Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Systemowy „lepszy Start” II edycja 2009

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Systemowy „lepszy Start” II edycja 2009"— Zapis prezentacji:

1 Projekt Systemowy „lepszy Start” II edycja 2009
Realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce * Wanda Emilia Szymańska Dyrektor PCPR Ostrołęka, 7 grudnia 2009 rok

2 Projekt Systemowy „Lepszy Start”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”. Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”. Poddziałanie „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Beneficjentem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce. Uczestnikami projektu są– wychowankowie opuszczający rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności z terenu powiatu ostrołęckiego wraz z opiekunami w łącznej liczbie 46 osób + 25 opiekunów

3 Perspektywa czasowa realizacji Projektu
2008 – 2013 – umowa ramowa. Aneksowana co roku, po rozliczeniu realizacji za rok poprzedni i złożeniu kolejnego wniosku na rok następny. PCPR w Ostrołęce zrealizowało do tej pory: I edycję projektu – w okresie – rok, II edycję – w okresie rok – obecnie na etapie zakończenia

4 Cel projektu Cel główny: poprawa funkcjonowania w życiu społecznym pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz osób niepełnosprawnych z terenu powiatu ostrołęckiego Cele szczegółowe: poprawa warunków bytowych, sytuacji mieszkaniowej i materialnej, podnoszenie kwalifikacji i zdobycie nowych umiejętności zawodowych, zwiększenie poziomu samooceny i zaufania we własne siły, zwiększenie umiejętności efektywnego poszukiwania pracy, poprawa sytuacji zdrowotnej , poprawa integracji społecznej Projekt wpisuje się w cele i założenia Priorytetu VII POKL i dotyczy wielostronnych działań zmierzających do poprawy sytuacji edukacyjnej, zawodowej, bytowej i społecznej wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz osób niepełnosprawnych.

5 Zadania realizowane w Projekcie:
Zadanie 1 – Aktywna integracja, Zadanie 2 – Praca socjalna, Zadanie 3 – Zasiłki i pomoc w naturze, Zadanie 4 – Działania o charakterze środowiskowym, Zadanie 5 – Zarządzanie projektem, Zadanie 6 – Promocja projektu

6 Zadanie 1 - Aktywna integracja
indywidualna i grupowa pomoc psychologiczna, indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe, warsztaty umiejętności i kompetencji społecznych, połączone z wycieczką krajoznawczą, badania lekarskie dopuszczające do odbycia kursu zawodowego, kursy i szkolenia zawodowe, dofinansowanie lub sfinansowanie nauki na poziomie ponadgimnazjalnym i wyższym, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej, pomoc związana z poprawą sytuacji mieszkaniowej (opłata za akademik, internat), ćwiczenia fizyczne usprawniające psychoruchowo, turnus rehabilitacyjny z programem sportowo– integracyjnym, wycieczka edukacyjno-poznawcza.

7 indywidualna i grupowa pomoc psychologa
Każdy z 46 BO skorzystał z 5 h indywidualnych i grupowych spotkań z psychologiem: 21 wychowanków – łącznie 105 h, 25 niepełnosprawnych – łącznie 125 h. PCPR współpracowało w tym zakresie z dwoma psychologami Panią Anną Skórską-Prytulak oraz Panią Katarzyną Ładą.

8 Doradztwo Zawodowe Każdy z 46 uczestników skorzystał z doradztwa zawodowego w formie indywidualnej lub grupowej: 21 wychowanków – łącznie 63 h, 25 niepełnosprawnych – łącznie 70 PCPR w tym zakresie współpracowało z doradcą zawodowym Panią Marzeną Makowiecką

9 warsztaty umiejętności i kompetencji społecznych
W sierpniu br. odbyły się w Zakopanem "Warsztaty umiejętności i kompetencji społecznych". W szkoleniu wzięło udział 20 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Zakres tematyczny warsztatów : przygotowanie do życia w rodzinie trening kompetencji społecznych i poruszania się po rynku pracy. Uczestnicy zdobyli wiedze z zakresu: autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej, zarządzania własnym budżetem. Trener – Pani Małgorzata Apolinarska – psycholog, pedagog – Uniwersytet Warszawski

