Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kompetencje TAK, Stereotypy NIE – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt jest współfinansowany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kompetencje TAK, Stereotypy NIE – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt jest współfinansowany."— Zapis prezentacji:

1 Kompetencje TAK, Stereotypy NIE – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2 Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3 Wartość całkowita projektu: 1 057 495 PLN W tym: Europejski Fundusz Społeczny: 922 664,39 PLN Budżet Powiatu Mikołowskiego: 134 830,61 PLN CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

4 Okres realizacji projektu: 1 sierpień 2010 r. – 31 lipiec 2012 r. Realizator: Powiat Mikołowski Obszar realizacji: Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łaziskach Górnych CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

5 Cel główny projektu: Kompleksowe rozszerzenie oferty edukacyjnej i podniesienie jakości usług oświatowych świadczonych przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski. CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

6 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. CELE SZCZEGÓŁOWE: 1. wyrównanie szans edukacyjnych oraz dysproporcji w trakcie procesu kształcenie 600 uczniów (240 kobiet i 360 mężczyzn) szkół zawodowych i technicznych poprzez udział w zajęciach ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych; 2. wyrównanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia poprzez udzielenie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom (180 osób) i uczennicom (120 osób); 3. podniesienie kwalifikacji zawodowych 600 uczniów szkół zawodowych i technicznych jako przyszłych absolwentów odpowiednio przygotowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia poprzez udział w zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego; 4. wzrost poziomu świadomości 600 uczniów, 90 nauczycieli i pracodawców na temat istniejących stereotypów dotyczących płci w odniesieniu do zawodów poprzez udział w warsztatach Stereotypy nie są trendy i konferencji końcowej; 5. wzrost samodzielności i wiary w przyszłą pozycję na rynku pracy wśród uczennic poprzez udział warsztatach z przedsiębiorczości.

7 Program Rozwoju składa się z 4 modułów: 1. Warsztaty pt. Stereotypy nie są trendy, które mają uświadomić zakorzenienie stereotypów w świadomości oraz wykształcić podejście do zawodów, w których liczą się posiadane kwalifikacje, a nie płeć pracownika. 2. Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego, niemieckiego, matematyki, przedsiębiorczości. 3.Program przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, indywidualne doradztwo pedagogiczne. 4.Program indywidualnego doradztwa zawodowego. CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

8 Co to są kompetencje kluczowe? Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej zdefiniowały katalog 8 kompetencji kluczowych, które są potrzebne każdemu człowiekowi do samorealizacji i rozwoju osobistego, do bycia aktywnym obywatelem oraz do pełnej integracji społecznej i zatrudnienia. CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

9 Należą do nich: 1. porozumiewanie się w języku ojczystym; 2. porozumiewanie się w językach obcych; 3. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo- techniczne; 4. kompetencje informatyczne; 5. umiejętność uczenia się; 6. kompetencje społeczne i obywatelskie; 7. inicjatywność i przedsiębiorczość; 8. świadomość i ekspresja kulturalna. CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

10 W projekcie kładziemy szczególny nacisk na: 2. porozumiewanie się w językach obcych; 3. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo- techniczne; 4. kompetencje informatyczne; 6. kompetencje społeczne i obywatelskie; 7. inicjatywność i przedsiębiorczość; CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

11 Porozumiewanie się w językach obcych Ten rodzaj kompetencji wymaga znajomości słownictwa i gramatyki funkcjonalnej danego języka obcego, przy czym ważny jest też aspekt kulturowy związany z danym językiem. Niezbędne umiejętności w zakresie komunikacji językowej obejmują rozumienie komunikatów słownych, prowadzenie dialogów oraz czytania, rozumienia i pisania tekstów. Powinniśmy także być w stanie właściwie korzystać z pomocy oraz uczyć się języków w nieformalny sposób w ramach uczenia się przez całe życie, wykazując naturalne zainteresowanie i ciekawość w poznawaniu języków obcych. !!! Znajomość języka obcego umożliwi uczniom i uczennicom podjęcie pracy w zlokalizowanych na Śląsku przedsiębiorstwach międzynarodowych. CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

