Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Młodzi Przedsiębiorczy – program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej Program edukacji ekonomicznej realizowany od 1 grudnia 2012 do.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Młodzi Przedsiębiorczy – program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej Program edukacji ekonomicznej realizowany od 1 grudnia 2012 do."— Zapis prezentacji:

1 Młodzi Przedsiębiorczy – program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej Program edukacji ekonomicznej realizowany od 1 grudnia 2012 do 30 września 2014 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2 Kompetencje kluczowe Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia. Zalecenie PE i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. porozumiewanie się w języku ojczystym kompetencje uczenia się porozumiewanie się w językach obcych kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne kompetencje społeczne i obywatelskie, kompetencje informatyczne świadomość i ekspresja kulturalna inicjatywność i przedsiębiorczość kompetencje medialne

3 Inicjatywność i przedsiębiorczość Zdolność osoby do wcielania pomysłów w czyn. Kreatywność, innowacyjność i podejmowanie ryzyka,. Zdolność do planowania przedsięwzięć i prowadzenia ich dla osiągnięcia zamierzonych celów. Stanowią wsparcie dla indywidualnych osób nie tylko w ich codziennym życiu prywatnym i społecznym, ale także w ich miejscu pracy. Są podstawą konkretnych umiejętności i wiedzy potrzebnych tym, którzy podejmują przedsięwzięcia o charakterze społecznym lub handlowym lub w nich uczestniczą. Powinny obejmować świadomość wartości etycznych i promować dobre zarządzanie. Zalecenie PE i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

4 Inicjatywność i przedsiębiorczość - wiedza Zdolność identyfikowania dostępnych możliwości działalności osobistej, zawodowej lub gospodarczej. Znajomość szerszych zagadnień stanowiących kontekst pracy i życia ludzi, takich jak ogólne rozumienie zasad działania gospodarki, a także szanse i wyzwania stojące przed pracodawcami i organizacjami. Świadomość zagadnień etycznych związanych z przedsiębiorstwami oraz tego, w jaki sposób mogą one wywoływać pozytywne zmiany, np. poprzez sprawiedliwy handel lub przedsięwzięcia społeczne. Zalecenie PE i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

5 Inicjatywność i przedsiębiorczość - umiejętności Umiejętności zarządzania projektami (np. planowanie, organizowanie, kierowanie i zlecanie zadań, komunikowanie, sporządzanie raportów, dokumentowanie i sprawozdawczość). Umiejętności skutecznej reprezentacji i negocjacji. Zdolność zarówno pracy indywidualnej, jak i współpracy w zespołach. Umiejętność oceny i identyfikacji własnych mocnych i słabych stron. Umiejętność oceny ryzyka i podejmowania go w uzasadnionych przypadkach. Zalecenie PE i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

6 Inicjatywność i przedsiębiorczość - postawy Postawa przedsiębiorcza charakteryzuje się inicjatywnością, aktywnością, niezależnością i innowacyjnością zarówno w życiu osobistym i społecznym, jak i w pracy. Obejmuje również motywację i determinację w kierunku realizowania celów, czy to osobistych, czy wspólnych, zarówno prywatnych jak i w pracy. Zalecenie PE i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

7 Kompetencje kluczowe – jak je kształtować? autentyczne nauczanie, odnoszące się do realnych problemów i zjawisk uczenie się jako proces społeczny, uczenie przez doświadczenie budowanie wewnętrznej motywacji uczniów korzystanie z różnych metod i form pracy z uczniami nauczanie przez tworzenie myślowych i wirtualnych modeli, ułatwiających rozumienie procesów i zjawisk globalny i obywatelski wymiar: świat jako źródło wiedzy. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

8 Edukacja ekonomiczna a kompetencje kluczowe Od roku szkolnego 2012/2013 wprowadzana jest w szkołach ponadgimnazjalnych nowa podstawa programowa, która wzmacnia edukację ekonomiczną i edukację na rzecz przedsiębiorczości: przedmiot podstawy przedsiębiorczości będzie realizowany tylko w zakresie podstawowym w klasach pierwszych; dodatkowo zostaje wprowadzony nowy przedmiot uzupełniający ekonomia w praktyce. Jest to odpowiedź na potrzeby gospodarki i rynku pracy, gdzie wysoko ceni się postawy i umiejętności przedsiębiorcze. Zmiana ta realizuje także zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

9 Edukacja ekonomiczna a kompetencje kluczowe Praktyczna edukacja ekonomiczna: łączy wiedzę, umiejętności i postawy, rozwija kompetencje inicjatywności i przedsiębiorczości, niezbędne do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia. Cele kształcenia przedmiotu ekonomia w praktyce: kształtowanie postaw i zachowań przedsiębiorczych nabycie przez ucznia umiejętności przeprowadzania przedsięwzięcia: od pomysłu, przez planowanie, realizację, aż do prezentacji i analizy rezultatów. W ramach przedmiotu uczniowie mogą np. prowadzić wirtualną firmę uczniowską, brać udział w symulacyjnych grach ekonomicznych, przeprowadzać analizę wybranego rynku lub realizować inne projekty o charakterze ekonomicznym. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