10 Dodatkowe Atrakcje Warsztatów
Oprócz zajęć warsztatowych dla wychowanków przygotowane były liczne atrakcje: wycieczka kolejką na Gubałówkę, pobyt na basenie termalnym, spacery po Krupówkach, zwiedzanie zabytków kultury zakopiańskiej: kościół na Krzeptówkach, Bachledówka, Jarzczurówka, w drodze powrotnej uczestnicy zwiedzili Kraków - Rynek Starego Miasta oraz Wawel.

11 Kursy zawodowe W ramach projektu zrealizowano 14 kursów kwalifikacyjnych łącznie dla 34 osób, w tym 21 wychowanków oraz 13 osób niepełnosprawnych. Kurs wakacyjny języka angielskiego - 1 osoba Kurs obsługi komputera - 2 osoby Kurs kosmetyczny w zakresie makijażu i wizażu - 1 osoba Kurs kosmetyczny w zakresie stylizacji paznokci - 1 osoba Kurs na prawo jazdy kat. B - 3 osoby Kurs na prawo jazdy kat. C - 2 osoby Kurs na prawo jazdy kat. C+E - 2 osoby Kurs kierowców wózków jezdniowych - 1 os.

12 Kursy Zawodowe Kurs "Gospodarz terenów zielonych z florystyką" dla osób niepełnosprawnych osób Szkolenie operatorów koparko-ładowarki kl. III - 2 osoby Kurs higieniczno-sanitarny z obsługą kasy fiskalnej - 3 osoby Kurs nowoczesny handlowiec z umiejętnością obsługi kasy fiskalnej, komputera i blokiem sanepid - 3 osoby Kurs księgowości małych i średnich podmiotów gospodarczych z obsługą komputera - 1 osoba Kurs pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera i urządzeń biurowych - 2 osoby

13 Sfinansowanie lub dofinansowanie do nauki na poziomie ponadgimnazjalnym i wyższym
Dofinansowanie czesnego na studia – 5 wychowanków, Sfinansowanie nauki na poziomie ponadgimnazjalnym – 1 wychowanek Łączne wsparcie wyniosło – zł

14 Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej
8 wychowanków, zakupiono meble, artykuły gospodarstwa domowego, sprzęt AGD, łączna pomoc wyniosła zł,

15 poprawa sytuacji mieszkaniowej
opłata za akademik, internat, stancję, mieszkanie chronione: pomoc w formie świadczenia pieniężnego, refundującego poniesione koszty otrzymało 5 wychowanków na łączną kwotę zł.

16 Ćwiczenia fizyczne usprawniające psychoruchowo
4 wyjazdy do parków wodnych: dla wychowanków zorganizowano 1 wyjazd do Aquaparku „Termy Medical Warmia Park” w Pluskach k/Olsztyna, dla niepełnosprawnych uczestników projektu – 3 wyjazdy do Parku Wodnego Tropikana w Mikołajkach z udziałem rehabilitanta.

17 Turnus rehabilitacyjny
W sierpniu br. niepełnosprawni uczestnicy projektu uczestniczyli w turnusie rehabilitacyjnym w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym "Natalia" w Niechorzu (zachodniopomorskie). udział wzięło 25 osób niepełnosprawnych oraz 25 opiekunów, trzy zabiegi rehabilitacyjne dziennie, program rekreacyjno-sportowy. Turnus finansowany był w części ze środków PFRON

18 Dodatkowe Atrakcje Turnusu
program rekreacyjno-sportowy organizowany przez animatora kultury: zajęcia integracyjno-rozwojowe przy muzyce, gry, konkursy, ogniska, grill, wieczorki taneczne liczne wycieczki piesze do pobliskich miejscowości: Trzęsacza, Pustkowa, wycieczka poznawczo-krajoznawcza do Świnoujścia i Międzyzdrojów: zwiedzano molo, promenadę gwiazda, muzeum przyrodnicze, gabinet figur woskowych jeziorko turkusowe Niewątpliwą atrakcja dla uczestników była możliwość codziennego plażowania i kąpieli w morzu, gdyż przez całe dwa tygodnie turnusu była piękna, bardzo ciepła i słoneczna pogoda.

