Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Debata Co powinno się zmienić, żeby zarówno uczniowie jak i rodzice chcieli się angażować w życie szkoły, byli aktywni, mieli poczucie wpływu i dobrze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Debata Co powinno się zmienić, żeby zarówno uczniowie jak i rodzice chcieli się angażować w życie szkoły, byli aktywni, mieli poczucie wpływu i dobrze."— Zapis prezentacji:

1 Debata Co powinno się zmienić, żeby zarówno uczniowie jak i rodzice chcieli się angażować w życie szkoły, byli aktywni, mieli poczucie wpływu i dobrze się czuli w NASZEJ SZKOLE?

2 Zaproszenie na debatę Oplakatowaliśmy szkołę, by nikomu nie umknęło, że sprawy dotyczące współpracy są dla nas ważne…

3 Rozgrzewka przed debatą: „Tyle słońca w całym mieście, my podebatujmy wreszcie...”

4 Debata nauczycieli odbyła się 11 marca 2014 roku
Debata nauczycieli odbyła się 11 marca 2014 roku. Wzięło w niej udział 87 nauczycieli oraz pani dyrektor Ewa Adamska wraz z wicedyrektorami: paniami Agnieszką Ławidą, Natalią Koperską i Elżbietą Łozińską.

5 Pani dyrektor Ewa Adamska powitała grono pedagogiczne

6 Porządek debaty Powitanie - przedstawienie celu i zasad debaty.
Prezentacja wprowadzająca do tematu Praca w grupach. Dyskusja uczestników - diagnoza stanu obecnego. Wystąpienia nauczycieli - propozycje działań , zmian – postulaty. Podsumowanie - zestawienie najczęściej wymienianych pomysłów.

7 Przedstawiono zasady debaty
- jedna osoba mówi, reszta słucha, - słowo moderatora (np. odebranie głosu) jest ostateczne, - mówimy za siebie, nie przypisujemy innym własnych opinii, - krytykujemy wypowiedzi, a nie osobę, - nie mówimy o sprawach osobistych, - nie traktujemy krytyki osobiście, - szanujemy siebie nawzajem, - mówimy krótko i na temat.

8 Prezentacja multimedialna wprowadziła do tematu
- przekazała podstawowe treści związane ze współpracą oraz możliwymi formami i obszarami jej prowadzenia na terenie szkoły, - przypominała o kompetencjach Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców, - pokazała przykłady udanej współpracy pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami.

9 Dyskusja w grupach Nauczyciele odpowiadali na pytania pomocnicze ukazujące sytuację aktualną w szkole: 1. Jaka jest nasza szkoła - co w niej cenimy? - co nam przeszkadza? 2. Jak wygląda współpraca w szkole? uczeń - nauczyciel uczeń - rodzic rodzic - nauczyciel 3. W jakim stopniu czujemy się współodpowiedzialni za naszą szkołę?

10 Dyskusja w grupach

11 Dyskusja w grupach

12 Prezentacja odpowiedzi
Przedstawiciele grup zaprezentowali swoje wnioski na forum - a było ich niemało…

13 Jaka jest nasza szkoła? Co w niej cenimy?
Jest nowoczesna, duża , kolorowa, pracuje w niej profesjonalna kadra, systematyczne doposażana w pomoce dydaktyczne, audiowizualne, zapewnia ciągłość podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli, dobra współpraca między nauczycielami.

14 Jaka jest nasza szkoła? Co nam w niej przeszkadza?
Hałas, niewystarczająca ilość działań integrujących całą społeczność szkolną, zmianowość, liczebne klasy,

15 Jak wygląda współpraca w szkole?
Nauczyciel - uczeń - rozwiązywanie konfliktów na bieżąco, - wspomaganie rozwoju dziecka, - przygotowanie do konkursów, - zajęcia dodatkowe wpływające na rozwój zainteresowań uczniów, - wsparcie emocjonalne, - tworzenie przyjaznej atmosfery, - pomoc materialna. Nauczyciel - rodzic - imprezy klasowe/szkolne, - opieka na wycieczkach, - malowanie sal , zakup artykułów papierniczych, dekoracji, - wsparcie w procesie edukacyjnym i wychowawczym, - kwestionowanie kompetencji nauczycieli. Rodzic - uczeń - pomoc przy pracy domowej, - przygotowanie do konkursów, - przygotowanie dekoracji czy strojów dla uczniów na imprezy szkolne, - systematyczna/ niesystematyczna kontrola postępów w nauce.

16 W jakim stopniu czujemy się współodpowiedzialni za naszą szkołę?
Tworzymy dokumenty szkolne i regulaminy, dbamy o wystrój szkoły, promujemy szkołę za pomocą strony www , facebook, promujemy szkołę w środowisku lokalnym (konkursy dzielnicowe, występy uczniów w domach kultury itp.), tworzymy przyjazną dziecku atmosferę w szkole, organizujemy uroczystości szkolne i pozaszkolne, organizujemy spotkania z ciekawymi , znanymi publicznie ludźmi - szkoła otwarta na potrzeby środowiska lokalnego, pozyskujemy sponsorów, ciągle podnosimy swoje kwalifikacje.

