Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy"— Zapis prezentacji:

1 Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014
Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy *** wdrażanie w Polsce 29 kwietnia 2014

2 Na jakim jesteśmy etapie?
2011: Memorandum of Understanding 2012: tworzenie programów, negocjowanie warunków umów i wdrażanie pierwszych zatwierdzonych programów - nabory; inauguracja II edycji funduszy norweskich i EOG 2013, 2014: nabory wniosków i wdrażanie

3 Mechanizmy Finansowe 2009-2014 ostatnie nabory wniosków
nr programu nazwa programu (zakres naboru) alokacja na nabór (EUR) uprawnieni wnioskodawcy termin składania aplikacji PL10 Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (rozwój polskich uczelni) Fundacja Rozwoju Systemów Edukacji 5 mln polskie uczelnie wyższe do 27 maja 2014 r. PL18 Innowacje w zakresie zielonych technologii (poprawa wpływu przedsiębiorstw na środowisko) Innovation Norway ponad 17,7 mln małe i średnie przedsiębiorstwa do 28 maja 2014 r. PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu (miękkie projekty zdrowotne dot. profilaktyki i strategii zdrowotnych) Ministerstwo Zdrowia niemal 15,5 mln 156 powiatów do 2 czerwca 2014 r. PL05 Obywatele dla Demokracji (projekty tematyczne) Fundacja im. S.Batorego 8 mln organizacje pozarządowe 01.09 – (komponent mobilnościowy) 1,6 mln polskie uczelnie wyższe posiadające Kartę Uczelni Erasmusa (EUC) 2015

4 Kto jest kim? Beneficjenci & instytucje partnerskie w ramach projektów
* Operator Programu & Arts Council Norway Krajowy Punkt Kontaktowy Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Biuro Mechanizmów Finansowych Darczyńcy: Norwegia, Islandia, Lichtenstein (Komitet Mechanizmów Finansowych)

5 Wybrane obowiązki Operatora Programu
zagwarantowanie jakości wdrażanego programu oraz weryfikacja postępów projektów w osiąganiu oczekiwanych rezultatów, między innymi poprzez przeglądy lub weryfikacje projektów na miejscu realizacji; weryfikacja rezultatów projektu oraz wydatków zadeklarowanych przez beneficjentów pod kątem ich faktycznego poniesienia oraz zgodności z ramami prawnymi; opracowywanie i przedkładanie Finansowych raportów okresowych dla Programu (wniosków o płatność), raportów rocznych dla Programu, raportu końcowego dla Programu; zapewnienie promocji Programu zgodnie z Wytycznymi w sprawie informacji i promocji; udzielanie w rozsądnym terminie wszelkich informacji na temat Programu oraz realizowanych projektów na żądanie KPK oraz KMF.

6 Ramy prawne Regulacje w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG
Informacje dotyczące zasad wdrażania programów/projektów w ramach MF EOG i NMF znajdują się w dokumencie: Regulacje w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009 – 2014 Szczegółowe informacje dot. kwalifikowalności wydatków w projektach zostały opracowane przez Operatora Programu.

7 Monitoring (1) W celu monitorowania realizacji i stopnia zaawansowania wdrażania Programu Operacyjnego/projektów, przeprowadzane będą kontrole. Uprawnione służby po stronie polskiej: Krajowy Punkt Kontaktowy. Operator Programu. Instytucja Audytu lub inna upoważniona przez nią instytucja krajowa. Uprawnione służby ze strony darczyńców: Komitet Mechanizmu Finansowego EOG lub jednostka upoważniona do działania w jego imieniu. Komisja Audytorów EFTA i/lub Biuro Norweskiego Audytora Generalnego.

8 Monitoring (2) KPK może przeprowadzać kontrolę planową,
po zakończeniu realizacji programu lub projektu, a także kontrole doraźne. O kontroli przeprowadzanej w ramach planu, Operator Programu i beneficjent zawiadamiani są najpóźniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia. UWAGA: terminu tego nie stosuje się w przypadku kontroli doraźnej. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie Operatora Programu / beneficjenta lub w miejscu realizacji programu / projektu. Kontrole i audyty mogą być przeprowadzane przez cały okres realizacji programu / projektu, a także po ich zakończeniu.

9 Informacja i promocja (1)
Obowiązkiem beneficjenta jest promowanie Mechanizmu Finansowego oraz zapewnienie przejrzystości otrzymywanego wsparcia. Beneficjent informuje o programie i funduszach EOG jak najszersze grono odbiorców na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, włączając właściwych interesariuszy, a także instytucje zaangażowane we wdrażanie funduszy w Polsce. Partner oraz instytucje współpracujące powinny być zaangażowane w promocję projektu/programu w swoim kraju.

10 Informacja i promocja (2)
Działania informacyjno-promocyjne realizowane są zgodnie z Planem Promocji, mając na uwadze dotarcie do jak największej liczby odbiorców. Wszelkie materiały informacyjne i promocyjne powinny być zgodne z Podręcznikiem Komunikacji i Identyfikacji Wizualnej. Podręcznik określa szczegółowe wymogi techniczne w zakresie stosowania logotypów, tablic informacyjnych i pamiątkowych, plakatów, publikacji, stron internetowych oraz materiałów audiowizualnych. Wszelkie wydarzenia związane z projektem powinny być opatrzone odpowiednią tablicą informacyjną.

11 Regulacje/wytyczne/informacje strona internetowa KPK poświęcona II edycji funduszy norweskich i EOG

12 Krajowy Punkt Kontaktowy
Natalia Kempa-Paplińska tel. (22) Krajowy Punkt Kontaktowy dyrektor Michał Ziętara z-ca dyrektora Małgorzata Zalewska Departament Programów Pomocowych Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ul. Wspólna 2/4 Warszawa


Pobierz ppt "Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google