19 Wycieczka edukacyjno - poznawcza
W listopadzie br. zorganizowana została wycieczka do Warszawy dla niepełnosprawnych uczestników projektu. Warsztat bębniarski w kinie IMAX, Seans filmowy 3D „Wigilijna opowieść”, Taras widokowy w Pałacu Kultury i Nauki, Wystawa interaktywna „Nasza Ziemia”, Zwiedzanie zakładu pracy chronionej – Zakład Opakowań w Różanie Pana Waldemara Gnatowskiego

20 Zadanie 2 – praca socjalna
utworzenie 2 dodatkowych stanowisk pracy i wyposażenie w niezbędny sprzęt biurowy i narzędzia, zatrudnienie 2 dodatkowych pracowników: pracownika socjalnego ds. usamodzielnienia wychowanków, pracownika socjalnego ds. doradztwa osób niepełnosprawnych przygotowanie i realizacja 21 indywidualnych programów usamodzielnienia i aneksów do programów usamodzielnienia przygotowanie i realizacja 12 umów w ramach PAL i 13 kontraktów z osobami niepełnosprawnymi stała praca socjalna z wychowankami i osobami niepełnosprawnymi w okresie realizacji Projektu.

21 Zadanie 3 - Zasiłki i pomoc w naturze
W okresie styczeń - grudzień 2009 roku wychowankowie korzystali z comiesięcznej pomocy z tytułu kontynuowania nauki w formie świadczenia pieniężnego w wysokości 30% kwoty „podstawy” określonej ustawą o pomocy społecznej, tj. 494,10 zł z pomocy skorzystało 21 wychowanków, łączne wydatki projektu na ten cel stanowiły zł.

22 Zadanie 4 – Działania o charakterze Środowiskowym
Spotkanie integracyjne podczas Warsztatów Etnograficznych "Ginące Zawody„ w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle. Łącznie 77 osób, w tym 46 uczestników projektu uczestniczyło w pokazach i warsztatach realizowanych przez kurpiowskich twórców ludowych. Zapoznano się z różnymi dziedzinami sztuki kurpiowskiej, w tym: z plastyką obrzędową (wytwarzaniem wycinanki kurpiowskiej, kwiatów z bibuły, pisanek, "kiercy", "byśków", "nowych latek"), hafciarstwem i koronkarstwem, rzeźbiarstwem, tkactwem i wyrobem lnu, plecionkarstwem, garncarstwem, wypiekaniem chleba i wyrobem masła oraz muzyką i tańcem kurpiowskim. Zorganizowany został konkurs dla uczestników projektu. Każdy uczestnik miał możliwość złożenia do konkursu własnej pracy, zgodnej z dziedziną prezentowaną na warsztatach i wykonanej pod nadzorem twórcy ludowego. Przyznano 6 nagród oraz 16 wyróżnień. W trakcie spotkania zorganizowano ognisko i ciepły posiłek.

23 Zadanie 5 - Zarządzanie projektem
Zarządzanie, organizacja i koordynacja działań, podział zadań, monitoring, kontrola. zarządzanie – Dyrektor PCPR koordynator projektu – usługa, Zatrudnienie specjalistów. 2 psychologów doradca zawodowy, pracownik ds. zamówień publicznych – usługa, radca prawny – usługa Obsługa merytoryczna, administracyjna i techniczna. pracownik socjalny – 3 osoby w tym 2 pracownik nowozatrudniony, pracownika ds. rehabilitacji społecznej pracownik kancelaryjny, webmaster – opracowanie i utrzymanie strony internetowej – usługa Obsługa finansowo-księgowa i sprawozdawczość. główna księgowa, pracownik ds. płacowych, pracownik ds. rozliczeń finansowych - usługa,