17 Dyskusja – propozycje zmian
Po zakończeniu prezentacji odbyła się ożywiona dyskusja. I tu padały odpowiedzi dotyczące ostatniego pytania: Co możemy i chcielibyśmy zmienić w naszej szkole – działając wspólnie?

18 Dyskusja – uwagi Pani Marzenna Wiśniewska zwróciła uwagę na postulaty rodziców związane z wprowadzeniem w szkole systemu punktowego oceniania zachowania – rodzice uważają, że jest bardziej sprawiedliwy, gdyż ocena końcowa nie zależy od sympatii czy antypatii nauczyciela do ucznia, a od jego systematycznej pracy. Pani Ewa Wijas opiekun samorządu uczniowskiego nalegała, by rozwijać w uczniach samorządność i postulowała, by prowadzić więcej lekcji o tematyce samorządności. Pani Jolanta Milewska zwróciła uwagę na poprawienie komunikacji między rodzicami i nauczycielami czy uczniami i nauczycielami poprzez stworzenie np. fora internetowego na stronie www szkoły- dało by to możliwość wszystkim zainteresowanym wypowiadać swoje zdanie na temat spraw szkoły.

19 Dyskusja – uwagi Wychowawcy klas szóstych zaproponowali wspólne działania rodziców, uczniów klas szóstych i nauczycieli przedmiotów kluczowych do sprawdzianu po szóstej klasie np. wspólne przygotowywanie się do sprawdzianu. Pani Monika Wójcik, nauczyciel muzyki i języka angielskiego zachęciła do częstszego brania udziału w konkursach, w których mogą brać udział zarówno uczniowie jak i nauczyciele (np. konkurs wokalny Rozśpiewany Wawer). Wzajemne wspieranie się w zmaganiach konkursowych zespala i buduje atmosferę przyjaźni. Nauczyciele klas młodszych przypomnieli, że wielu rodziców posiada ciekawe zawody i mogliby je przybliżyć na godzinach lekcyjnych, pokazując się na tym polu w roli ekspertów.

20 Wyniki debaty: Co powinno się zmienić, żeby zarówno uczniowie jak i rodzice chcieli się angażować w życie szkoły, byli aktywni, mieli poczucie wpływu i dobrze się czuli w „NASZEJ SZKOLE”? 1. Więcej zajęć rozwijających samorządność uczniów. Należy regularnie uświadamiać uczniów o zasadach działania SU na terenie szkoły poprzez wprowadzenie do planów pracy wychowawczej klas 4-6 większej ilości godzin wychowawczych o tematyce samorządności. 2. Zapraszać uczniów i rodziców do dyskusji na temat spraw szkoły. Stworzyć szkolne forum internetowe z możliwością wnioskowania , wyrażania swojej opinii czy założenie skrzynki kontaktowej, do której rodzice wrzucaliby np. informacje typu: czego oczekuję od szkoły, co oferuję szkole - to dobry pomysł na zainspirowanie wszystkich uczniów i rodziców do aktywności szkolnej. Jeśli dzieci i rodzice będą wiedzieli, że ich głos się liczy - będą się angażować w życie szkoły.

21 Wyniki debaty: Co powinno się zmienić, żeby zarówno uczniowie jak i rodzice chcieli się angażować w życie szkoły, byli aktywni, mieli poczucie wpływu i dobrze się czuli w „NASZEJ SZKOLE”? 3. Częściej organizować przedsięwzięcia , które włączają rodziców, uczniów i nauczycieli. Wszyscy wspólnie tworzymy społeczność szkolną. Takie działania jak wspólne konkursy, teatrzyki szkolne, pikniki rodzinne, ciekawe dni w szkole integrują społeczność szkolną i budują atmosferę przyjaźni w szkole. 4. Otwarta sala dla rodziców i dzieci. Zaprosić całe rodziny do rozwoju fizycznego i wspólnych zabaw na terenie sali gimnastycznej szkoły. 5. Uczniowski botanik. Wspólnie z uczniami i rodzicami zagospodarować przestrzeń wokół szkoły.

22 Wyniki debaty: Co powinno się zmienić, żeby zarówno uczniowie jak i rodzice chcieli się angażować w życie szkoły, byli aktywni, mieli poczucie wpływu i dobrze się czuli w „NASZEJ SZKOLE”? 6. Prowadzić lekcje otwarte dla rodziców, które umożliwiają rodzicom bliższe poznanie ich dziecka w środowisku szkolnym. Poznanie to dotyczy zarówno sposobów zachowań, reakcji na bodźce otoczenia, pozycji dziecka w klasie, jak i przejawianych umiejętności. Rodzice mają możliwość oceny posiadanych przez dziecko wiadomości i umiejętności programowych. Mogą skonfrontować to, co dziecko potrafi z tym, co powinno umieć. Ważne jest również bliższe poznanie nauczyciela – wychowawcy, jego metod i form pracy z dzieckiem na lekcji. To poznanie jest nieodzownym elementem w budowaniu więzi zaufania i zrozumienia. 7. Rodzinny sprawdzian szóstoklasisty. Wspólne rozwiązywanie przykładowych testów po szóstej klasie z udziałem rodziców, uczniów i nauczycieli.

