonywania;

5 Ankieta lato 2012 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Założenia dla przyszłej perspektywy (zgodnie z zasadą: Kto?, Co?, Kiedy?): Ustalenie zasad określania kompetencji, praw i obowiązków, potencjału, zasięgu oddziaływania (w tym lokalnego, regionalnego, krajowego) partnerów, wraz ze sposobem i kryteriami ustanawiania ich udziału w pracach nad realizacją perspektywy finansowej 2014- 2020 Rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów nakłada na państwa członkowskie obowiązek zorganizowania współpracy z a) właściwymi władzami regionalnymi, lokalnymi, miejskimi i innymi władzami publicznymi, b) partnerami gospodarczymi i społecznymi oraz c) podmiotami reprezentującymi społeczeństwo obywatelskie, w tym z partnerami działającymi na rzecz ochrony środowiska, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami odpowiedzialnymi za promowanie równości i niedyskryminacji. Zasada partnerstwa w procesie wdrażania funduszy objętych zakresem wspólnych ram strategicznych - elementy europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa - DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI

6 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KOMITET MONITORUJĄCY 2007-2013 ZP BCC LEWIATAN PRACODAWCY RP ZRP OPZZ FZZ NSZZ SOLIDARNOSĆ INNE RZĄD SAMORZĄD PO Infrastruktura i Środowisko61749 / 30 PO Innowacyjna Gospodarka419411 / 34 PO Kapitał Ludzki7151814 / 47 PO Rozwój Polski Wschodniej622813 / 43 PO Pomoc Techniczna31466 / 26

7 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KOMITET MONITORUJĄCY RPO 2007-2013 ZP BCC LEWIATAN PRACODAWCY RP ZRP OPZZ FZZ NSZZ SOLIDARNOSĆ INNE RZĄD SAMORZĄD woj. pomorskie10121416 / 42

8 KOMITET MONITORUJĄCY RPO Regulamin pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 KOMITET MONITORUJĄCY RPO Regulamin pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 KOMITET MONITORUJĄCY RPO Regulamin pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 KOMITET MONITORUJĄCY RPO Regulamin pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 DECYDUJĄCE STARCIE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 TEORIA – Projekt Rozporządzenia Ogólnego Efektywne wdrażanie zasady partnerstwa wymaga współpracy z partnerami począwszy od etapu opracowania umowy partnerstwa Artykuł 5 projektu rozporządzenia ramowego przewiduje włączanie partnerów w zarządzanie funduszami, i to już w fazie opracowywania umowy partnerstwa i raportów nt. poczynionych postępów, jak również w opracowaniu, wdrożeniu, monitorowaniu i ewaluacji PO. Uwzględnienie zasady partnerstwa na wszystkich etapach zarządzania daje gwarancję uczynienia partnerstwa procesem dynamicznym, ułatwiającym dialog przy podejmowaniu decyzji a także w realizacji i ewaluacji działań. Należy pamiętać, że zasada ta wymaga porozumienia się partnerów na etapie definiowania celów programów operacyjnych na daną perspektywę finansową.

14 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TEORIA – Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego

15 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TEORIA – Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego

16 W latach 2014-2020 realizowanych będzie 6 krajowych programów operacyjnych, w tym jeden ponadregionalny dla województw Polski Wschodniej, a także 16 programów regionalnych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Grupa Robocza Konsultacje społeczne PROGRAM OPERACYJNY Ocena oddziaływania na środowisko Konsultacje społeczne REALIZACJA MONITORING EWALUACJA Konsultacje społeczne Komitet Monitorujący Konsultacje społeczne STRATEGIA/IE REGULACJE UE REGULACJE RP, w tym UMOWA PARTNERSTWA

18 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KWOTA ALOKACJI (mln EU) PO Infrastruktura i Środowisko27 513,9 PO Inteligentny Rozwój8 614,1 PO Wiedza Edukacja Rozwój4 419,3 PO Polska Cyfrowa2 117,2 PO Polska Wschodnia2 255,6 PO Pomoc Techniczna700,1 Podział alokacji na krajowe programy operacyjne

19 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego GRUPA ROBOCZA 2014-2020 ZP BCC LEWIATAN PRACODAWCY RP ZRP OPZZ FZZ NSZZ SOLIDARNOSĆ INNE RZĄD SAMORZĄD PO Infrastruktura i Środowisko3919443 / 66 PO Inteligentny Rozwój2324628 / 58 PO Wiedza Edukacja Rozwój1528622 / 56 PO Polska Cyfrowa2230325 / 58 PO Polska Wschodnia16181223 / 53 PO Pomoc Techniczna114173 / 34

20 Podjęte działania Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  Analiza udziału Partnerów w GR  Oficjalne stanowisko Zespołu TK ds. Funduszy UE w sprawie reprezentacji w poszczególnych GR

21 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego GRUPA ROBOCZA 2014-2020 ZP BCC LEWIATAN PRACODAWCY RP ZRP OPZZ FZZ NSZZ SOLIDARNOSĆ INNE RZĄD SAMORZĄD PO Infrastruktura i Środowisko3919443 / 66 PO Inteligentny Rozwój2324628 / 58 PO Wiedza Edukacja Rozwój1528622 / 56 PO Polska Cyfrowa2230325 / 58 PO Polska Wschodnia16181223 / 53 PO Pomoc Techniczna114173 / 34