12 Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne umożliwiają rozwiązywanie problemów wynikających z codziennych sytuacji. Kompetencja obejmuje także umiejętność stosowania zasad i procesów matematycznych oraz rozumowania w matematyczny sposób. Kompetencje naukowo-techniczne odnoszą się do zdolności wykorzystywania wiedzy do wyjaśniania świata przyrody, formułowania pytań i wyciągania wniosków. Obejmują także rozumienie zmian powodowanych przez działalność ludzką oraz ponoszenie odpowiedzialności za te zmiany przez poszczególnych obywateli. Ponadto obie te kompetencje umożliwiają rozumienie korzyści oraz zagrożeń wynikających z zastosowań naukowych oraz techniki. !!! Wiedza z zakresu matematyki ułatwi zaś start na wyższych uczelniach technicznych. CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

13 Kompetencje informatyczne Konieczne umiejętności obejmują zdolność poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji oraz do ich wykorzystywania w krytyczny i systematyczny sposób. Ważne są więc umiejętności wykorzystywania narzędzi do tworzenia, prezentowania i rozumienia złożonych informacji, a także zdolność docierania do usług oferowanych w Internecie, wyszukiwania i korzystania z nich. Kompetencje informatyczne wymagają solidnego rozumienia i znajomości znaczenia technologii informatycznych w życiu osobistym i społecznym, a także w pracy. Ważnym aspektem jest również rozumienie potencjalnych zagrożeń związanych z Internetem, dlatego korzystanie z technologii społeczeństwa informacyjnego wymaga krytycznej postawy wobec interaktywnych mediów. CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

14 W projekcie przeprowadzimy kurs Europejskie komputerowe prawo jazdy (ECDL) – certyfikat ECDL jest uznawanym w całej Europie potwierdzeniem umiejętności komputerowych. CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

15 Kompetencje społeczne obejmują zdolność do porozumiewania się w różnych środowiskach społecznych oraz do wykazywania się tolerancją w rozumieniu różnych punktów widzenia. CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

16 W projekcie przeprowadzimy warsztaty Stereotypy nie są trendy 2-dniowe 2.5-godzinne warsztaty dla uczniów i nauczycieli prowadzone przez doświadczonego trenera, które mają na celu wyeliminować ewentualną przemoc słowną, ułatwić szczere formułowanie poglądów. Warsztaty uświadomią uczestnikom (zarówno uczniowie, uczennice, jak i nauczyciele zakorzenienie stereotypów w ich świadomości oraz wykształcą podejście do zawodów, w których liczą się posiadane kwalifikacje, a nie płeć pracownika CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

17 Inicjatywność i przedsiębiorczość Te dwa pojęcia oznaczają zdolność osoby do wcielania pomysłów w czyn, w tym do planowania przedsięwzięć i doprowadzania ich do zamierzonego celu. Te kompetencje są szczególnie potrzebne osobom, które planują różne przedsięwzięcia o charakterze społecznym lub handlowym. Osoby te muszą być świadome zagadnień etycznych związanych z przedsiębiorstwami, znać zasady działania gospodarki, w tym zagadnienia stanowiące kontekst pracy i dotyczące życia ludzi. Konieczna jest także umiejętność oceny własnych mocnych i słabych stron oraz oceny ryzyka związanego z danym przedsięwzięciem. !!! Zajęcia z przedsiębiorczości będą skierowane głównie do uczennic CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

18 KOMPETENCJE KLUCZOWE POMOGĄ CI PODJĄĆ PRZYSZŁOŚCIOWĄ PRACĘ Zgodnie z prognozami z Międzyresortowego Zespołu Prognozowania Popytu na Pracę do najbardziej przyszłościowych zawodów na świecie należą przede wszystkim zawody związane informatyką, technologią informacyjną, ochroną środowiska. Prognozowany jest wzrost zatrudnienia w działalności technicznej. Potwierdzają to dane Powiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie, z których wynika, że najwięcej ofert pracy dot. zawodów technicznych. CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Pobierz ppt "Kompetencje TAK, Stereotypy NIE – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt jest współfinansowany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google