Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Priorytet VII-Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. Poddziałanie – 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Priorytet VII-Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. Poddziałanie – 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie."— Zapis prezentacji:

1

2 Priorytet VII-Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. Poddziałanie – 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

3 TYTUŁ PROJEKTU-,, Aktywna integracja społeczna i zawodowa w powiecie mławskim

4 Biuro projektu znajduje się w Mławie przy ul. Reymonta 4

5 1. Urszula Krajewska – Dyrektor PCPR - koordynator 2. Agnieszka Jankowska – asystent koordynatora 3. Joanna Kłobuszewska – specjalista pracy socjalnej 4. Barbara Niedziela – specjalista pracy socjalnej 5. Michał Kowalski – doradca ds. osób niepełnosprawnych 6. Iwona Wiśniewska – pracownik socjalny 7. Barbara Chmielińska – specjalista ds. rozliczeń finansowych 8. Sylwia Epa – księgowa 9. Małgorzata Pytkowska – pracownik ds. kadr i płac 10. Jan Łukasik – specjalista ds. informacji i promocji 11. Opiekunowie osób niepełnosprawnych – 3 osoby 12. Izabela Dąbrowska – pracownik administracyjno-biurowy 13. Jolanta Gołębiewska – specjalista ds. zamówień publicznych

6 Projekt systemowy AKTYWNA INTEGRACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA W POWIECIE MŁAWSKIM etap I – okres realizacji: 1 czerwca 2008r. do 31 grudnia 2008r. budżet projektu: 440 994,00 PLN 89,5% -środki Europejskiego Funduszu Społecznego, 10,5% - środki jednostki samorządu terytorialnego.

7 Projekt systemowy AKTYWNA INTEGRACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA W POWIECIE MŁAWSKIM etap I - okres realizacji: 1 maja 2009r. do 31 grudnia 2009r. budżet projektu: 834,232,00 PLN 1. środki Europejskiego Funduszu Społecznego: 746,637,00PLN 2. środki jednostki samorządu terytorialnego: 87,595,00PLN etap II - okres realizacji: 1 maja 2009r. do 31 grudnia 2009r. budżet projektu: 834,232,00 PLN 1. środki Europejskiego Funduszu Społecznego: 746 637,00PLN 2. środki jednostki samorządu terytorialnego: 87 595,00PLN

8 BENEFICJENCI PROJEKTU Osoby niepełnosprawne Osoby niepełnosprawne Wychowankowie rodzin zastępczych i różnego typu placówek Wychowankowie rodzin zastępczych i różnego typu placówek

9 Dla osób opuszczających rodziny zastępcze i różnego rodzaju placówki : - kurs prawa jazdy, operatora wózków widłowych - kurs języka angielskiego i francuskiego, - kurs komputerowy, - kurs kosmetyczny, -warsztaty stacjonarne i wyjazdowe.

10 Dla osób niepełnosprawnych zajęcia na krytej pływalni/ 2x miesiąc x 4 m-ce/. kurs komputerowy /120 godz./, 3 wyjazdy studyjne do Zakładów Pracy Chronionej zajęcia rehabilitacyjne /100godz./, Turnus rehabilitacyjny, Warsztaty stacjonarne i wyjazdowe z psychologiem i doradcą zawodowym. Warsztaty stacjonarne z radcą prawnym.

11

12 Władze lokalne Beneficjenci

13

14 Zadanie 1: Zarz ą dzanie projektem – 1 22 500,00 P LN Zadanie 2: Promocja Projektu – 70 130,00 PLN Zadanie 3: – Praca socjalna - 105 107,00 PLN Zadanie 4: Aktywna integracja – 382 000,00 PLN Zadanie 5: Zasi ł ki i pomoc w naturze – 87 595 PLN Zadanie 6: Działania o charakterze środowiskowym - 19 300 PLN ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

15 Cele projektu: Celem ogólnym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 58 osób niepełnosprawnych oraz 30 wychowanek i wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i różnego typu placówki. Cele szczegółowe: zwiększenie kwalifikacji zawodowych zwiększenie motywacji do poszukiwania pracy zwiększenie samooceny w znacznym stopniu, poprawa stanu psychofizycznego, zwiększenie zdolności komunikacyjnych Wzmocnienie potrzeb samorozwoju; Zwiększenie wiedzy na temat możliwości poszukiwania pracy i wykorzystania informacji o szkoleniach, kursach, ofertach pracy oraz poruszania się po rynku pracy; Wzrost aktywności społecznej;

