Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Warszawa, 7 sierpnia 2007 r. Konwergencja instytucjonalno-regulacyjna Tomasz NOWAKOWSKI Konferencja Ocena postępów Polski w zakresie spójności z Unią

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Warszawa, 7 sierpnia 2007 r. Konwergencja instytucjonalno-regulacyjna Tomasz NOWAKOWSKI Konferencja Ocena postępów Polski w zakresie spójności z Unią"— Zapis prezentacji:

1 1 Warszawa, 7 sierpnia 2007 r. Konwergencja instytucjonalno-regulacyjna Tomasz NOWAKOWSKI Konferencja Ocena postępów Polski w zakresie spójności z Unią Europejską

2 2 Główne obszary konwergencji instytucjonalno-regulacyjnej Polski z UE administracja publiczna: potencjał kadrowy, informatyzacja, efektywność funkcjonowania regulacyjne uwarunkowania działalności gospodarczej implementacja prawa wspólnotowego

3 3 Zatrudnienie w adminstracji Źródło: opracowanie IBS na podstawie danych Eurostat. ) Liczba zatrudnionych w administracji w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców (w 2005 r.) w odniesieniu do ogólnej liczby mieszkańców mniej niż w Polsce urzędników jest tylko w Finlandii akcesja do UE nie spowodowała wzrostu zatrudnienia w administracji publicznej w Polsce

4 4 Podstawowe problemy polskiej administracji niska stabilność zatrudnienia zapóźnienia w rozwoju e-administracji niska efektywność funkcjonowania słaba efektywność rządzenia wysoki poziom korupcji niesprawny wymiar sprawiedliwości

5 5 Dostępność do usług publicznych za pośrednictwem internetu Źródło: opracowanie IBS na podstawie raportu przygotowanego dla Komisji Europejskiej Przeciętny poziom zaawansowania usług publicznych świadczonych on-line w poszczególnych państwach członkowskich UE Szybka poprawa w latach 2004-2006

6 6 Usługi publiczne Źródło: opracowanie IBS na podstawie serwisu internetowego Komisji Europejskiej. Udział usług publicznych w pełni świadczonych on-line w stosunku do wszystkich badanych usług w poszczególnych państwach członkowskich UE Zaledwie 20% usług publicznych jest w Polsce w pełni dostępnych przez internet – wobec 57% w UE-15 i 83% w Austrii

7 7 Efektywność rządzenia Źródło: opracowanie IBS na podstawie raportu przygotowanego dla Komisji Europejskiej Wskaźnik efektywności rządzenia w poszczególnych państwach członkowskich UE w latach 2000/2003/2005 Efektywność rządzenia w Polsce jest nie tylko oceniana najniżej wśród 25 krajów Unii Europejskiej... Wskaźnik efektywności rządzenia obejmuje oceny: jakości usług publicznych, jakości służby cywilnej i stopnia jej niezależności, jakości formułowanej i wdrażanej polityki

8 8 Efektywność rządzenia c.d. Źródło: Governance Indicators Monitoring, World Bank; Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, listopad 2006 r.; Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, grudzień 2006 r. oraz obliczenia własne MRR....ale w latach 2004-2005 pogarszała się W konsekwencji narasta dystans Polski w stosunku średniej unijnej Wyszczególnienie200320042005 2010 (SRK) 2013 (NSRO) 2015 (SRK) Polska0,650,600,580,750,901,00 Średnia UE-251,341,301,29... Dystans Polski w stosunku do UE-25 0,690,700,71... Wskaźnik efektywności rządzenia w Polsce i w UE-25 w latach 2003-2005 oraz zakładany na lata 2010, 2013 i 2015 (oceny w skali od –2,5 do 2,5)

9 9Korupcja Indeks percepcji korupcji w 2006 r. Polska jest nadal postrzegana jako najbardziej skorumpowane państwo członkowskie UE-25... Źródło: Transparency International.

10 10 Korupcja c.d. Źródło: Corruption Perceptions Index, Transparency International; Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, listopad 2006 r.; Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, grudzień 2006 r. oraz obliczenia własne MRR. Wskaźnik percepcji korupcji w Polsce i w UE (25) w latach 2003-2006 oraz zakładany na lata 2010, 2013 i 2015 (oceny w skali od O – wysoka korupcja, do 10 – brak korupcji)... ale w 2006 r. nastąpiła wyraźna poprawa, przybliżająca realizację celów SRK i NSRO Wyszczególnienie2003200420052006 2010 (SRK) 2013 (NSRO) 2015 (SRK) Polska3,63,53,43,75,0 6,0 Średnia UE-256,6 a 6,66,7... Dystans Polski w stosunku do UE-25 3,03,13,33,0... a Bez Malty.