22 REGIONALNE PROGRAMAMY OPERACYJNE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

23 Samorządy województw będą zarządzać większą niż obecnie pulą europejskich pieniędzy – w latach 2007-2013 miały do dyspozycji ok. 25 proc. wszystkich środków dla Polski, w nowej perspektywie będzie to niemal 40 proc. całej puli. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

24 KWOTA ALOKACJI (mln EU) dolnośląskie2 250,4 kujawsko-pomorskie1 901,7 lubelskie2 228,8 lubuskie906,1 łódzkie2 253,9 małopolskie2 875,5 mazowieckie2 087,9 opolskie944,1 Podział alokacji na regionalne programy operacyjne

25 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KWOTA ALOKACJI (mln EU) podkarpackie 2 112,2 podlaskie 1 212,4 pomorskie 1 863,0 śląskie 3 473,6 świętokrzyskie1 363,2 warmińsko-mazurskie1 726,6 wielkopolskie2 447,9 zachodniopomorskie 1 599,7 Podział alokacji na regionalne programy operacyjne

26 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego GRUPA ROBOCZA RPO 2014-2020 ZP BCC LEWIATAN PRACODAWCY RP ZRP OPZZ FZZ NSZZ SOLIDARNOSĆ INNE RZĄD SAMORZĄD woj. pomorskie20103327/70

27 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Grupa Robocza Konsultacje społeczne REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY Ocena oddziaływania na środowisko Konsultacje społeczne REALIZACJA MONITORING EWALUACJA Konsultacje społeczne Komitet Monitorujący Konsultacje społeczne STRATEGIA/IE REGULACJE UE REGULACJE RP, w tym UMOWA PARTNERSTWA

28 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

29 EFEKTY DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁAŃ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

30 Cel Projektu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cel główny: Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału 6 reprezentatywnych partnerów społeczno-gospodarczych w wypracowaniu założeń systemu zarządzania funduszami w okresie 2014-2020 względem okresu 2007-2013. Realizacja projektu wynika z niewykorzystanego potencjału tychże partnerów w programowaniu i wdrażaniu funduszy w okresie 2007-2013. Do realizacji projektu zostaną włączeni przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

31 Schemat działań w ramach Projektu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zasady realizacji OPRACOWANIE STRATEGII PARTNERSTWA W RAMACH PERSPEKTYWY 2014-2020 Ewaluacja wdrożenia STRATEGII Założenia Analiza potencjału PARTNERÓW Narzędzia (w tym informatyczne)

32 Rezultaty Projektu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oczekiwane efekty realizacji projektu: Podstawowym efektem jest wypracowanie S TRATEGII R EALIZACJI Z ASADY P ARTNERSTWA (SRZP), która w sposób bezpośredni wpłynie na wzrost efektywności mechanizmów konsultacyjnych i współpracy z partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie stanowienia i realizacji polityk publicznych i regulacji prawnych.

33 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

34 Uwagi Partnerów - przykład Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lp. Część dokumentu do którego odnosi się uwaga/ strona Treść uwagiUzasadnienie uwagi 1. UWAGA OGÓLNA Dokument nie odpowiada przedmiotowi zamówienia. W obecnej formie jest to luźny zbiór uwag i rekomendacji o różnym stopniu istotności dla całego systemu, okraszony przykładami z innych krajów, które to przykłady nie znajdują odzwierciedlenia w rekomendacjach dla spójnej wizji realizacji zasady partnerstwa. Przedmiotem Zapytania ofertowego miało być: przygotowanie projektu strategii realizacji zasady partnerstwa w procesie programowania i wdrażania wsparcia ze środków funduszy polityki spójności (Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności) w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 (objętość dokumentu: maksymalnie 40 stron). 2. UWAGA OGÓLNA Zbiór przykładów dobrych praktyk jest moim zdaniem zrobiony bez jakiegoś klucza, myśli przewodniej. Nie ma na przykład podziału na źródła finansowania lub przełożenia na poszczególne programy operacyjne. Podane przykłady nie wspierają myśli przewodniej – trudno ją w ogóle zdefiniować.

35 DOTYCHCZASOWA WSPÓŁRACA na poziomie centralnym Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  Wybrane Priorytety Inwestycyjne w PO Wiedza Edukacja Rozwój  Wybrane Priorytety Inwestycyjne PO Pomoc Techniczna  Wspólne stanowiska do wybranych dokumentów strategicznych na poziomie krajowym  Rejestr Usług Rozwojowych (PARP)

36 WYZWANIA W RAMACH STRATEGII PARTNERSTWA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

37 Kluczowe czynniki sukcesu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  Kompetencje  Struktury  Efektywna wymiana informacji  Współpraca  Realny wpływ na zarządzanie  Finansowanie

38 PROPOZYCJE dotyczące KM (poziomy – centralny i regionalny) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  KM to proces, a nie seria spotkań  Powołanie KM ds. PARTNERSTWA  Powołanie KM ds. PRZEDSIĘBORCZOŚCI  Wsparcie informatyczne  Efektywna/aktualna baza wiedzy  Powołanie sektorowych Grup Roboczych  Odejście od perspektywy PO

39 PROPOZYCJE dotyczące udziału Partnerów w Perspektywie 2014-2020 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  Monitoring i ewaluacja  Włączenie systemowe (PZP?)  Promocja i informacja  Procedury wyboru projektów (w obszarze kompetencji)

40 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konkurencja/ Działania własne Kooperacja

41 Kontakt z biurem projektu: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej ul. Rejtana 17 02-516 Warszawa tel. (+48 22) 518 87 47 e-mail: e.bytniewska@pracodawcyrp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Przygotowanie przez partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014-2020 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google