16 Narzędzia realizacji projektu systemowego: kontrakt socjalny; indywidualny program usamodzielnienia; wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

17 Narzędzia realizacji projektu Kontrakt socjalny – jest pisemną umową pomiędzy osobą korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej a pracownikiem socjalnym, mającą na celu określenie sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, umożliwienia aktywizacji społeczno – zawodowej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Podstawą prawną realizacji kontraktu socjalnego jest art.. 108 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej. Kontrakt socjalny przewiduje wzajemne zobowiązania stron. Formułowanie zobowiązań powinna poprzedzić wnikliwa diagnoza środowiska. Uwzględnić należy możliwości, potrzeby i ograniczenia klienta (ale też pracownika socjalnego). To pozwoli na sformułowanie celów (główny i szczegółowe) oraz działań jakie należy podjąć, aby zakładane cele osiągnąć. Niezwykle istotne jest, aby określone w kontrakcie cele były celami klienta, aby były możliwe do zrealizowania. W realizacji kontraktu socjalnego w projekcie systemowym można zastosować: - Zasiłki i pomocy w naturze, - Pracę socjalną, - prace społecznie użyteczne, - instrumenty aktywnej integracji ( co najmniej trzy), - Działania o charakterze integracyjnym, - Dodatkowe wsparcie,

18 Narzędzia realizacji projektu – Wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych Działanie na rzecz integracji społecznej i zawodowej obejmują zadania mające na celu: Wsparcie osoby niepełnosprawnej w podejmowaniu aktywizacji zawodowej i integracji społecznej; W ramach wsparcia działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych przewiduje się możliwość zastosowania: - Środowiskowej pracy socjalnej; - Instrumentów aktywnej integracji; - Działań o charakterze środowiskowym; - Innych działań o charakterze integracyjnym.

19 W ramach realizacji kontraktów socjalnych oraz przy wsparciu działań na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, można stosować i finansować zestaw instrumentów o charakterze aktywizacyjnym, mających doprowadzić do przywrócenia osób wykluczonych na rynek pracy oraz do ich integracji ze społeczeństwem, poprzez przywrócenie im zdolności lub możliwości zatrudnienia, uzyskanie wsparcia dochodowego oraz wyeliminowanie przeszkód napotykanych przez osoby i rodziny w procesie dostępu do praw i usług społecznych, a przez to wspierających ich powrót do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Zestaw ten nazywa się – instrumentami aktywnej integracji. Instrumenty aktywnej integracji podzielone są na cztery grupy: Instrumenty aktywizacji zawodowej; Instrumenty aktywizacji edukacyjnej; Instrumenty aktywizacji zdrowotnej; Instrumenty aktywizacji społecznej

20 - organizacja i dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego dla 57 osób, zorganizowanie przewozu osób na i z turnusów; - organizacja i sfinansowanie warsztatów terapeutycznych dla 30 osób. Warsztaty wyjazdowe wpłynęły na poprawę stanu psychofizycznego osób niepełnosprawnych oraz na lepszą integrację grupy; - organizacja i sfinansowanie warsztatów stacjonarnych dla 28 osób; - sfinansowanie kursu języka angielskiego dla 7 osób; - sfinansowanie kursu obsługi kasy fiskalnej dla 6 osób; - sfinansowanie kursu kosmetycznego dla 11 osób; - sfinansowanie kursu prawa jazdy dla 5 osób; - sfinansowanie kursu pracownika administracyjno-biurowego dla 4 osób; - sfinansowanie kursu opiekunki dziecięcej i dla osób starszych dla 5 osób.