23 Wyniki debaty: Co powinno się zmienić, żeby zarówno uczniowie jak i rodzice chcieli się angażować w życie szkoły, byli aktywni, mieli poczucie wpływu i dobrze się czuli w „NASZEJ SZKOLE”? 8. Rodzice w roli ekspertów. Włączanie rodziców w proces edukacyjny poprzez udział w zajęciach, gdzie opowiadają o ciekawych zawodach , zainteresowaniach, pasjach, prezentują swoje eksponaty lub zbiory. 9. Wspólne redagowanie dokumentów szkolnych. 10. Usprawnić nadzór w stołówce szkolnej. W celu utrzymania porządku zamontować na stołówce nagłośnienie z mikrofonami dostępnymi dla nauczycieli nadzorujących spożywanie posiłków. Rozwiąże on konflikty uczniów nadmierny hałas. 11. Regularne prowadzenie sondaży, wywiadów, w celu zebrania informacji, jak rodzice postrzegają szkołę. Rodzice powinni być informowani o zmianach zachodzących w szkole, a osoby chętne mieć możliwość aktywnego w nich uczestnictwa.

24 Wyniki debaty: Co powinno się zmienić, żeby zarówno uczniowie jak i rodzice chcieli się angażować w życie szkoły, byli aktywni, mieli poczucie wpływu i dobrze się czuli w „NASZEJ SZKOLE”? 12. Zwiększenie oferty zajęć pozalekcyjnych. Poszerzyć ofertę o zajęcia praktyczne, konstrukcyjne czy rzemieślnicze – rozwijające umiejętności manualne uczniów. 13. Kącik porad. Na stronie internetowej szkoły „zadaj pytanie do eksperta”. Powołanie osoby/zespołu udzielającego profesjonalnych odpowiedzi, rad dotyczących wychowania, nauki. 14. Pomoc w nauce on – line. Forma konsultacji przedmiotowych. Np. raz w tygodniu nauczyciel matematyki /języka polskiego/przyrodnik itd. odpowiada na pytania on – line dotyczące problemów edukacyjnych rodziców i dzieci (nowa forma konsultacji).

25 Wyniki debaty: Co powinno się zmienić, żeby zarówno uczniowie jak i rodzice chcieli się angażować w życie szkoły, byli aktywni, mieli poczucie wpływu i dobrze się czuli w „NASZEJ SZKOLE”? 15. Przeprowadzić np. przedsięwzięcia, które integrowałyby uczniów ze wszystkich klas, zbliżałyby ich, pozwoliłyby lepiej się poznać. Choćby takie apele jak apel klas czwartych, na którym każda klasa prezentowała wybrany utwór literacki. Może przygotować apel wszystkich starszych klas, na którym każda krótko by się przedstawiła (może z pomocą rodziców). 16. Częściej organizować apele na poziomach np. co miesiąc – pozwalające lepiej się poznać, orientować w bieżących sprawach, wymienić informacje. Można np. wprowadzić zwyczaj, że na takim apelu, każda klasa „chwali się” swoimi nowymi osiągnięciami (również indywidualnych uczniów – jeśli się zgodzą). Może udałoby się w nie włączyć przedstawicieli rodziców.

26 Wyniki debaty: Co powinno się zmienić, żeby zarówno uczniowie jak i rodzice chcieli się angażować w życie szkoły, byli aktywni, mieli poczucie wpływu i dobrze się czuli w „NASZEJ SZKOLE”? 17. Zorganizować konkurs „Superklasa”. Byłby on formą współzawodnictwa klasowego, mającego na celu zachęcenie uczniów naszej szkoły do działań na rzecz klasy i szkoły, budował poczucie odpowiedzialności jednostkowej i grupowej, tworzył atmosferę wspólnej pracy i zabawy. 18. Rzecznik Praw Ucznia. Zorganizować wybory i przywrócić tę funkcję. Dać uczniom prawo wyboru osoby, która będzie przeciwdziałać łamaniu praw ucznia i zabiegać o podmiotowe traktowanie ucznia w procesie dydaktycznym i wychowawczym.

27 Dziękujemy za uwagę. Prezentację przygotowała: Wioletta Bałazy


Pobierz ppt "Debata Co powinno się zmienić, żeby zarówno uczniowie jak i rodzice chcieli się angażować w życie szkoły, byli aktywni, mieli poczucie wpływu i dobrze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google