Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Małe projekty Szkolenie beneficjentów 28 marca 2014 r. Wstęp – podstawowe informacje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Małe projekty Szkolenie beneficjentów 28 marca 2014 r. Wstęp – podstawowe informacje."— Zapis prezentacji:

1 Małe projekty Szkolenie beneficjentów 28 marca 2014 r. Wstęp – podstawowe informacje

2 PROW 2007-2013 Oś 3 Jakość Życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej: - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - Odnowa i rozwój wsi Oś 4 Leader: - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Wdrażanie projektów współpracy - Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja

3 Oś 4 Leader: - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - Odnowa i rozwój wsi - Małe projekty

4 …nieduże przedsięwzięcia (projekty) mieszkańców/podmiotów z obszarów wiejskich, które mogą dostać dofinansowanie za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania – organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; oś 4 Leader); …projekty, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - Odnowa i rozwój wsi Małe projekty to:

5 LIMITY POMOCY W MAŁYCH PROJEKTACH Forma pomocy: refundacja poniesionych kosztów kwalifikowalnych małego projektu: Refundacja wynosi nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowalnych projektu (przedsięwzięcia), Dofinansowanie: nie więcej niż 50 tys. zł na jedną operację (projekt),

6 WARUNKI Limit pomocy na beneficjenta: 200 tys. zł. Beneficjenci działań Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – 50 tys. zł. Projekt będzie realizowany w omówionym zakresie. Całkowity planowany koszt małego projektu: co najmniej 4,5 tys. zł i nie więcej niż 100 tys. zł. Dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi maksymalna wysokość jednorazowej pomocy wynosi 25 tys. zł

7 Beneficjenci działania Odnowa i rozwój wsi a Małe projekty Małe projekty to projekty, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi Możliwość skorzystania z działania Odnowa i rozwój wsi w Osi 3 jest warunkowana m.in. istnieniem dla Planu Odnowy Miejscowości dla miejscowości realizacji projektu. W przypadku braku POM dla danej miejscowości beneficjent może skorzystać z działania Odnowa i rozwój wsi, zawartego w Osi 4 PROW lub z Małych projektów. Zgodnie z interpretacją MRiRW z 23.12.2013 r. – projekt, który nie został ujęty w POM, może zostać dofinansowany do kwoty 50.000 zł w ramach Małych Projektów.

8 Pomoc może być przyznana, jeżeli mały projekt: 1) Nie będzie finansowany z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania: - z Funduszu Kościelnego - ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego 2) Będzie realizowany w nie więcej niż dwóch etapach, jego zakończenie i złożenie wniosku o płatność ostateczną będącą refundacją kosztów kwalifikowanych wypłacaną po zrealizowaniu całego małego projektu nastąpi w terminie 2 lat od zawarcia umowy przyznania pomocy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2014; 3) Płatność ostateczna obejmować będzie nie mniej niż 25% łącznej planowanej kwoty pomocy.

9 1. osoba fizyczna, która jest: - obywatelem państwa członkowskiego UE, - pełnoletnia, - zamieszkująca na obszarze objętym LSR lub wykonująca działalność gospodarczą na tym obszarze; 2. osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, jeżeli posiadają siedzibę na obszarze LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze, z wyłączeniem województwa i wojewódzkich jednostek samorządowych; Kto może otrzymać pomoc w ramach Małych projektów: Uwaga! Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy i samodzielnie nie może ubiegać się o dofinansowanie w ramach małych projektów, ponieważ nie posiada osobowości prawnej. Podobnie kółka rolnicze i koła gospodyń wiejskich (jeśli nie są zarejestrowane w formie np. stowarzyszenia).

