Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalna Platforma Współpracy - Pilotaż

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalna Platforma Współpracy - Pilotaż"— Zapis prezentacji:

1 Regionalna Platforma Współpracy - Pilotaż

2 INFORMACJA O PROJEKCIE
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie realizuje projekt pilotażowy pn. „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym” w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3 OKRES REALIZACJI od 1 stycznia 2014 ROKU do 31sierpnia 2014 ROKU
Rozpoczęcie realizacji działań: marzec 2014 r.

4 CEL GŁÓWNY PILOTAŻU RPW
Celem głównym pilotażu jest uzyskanie w gminach Powiatu Iławskiego synergii działań instytucji odpowiedzialnych za realizację zadań reintegracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wzmacniając jakość i efektywność świadczonych usług, poprzez stworzenie Regionalnej Platformy Współpracy.

5 CELE SZCZEGÓŁOWE PILOTAŻU RPW
Zwiększenie stopnia koordynacji usług reintegracji społeczno-zawodowej oraz wzrost poziomu współpracy pomiędzy: podmiotami odpowiedzialnymi za pomoc i reintegrację społeczną, a publicznymi służbami zatrudnienia na obszarze powiatu, jako partnerów (konsultantów) dla samorządu terytorialnego na szczeblu powiatu w realizacji zadań reintegracji społeczno-zawodowej. Wzrost świadomości społecznej w zakresie synergicznego działania wszystkich instytucji odpowiedzialnych za aktywizację społeczno- zawodową na obszarze powiatu poprzez promowanie dobrych praktyk, działalności Grupy ds. RPW, a także Zespołu Konsultacyjno- Certyfikującego.

6 GRUPY OBJĘTE PILOTAŻEM RPW
Głównymi grupami, które zostaną objęte wsparciem w ramach pilotażu będą instytucje pomocy i integracji społecznej wraz z ich pracownicy oraz pracownicy administracji publicznej działający bezpośrednio w obszarze pomocy i integracji społecznej. Planowana liczba uczestników, którym udzielone zostanie wsparcie to 30 osób, w tym: 25 pracowników socjalnych 5 urzędników zatrudnionych w administracji.

7 DZIAŁANIA W PILOTAŻU Zadanie 1
Prezentacja modelu Regionalnej Platformy Współpracy Zadanie 2 Funkcjonowanie Regionalnej Platformy Współpracy Zadanie 3 Przygotowanie przez Grupę ds. Regionalnej Platformy Współpracy koncepcji funkcjonowania RPW

8 REZULTATY TWARDE - Przeszkolenie 25 pracowników socjalnych z zakresu RPW (szkolenie pn. „Wprowadzenie do wdrożenia modelu regionalnych platform współpracy”) - przeszkolenie 5 urzędników zatrudnionych w administracji publicznej z zakresu SC KIS (szkolenie pn. „Wprowadzenie do wdrożenia modelu regionalnych platform współpracy - przeszkolenie 25 pracowników socjalnych z zakresu RPW (szkolenie pn. „Wprowadzenie do wdrożenia modelu regionalnych platform współpracy”) - przeszkolenie 5 urzędników zatrudnionych w administracji publicznej z zakresu S.C., KIS (szkolenie pn. „Wprowadzenie do wdrożenia modelu regionalnych platform współpracy

9 REZULTATY MIĘKKIE - poprawa efektywności funkcjonowania systemu usług reintegracji społeczno-zawodowej poprzez realizację zadań przewidzianych w pilotażu, - zawiązanie ścisłej współpracy lokalnej pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a służbami zatrudnienia, -zwiększenie wiedzy w obszarze ekonomii społecznej, -zwiększenie kompetencji w zakresie współpracy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, - zwiększenie motywacji do podejmowania działań innowacyjnych w obszarze lokalnej polityki społecznej.

10 PRODUKTY 3 raporty cząstkowe z przebiegu pilotażu RPW,
1 raport końcowy z przebiegu pilotażu RPW, 30 certyfikatów ze szkolenia z zakresu wdrażania RPW, 1 Grupa ds. Regionalnych Platform Współpracy.

11 BIURO PROJEKTU POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE IŁAWA, ul. Generała Andersa 12 tel.:

12 SKŁAD GRUPY DS. REGIONALNEJ PLATFORMY WSPÓŁPRACY: 1
SKŁAD GRUPY DS. REGIONALNEJ PLATFORMY WSPÓŁPRACY: 1.Elżbieta Kuczmarska- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie 2.Monika Kowalska-Kastrau-Pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie 3. Ewa Szymańska-Pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie 4. Grażyna Kemska-Pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie 5. Wojciech Jankowski- Pracownik Urzędu Miasta w Iławie


Pobierz ppt "Regionalna Platforma Współpracy - Pilotaż"

Podobne prezentacje


Reklamy Google