11 11 Odzyskiwanie należności Źródło: Doing Business Monitoring, World Bank; Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, grudzień 2006 r. oraz obliczenia własne MRR. Przeciętny okres odzyskiwania należności na drodze sądowej w Polsce i w UE-25 w latach 2003-2006 oraz zakładany na 2013 r. (w dniach) Odzyskiwanie należności na drodze sądowej trwa w Polsce przeciętnie niemal trzy lata W 22 badanych krajach UE mniej efektywny wymiar sprawiedliwości tylko we Włoszech i w Słowenii Wyszczególnienie2003200420052006 2013 (NSRO) Polska1000 980 ok. 200 Średnia UE-25 a 511495488480. Dystans Polski w stosunku do UE-25 489505492500. a Bez Cypru, Luksemburga i Malty, a w 2003 r. – bez Estonii.

12 12 Odzyskiwanie należności c.d. Źródło: Doing Business Monitoring, World Bank oraz obliczenia własne MRR. Przeciętny koszt odzyskiwania należności na drodze sądowej w Polsce i w UE-25 w latach 2003-2006 (w % należnej kwoty) Koszt odzyskiwania należności na drodze sądowej jest natomiast w Polsce niższy od średniego w UE (8 miejsce wśród 22 sklasyfikowanych krajów Unii) a Bez Cypru, Luksemburga i Malty, a w 2003 r. – bez Estonii. Wyszczególnienie2003200420052006 Polska10,0 Średnia UE-25 a 12,4 12,3 Przewaga Polski w stosunku do UE-25 2,4 2,3

13 13 Jakość regulacji Źródło: Governance Indicators Monitoring, World Bank oraz obliczenia własne MRR. Wskaźnik jakości regulacji w Polsce i w UE-25 w latach 2003-2005 (oceny w skali od –2,5 do 2,5) Otoczenie regulacyjne nadal nie sprzyja rozwojowi przedsiębiorczości w Polsce, ale następuje jego systematyczna poprawa Skala dystansu: w 2005 r. oceny jakości regulacji w Polsce były najniższe w UE – o połowę niższe niż średnia unijna i dwukrotnie niższe niż w przodującym Luksemburgu Wyszczególnienie200320042005 Polska0,540,770,82 Średnia UE-251,33 1,28 Dystans Polski w stosunku do UE-25 0,790,560,46

14 14 Założenie firmy Otoczenie regulacyjne dotyczące zakładania firmy w wybranych państwach członkowskich UE Liczba dni niezbędna do dopełnienia formalności związanych z założeniem firmy Założenie firmy trwa w Polsce przeciętnie 31 dni, wobec 19 dni średnio w UE-15 Dystans narasta: w 2003 r. czas zakładania firmy był w Polsce o 6 dni krótszy niż w UE-15, a w 2006 r. o 12 dni dłuższy

15 15 Założenie firmy c.d. Otoczenie regulacyjne dotyczące zakładania firmy w wybranych państwach członkowskich UE Liczba procedur regulujących założenie firmy Założeniu firmy towarzyszy w Polsce 10 procedur, co jest jednym z najwyższych wskaźników w UE-25 (średnia to 7 procedur) Brak postępu od 2003 r. Źródło: IBS na podstawie serwisu internetowego Doing Business (http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/).

16 16 Implementacja prawa wspólnotowego Stan notyfikacji dyrektyw na 31 sierpnia 2004 r. i na 8 marca 2007 r. przez poszczególne państwa członkowskie UE Polska dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków w zakresie implementacji prawa wspólnotowego W marcu 2007 r. stan notyfikacji dyrektyw unijnych przekraczał 99%, co sytuowało Polskę na 8 miejscu w UE Źródło: Sekretariat Generalny Komisji Europejskiej.

17 17 Implementacja prawa wspólnotowego c.d. Liczba postępowań wszczętych przez Komisję Europejską w stosunku do poszczególnych państw członkowskich w 2005 r. Jakość implementacji prawa wspólnotowego w Polsce zbliżona do średniej w UE W 2005 r. wszczęto wobec Polski 108 postępowań w sprawie niewłaściwej implementacji dyrektyw, wobec 106 postępowań średnio w UE Źródło: opracowanie własne IBS na podstawie serwisu internetowego Komisji Europejskiej.

18 18 Konwergencja instytucjonalno-regulacyjna GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA szybka poprawa dostępności usług publicznych za pośrednictwem internetu w latach 2004-2006 wyraźna poprawa w zakresie postrzegania korupcji w 2006 r. polepszające się oceny jakości rozwiązań regulujących funkcjonowanie przedsiębiorstw wysoki poziom implementacji prawa wspólnotowego

19 19 Konwergencja instytucjonalno-regulacyjna PODSTAWOWE WYZWANIA niska efektywność rządzenia przy narastającym w latach 2004-2005 dystansie do średniej unijnej długotrwałość procedur sądowych i niezadowalający postęp zakresie sprawności funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości jedne z najgorszych w UE warunki zakładania przedsiębiorstwa (długi czas, duża liczba procedur, wysoki koszt), brak poprawy i powiększający się dystans w stosunku do średniej unijnej

20 20 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Warszawa, 7 sierpnia 2007 r. Konwergencja instytucjonalno-regulacyjna Tomasz NOWAKOWSKI Konferencja Ocena postępów Polski w zakresie spójności z Unią"

Podobne prezentacje


Reklamy Google