10 OSOBA FIZYCZNA Pomoc jest przyznawana osobie fizycznej, jeżeli mały projekt jest związany z realizowana przez nią działalnością gospodarczą, albo z działalnością gospodarczą, którą ta osoba planuje podjąć; Wyłączone z tego obowiązku są operacje realizowane w zakresie: 2a) Rozwój aktywności społeczności lokalnej poprzez promocję i organizacja lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych, 5c) kultywowanie: miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, języka regionalnego i gwary, tradycyjnych zawodów i rzemiosła,

11 KOSZTY KWALIFIKOWALNE to koszty poniesione: - Od dnia zawarcia umowy, na podstawie której jest przyznawana pomoc na małe projekty, - Powyżej 1000 zł – rozliczenie bezgotówkowe - Wyłączony zakup rzeczy używanych (wyjątek muzea) - Realizacja projektu może się rozpocząć od dnia złożenia wniosku do LGD – na własne ryzyko - Koszty ogólne są kwalifikowalne od 1.I.2007 r.

12 KOSZTY KWALIFIKOWALNE Uzasadnione zakresem realizacji małego projektu, niezbędne do osiągnięcia jego celu oraz racjonalne: 1. Koszty ogólne - są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją małego projektu, obejmują koszty: - przygotowania dokumentacji technicznej małego projektu, - opłat za patenty, licencje lub wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych, - opłat notarialnych, skarbowych lub sądowych, -sprawowania nadzoru autorskiego lub inwestorskiego; 2. zakupu materiałów lub przedmiotów; 3. zakupu usług lub robót budowlanych; 4. najmu, dzierżawy lub zakupu oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń lub maszyn, z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie, z tym że w przypadku części małego projektu, która nie obejmuje inwestycji, koszty zakupu oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń lub maszyn podlegają refundacji wyłącznie, gdy nie przekraczają kosztów ich najmu lub dzierżawy.",

13 KOSZTY KWALIFIKOWALNE (cd) - Podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli nie ma możliwości jego odzyskania; - Wartość wkładu niepieniężnego

14 WARTOŚĆ WKŁADU NIEPIENIĘŻNEGO Wkład niepieniężny obejmuje wartość: - pracy własnej oraz usług świadczonych nieodpłatnie oraz - udostępnienie ziemi, nieruchomości, sprzętu lub surowców (czyli tzw. wkład rzeczowy), Koszt pracy dla wniosków składanych w 2013 r. –20,23 zł/1godz. pracy (udokumentowaną) Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2011 r: 3399,52 zł /168 godz. Nie może przekroczyć sumy kosztów kwalifikowalnych pomniejszonych o wartość wkładu niepieniężnego

15 DOKUMENTACJA PRACY WŁASNEJ ORAZ USŁUG ŚWIADCZONYCH NIEODPŁATNIE - Praca własna i wolontariat – udokumentowanie na etapie rozliczania wniosku (we wniosku o płatność po zakończeniu realizacji projektu) - Karta wkładu niepieniężnego (Załącznik nr 16 do Wniosku o płatność)

16 WYCENA WKŁADU RZECZOWEGO Sprzęt i surowce – zużycie, parametry (np. komputery), jakość surowca (np. klasę drewna na budowę wieży widokowej); Nieruchomości i ziemia – wycena rzeczoznawcy majątkowego, uprawnionego eksperta, uprawniony organ (np. udostępnienie łąki – opinia niezależnego eksperta z dziedziny rolnictwa - doradca rolnośrodowiskowy), pomieszczenia w budynku gminy (należące do zasobu nieruchomości gminy) - stawkę czynszu za wynajem ustala Rada Gminy (Uchwała Rady Gminy potwierdzająca wartość)

17 OPTYMALNY MONTAŻ FINANSOWY PROJEKTU Refundacja 80% kosztów kwalifikowalnych. Wkład niepieniężny 20% kosztów kwalifikowalnych. Dofinansowanie – podsumowanie: Refundacja (zwrot wcześniej poniesionych kosztów kwalifikowalnych); Nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowalnych; Nie więcej niż 50.000 zł/projekt; Nie więcej niż koszty kwalifikowalne fakturowane (koszty kwalifikowalne - wkład niepieniężny). Najoptymalniejszy wariant: 80% koszty fakturowane / 20% wkład niepieniężny.


Pobierz ppt "Małe projekty Szkolenie beneficjentów 28 marca 2014 r. Wstęp – podstawowe informacje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google