Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt P2 Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych - stan aktualny i planowane działania dr.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt P2 Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych - stan aktualny i planowane działania dr."— Zapis prezentacji:

1 Projekt P2 Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych - stan aktualny i planowane działania dr inż. Kajetan Wojsyk CSIOZ, Warszawa

2 Cel Celem głównym Projektu P2 jest zbudowanie platformy umożliwiającej udostępnienie przedsiębiorcom w sektorze ochrony zdrowia usług z zakresu e-administracji. Jednym z celów szczegółowych jest upowszechnienie elektronicznej komunikacji między przedsiębiorcami i podmiotami publicznymi w sektorze ochrony zdrowia. Wartość projektu – 53,263 mln zł Kierownik projektu – dr inż. Henryka Sobol

3 Kamienie milowe Opracowania analityczne Grudzień 2009 Dokument inicjujący projekt Kwiecień 2010 Plan projektu Czerwiec 2010 Koncepcja utworzenia systemu Czerwiec 2010 Architektura referencyjna Styczeń Wersja pilotażowa systemu Grudzień 2011 Produkt końcowy Grudzień 2012

4 Stan realizacji prac Zrealizowana dokumentacja techniczna: Projekt ogólny Platformy Wymiany Dokumentów Projekt ogólny na System Administracji Koncepcja realizacji architektury referencyjnej rejestru medycznego. Zrealizowany system Centralne Zasoby Słownikowe. Klasyfikacja ICD-10 – osadzona na platformie słownikowej Klasyfikacja ICD-9 – w trakcie prac związanych z osadzeniem na platformie słownikowej. W trakcie realizacji: Opis przedmiotu zamówienia na System Administracji Warsztaty analityczne w zakresie budowy architektury referencyjnej rejestru medycznego dla 20 rejestrów podmiotowych W planie realizacji: Realizacja architektury referencyjnej rejestru medycznego – luty Wykonanie Systemu Administracji – listopad 2011 Wykonanie Platformy Wymiany Dokumentów – czerwiec Wdrożenie Platformy P2 – sierpień 2012

5 Projekty powiązane Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) Systemy związane z przebudową, dostosowaniem, utrzymywaniem i monitorowaniem rejestrów i innych zasobów ochrony zdrowia przez organy publiczne, w tym administrację państwową i samorządową – Platforma Rejestrów Ochrony Zdrowia (P3 – projekt na liście rezerwowej) Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP Elektroniczny dowód osobisty - pl.ID Ogólnopolska Sieć Teleinformatyczna na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 – OST 112 OST112

6 Użytkownicy Platformy P2
Świadczeniodawcy realizujący wpisy do rejestrów Gestorzy rejestrów Platforma P2 Podmioty zainteresowane wyciągami danych z rejestrów Interoperacyjność!

7 Platforma wymiany dokumentów - zakres
Udostępnianie usług z systemu rejestru medycznego: a) rejestracji wniosku o wpis/zmianę/wykreślenie; b) udostępniania stanu wniosku c) przyjęcia pisma w sprawie wniosku d) udostępnienia danych z rejestru na żądanie prenumeraty Udostępnianie usług dla systemu rejestru medycznego: a) przekazania pisma wychodzącego wnioskodawcy b) udostępnienia danych z innych rejestrów na żądanie prenumeraty c) definiowania prenumeraty na dane z innych rejestrów Integracja z ePUAP – udostępnianie usług ePUAP. Rejestracja i przechowywanie przesyłanych dokumentów w archiwum elektronicznym Platformy P2. Wyszukiwanie dokumentów w archiwum.

8 System Administracji – zakres
Zarządzanie uprawnieniami, autoryzacja i kontrola dostępu. Wykorzystanie podpisu elektronicznego (składanie i weryfikacja podpisów). Zarządzanie wersjami wzorów dokumentów elektronicznych. System logów aktywności w systemie. System raportujący. Zarządzanie prenumeratą usług Platformy P2.