24 Zadanie 6 - Promocja projektu
Przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych, Promocja i reklama w lokalnych mediach, Publikacja informacji na stronie internetowej powiatu w zakładce Organizacja spotkania promującego projekt

25 Osiągnięte rezultaty podpisanie programów i aneksów do indywidualnych programów usamodzielnienia z 21 wychowankami, podpisanie umów z 12 niepełnosprawnymi uczestnikami projektu w ramach realizacji PAL, podpisanie kontraktów z 13 niepełnosprawnymi uczestnikami projektu, udział 20 wychowanków w zajęciach warsztatowych w ramach warsztatów umiejętności i kompetencji społecznych - łącznie 20 h zajęć, udział 21 wychowanków i 25 os. niepełnosprawnych w indywidualnych konsultacjach psychologicznych, każdy BO 5 h, łącznie 230 h konsultacji, udział 21 wychowanków i 25 os. niepełnosprawnych w indywidualnych lub grupowych zajęciach doradztwa zawodowego, łącznie 133 h zajęć, udział 25 os. niepełnosprawnych i ich 25 opiekunów w turnusie rehabilitacyjnym,

26 Osiągnięte rezultaty uzyskanie przez 8 BO zaświadczeń lekarskich dopuszczających do zdobycia kursu prawa jazdy, ukończenie przez 21 wychowanków i 13 niepełnosprawnych uczestników projektu kursów zawodowych (różne), sfinansowanie 1 wychowankowi zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym, dofinansowanie 5 wychowankom kształcenia na poziomie wyższym, przekazanie 21 wychowankom pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, przekazanie 8 wychowankom pomocy w formie rzeczowej na zagospodarowanie dla osób usamodzielnianych, przekazanie 5 BO pomocy na poprawę warunków mieszkaniowych, w formie opłaty za akademik, internat, mieszkanie chronione, udział 46 BO w zajęciach fizycznych usprawniających psychoruchowo w formie wyjazdów na basen, w tym 21 wychowanków , 25 os. niepełnosprawnych wraz z opiekunami,

27 Cross-financing W ramach projektu dokonano zakupów inwestycyjnych, niezbędnych do realizacji zadań: wyposażono stanowisko nowozatrudnionego pracownika ds. doradztwa osób niepełnosprawnych w biurko, krzesło obrotowe, szafy aktowe metalowe, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem Office, urządzenie wielofunkcyjne (skaner, drukarka, kopiarka, fax) oraz niszczarkę do dokumentów. do celów promocyjnych zakupiono kamerę cyfrową, do celów realizacji rozliczeń finansowych zakupiono laptopa z oprogramowaniem Office, pomoc unijna w tym zakresie wyniosła zł.

28 Realizacja finansowa Kategorie kosztów Kwota (w zł) Koszty ogółem:
,02 Koszty bezpośrednie: ,13 Zadanie 1: aktywna integracja ,00 Zadanie 2: praca socjalna: ,00 Zadanie 3: zasiłki i pomoc w naturze: 57 238,13 Zadanie 4: działania o charakterze środowiskowym: 5 604,00 Zadanie 5: zarządzanie projektem: 65 900,00 Zadanie 6: promocja projektu: 26 329,00 Koszty pośrednie (15,08%): 68 793,89 Cross-finacing w kosztach ogółem (3,76%): 20 044,00 Wkład własny (10,5%): Dofinansowanie: ,89

29 Dziękuję za uwagę Wanda Emilia Szymańska Dyrektor PCPR w Ostrołęce
Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie Ostrołęka, ul. Szpitalna 2 tel Opracowanie: Maria Magdalena Ostrowska – Koordynator Projektu


Pobierz ppt "Projekt Systemowy „lepszy Start” II edycja 2009"

Podobne prezentacje


Reklamy Google