10 Cele Projektu Umożliwienie nauczycielom nauczania w szkole ponadgimnazjalnej przedmiotu ekonomia w praktyce. Stworzenie uczniom i nauczycielom warunków do kształtowania kompetencji inicjatywności i przedsiębiorczości. Cele te realizowane będą poprzez: Stworzenie innowacyjnego programu nauczania oraz nowoczesnej obudowy dydaktycznej. Systematyczne wsparcie merytoryczne i metodyczne nauczycieli przygotowujące do realizacji programu nauczania. Pilotaż programu nauczania – przy udziale ekspertów metodycznych i ekonomicznych - w 10 szkołach w całej Polsce. Upowszechnianie efektów Projektu. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

11 Etapy Projektu ETAP PROJEKTUDZIAŁANIAOSOBY ZAANGAŻOWANETERMINY Etap 1. Opracowanie programu nauczania i obudowy dydaktycznej Wypracowanie koncepcji programu nauczania i konsultacje ekspertów eksperci, autorzyXII.2012-V.2013 Opracowanie programu nauczaniaeksperci, autorzyII.2013-VII.2013 Przygotowanie obudowy dydaktycznejeksperci, autorzy, recenzenciIII.2012-XII.2013 Ewaluacja obudowy dydaktycznejewaluatorVI.2013 Etap 2. Przygotowanie uczestników do wdrażania programu nauczania Rekrutacja uczestnikówdyrektor szkoły, nauczycieleII.2013-IV.2013 Spotkanie informacyjnedyrektor szkoły, nauczycieleVI.2013 Kurs e-learningowy dla nauczycieli wdrażających program nauczania nauczyciele, eksperci ekonomiczni, mentorzy X-XII.2013 Szkolenie wspierające dla nauczycieli wdrażających program nauczania nauczyciele, eksperci ekonomiczni, trenerzy I.2014 Etap 3. Wdrażanie programu nauczania - pilotaż Realizacja zajęć z uczniaminauczyciele i uczniowieI./II.2014-VI.2014 Konsultacje metodycznementorzyI./II.2014-VI.2014 Konsultacje merytoryczneeksperci ekonomiczniX.2013-VI.2014 Opracowywanie zadań przez nauczycielinauczycieleI./II.2014-VI.2014 Realizacja projektów uczniowskichnauczyciele i uczniowieI./II.2014-VI.2014 Ewaluacja wdrażania programu nauczaniaewaluator, nauczyciele i uczniowie VI.2014-VIII.2014 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

12 Koncepcja programu nauczania Program nauczania ma stworzyć uczniom możliwość wykorzystanie zagadnień ekonomicznych w praktycznych działaniach oraz bliskim im środowisku. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

13 Koncepcja programu nauczania Moja firma, Moja e-firma – uczniowie będą analizować rynek i zakładać oraz prowadzić firmę. Mój NGO-s – uczniowie będą pozyskiwać fundusze na rozwiązanie wybranego problemu lokalnego. Moja pierwsza praca, Moja pierwsza e-praca – uczniowie będą planować swoją karierę zawodową. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

14 Koncepcja programu nauczania - metody Podstawową metodą pracy podczas zajęć będzie projekt edukacyjny, który wspiera rozwój umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji o charakterze ekonomicznym, współpracy i współdziałania. Umiejętności te, jako integralny komponent kompetencji kluczowych, stanowić będą dla uczniów wsparcie w ich indywidualnym życiu prywatnym i społecznym, a także – w przyszłości – w ich miejscu pracy. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

15 Koncepcja obudowy dydaktycznej – ogólne założenia Zajęcia ekonomii w praktyce mają wprowadzać uczniów w realia funkcjonowania gospodarki oraz sprzyjać przygotowaniu ich do realizacji przedsięwzięcia o charakterze ekonomicznym. Dla nauczycieli przygotujemy: Program nauczania Poradnik metodyczny Propozycje scenariuszy (tradycyjnych i typu lekcja odwrócona ) lekcji z kartami pracy, materiałami merytorycznymi, wskazówkami metodycznymi, kryteriami oceniania itp. Propozycje pojedynczych zadań (tradycyjnych i wykorzystujących nowe technologie) Dla uczniów przygotujemy: Metodniki do realizacji zespołowego przedsięwzięcia o charakterze ekonomicznym oraz indywidualnego planowania własnej kariery zawodowej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

16 Młodzi Przedsiębiorczy – program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej Dziękuję za uwagę Sylwia Żmijewska-Kwiręg Koordynatorka projektu (22) , w. 109 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Pobierz ppt "Młodzi Przedsiębiorczy – program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej Program edukacji ekonomicznej realizowany od 1 grudnia 2012 do."

Podobne prezentacje


Reklamy Google