21 -wyjazd terapeutyczny dla 21 osób, - warsztaty stacjonarne, -sfinansowanie kursu obsługi kasy fiskalnej dla 4 osób, - sfinansowanie kursu kosmetycznego dla 4 osób, - sfinansowanie kursu prawa jazdy dla 17 osób, - sfinansowanie kursu operatora wózków jezdniowych dla 2 osób, - sfinansowanie kursu pracownika administracyjno- biurowego dla 1 osoby, - sfinansowanie 13 osobom pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej,

22 zorganizowanie i sfinansowanie poradnictwa specjalistycznego w formie indywidualnych porad Impreza integracyjna

23

24

25 W dniach 02-17 lipca 15 osób brało udział w szkoleniu zorganizowanym przez PCPR pt.,,Kurs kosmetyczny". Zajęcia prowadziła firma z Warszawy Akademia Zdrowia. Uczestniczki kursu oprócz zdobycia nowych umiejętności zawarły nowe znajomości. Grupa wykazała się wielką aktywnością, zaangażowaniem oraz wykazała wielką wolę wzajemnej integracji. Z anonimowych ankiet, które wypełniła grupa wynika, że kurs spełnił ich oczekiwania. Dzięki szkoleniu zdobyli wymaganą wiedzę i niezbędne umiejętności a zarazem zostali odpowiednio przygotowani, aby zmierzyć się z każdym zawodowym wyzwaniem

26 Uczestniczyło 11 osób niepełnosprawnych

27

28

29

30 W dniach 03-10.08.2009r odbywały się,,warsztaty stacjonarne dla 30 wychowanek i wychowanków rodzin zastępczych i różnego typu placówek w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych umożliwiających powrót do życia społecznego, w tym na rynek pracy i aktywizację zawodową". warsztaty dla osób niepełnosprawnych odbędą się w miesiącu październiku. Weźmie w nich udział 28 osób niepełnosprawnych.

31 W dniach 20-25 lipca 21 osobowa grupa wychowanek i wychowanków z rodzin zstępczych oraz różnego typu placówek przebywała w Stegnie w ORW,,Bałtyk" na warsztatach terapeutycznych z psychologiem, socjoterapeutą i pedagogiem. Warsztaty wpłynęły pozytywnie na poprawę stanu psychofizycznego wszystkich uczestników. Natomiast od 21 września 30 osób niepełnosprawnych wyjedzie na warsztaty z psychologiem i doradcą zawodowym do Ciechocinka.

32 57 osób niepełnosprawnych przebywało na turnusach rehabilitacyjnych

33 6 osób niepełnosprawnych 4 osoby z rodzin zastępczych i placówek

34 4 osoby niepełnosprawne 1 wychowanka placówki

35 3 osoby niepełnosprawne 2 osoby z rodzin zastępczych

36 16 osób niepełnosprawnych

37

38

39

40 Trudno jest nie tylko beneficjentowi projektu, ale także jego uczestnikom.

41 Realizacja projektu wymaga i wielkiego zaangażowania, nakładu pracy, odpowiedzialności, zdyscyplinowania tak od pracowników PCPR, jak i od osób w nim uczestniczących. Bo to przecież dla nich, ale i z nimi projekt realizujemy. Czy warto ? Przedstawione Państwu rezultaty kilku- miesięcznej pracy, są odpowiedzią na to pytanie. Tak warto było – bo wszyscy wiemy, że nie tylko w sferze życia społecznego, ale i gospodarczego – nie ma trudniejszej, a jednocześnie najefektywniejszej inwestycji, od inwestycji w CZŁOWIEKA Realizacja projektu wymaga i wielkiego zaangażowania, nakładu pracy, odpowiedzialności, zdyscyplinowania tak od pracowników PCPR, jak i od osób w nim uczestniczących. Bo to przecież dla nich, ale i z nimi projekt realizujemy. Czy warto ? Przedstawione Państwu rezultaty kilku- miesięcznej pracy, są odpowiedzią na to pytanie. Tak warto było – bo wszyscy wiemy, że nie tylko w sferze życia społecznego, ale i gospodarczego – nie ma trudniejszej, a jednocześnie najefektywniejszej inwestycji, od inwestycji w CZŁOWIEKA

42 Nasz Samorząd stwarza równe szanse osobom niepełnosprawnym, ponieważ podejmowane są działania na rzecz osób niepełnosprawnych, mimo możliwości uwzględniania w projektach innych beneficjentów.

43 Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczą w realizacji projektu systemowego w 2009 r. Dyrekcja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie i Zespół Projektowy Dziękuję za uwagę!!!


Pobierz ppt "Priorytet VII-Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. Poddziałanie – 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google