9 Cytat z dokumentu „Kierunki informatyzacji e-Zdrowie Polska na lata 2010-2015”:
„Informacyjna Przestrzeń Zdrowia - przestrzeń ta obejmować winna nie tylko wymianę zasobów informacji zdrowotnych, lecz także współdziałanie narzędzi niezbędnych do prowadzenia leczenia oraz badań klinicznych dzięki zapewnieniu interoperacyjności systemów ICT. Takie podstawy techniczne otwierają możliwość organizowania regionalnych i krajowych sieci informacyjnych, szerokie wykorzystanie danych zawartych w elektronicznych kartach pacjentów, świadczenie różnorodnych e-usług zdrowotnych i skuteczny transfer danych. Elektroniczne środowisko wymiany danych i świadczenia usług będzie miało znaczny wpływ na zapewnienie ciągłości i jakości opieki oraz bezpieczeństwa pacjentów. Istotną inicjatywą paneuropejską na tym polu jest HealthGrid: (Uwaga: w przywoływanym dokumencie „e-Zdrowie …” nieaktualny odnośnik!)

10 Po pierwsze – informacja i integracja przestrzeni informacyjnej
CSIOZ - na zewnątrz: BIP Portale związane z realizacją aktualnie prowadzonych projektów P1 i P2 Strona ePUAP CSIOZ Odnośniki i dostęp do prowadzonych rejestrów i danych statystycznych – zasobów SIOZ CSIOZ - wewnątrz: Dedykowane systemy dziedzinowe Elektroniczny system Zarządzania Dokumentami (EZD) Zasoby intranetowe Powierzone zasoby informacyjne (rejestry)

11 Po drugie – „odśmiecenie”
Projekt P3: Cel główny projektu będzie realizowany poprzez poniższe cele szczegółowe: • uporządkowanie funkcjonalności rejestrów publicznych w ochronie zdrowia poprzez zapewnienie spójności danych gromadzonych w rejestrach zdrowia, umożliwienie dostępu do cyfrowych rejestrów w ochronie zdrowia, umożliwienie administracji publicznej pobieranie danych rejestrowych oraz dostosowanie rejestrów w ochronie zdrowia do regulacji UE i krajowych; • integracja rejestrów w ochronie zdrowia poprzez umożliwienie wymiany danych między rejestrami. Celem nadrzędnym Projektu P3 jest uporządkowanie funkcjonowania rejestrów publicznych w ochronie zdrowia, który pozwoli na efektywne wykorzystywanie zgromadzonych w rejestrach zasobów informacyjnych. Dopiero po skutecznym zrealizowaniu tego celu możliwa będzie faktyczna realizacja celu drugiego - ingerencja rejestrów w ochronie zdrowia. W ramach Projektu P3 zostaną podjęte następujące działania: • dostosowanie rejestrów podmiotowych w ochronie zdrowia, objętych zakresem Projektu, które będzie obejmowało m. in. dostosowanie zakresu przechowywanych danych do wymagań, czyszczenie danych zawartych w rejestrach oraz podniesienie ich jakości, poprzez weryfikację poprawności czy kompletności danych; • udostępnienie jednolitego zestawu usług rejestrów podmiotowych, który będzie zapewniał zewnętrznym aplikacjom, w szczególności SIOZ, dostęp do danych zawartych w rejestrach podmiotowych objętych Projektu, w szczególności ich przeszukanie, aktualizację i synchronizację; • raport przeglądu stanu istniejącego w systemie rejestrów ochrony zdrowia objętych zakresem Projektu, będący inwentaryzacją rejestrów i przeglądu ich stanu, z uwzględnieniem poziomu informatyzacji. Raport ma na celu określenie stanu istniejącego w systemie rejestrów ochrony zdrowia.

12 Po trzecie - bezpieczeństwo
Separacja danych osobowych od jednostkowych danych medycznych Z ustawy o ochronie danych osobowych: Art W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. 2. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. 3. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

13 Portal informacyjny projektu P2

14


Pobierz ppt "Projekt P2 Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych - stan aktualny i planowane działania dr."

Podobne prezentacje


Reklamy Google